SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IASI

Nr. 25610  din 09.12.2014

 

 

 

Publicatie de Concurs

Spitalul Clinic de Recuperare Iasi, cu sediul in Iasi, str.Pantelimon Halipa nr.14, organizeaza in conformitate cu H.G.R. 286/2011 cu completarile si modificarile ulterioare si Ordin MS nr. 1470/2011, concurs pentru ocuparea  a unui  post vacant  de asistent medical debutant specialitatea medicina generala, pe perioada nedeterminata, studii scoala postliceala, in cadrul Serviciul Primire Bolnavi .

Concursul consta in proba scrisa, interviu si proba practica.

Cei interesati vor depune la Biroul RUNOS al unitatii, dosar de concurs care sa cuprinda urmatoarele acte :

·        Cerere de inscriere la concurs care va cuprinde postul si locul de munca pentru care opteaza concurentul ;

·        Copia xerox actului de indentitate ;

·        Copia xerox certificate nastere si casatorie daca este cazul ;

·        Copiile diplomelor de studii ( diploma de bacalaureat si diploma absolvire studii de specialitate-scoala postliceala) ;

·        Copie xerox a Certificatului de membru eliberat de OAMMR ;

·        Cazierul judiciar ;

·        Adeverinta  medicala eliberata de medicul de familie sau de medicul  de medicina muncii din spital care sa ateste faptul ca este apt pentru exercitarea profesiei ( Dr. Munteanu Georgeta –nr. telefon 0788437959,0740256003)

·        Copia fisei de evaluare a performantelor profesionale individuale sau  recomandare de la ultimul loc de munca privind profilul moral si profesional al candidatului ;

·        Curriculum vitae.

Copiile de pe actele prevazute la alin(1) se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs, sau in copii legalizate.

Cererile de inscriere la concurs se primesc la secretariatul unitatii pana la data de  22 decembrie 2014, ora 15 :00. Concursul va avea loc in data de 8 ianuarie 2015.

Relatii suplimentare la Biroul Personal al unitatii tel. 0232.266044/105

 

 

                                                            Manager,

         Ec.Cumpat Carmen Marinela

APROBAT,

Manager

Ec. Carmen Cumpat

 

 

 

 

 

LISTA DE CONTROL A PAGINILOR REVIZUITE

Nr.

ed./rev.

Pag.

rev.

Obiectul reviziei

0/0

 

 

 

FISA POSTULUI

OCUPATIA: ASISTENT MEDICAL GENERALIST

COD COR: 222101

 

 

 

 

 

 

TITULAR POST:

 

FUNCTIA/POSTUL/SPECIALITATEA: asistent medical PL/asistent medical generalist

 

LOC MUNCA: Serviciul Primire Bolnavi

 

GRADUL PROFESIONAL : asistent medical PL

 

NIVELUL POSTULUI: de executie

 

 

 

 

 

Data

Elaborat

Verificat

Aprobat

Funcţia/Nume Semnătura Funcţia/Nume Semnătura Funcţia/Nume Semnătura

Ref.de specialitate gr.I

Pricop Mihaela

 

Sef Serv.RUNOS

Ec. Axinte Dana

 

Manager

Ec. Cumpăt Carmen

 

Exemplar nr:

1.CERINTELE POSTULUI:

a)    Pregătirea profesionala: Şcoala postliceala sanitara;

b)    Certificat de membru eliberat de OAMGMAMR,in termen de valabilitate;

c)    Experienţa necesara: experienţa in munca si in specialitatea postului;

d)    Conştiinciozitate fata de sarcinile pe care le are de îndeplinit;

e)    Cunostinte minime de operare pe calculator ;

f)     Dificultatea operaţiunilor specifice postului: cunoaşterea gradului de risc in utilizarea aparaturii medicale din dotare, efortul intelectual si fizic necesar in îngrijirea medicala, gradul de autonomie in luarea unor decizii in caz de urgenta;

g)    Responsabilitatea implicata de post: responsabilitatea actului medical, responsabilitatea confidenţialităţii îngrijirilor medicale acordate pacienţilor spitalului;

2.RELATII

a)  IERARHICE:

–          este subordonat  managerului, directorului medical si medicului primar/specialist care este de garda;

b) FUNCTIONALE:

–          colaborează cu celelalte secţii/compartimente sau subunitati funcţionale ale spitalului in scopul realizării sarcinilor de serviciu si in scopul furnizării de servicii medicale in sistemul asigurărilor sociale de sănătate, conform contractului încheiat intre spital si Casa de Asigurări de Sănătate Iaşi.

3.PROGRAM DE LUCRU :

– activitate curenta in cadrul secţiei conform programului de lucru stabilit in conformitate cu prevederile legale in vigoare: 8 ore/zi.

4.ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI :

I. Atributii asistent medical:

1.    Respecta ordinea si disciplina la locul de munca, foloseste integral si cu maxima eficienta timpul de munca, conform RI al spitalului ;

2.    Realizeaza triajul bolnavilor ;

3.    Prezinta medicului de garda pacientul pentru examinare si il informeaza asupra starii acestuia ;

4.    Pregateste bolnavul si materialele necesare pentru examen clinic si ajuta medicul la efectuarea tehnicilor speciale de tratament ;

5.    Completeaza documentele medicale (registru de consultatii) cu utilizarea tehnologiilor informationale moderne ;

6.    Utilizeaza tehnici de evaluare a parametrilor vitali cu aprecierea rezultatelor ;

7.    Acorda primul ajutor in situatii de urgenta si anunta medicul de garda;

8.    Pregateste bolnavul prin tehnici specifice pentru investigatii speciale, organizeaza transportul bolnavului pentru investigatii in alte compartimente/laboratoare si supravegheaza starea acestuia pe timpul transportului;

9.    Recolteaza produse biologice de laborator, conform prescriptiei medicului si asigura transportul acestora in conditii optime la laborator;

10.  Administreaza personal medicatia, efectueaza tratamentele, imunizarile, testarile biologice, etc. conform prescriptiei medicale;

11.  Cunoaste medicamentele de la aparatul de urgenta, le utilizeaza la indicatia medicului, verifica, descarca in condica de medicamente si registrul de consultatie, le inlocuieste in timp util ;

12.  La indicatia medicului de garda anunta salvarea si organizeaza transportul pacientului la domiciliu sau alt spital ;

13.  Organizeaza transportul si predarea pacientului in sectie si preda foaia de observatie asistentei sefe de pe sectia respectiva ;

14.  Opereaza in baza de date a spitalului evidenta si miscarea bolnavilor ;

15.  Desfasoara activitatea in echipa respectand raporturile ierarhice si functionale ;

16.  Supravegheaza si coordoneaza activitatile desfasurate de personalul auxiliar ;

17.  Participa la organizarea si realizarea activitatilor psihoterapeutice de reducere a stresului si de depasire a momentelor/situatiilor de criza ;

18.  Raspunde cu promptitudine la solicitarile bolnavilor ;

19.  Aduce la cunostinta sefului de compartiment a oricaror situatii speciale, incalcari ale normelor legale, despre care a luat cunostinta direct sau indirect, facand, dupa caz, propuneri in vederea prevenirii acestora ;

20.  Asigura si gestioneaza eficient resursele materiale cu documentarea de evidenta si cu respectarea principiilor economice si ecologice ;

21.  Raporteaza lunar consultatiile serviciului de statistica ;

22.  Verifica buteliile cu oxigen impreuna cu responsabilul de incarcare cu oxigen a buteliilor, iar pe cele goale le va trimite la statia de oxigen, mentionand in registrul destinat acestui scop ;

23.  Asigura si raspunde de ordinea si curatenia din cabinete, de intretinerea igienica a patului, de aplicarea tuturor masurilor de igiena si antiepidemice potrivit indicatiilor in vigoare ;

24.  Utilizeaza si pastreaza  in bune conditii  echipamentele si instrumentarul din dotare, supravegheaza  colectarea  materialelor si instrumentarul de unica folosinta utilizat si se  asigura de depozitarea  acestora  in  vederea distrugerii conform prevederilor legale;

25.  Poarta echipamentul de protectie prevazut de regulamentul de ordine interioara care va fi schimbat ori de cate ori este nevoie, pentru pastrarea igienei si a aspectului estetic personal;

26.  Respecta secretul profesional si codul de etica al asistentului medical;

27.  Sa nu-si depaseasca atributiile de serviciu ;

28.  Sa fie loial echipei si institutiei respectand ierarhia profesionala, confidentialitatea si secretul profesional ;

29.  Respecta si apara drepturile pacientului;

30.  Se  preocupa  de  actualizarea  cunostintelor  profesionale, prin  studiu individual sau alte forme  de  educatie  medicala  continua  si  conform  cerintelor  postului;

31.  Descarca medicamentele si materiale sanitare individuale prescrise;

32.  Inregistreaza in programul informatic toate procedurile medicale efectuate in sectie si

cuprinse in sistemul D.R.G.

33.  Are obligatia de anunta in cel mai scurt timp asistenta sefa in legatura cu orice caz de imbolnavire sau de aparitie a unei boli transmisibile in familie cu situatiile de incapacitate temporara de munca ;

34.  Supravegheaza dezinfectia ciclica;

35.  Participa la instructajele inpuse de CPCIN, PSI si protectia muncii ;

36.  Utilizeaza integral timpul de lucru, respectand programul de lucru ;

37.  Respecta  prevederile Ordinului nr. 1226/2012 privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale, prevederile Ordinului nr. 916/2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale în unităţile sanitare, prevederile Legii nr.132/2010 privind colectarea selectiva a deseurilor, prevederile Ordinului MSF nr.261/2006 privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare precum si  prevederile Ordinului MS 914/2006 privind conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca un spital in vederea autorizarii ;

38.  Incaseaza taxele stabilite prin hotararile Consiliului de Administratie si preda banii la casieria unitatii in termen de 24 de ore;

39.  Respecta procedura de incasare a serviciilor medicale la cerere;

40.  Utilizeaza calculatorul in scopul raportarii datelor in stricta concordanta cu programele impuse de conducerea unitatii;

41.  Utilizeaza numai programele informatice licentiate ale spitalului;

42.  Anunta imediat medicul coordonator asupra deficientelor de igiena (alimentare cu apa, instalatii sanitare incalzire, etc.).

II. Atributii generale:

 1. Are obligatia de a semna zilnic in condica de prezenta cu mentionarea orei de venire si de plecare din serviciu;
 2. Respecta graficul de lucru pe tura stabilita;
 3. Nu va parasi locul de munca fara aprobarea medicului coordonator;
 4. Schimbarea turei de lucru se va solicita prin cerere scrisa aprobata de medicul coordonator si cu avizul managerului unitatii;
 5. Are obligatia de a respecta programarea concediului de odihna planificat la inceputul anului;
 6. Este interzis fumatul, venirea la serviciu in stare de ebrietate si consumul de bauturi alcoolice in timpul programului de lucru;
 7. Respecta prevederile ROI si ale ROF ;
 8. Urmareste si asigura folosirea, pastrarea si intretinerea corecta a bunurilor din dotarea sectiei;
 9. Are obligatia sa prezinte la serviciul RUNOS certificat de membru eliberat de OAMGMAMR, in termen de valabilitate, precum si asigurarea malpraxis anuala.

III. Atributii  privind securitatea si sanatatea in munca, PSI, colectare deseuri:         

1.Îşi însuşeşte si respecta normele de securitate si sănătate in munca prevăzute in Legea nr. 319/2006 si normele de aplicare ale acesteia;

Art.22-prevede ca fiecare lucrator  trebuie sa isi desfasoare activitatea in conformitate cu pregatirea si instruirea sa, precum si cu instructiunile primite din partea angajatorului, astfel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca;

Art.23-prevede obligatiile lucratorilor:

– sa utilizeze corect aparatura, substntele periculoase,echipamentele de transport;

– sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat;

-sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii si sa utilizeze corect aceste dispozitive;

-sa comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de munca despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru sanatatea lucratorilor, precum si orice deficienta a sistemelor de protectie;

-sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoana;

-sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, atat timp cat este necesar, pentru a face posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari, pentru protectia sanatatii si securitatii lucratorilor;

-sa coopereze atat timp cat este necesar, cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, pentru a permite engajatorulu sa se asigura ca mediul de munca si conditiile de lucru sunt sigure si fara riscuri pentru securitate si sanatate, in domeniul sau de activitate;

-sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in munca si masurile de aplicare ale acestora;

-sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii santari

2. Îşi însuşeşte si respecta prevederile Legii nr. 481/2004 privind situaţii de urgenta;

3. Îşi însuşeşte si respecta prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;

4. Îşi însuşeşte si respecta prevederile Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectiva a deşeurilor in instituţiile publice.

IV. Atributii  privind Sistemul de Management al Calitatii (SMC):

1.    Îşi însuşeşte si respecta cerintele procedurilor SMC ;

2.    Îşi însuşeşte si respecta cerintele Manualului Calitatii ;

3.    Elaboreaza/participa la elaborarea de proceduri de lucru atunci cand este cazul ;

Aceste atributii nu sunt limitative, salariatul avand obligatia de a respecta si duce la indeplinire orice alte sarcini, decizii si dispozitii primite din partea conducerii unitatii, a Directiei de Sanatate Publica sau a Ministerului Sanatatii in baza reglementarilor legale in vigoare.

Raspunde disciplinar, material si penal atunci cand:

1. nu respecta programul de activitate stabilit de conducerea societatii;

2.nu respecta conduita, etica si deontologia profesiei de asistent medical;

3.nu respecta disciplina muncii si nu utilizeaza corespunzator instalatiile si echipamentele de lucru si cele de protectie ;

4.nu duce la indeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare atributiilor de serviciu si orice sarcini specifice ;

5. comite orice alte abateri sanctionabile prin regulamentul intern, codul muncii sau alte acte normative aflate in vigoare.

5.Salarizare:

 • Salarizarea este în conformitate cu legislaţia  in vigoare;
 • Salariul de bază este remuneraţia primită in raport cu munca depusa, cu cantitatea si calitatea acesteia, cu importanta sociala a muncii;

Fisa postului este valabila pe intreaga perioada de desfasurare a contractului de munca, putand fi reinnoita in cazul aparitiei unor noi reglementari legale  sau ori de cate ori este necesar.

 

 

Seful locului de munca,

Functia : Medic coordonator

Numele si prenumele :Dr.Baltag Doru

Semnatura : …………………………………

 

Luat la cunostinta si primit un exemplar salariat

Numele si prenumele:                                                                                                                                            Semnatura: ………………………………………

Data: ……………………………

 

SPITALUL CLINIC SE RECUPERARE IASI

SERVICIUL PRIMIRE BOLNAVI

 

                        TEMATICA PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE ASISTENT MEDICAL DEBUTANT

 

1.MASURAREA SI NOTAREA FUNCTIILOR VITALE SI VEGETATIVE

2. RECOLTAREA PRODUSELOR BIOLOGICE SI PATOLOGICE

3. ADMINISTRAREA MEDICAMENTELOR

a) Administrarea medicamentelorpe  cale orala

b) Administrarea medicamentelor pe cale parenterala

c) Oxigenoterapia

4.PREGATIREA BOLNAVULUI PENTRU EXPLORARI FUNCTIONALE SI IMAGISTICE

5.PRIMUL AJUTOR IN URGENTE MEDICO – CHIRURGICALE.

Resurcitarea cardio –respiratorie(Suportul vital de bază-BLS )

Defibrilarea automata externa

Dezobstructia cailor respiratorii superioare

Pozitia laterala de siguranta

Managementul cailor respiratorii si ventilatia

Prim ajutor in lipotimie,coma,epilepsie

Hemoragia si hemostaza

Plagile, Pansamentele, Bandajele

Socul

Traumatismele membrelor

 

Bibliografie:

CARMRN–DIANA CIMPOESU  -PROTOCOALE SI  GHIDURI DE URGENTA IN MEDICINA DE URGENTA-Note de curs -EDITURA PIM (Noul ghid de resuscitare 2010)

LUCRETIA TITIRCA -Urgentele medico-chirurgicale – Sinteze pentru asistentii medicali, editia a III –ED MEDICALA -2006

LUCRETIA TITIRCA –Tehnici de evaluare si ingrijiri acordate de asistentii medicali – vol. II (Ghid de nursing (Editura: Viata Medicala Romaneasca-2006

CAROL MOZES-Cartea asistentului medical.Tehnica ingrijirii bolnavului-Ed. Medicala -2010

Lucretia Titirca  :  Breviar de explorari functionale si ingrijiri speciale acordate bolnavului EdituraVIATA MEDICALA ROMANEASCA – 2008

Ordinul 916/2006 privind aprobarea normelor de supraveghere,prevenire si control a infectiilor nosocomiale in unitatile sanitare.

Ordinul M.S. nr. 261/2007 pentru aprobarea Normelor Tehnice privind curatarea, dezinfectia şi sterilizarea în unitatile sanitare.

OUG-144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist,a profesiei de moasa si a profesiei de asistent medical precum si organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania

Codul de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România

Legea 46/2003 Drepturile pacientuluiu

 

Sef compartiment                                                                                                                   Asit .coord

Dr. Doru Baltag                                                                                                                  Georgeta Pasnicu