SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IASI

Nr.  21545     din    21.10.2014

 

Publicatie de Concurs

 

Spitalul Clinic de Recuperare Iasi, cu sediul in Iasi, str.Pantelimon Halipa nr.14, organizeaza in conformitate cu H.G.R. 286/2011 si Ordin MS nr. 1470/2011, concurs pentru ocuparea  unui post de asistent medical debutant PL specialitatea medicina generala,pe perioada determinata, in cadrul Ambulatoriu pentru sportivi.

Concursul consta in proba scrisa, practica  si interviu.

Cerinte :  cunostinte minime de operare calculator ;

Cei interesati vor depune la Biroul RUNOS al unitatii, dosar de concurs care sa cuprinda urmatoarele acte :

·        Cerere de inscriere la concurs care va cuprinde postul si locul de munca pentru care opteaza concurentul ;

·        Copia xerox actului de indentitate ;

·        Copia xerox certificate nastere si casatorie daca este cazul ;

·        Copiile diplomelor de studii ( diploma de bacalaureat si diploma –specializare asistent medical generalist)

·        Copie xerox a Certificatului de membru eliberat de OAMMR ;

·        Cazierul judiciar ;

·        Adeverinta  medicala eliberata de medicul de familie sau de medicul  de medicina muncii din spital care sa ateste faptul ca este apt pentru exercitarea profesiei ( Dr. Munteanu Georgeta –nr. telefon 0788437959,0740256003)

·        Copia fisei de evaluare a performantelor profesionale individuale sau  recomandare de la ultimul loc de munca privind profilul moral si profesional al candidatului ;

·        Curriculum vitae.

Copiile de pe actele prevazute la alin(1) se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs, sau in copii legalizate.

Cererile de inscriere la concurs se primesc la secretariatul unitatii pana la data de 3 noiembrie 2014, ora 15 :00. Concursul va avea loc in data de 2 decembrie 2014, la sediul unitatii.

Relatii suplimentare la Biroul Personal al unitatii tel. 0232.266044/105

 

   Manager,

   Ec.Cumpat Carmen Marinela

 

 

 

FISA POSTULUI

OCUPATIA: ASISTENT MEDICAL GENERALIST

COD COR: 222101

 

 

 

 

 

 

TITULAR POST:

 

FUNCTIA/POSTUL/SPECIALITATEA: asistent medical PL/asistent medical generalist

 

LOC MUNCA: Ambulatoriul de specialitate pentru sportivi

 

GRADUL PROFESIONAL : asistent medical PL

 

NIVELUL POSTULUI: de executie

 

 

 

 

 

Data

Elaborat

Verificat

Aprobat

Funcţia/Nume Semnătura Funcţia/Nume Semnătura Funcţia/Nume Semnătura

Ref.de specialitate gr.II

Pricop Mihaela

 

RC

Ec. Axinte Dana

 

Manager

Ec. Cumpăt Carmen

 

Exemplar nr:

1.CERINTELE POSTULUI:

a)    Pregătirea profesionala: Şcoala postliceala sanitara;

b)    Certificat de membru eliberat de OAMGMAMR,in termen de valabilitate;

c)    Experienţa necesara: experienţa in munca si in specialitatea postului;

d)    Conştiinciozitate fata de sarcinile pe care le are de îndeplinit;

e)    Cunostinte minime de operare pe calculator ;

f)     Dificultatea operaţiunilor specifice postului: cunoaşterea gradului de risc in utilizarea aparaturii medicale din dotare, efortul intelectual si fizic necesar in îngrijirea medicala, gradul de autonomie in luarea unor decizii in caz de urgenta;

g)    Responsabilitatea implicata de post: responsabilitatea actului medical, responsabilitatea confidenţialităţii îngrijirilor medicale acordate pacienţilor spitalului;

2.RELATII

a)  IERARHICE:

–          este subordonat  medicului coordonator si medicului primar;

b) FUNCTIONALE:

–          colaborează cu celelalte secţii/compartimente sau subunitati funcţionale ale spitalului in scopul realizării sarcinilor de serviciu si in scopul furnizării de servicii medicale in sistemul asigurărilor sociale de sănătate, conform contractului încheiat intre spital si Casa de Asigurări de Sănătate Iaşi.

3.PROGRAM DE LUCRU :

– activitate curenta in cadrul ambulatoriului conform programului de lucru stabilit in conformitate cu prevederile legale in vigoare: 8 ore/zi.

4.ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI :

I. Atributii asistent medical:

1.    Informeaza pacientul cu privire la structura ambulatoriului si asupra obligativitatii respectarii ROI ;

2.    Acorda primul ajutor in situatii de urgenta si cheama medicul;

3.    Participa la asigurarea unui climat optim si de siguranta;

4.    Pregateste bolnavul prin tehnici specifice pentru investigatii speciale, organizeaza transportul bolnavului pentru investigatii in alte compartimente/laboratoare si supravegheaza starea acestuia pe timpul transportului;

5.    Recolteaza produse biologice de laborator, conform prescriptiei medicului si asigura transportul acestora in conditii optime la laborator;

6.    Administreaza personal medicatia, efectueaza tratamentele, imunizarile, testarile biologice, etc. conform prescriptiei medicale;

7.    Participa la organizarea si realizarea activitatilor psihoterapeutice de reducere a stresului si de depasire a momentelor/situatiilor de criza ;

8.    Raspunde cu promptitudine la solicitarile bolnavilor ;

9.    Asigura  monitorizarea  specifica  a  bolnavului  conform  prescriptiei  medicale;

10. Pregateste  respectand regulile de asepsie si antisepsie  instrumentarul  si materialele in vederea sterilizarii, respectand protocolul din Ordinul MSF261/2006;

11. Respecta normele de securitate, manipulare si descarcare a stupefiantelor, precum si a medicamentelor cu regim special;

12. Pregateste pacientul pentru externare;

13. Asigura si raspunde de ordinea si curatenia din saloane, de intretinerea igienica a patului, de aplicarea tuturor masurilor de igiena si antiepidemice potrivit indicatiilor in vigoare ;

14. In caz de deces, inventariaza obiectele, identifica cadavrul si organizeaza transportul acestuia la locul stabilit de conducerea spitalului;

15. Utilizeaza si pastreaza  in bune conditii  echipamentele si instrumentarul din dotare, supravegheaza  colectarea  materialelor si instrumentarul de unica folosinta utilizat si se  asigura de depozitarea  acestora  in  vederea distrugerii conform prevederilor legale;

16. Poarta echipamentul de protectie prevazut de regulamentul de ordine interioara care va fi schimbat ori de cate ori este nevoie, pentru pastrarea igienei si a aspectului estetic personal;

17. Respecta secretul profesional si codul de etica al asistentului medical;

18. Sa nu-si depaseasca atributiile de serviciu ;

19. Sa fie loiala echipei si institutiei respectand ierarhia profesionala, confidentialitatea si secretul profesional ;

20. Respecta si apara drepturile pacientului;

21. Se  preocupa  de  actualizarea  cunostintelor  profesionale, prin  studiu individual sau alte forme  de  educatie  medicala  continua  si  conform  cerintelor  postului;

22. Raporteaza lunar Foile de observatie si alte documente catre biroul statistica conform reglementarilor in vigoare si in termenele legale;

23. Intocmeste   situatia   zilnica   a   miscarii  bolnavilor  si  o  preda  la  biroul  de  internari;

24. Descarca medicamentele si materiale sanitare individuale prescrise;

25. Inregistreaza in programul informatic toate procedurile medicale efectuate in sectie si

cuprinse in sistemul D.R.G.

26. Are obligatia de anunta in cel mai scurt timp asistenta sefa in legatura cu orice caz de imbolnavire sau de aparitie a unei boli transmisibile in familie cu situatiile de incapacitate temporara de munca ;

27. Supravegheaza dezinfectia ciclica;

28. Participa la instructajele inpuse de CPCIN, PSI si protectia muncii ;

29. Utilizeaza integral timpul de lucru, respectand programul de lucru ;

30. Respecta  prevederile Ordinului nr. 1226/2012 privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale, prevederile Ordinului nr. 916/2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale în unităţile sanitare, prevederile Legii nr.132/2010 privind colectarea selectiva a deseurilor, prevederile Ordinului MSF nr.261/2006 privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare precum si  prevederile Ordinului MS 914/2006 privind conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca un spital in vederea autorizarii ;

31.  Anunta imediat asistenta sefa asupra deficientelor de igiena (alimentare cu apa, instalatii sanitare incalzire, etc.)

II. Atributii generale:

  1. Are obligatia de a semna zilnic in condica de prezenta cu mentionarea orei de venire si de plecare din serviciu;
  2. Respecta graficul de lucru ;
  3. Are obligatia de a respecta programarea concediului de odihna planificat la inceputul anului;
  4. Este interzis fumatul, venirea la serviciu in stare de ebrietate si consumul de bauturi alcoolice in timpul programului de lucru;
  5. Respecta prevederile ROI si ale ROF ;
  6. Urmareste si asigura folosirea, pastrarea si intretinerea corecta a bunurilor din dotarea ambulatoriului;
  7. Are obligatia sa prezinte la serviciul RUNOS certificat de membru eliberat de OAMGMAMR, in termen de valabilitate, precum si asigurarea malpraxis anuala.

III. Atributii  privind securitatea si sanatatea in munca, PSI, colectare deseuri:           

1.Îşi însuşeşte si respecta normele de securitate si sănătate in munca prevăzute in Legea nr. 319/2006 si normele de aplicare ale acesteia;

Art.22-prevede ca fiecare lucrator  trebuie sa isi desfasoare activitatea in conformitate cu pregatirea si instruirea sa, precum si cu instructiunile primite din partea angajatorului, astfel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca;

Art.23-prevede obligatiile lucratorilor:

– sa utilizeze corect aparatura, substntele periculoase,echipamentele de transport;

– sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat;

-sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii si sa utilizeze corect aceste dispozitive;

-sa comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de munca despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru sanatatea lucratorilor, precum si orice deficienta a sistemelor de protectie;

-sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoana;

-sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, atat timp cat este necesar, pentru a face posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari, pentru protectia sanatatii si securitatii lucratorilor;

-sa coopereze atat timp cat este necesar, cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, pentru a permite engajatorulu sa se asigura ca mediul de munca si conditiile de lucru sunt sigure si fara riscuri pentru securitate si sanatate, in domeniul sau de activitate;

-sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in munca si masurile de aplicare ale acestora;

-sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii santari

2. Îşi însuşeşte si respecta prevederile Legii nr. 481/2004 privind situaţii de urgenta;

3. Îşi însuşeşte si respecta prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;

4. Îşi însuşeşte si respecta prevederile Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectiva a deşeurilor in instituţiile publice.

IV. Atributii  privind Sistemul de Management al Calitatii (SMC):

1.    Îşi însuşeşte si respecta cerintele procedurilor SMC ;

2.    Îşi însuşeşte si respecta cerintele Manualului Calitatii ;

3.    Elaboreaza/participa la elaborarea de proceduri de lucru atunci cand este cazul ;

Aceste atributii nu sunt limitative, salariatul avand obligatia de a respecta si duce la indeplinire orice alte sarcini, decizii si dispozitii primite din partea conducerii unitatii, a Directiei de Sanatate Publica sau a Ministerului Sanatatii in baza reglementarilor legale in vigoare.

Raspunde disciplinar, material si penal atunci cand:

1. nu respecta programul de activitate stabilit de conducerea societatii;

2.nu respecta conduita, etica si deontologia profesiei de asistent medical;

3.nu respecta disciplina muncii si nu utilizeaza corespunzator instalatiile si echipamentele de lucru si cele de protectie ;

4.nu duce la indeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare atributiilor de serviciu si orice sarcini specifice ;

5. comite orice alte abateri sanctionabile prin regulamentul intern, codul muncii sau alte acte normative aflate in vigoare.

5.Salarizare:

  • Salarizarea este în conformitate cu legislaţia  in vigoare;
  • Salariul de bază este remuneraţia primită in raport cu munca depusa, cu cantitatea si calitatea acesteia, cu importanta sociala a muncii;

Fisa postului este valabila pe intreaga perioada de desfasurare a contractului de munca, putand fi reinnoita in cazul aparitiei unor noi reglementari legale  sau ori de cate ori este necesar.

 

Seful locului de munca,

Functia : Medic coordonator

Numele si prenumele :

Semnatura : …………………………………

Luat la cunostinta si primit un exemplar salariat

Numele si prenumele:                                                                                                                                Semnatura: ………………………………………

Data: ……………………………

 

 

Concurs de ocupare post ASISTENT MEDICAL GENERALIST –AMBULATORIU MEDICINA SPORTIVA

Bibliografie:

1.,,Tehnica ingrijirii bolnavului,,

Carol Mozes, ed aVII-a, anul 2007

2.,,Urgente medico-chirurgicale,,

Lucretia Titirca, 1989

3. Ordinul Ministerului Sanatatii 916/2006

Anexa 4  si 5

4. Ordinul Ministerului Sanatatii 1226/2012

CAPITOLUL 3, 5 si 6

 

TEMATICA PENTRU CONCURS ASISTENT MEDICAL GENERALIST

1.Hemoragii

2.Socul

3.ingrijirea plagilor

4.Sarcinile asistentei medicale

5.Administrarea medicamentelor:

– reguli generale

-injectiile

6.Circuitul  pacientului la internare

7.Tipuri de deseuri rezultate din activitatea medicale

8.Colectarea si ambalarea deseurilor medicale

9.Fracturile

10. Hipertensiunea arteriala

11. Precautiuni universale

12.Masuri in caz de accident prin expunere la produsele biologice

 

 

Manager,                                                                          Director ingrijiri

Ec. Cumpat Carmen                                                      Dr. Popa Florentina