SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IASI

Nr. 22118  din 30.10.2014

Publicatie de Concurs

Spitalul Clinic de Recuperare Iasi, cu sediul in Iasi, str.Pantelimon Halipa nr.14, organizeaza in conformitate cu H.G.R. 286/2011 si Ordin MS nr. 1470/2011, concurs pentru ocuparea   a unui post de asistent medical debutant PL specialitatea farmacie, pe perioada neterminata  in cadrul Farmaciei spitalului , dupa cum urmeaza :

Concursul consta in proba scrisa si interviu.

Cei interesati vor depune la Biroul RUNOS al unitatii, dosar de concurs care sa cuprinda urmatoarele acte :

 • Cerere de inscriere la concurs care va cuprinde postul si locul de munca pentru care opteaza concurentul ;
 • Copia xerox actului de indentitate ;
 • Copia xerox certificate nastere si casatorie daca este cazul ;
 • Copiile diplomelor de studii ( diploma de bacalaureat si diploma absolvire studii de specialitate) ;
 • Copie xerox a Certificatului de membru eliberat de OAMMR ;
 • Cazierul judiciar ;
 • Adeverinta  medicala eliberata de medicul de familie sau de medicul  de medicina muncii din spital care sa ateste faptul ca este apt pentru exercitarea profesiei ( Dr. Munteanu Georgeta –nr. telefon 0788437959,0740256003)
 • Copia fisei de evaluare a performantelor profesionale individuale sau  recomandare de la ultimul loc de munca privind profilul moral si profesional al candidatului ;
 • Curriculum vitae.

Copiile de pe actele prevazute la alin(1) se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs, sau in copii legalizate.

Cererile de inscriere la concurs se primesc la secretariatul unitatii pana la data de 12 noiembrie 2014, ora 15 :00.Concursul va avea loc in data de 10 decembrie 2014.

Relatii suplimentare la Biroul Personal al unitatii tel. 0232.266044/105

 

                                                            Manager,

         Ec.Cumpat Carmen Marinela

 

                                                                                                                                          APROBAT

                                                                                                                                            Manager,                                                                                                           

                                                                                                     Ec. Carmen Cumpat

 

 

 

 

 

 

LISTA DE CONTROL A PAGINILOR REVIZUITE

 

Nr.

ed./rev.

Pag.

rev.

Obiectul reviziei

0

 

 

 

 

 

FISA POSTULUI

OCUPATIA: ASISTENT FARMACIE

COD COR 321301

 

 

 

 

 

 

TITULAR POST

 

FUNCTIA/POSTUL/SPECIALITATEA:  asistent farmacie  

 

LOC MUNCA: Farmacie

 

GRADUL PROFESIONAL : asistent farmacie PL

 

NIVELUL POSTULUI: de executie

 

 

 

 

 

 

Data

Elaborat

Verificat

Aprobat

Funcţia/Nume Semnătura Funcţia/Nume Semnătura Funcţia/Nume Semnătura

Ref.de spec.gr.I

Pricop Mihaela

 

Sef Serv.RUNOS

Ec. Axinte Dana

 

Manager

Ec. Cumpăt Carmen

 

 

Exemplar nr:

 1.CERINTELE POSTULUI:

 1. Pregătirea profesionala: Şcoala postliceala sanitara;
 2. Certificat de membru eliberat de OAMGMAMR,in termen de valabilitate;
 3. Experienţa necesara: experienţa in munca si in specialitatea postului;  
 4. Conştiinciozitate fata de sarcinile pe care le are de îndeplinit;
 5. Cunostinte minime de operare pe calculator ;
 6. Dificultatea operaţiunilor specifice postului:asigura indeplinirea sarcinilor ce revin farmaciei in domeniul aprovizionarii, administrarii, conservarii si eliberarii medicamentelor de uz farmaceutic uman, precum si a metarialelor sanitare;
 7. Responsabilitatea implicata de post: responsabilitatea actului medical, responsabilitatea confidenţialităţii activitatii la nivelul farmaciei.  

 

2. RELATII

 1. IERARHICE:
 • este subordonat  farmacistului sef si farmacistului ;

b) FUNCTIONALE:

 • colaborează cu celelalte secţii/compartimente sau subunitati funcţionale ale spitalului in scopul realizării sarcinilor de serviciu .

 

3. PROGRAM DE LUCRU :

– activitate curenta in cadrul farmaciei conform programului de lucru stabilit in conformitate cu prevederile legale in vigoare: 8 ore/zi

 

 4. ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI :

I. Atributii asistent farmacie:

 1. Organizeaza spatial de munca si activitatile necesare distribuirii medicamentelor si materialelor sanitare;
 2. Isi desfasoara activitatea sub indrumarea directa a unui farmacist;
 3. Asigura alaturi de farmacist aprovizionarea, receptia calitativa si cantitativa precum si depozitrea si pastrarea medicamentelor si produselor farmaceutice;
 4. Elibereaza medicamente si produse galenice, conform prescriptiei medicului;
 5. Ofera informatii privind efectele si reactiile adverse ale medicamentului eliberat;
 6. Participa, alaturi de farmacist, la pregatirea unor preparate galenice;
 7. Verifica termenele de valabilitate ale medicamentelor si produselor farmaceutice si previne degradarea lor;
 8. Divizeaza si ambaleaza sub indrumarea farmacistului produsele oficinale elaborate in farmacie;
 9. Aranjeaza medicamentele in rafturi, conform regulilor stabilite;
 10. Respecta Regulile de buna practica farmaceutica si Codul de etica si deontologie al asistentului;
 11. Se informeaza si cunoaste legislatia sanitara si farmaceutica in vigoare;
 12. Are obligatia de a respecta confidentialitatea datelor, programului informatic, precum si a intregii activitati desfasurate in farmacie;
 13. Participa la activitati de cercetare;
 14. Participa la realizarea programelor de educatie pentru sanatate;
 15. Respecta normele de securitate, manipulare si descarcare a stupefiantelor, precum si a medicamentelor cu regim special;
 16. Utilizeaza si pastreaza  in bune conditii  echipamentele si instrumentarul din dotare, supravegheaza  colectarea  materialelor si instrumentarul de unica folosinta utilizat si se  asigura de depozitarea  acestora  in  vederea distrugerii conform prevederilor legale;
 17. Raspunde solidar, alaturi de personalul farmaciei, atat la gestiunea valorica a acesteia cat si de integritatea produselor pe durata conservarii lor in farmacie ;
 18. Poarta echipamentul de protectie prevazut de regulamentul de ordine interioara care va fi schimbat ori de cate ori este nevoie, pentru pastrarea igienei si a aspectului estetic personal;
 19. Respecta secretul profesional si codul de etica al farmacistului;
 20. Sa nu-si depaseasca atributiile de serviciu ;
 21. Sa fie loial echipei si institutiei respectand ierarhia profesionala, confidentialitatea si secretul profesional ;
 22. Se  preocupa  de  actualizarea  cunostintelor  profesionale, prin  studiu individual sau alte forme  de  educatie  continua  si  conform  cerintelor  postului;
 23. Este obligat sa-si insuseasca permanent elementele de noutate in domeniul farmaceutic ;
 24. Participa la mentinerea curateniei, ordinii si a conditiilor de igiena din farmacie ;
 25. Descarca medicamentele si materiale sanitare in programul informatic pe  perioada absentei din serviciu a operatorului de  date;
 26. Are obligatia de anunta in cel mai scurt timp farmacistul sef in legatura cu orice caz de imbolnavire sau de aparitie a unei boli transmisibile in familie cu situatiile de incapacitate temporara de munca ;
 27. Supravegheaza dezinfectia ciclica;
 28. Participa la instructajele inpuse de CPCIN, PSI si protectia muncii ;
 29. Utilizeaza integral timpul de lucru, respectand programul de lucru ;
 30. Respecta Legea farmacistilor nr.266/2008 cu modificarile si completarile ulterioare din Ordonanta 130/30.12.2010, prevederile Ordinului nr. 916/2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale în unităţile sanitare precum si prevederile Ordinului MS 914/2006 privind conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca un spital in vederea autorizarii ;
 31.  Anunta imediat farmacistul sef asupra deficientelor de igiena (alimentare cu apa, instalatii sanitare, incalzire, etc.)

II. Atributii generale:

 1. Are obligatia de a semna zilnic in condica de prezenta cu mentionarea orei de venire si de plecare din serviciu;
 2. Respecta graficul de lucru;
 3. Nu va parasi locul de munca fara aprobarea farmacistului sef;
 4. Are obligatia de a respecta programarea concediului de odihna planificat la inceputul anului;
 5. Este interzis fumatul, venirea la serviciu in stare de ebrietate si consumul de bauturi alcoolice in timpul programului de lucru;
 6. Respecta prevederile ROI si ale ROF ;
 7. Urmareste si asigura folosirea, pastrarea si intretinerea corecta a bunurilor din dotarea farmaciei;
 8. Are obligatia sa prezinte la serviciul RUNOS certificat de membru eliberat de OAMGMAMR, in termen de valabilitate, precum si asigurarea malpraxis anuala.

III. Atributii  privind securitatea si sanatatea in munca, PSI, colectare deseuri:         

1.Îşi însuşeşte si respecta normele de securitate si sănătate in munca prevăzute in Legea nr. 319/2006 si normele de aplicare ale acesteia;

Art.22-prevede ca fiecare lucrator  trebuie sa isi desfasoare activitatea in conformitate cu pregatirea si instruirea sa, precum si cu instructiunile primite din partea angajatorului, astfel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca;

Art.23-prevede obligatiile lucratorilor:

– sa utilizeze corect aparatura, substntele periculoase,echipamentele de transport;

– sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat;

-sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii si sa utilizeze corect aceste dispozitive;

-sa comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de munca despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru sanatatea lucratorilor, precum si orice deficienta a sistemelor de protectie;

-sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoana;

-sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, atat timp cat este necesar, pentru a face posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari, pentru protectia sanatatii si securitatii lucratorilor;

-sa coopereze atat timp cat este necesar, cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, pentru a permite engajatorulu sa se asigura ca mediul de munca si conditiile de lucru sunt sigure si fara riscuri pentru securitate si sanatate, in domeniul sau de activitate;

-sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in munca si masurile de aplicare ale acestora;

-sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii santari 

2. Îşi însuşeşte si respecta prevederile Legii nr. 481/2004 privind situaţii de urgenta;

3. Îşi însuşeşte si respecta prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;

4. Îşi însuşeşte si respecta prevederile Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectiva a deşeurilor in instituţiile publice.

IV. Atributii  privind Sistemul de Management al Calitatii (SMC):

 1. Îşi însuşeşte si respecta cerintele procedurilor SMC ;
 2. Îşi însuşeşte si respecta cerintele Manualului Calitatii ;
 3. Elaboreaza/participa la elaborarea de proceduri de lucru atunci cand este cazul ;

Aceste atributii nu sunt limitative, salariatul avand obligatia de a respecta si duce la indeplinire orice alte sarcini, decizii si dispozitii primite din partea conducerii unitatii, a Directiei de Sanatate Publica sau a Ministerului Sanatatii in baza reglementarilor legale in vigoare.

. Raspunde disciplinar, material si penal atunci cand:

     1. nu respecta programul de activitate stabilit de conducerea societatii;

2.nu respecta conduita, etica si deontologia profesiei de asistent;

3.nu respecta disciplina muncii si nu utilizeaza corespunzator instalatiile si echipamentele de lucru si cele de protectie ;

4.nu duce la indeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare atributiilor de serviciu si orice sarcini specifice ;

5. comite orice alte abateri sanctionabile prin regulamentul intern, codul muncii sau alte acte normative aflate in vigoare.

 

5.SALARIZARE:

 • Salarizarea este în conformitate cu legislaţia  in vigoare;
 • Salariul de bază este remuneraţia primită in raport cu munca depusa, cu cantitatea si calitatea acesteia, cu importanta sociala a muncii;

Fisa postului este valabila pe intreaga perioada de desfasurare a contractului de munca, putand fi reinnoita in cazul aparitiei unor noi reglementari legale  sau ori de cate ori este necesar.

 

 

 

Seful locului de munca,

Functia : Farmacist sef

Numele si prenumele : Bacila Madinica

Semnatura : …………………………………                                                          

                                                            

                                                                           Luat la cunostinta si primit un exemplar salariat

                                                                                    Numele si prenumele:

                                                                                    Semnatura: ………………………………………

                                                                                                Data: ……………………………

 

                                                         

                                                               TEMATICA

 

                                 PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE ASISTENT DE FARMACIE

   

 

              1.TRACTUL DIGESTIV SI METABOLISMUL

                       A. ANTIACIDE, ANTIULCEROASE, ANTIFLATULENATA

 

               2 .SISTEMUL CARDIOVASCULAR

                      A. ANTIHIPERTENSIVE – Clasificare

                      B. VASODILATATOARE PERIFERICE

                      C.BETABLOCANTE

 

3.ANTIINFECTIOASE DE UZ SISTEMIC

           A. ANTIBACTERIENE -ANTIBACTERIENE BETA-LACTAMICE

                                                                -AMINOGLICOZIDE

                                                           -CHINOLONE

 

            4.SISTEMUL NERVOS CENTRAL

                     -ANESTEZICE GENARALE – Clasificare

                     -ANESTEZICE LOCALE

 

            5.APARATUL RESPIRATOR

                     -ANTIASMATICE

                     -PREPARATE PENTRU TRATAMENTUL TUSEI

                     -ANTIHISTAMINICE DE UZ SISTEMIC

 

6.SISTEMUL MUSCULO-SCHELETIC

                    A. PREPARATE ANTIINFLAMATOARE SI ANTIREUMATICE

                    B.MIORELAXANTE

          

            7. MONOGRAFII GENERALE PENTRU PREPARATE FARMACEUTICE SI EXEMPLE

                                         BIBLIOGRAFIE:          AGENDA MEDICALA 2013

                                                                          MEMOMED 2012-2013

                                                                          FARMACOPEEA ROMANA

                                                                                         EDITIA a X a

                      

 

 

           MANAGER,                                                 INTOCMIT  :  FARMACIST     SEF              

        Ec.Carmen Cumpat                                                                Bacila   Madinica