SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IASI

Nr. 26091    din  05.11.2014

 

Publicatie de Concurs

 

 

Spitalul Clinic de Recuperare Iasi, cu sediul in Iasi, str.Pantelimon Halipa nr.14, organizeaza in conformitate cu H.G.R. 286/2011 si Ordin MS nr. 1470/2011, concurs pentru ocuparea  unui post  vacant de economist II, in cadrul compartimentului Aprovizionare- Transport.

Concursul consta in proba scrisa si interviu.

Cerinte : vechime minima in specialitate- 6 luni vechime in specialitate

Cei interesati vor depune la Biroul RUNOS al unitatii, dosar de concurs care sa cuprinda urmatoarele acte :

·        Cerere de inscriere la concurs care va cuprinde postul si locul de munca pentru care opteaza concurentul ;

·        Copia xerox actului de indentitate ;

·        Copia xerox certificat nastere si casatorie daca este cazul ;

·        Copiile diplomelor de studii ( diploma de licenta) ;

·        Cazierul judiciar ;

·        Copia  carnetului  de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechime in munca ; Adeverinta tip carnet de munca pentru atestarea vechimii dupa data de 01.01.2011;

·        Adeverinta  medicala eliberata de medicul de familie sau de medicul  de medicina muncii din spital care sa ateste faptul ca este apt pentru exercitarea profesiei ( Dr. Munteanu Georgeta –nr. telefon 0788437959,0740256003)

·        Copia fisei de evaluare a performantelor profesionale individuale sau  recomandare de la ultimul loc de munca privind profilul moral si profesional al candidatului ;

·        Curriculum vitae.

Copiile de pe actele prevazute la alin(1) se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs, sau in copii legalizate.

Cererile de inscriere la concurs se primesc la secretariatul unitatii pana la data de 18  noiembrie   2014, ora 15 :00. Concursul va avea loc in data de 17 decembrie  2014.

Relatii suplimentare la Biroul Personal al unitatii tel. 0232.266044/105

 

 

 

                                                            Manager,

         Ec.Cumpat Carmen Marinela

SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IASI

AVIZAT,

EC. CUMPAT CARMEN

 

 

Bibliografie pentru ocupare post  economist

Legislatia aplicata :

1. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrari publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

3. Legea nr. 500/2002 privind finantele publice cu modificarile ulterioare.

 

Sef serviciu administrativ,

Macari Vladimir