Nr.    1383  din 22.01.2016                                                                                            Manager,                                                            

                                                                          Ec.Cumpat Carmen Marinela

 

ANUNT

In baza aprobari nr. 119997/18.12.2015 si 109833/23.11.2015  emise de Consiliul Local Iasi, Spitalul Clinic de Recuperare Iasi, cu sediul in Iasi, str.Pantelimon Halipa nr.14, organizeaza concurs pentru ocuparea  urmatoarelor  posturi vacante :

Sectiei Clinice Ortopedie Traumatologie :

1 post  kinetoterapeut pe perioada nedeterminata

-1 post kinetoterapeut debutant pe perioada nedeterminata

-1 post asistent medical cu studii postliceale – pe perioada nedeterminata;

Concursul se va desfasura in conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 modificata si completata de H.G. 1027/2014 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice.

Concursul consta in urmatoarele etape succesive :

-selectia dosarelor de inscriere ;

-proba scrisa;

                        -proba practica ( pentru kinetoterapeuti) ;

                        -interviul.

Conditii de desfasurare a concursului :

1.      Ultima zi pentru depunerea dosarelor de inscriere este 5 februarie, ora 15 :00;

2.      Data si ora organizarii probei scrise : 15 februarie 2016, ora 9 :00 ;

3.      Data si ora organizarii probei practice :15 februarie 2016, ora 13 :00 ;

4.      Data si ora interviului : 15 februarie  2016, ora 15 :00 ;

5.      Locul depunerii dosarelor si al organizarii probelor de concurs : Spitalul Clinic de Recuperare Iasi, str. P. Halipa nr. 14.

Comunicare rezultatelor la fiecare proba a concursului se face prin specificarea punctajului final al fiecarui candidat si a mentiunii « admis » sau « respins », prin afisare la sediu unitatii a institutiei organizatorice a concursului, in termen de maxim o  zi lucratoare de la data finalizarii probei.

Dupa afisarea rezultatelor obtinute la selectia dosarelor, proba scrisa si /sau proba practica si interviu, dupa caz, candidatii nemultumiti pot depune contestatie in termen de cel mult o zi lucratoare de la data afisarii rezultatului selectiei dosarelor, respectiv de la data afisarii rezultatului probei scrise si/sau probei practice si ainterviului, sub sanctiunea decaderii din acest drept.

In situatia contestatiilor formulate fata de rezultatul selectiei dosarelor, comisia de solutionare a contestatiilor va verifica indeplinirea de catre candidatul contestator a conditiilor pentru participare la concurs in termen de maximum o zi lucratoare de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor.

In situatia contestatiilor formulate fata de rezultatul probei scrise, probei practice sau a interviului comisia de solutionare a contestatiilor va analiza lucrarea sau consemnarea raspunsurilor la interviu doar pentru candidatul contestatar in termen de maximum o zi lucratoare de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor.

Rezultatele finale se afiseaza la sediul unitatii, precum si pe pagina de internet in termen maximum o zi lucratoare  de la expirarea termenului prevazut la alineatului anterior pentru proba, prin specificarea punctajului final al fiecarui candidat si a mentiunii «  admis » sau « respins ».

Conditii generale, conform art. 3 din H.G. NR. 286/2011 :

Poate participa la concurs persoana care indeplineste urmatoarele conditii :

a)      Are cetatenie romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania ;

b)      Cunoaste limba romana, scris si vorbit ;

c)      Are varsta minima reglementata de prevederile legale ;

d)      Are capacitate deplina de exercitiu ;

e)      Are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atesta pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate ;

f)       Indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs ;

g)      Nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptie situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditii  specifice de participare la concurs pentru postul de kinetoterapeut :

-studii superioare de specialitate;

-6 luni vechime in specialitate.

Conditii  specifice de participare la concurs pentru postul de kinetoterapeut debutant :

-studii superioare de specialitate;

  Condiţii specifice de participare la concurs pentru postul de asistent medical cu studii postliceale

-studii: diplomă de şcoala sanitara postliceala sau echivalenta sau diploma de studii postliceale prin echivalare conf.HG nr.797/1997, specialitatea medicină generala.

– 6 luni vechime ca asistent medical

Cei interesati vor depune la Serviciul RUNOS al unitatii, dosar de concurs care sa cuprinda urmatoarele acte :

·         Cerere de inscriere la concurs care va cuprinde postul si locul de munca pentru care opteaza concurentul, adresata conducatorului institutiei publice organizatorice ;

·         Copia xerox actului de indentitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii,dupa caz;

·         Copia xerox certificate nastere si casatorie daca este cazul ;

·         Copiile documentelor care atesta nivelul studiilor ( diploma licenta kinetoterapeut, diploma bacalaureat diplomă de şcoala sanitara postliceala sau echivalenta sau diploma de studii postliceale prin echivalare conf.HG nr.797/1997, specialitatea medicină generala si ale altor acte care atesta indeplinirea conditiilor specifice postului ( autorizatie libera practica eliberata de Directia de Sanatate Publica ) ;

·         Certificat de membru OAMGMAMR vizat pe anul in curs, insotit de  adeverinta pentru participare la concurs, de la Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania-Filiala Iasi ;

·         Cazierul judiciar ;

·         Copia  carnetului  de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechime in munca

( adeverinta de la ultimul loc de munca si de la CASA DE PENSII IASI) ;

·         Adeverinta  medicala  eliberata de medicul de familie sau de medicul  de medicina muncii din spital care sa ateste faptul ca este apt pentru exercitarea profesiei ( Dr. Munteanu Georgeta –nr. telefon 0788437959,0740256003)

·         Copia fisei de evaluare a performantelor profesionale individuale sau  recomandare de la ultimul loc de munca privind profilul moral si profesional al candidatului ;

·         Curriculum vitae.

·         1 Dosar de carton cu sina.

Copiile de pe actele prevazute la alin(1) se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs, sau in copii legalizate.

Anuntul de concurs, bibliografia si tematica sunt afisate la avizier si pe site-ul unitatii www.scr.ro.

Relatii suplimentare la Biroul Personal al unitatii tel. 0232.266044/105

 

 

Sef serviciu RUNOS,

Ec. Axinte Dana

 

 

 

Spitalul Clinic de Recuperare Iasi                                                 Aprobat

Sectia de Ortopedie-Traumatologie                                           Manager,

                                                                                                 Ec. Carmen Cumpat

                                                  Tematica concurs KINETOTERAPEUTI

1.       Elemente de patologie osoasă posttraumatică

2.       Elemente de patologie articulară posttraumatică

3.       Fracturile definitie, tipuri de fracturi, complicatii

4.       Entorsele definitie,  descriere tipuri de entorse, simptomatologie clinica

5.       Luxațiile, definiție , descriere clinică,

6.       Sechelele articulare  posttaumatice

7.       Sechelele musculare posttraumatice

8.       Sechelele osoase posttraumatice

9.       Algoneurodistrofia, definitie, descriere clinică

10.   Umărul – patologie posttraumatică și ortopedică, reeducare funcțională    (refacerea mobilității, forței și stabilității)

11.   Cotul- patologie posttraumatică și ortopedică, reeducare funcțională (refacerea mobilității, forței și stabilității)

12.   Șoldul –  patologie posttraumatică și ortopedică, reeducare funcțională (refacerea mobilității, forței și stabilității)

13.    Endoprotezarea soldului și reeducarea funcțională

14.   Genunchiul – patologie posttraumatică și ortopedică, reeducare funcțională (refacerea mobilității, forței și stabilității)

 

Bibliografie

1.        Botez P. – Ortopedie, ed Venus Iași  2008

2.        Botez P.- Artroplastia totală de sold,  Iași

3.       Sbenghe T.- Recuperarea medicală a sechelelor posttraumatice ale membrelor- ed Medicală București, 1981 pag29-38, 53-65, 81-86, 139-144, 165-191,  199-218, 270-317, 317-369,

4.       Sbenghe T.- Kinetologie profilactică, terapeutică și de recuperare  ed. Medicală București 1987,  Pag 330-355, 363-384, 402-434, 434-449, 517-519,519-524.

Sef Sectie,

Prof. Dr. Paul Botez

SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IASI

CLINICA DE ORTOPEDIE

 

AVIZ MANAGER,

EC. Carmen Cumpat

 

 

 

                Concurs de ocupare a posturilor de ASISTENTI MEDICALI CLINICA ORTOPEDIE- TRAUMATOLOGIE

 

Bibliografie

1.       “Tehnica ingrijirii bolnavului”

Carol Mozes, ed a VII-a, anul 2007

 

2.       “Urgente medico-chirurgicale”

Lucretia Titirca, 1989

 

3.       “Chirurgie-manual pentru cadre medii”

S.Daschievici, D.Mihailesc, 2007

                TEMATICA PENTRU CONCURSUL DE ASISTENT MEDICAL GENERALIST – Sectie:

 

1.       Fracturile

2.       Entorse

3.       Edem pulmonar ac.

4.       Embolia pulmonara

5.       Colica biliara

6.       Hemoragii digestive superioare

7.       Retenta acuta de urina

8.       Socul

9.       Luxatii

10.Ingrijirea plagilor-efectuarea pansamentelor

11.Sarcinile asistentei medicale intr-o sectie de chirurgie

12.Administrarea medicamentelor:

–          reguli generale

–          injectiile

13.Recoltarea analizelorde laborator

14.Prevenirea transmiterii infectiilor nosocomiale

TEMATICA PENTRU CONCURSUL DE ASISTENT MEDICAL GENERALIST – Bloc Operator:

 

1.       Fracturile

2.       Entorse

3.       Luxatii

4.       Ingrijirea plagilor-efectuarea pansamentelor

5.       Sarcinile asistentei medicale intr-o sectie de chirurgie (asistentul de la bloc operator)

6.       Prevenirea transmiterii infectiilor nosocomiale

7.       Asepsia

8.       Pregatirea campurilor, a compreselor si a celorlalte materiale necesare pentru asigurarea asepsiei in timpul actului operator

9.       Manevre pentru efectuarea operatiilor

10.Sterilizarea instrumentarului chirurgical si a materialului moale.

 

ASISTENTA SEFA,                                                                                            SEF CLINICA,

 

Grierosu Carmen                                                                                                 Prof. Dr. Paul Botez

APROBAT,

Manager

Ec. Carmen Cumpat

 

 

 

 

 

LISTA DE CONTROL A PAGINILOR REVIZUITE

Nr.

ed./rev.

Pag.

rev.

Obiectul reviziei

0/1 1 Modificare cod COR

 

 

 

FISA POSTULUI

OCUPATIA: ASISTENT MEDICAL GENERALIST

COD COR: 226905

 

 

 

 

 

 

TITULAR POST:

FUNCTIA/POSTUL/SPECIALITATEA: asistent medical  generalist PL

 

LOC MUNCA:

GRADUL PROFESIONAL : asistent medical  generalist PL

 

NIVELUL POSTULUI: de executie

 

 

 

 

 

Data

Elaborat

Verificat

Aprobat

Funcţia/Nume Semnătura Funcţia/Nume Semnătura Funcţia/Nume Semnătura

Ref.de specialitate gr.II

Pricop Mihaela

 

RC

Ec. Toma Mirela

 

Manager

Ec. Cumpăt Carmen

 

Exemplar nr:

1.CERINTELE POSTULUI:

a)    Pregătirea profesionala: Şcoala postliceala sanitara;

b)    Certificat de membru eliberat de OAMGMAMR,in termen de valabilitate;

c)    Experienţa necesara: experienţa in munca si in specialitatea postului;

d)    Conştiinciozitate fata de sarcinile pe care le are de îndeplinit;

e)    Cunostinte minime de operare pe calculator ;

f)     Dificultatea operaţiunilor specifice postului: cunoaşterea gradului de risc in utilizarea aparaturii medicale din dotare, efortul intelectual si fizic necesar in îngrijirea medicala, gradul de autonomie in luarea unor decizii in caz de urgenta;

g)    Responsabilitatea implicata de post: responsabilitatea actului medical, responsabilitatea confidenţialităţii îngrijirilor medicale acordate pacienţilor spitalului;

2.RELATII

a)  IERARHICE:

–          este subordonat  medicului sef sectie, medicului specialist/medic primar si asistentului sef pe secţie ;

b) FUNCTIONALE:

–          colaborează cu celelalte secţii/compartimente sau subunitati funcţionale ale spitalului in scopul realizării sarcinilor de serviciu si in scopul furnizării de servicii medicale in sistemul asigurărilor sociale de sănătate, conform contractului încheiat intre spital si Casa de Asigurări de Sănătate Iaşi.

3.PROGRAM DE LUCRU :

– activitate curenta in cadrul secţiei conform programului de lucru stabilit in conformitate cu prevederile legale in vigoare: 8 ore/zi.

4.ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI :

I. Atributii asistent medical:

1.    Preia pacientul nou internat si insotitorul acestuia (in functie de situatie), verifica toaleta personala, tinuta de spital si il repartizeaza in salon;

2.    Informeaza pacientul cu privire la structura sectiei si asupra obligativitatii respectarii regulamentului de ordine interioara ;

3.    Acorda primul ajutor in situatii de urgenta si cheama medicul;

4.    Participa la asigurarea unui climat optim si de siguranta in salon;

5.    Identifica problemele de ingrijire ale pacientilor, stabileste prioritatile, elaboreaza si implementeaza planul de ingrijire si evalueaza rezultatele obtinute,  pe tot parcursul internarii;

6.    Prezinta medicului de salon pacientul pentru examinare si il informeaza asupra starii acestuia de la internare si pe tot parcursul internarii, observa simptomele si starea pacientului , le inregistreaza in dosarul de ingrijire si informeaza medicul asupra oricaror modificari depistate;

7.    Participa la vizita si executa indicatiile medicului cu privire la efectuarea explorarilor de diagnostic si a tratamentului, regimul alimentar si igiena bolnavilor ;

8.    Pregateste bolnavul prin tehnici specifice pentru investigatii speciale, organizeaza transportul bolnavului pentru investigatii in alte compartimente/laboratoare si supravegheaza starea acestuia pe timpul transportului;

9.    Recolteaza produse biologice de laborator, conform prescriptiei medicului si asigura transportul acestora in conditii optime la laborator;

10.  Raspunde de ingrijirea bolnavilor din salon si supravegheaza efectuarea de catre infirmiera a toaletei, schimbarii lenjeriei de corp si de pat, crearii conditiilor pentru satisfacerea nevoilor fiziologice , schimbarii pozitiei bolnavului;

11.  Observa apetitul pacientilor, supravegheaza si asigura alimentatia pacientilor dependenti, supravegheaza distribuirea alimentelor conform dietei consemnate in foaia de observatie;

12.  Administreaza personal medicatia, efectueaza tratamentele, imunizarile, testarile biologice, etc. conform prescriptiei medicale;

13.  Participa la organizarea si realizarea activitatilor psihoterapeutice de reducere a stresului si de depasire a momentelor/situatiilor de criza ;

14.  Raspunde cu promptitudine la solicitarile bolnavilor ;

15.  Asigura  monitorizarea  specifica  a  bolnavului  conform  prescriptiei  medicale;

16.  Pregateste  respectand regulile de asepsie si antisepsie  instrumentarul  si materialele in vederea sterilizarii, respectand protocolul din Ordinul MSF261/2006;

17.  Respecta normele de securitate, manipulare si descarcare a stupefiantelor, precum si a medicamentelor cu regim special;

18.  Participa la acordarea ingrijirilor paliative si instruieste familia sau apartinatorii pentru acordarea acestora;

19.  Supravegheaza modul de desfasurare a vizitelor apartinatorilor cu respectarea normelor de igiena (portul echipamentului de protectie, evitarea aglomerarii), conform regulamentului intern;

20.  Efectueaza verbal si in scris preluarea/predarea fiecarui pacient si a serviciului in cadrul raportului de tura ;

21.  Pregateste pacientul pentru externare;

22.  Asigura si raspunde de ordinea si curatenia din saloane, de intretinerea igienica a patului, de aplicarea tuturor masurilor de igiena si antiepidemice potrivit indicatiilor in vigoare ;

23.  In caz de deces, inventariaza obiectele, identifica cadavrul si organizeaza transportul acestuia la locul stabilit de conducerea spitalului;

24.  Utilizeaza si pastreaza  in bune conditii  echipamentele si instrumentarul din dotare, supravegheaza  colectarea  materialelor si instrumentarul de unica folosinta utilizat si se  asigura de depozitarea  acestora  in  vederea distrugerii conform prevederilor legale;

25.  Poarta echipamentul de protectie prevazut de regulamentul de ordine interioara care va fi schimbat ori de cate ori este nevoie, pentru pastrarea igienei si a aspectului estetic personal;

26.  Respecta secretul profesional si codul de etica al asistentului medical;

27.  Sa nu-si depaseasca atributiile de serviciu ;Sa fie loiala echipei si institutiei respectand ierarhia profesionala, confidentialitatea si secretul profesional ;

28.  Respecta si apara drepturile pacientului;

29.  Se  preocupa  de  actualizarea  cunostintelor  profesionale, prin  studiu individual sau alte forme  de  educatie  medicala  continua  si  conform  cerintelor  postului;

30.  Raporteaza lunar Foile de observatie si alte documente catre biroul statistica conform reglementarilor in vigoare si in termenele legale;

31.  Intocmeste   situatia   zilnica   a   miscarii  bolnavilor  si  o  preda  la  biroul  de  internari;

32.  Descarca medicamentele si materiale sanitare individuale prescrise;

33.  Inregistreaza in programul informatic toate procedurile medicale efectuate in sectie si

cuprinse in sistemul D.R.G.

34.  Are obligatia de anunta in cel mai scurt timp asistenta sefa in legatura cu orice caz de imbolnavire sau de aparitie a unei boli transmisibile in familie cu situatiile de incapacitate temporara de munca ;

35.  Supravegheaza dezinfectia ciclica; Anunta imediat asistenta sefa asupra deficientelor de igiena (alimentare cu apa, instalatii sanitare incalzire, etc.)

36.  Participa la instructajele inpuse de CPCIN, PSI si protectia muncii ;

37.  Utilizeaza integral timpul de lucru, respectand programul de lucru ;

38.  Respecta  prevederile Ordinului nr. 219/2002 (cu completarile ulterioare) privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale, prevederile Ordinului nr. 916/2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale în unităţile sanitare, prevederile Legii nr.132/2010 privind colectarea selectiva a deseurilor, prevederile Ordinului MSF nr.261/2006 privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare precum si  prevederile Ordinului MS 914/2006 privind conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca un spital in vederea autorizarii ;

 

II. Atributii generale:

 1. Are obligatia de a semna zilnic in condica de prezenta cu mentionarea orei de venire si de plecare din serviciu;
 2. Respecta graficul de lucru pe tura stabilita si preda verbal si in scris la iesirea din tura, situatia si planul de investigatie si tratament al bolnavilor asistentei care preia serviciul;
 3. Nu va parasi locul de munca fara aprobarea medicului;
 4. Schimbarea turei de lucru se va solicita prin cerere scrisa aprobata de medicul coordonator si cu avizul managerului unitatii;
 5. Are obligatia de a respecta programarea concediului de odihna planificat la inceputul anului;
 6. Este interzis fumatul, venirea la serviciu in stare de ebrietate si consumul de bauturi alcoolice in timpul programului de lucru;
 7. Respecta prevederile ROI si ale ROF ;
 8. Urmareste si asigura folosirea, pastrarea si intretinerea corecta a bunurilor din dotarea sectiei;
 9. Are obligatia sa prezinte la serviciul RUNOS certificat de membru eliberat de OAMGMAMR, in termen de valabilitate, precum si asigurarea malpraxis anuala.

III. Atributii  privind securitatea si sanatatea in munca, PSI, colectare deseuri:           

1.Îşi însuşeşte si respecta normele de securitate si sănătate in munca prevăzute in Legea nr. 319/2006 si normele de aplicare ale acesteia;

Art.22-prevede ca fiecare lucrator  trebuie sa isi desfasoare activitatea in conformitate cu pregatirea si instruirea sa, precum si cu instructiunile primite din partea angajatorului, astfel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca;

Art.23-prevede obligatiile lucratorilor:

– sa utilizeze corect aparatura, substntele periculoase,echipamentele de transport;

– sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat;

-sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii si sa utilizeze corect aceste dispozitive;

-sa comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de munca despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru sanatatea lucratorilor, precum si orice deficienta a sistemelor de protectie;

-sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoana;

-sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, atat timp cat este necesar, pentru a face posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari, pentru protectia sanatatii si securitatii lucratorilor;

-sa coopereze atat timp cat este necesar, cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, pentru a permite engajatorulu sa se asigura ca mediul de munca si conditiile de lucru sunt sigure si fara riscuri pentru securitate si sanatate, in domeniul sau de activitate;

-sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in munca si masurile de aplicare ale acestora;

-sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii santari

2. Îşi însuşeşte si respecta prevederile Legii nr. 481/2004 privind situaţii de urgenta;

3. Îşi însuşeşte si respecta prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;

4. Îşi însuşeşte si respecta prevederile Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectiva a deşeurilor in instituţiile publice.

IV. Atributii  privind Sistemul de Management al Calitatii (SMC):

1.Îşi însuşeşte si respecta cerintele procedurilor SMC ;

2.Îşi însuşeşte si respecta cerintele Manualului Calitatii ;

3.Elaboreaza/participa la elaborarea de proceduri de lucru atunci cand este cazul ;

Aceste atributii nu sunt limitative, salariatul avand obligatia de a respecta si duce la indeplinire orice alte sarcini, decizii si dispozitii primite din partea conducerii unitatii, a Directiei de Sanatate Publica sau a Ministerului Sanatatii in baza reglementarilor legale in vigoare.

Raspunde disciplinar, material si penal atunci cand:

1. nu respecta programul de activitate stabilit de conducerea societatii;

2.nu respecta conduita, etica si deontologia profesiei de asistent medical;

3.nu respecta disciplina muncii si nu utilizeaza corespunzator instalatiile si echipamentele de lucru si cele de protectie ;

4.nu duce la indeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare atributiilor de serviciu si orice sarcini specifice ;

5. comite orice alte abateri sanctionabile prin regulamentul intern, codul muncii sau alte acte normative aflate in vigoare.

5.Salarizare:

 • Salarizarea este în conformitate cu legislaţia  in vigoare;
 • Salariul de bază este remuneraţia primită in raport cu munca depusa, cu cantitatea si calitatea acesteia, cu importanta sociala a muncii;

Fisa postului este valabila pe intreaga perioada de desfasurare a contractului de munca, putand fi reinnoita in cazul aparitiei unor noi reglementari legale  sau ori de cate ori este necesar

 

 

 

Seful locului de munca,

Functia : Medic sef sectie

Numele si prenumele :

Semnatura : …………………………………

Luat la cunostinta si primit un exemplar salariat,

Numele si prenumele:

Semnatura: …………………….

Data :

APROBAT,

Manager

Ec. Carmen Cumpat

 

 

 

 

 

LISTA DE CONTROL A PAGINILOR REVIZUITE

Nr.

ed./rev.

Pag.

rev.

Obiectul reviziei

0/

 

 

 

 

 

 

FISA POSTULUI

OCUPATIA: KINETOTERAPEUT

COD COR: 226405

 

 

 

 

 

 

TITULAR POST

 

FUNCTIA/POSTUL/SPECIALITATEA: kinetoterapeut

 

LOC MUNCA: Sectia

 

GRADUL PROFESIONAL : kinetoterapeut

 

NIVELUL POSTULUI: de executie

 

 

 

 

 

Data

Elaborat

Verificat

Aprobat

Funcţia/Nume Semnătura Funcţia/Nume Semnătura Funcţia/Nume Semnătura

Ref.de specialitate gr.I

 

Sef Serv.RUNOS

 

Manager

 

Exemplar nr:

1.CERINTELE POSTULUI:

a)    Pregătirea profesionala:studii superioare;

b)    Certificat de de libera practica eliberat de DSP, in termen de valabilitate;

c)    Experienţa necesara: experienţa in munca si in specialitatea postului;

d)    Conştiinciozitate fata de sarcinile pe care le are de îndeplinit;

e)    Dificultatea operaţiunilor specifice postului: cunoaşterea gradului de risc in utilizarea aparaturii medicale din dotare, efortul intelectual si fizic necesar in îngrijirea medicala, gradul de autonomie in luarea unor decizii in caz de urgenta;

f)     Responsabilitatea implicata de post: responsabilitatea actului medical, responsabilitatea confidenţialităţii îngrijirilor medicale acordate pacienţilor spitalului;

2.RELATII

a)  IERARHICE:

–          este subordonat  medicului sef de sectie ;

b) FUNCTIONALE:

–          colaborează cu celelalte secţii/compartimente sau subunitati funcţionale ale spitalului in scopul realizării sarcinilor de serviciu si in scopul furnizării de servicii medicale in sistemul asigurărilor sociale de sănătate, conform contractului încheiat intre spital si Casa de Asigurări de Sănătate Iaşi.

3.PROGRAM DE LUCRU :

– activitate curenta in cadrul secţiei conform programului de lucru stabilit in conformitate cu prevederile legale in vigoare: 7 ore/zi.

4.ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI :

I. Atributii kinetoterapeut:

1.    Pe baza diagnosticului clinic corect si complet, insotit de parametrii morfofunctionali ai afectiunii, cat si a bolilor asociate, stabileste planul de tratament specific recuperator, programul de lucru, locul si modul de desfasurare a acestuia (individual, la pat, la sala de kinetoterapie, la bazin, la aparate) ;

2.    Aplica terapia prin miscare folosind metodologia reclamata de starea si evolutia patologica a bolnavului in sala de kinetoterapie, special amenajata ;

3.    Repartizeaza bolnavii personalului din subordine ;

4.    Controleaza si raspunde de intreaga activitate a personalului mediu sanitar cu care lucreaza ;

5.    Mentine o legatura permanenta pe baza de informare reciproca cu mediul de resort asupra starii de sanatate si a evolutiei bolnavului ;

6.    Tine evidenta statistica a tratamentului medical recuperator si urmareste din punct de vedere al optimizarii, eficienta tratamentului ;

7.    Asigura si raspunde de aplicarea tuturor masurilor de igiena, protectia muncii si educatie sanitara corespunzatoare tratamentului medical recuperator ;

8.    Completeaza fisa kinetoterapeutului ;

9.    Efectueaza bilanturile functionale, testingul muscular si pune diagnosticul functional la inceperea si la sfarsitul tratamentului medical recuperator ;

10.  Poate efectua gimnastica electrica in functie de starea bolnavului ;

11.  Poarta echipamentul de protectie prevazut de ROI, care va fi schimbat ori de cate ori este nevoie, pentru pastrarea igienei si a aspectului estetic personal ;

12.  Sa nu-si depaseasca atributiile de serviciu ;

13.  Sa fie loial echipei si institutiei respectand ierarhia profesionala, confidentialitatea si secretul profesional ;

14.  Respecta si apara drepturile pacientului;

15.  Se  preocupa  de  actualizarea  cunostintelor  profesionale, prin  studiu individual sau alte forme  de  educatie  medicala  continua  si  conform  cerintelor  postului;

16.  Contribuie la perfectionarea personalului mediu sanitar din subordine ;

17.  Are obligatia de anunta in cel mai scurt timp medicul curant in legatura cu orice caz de imbolnavire sau de aparitie a unei boli transmisibile in familie cu situatiile de incapacitate temporara de munca ;

18.  Supravegheaza dezinfectia ciclica;

19.  Participa la instructajele inpuse de CPCIN, PSI si protectia muncii ;

20.  Utilizeaza integral timpul de lucru, respectand programul de lucru ;

21.  Respecta prevederile Ordinului nr. 916/2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale în unităţile sanitare, prevederile Legii nr.132/2010 privind colectarea selectiva a deseurilor, prevederile Ordinului MSF nr.261/2006 privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare precum si  prevederile Ordinului MS 914/2006 privind conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca un spital in vederea autorizarii ;

II. Atributii generale:

 1. Are obligatia de a semna zilnic in condica de prezenta cu mentionarea orei de venire si de plecare din serviciu;
 2. Respecta graficul de lucru pe tura stabilita;
 3. Nu va parasi locul de munca fara aprobarea medicului sef;
 4. Schimbarea turei de lucru se va solicita prin cerere scrisa aprobata de medicul coordonator si cu avizul managerului unitatii;
 5. Are obligatia de a respecta programarea concediului de odihna planificat la inceputul anului;
 6. Este interzis fumatul, venirea la serviciu in stare de ebrietate si consumul de bauturi alcoolice in timpul programului de lucru;
 7. Respecta prevederile ROI si ale ROF ;
 8. Urmareste si asigura folosirea, pastrarea si intretinerea corecta a bunurilor din dotarea salii de kinetoterapie;
 9. Are obligatia sa prezinte la serviciul RUNOS certificat de membru eliberat de DSP, in termen de valabilitate.

III. Atributii  privind securitatea si sanatatea in munca, PSI, colectare deseuri:         

1.Îşi însuşeşte si respecta normele de securitate si sănătate in munca prevăzute in Legea nr. 319/2006 si normele de aplicare ale acesteia;

Art.22-prevede ca fiecare lucrator  trebuie sa isi desfasoare activitatea in conformitate cu pregatirea si instruirea sa, precum si cu instructiunile primite din partea angajatorului, astfel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca;

Art.23-prevede obligatiile lucratorilor:

– sa utilizeze corect aparatura, substntele periculoase,echipamentele de transport;

– sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat;

-sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii si sa utilizeze corect aceste dispozitive;

-sa comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de munca despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru sanatatea lucratorilor, precum si orice deficienta a sistemelor de protectie;

-sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoana;

-sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, atat timp cat este necesar, pentru a face posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari, pentru protectia sanatatii si securitatii lucratorilor;

-sa coopereze atat timp cat este necesar, cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, pentru a permite engajatorulu sa se asigura ca mediul de munca si conditiile de lucru sunt sigure si fara riscuri pentru securitate si sanatate, in domeniul sau de activitate;

-sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in munca si masurile de aplicare ale acestora;

-sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii santari

2. Îşi însuşeşte si respecta prevederile Legii nr. 481/2004 privind situaţii de urgenta;

3. Îşi însuşeşte si respecta prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;

4. Îşi însuşeşte si respecta prevederile Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectiva a deşeurilor in instituţiile publice.

IV. Atributii  privind Sistemul de Management al Calitatii (SMC):

1.    Îşi însuşeşte si respecta cerintele procedurilor SMC ;

2.    Îşi însuşeşte si respecta cerintele Manualului Calitatii ;

3.    Elaboreaza/participa la elaborarea de proceduri de lucru atunci cand este cazul ;

Aceste atributii nu sunt limitative, salariatul avand obligatia de a respecta si duce la indeplinire orice alte sarcini, decizii si dispozitii primite din partea conducerii unitatii, a Directiei de Sanatate Publica sau a Ministerului Sanatatii in baza reglementarilor legale in vigoare.

 Raspunde disciplinar, material si penal atunci cand:

1. nu respecta programul de activitate stabilit de conducerea societatii;

2.nu respecta conduita, etica si deontologia profesiei de kinetoterapeut;

3.nu respecta disciplina muncii si nu utilizeaza corespunzator instalatiile si echipamentele de lucru si cele de protectie ;

4.nu duce la indeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare atributiilor de serviciu si orice sarcini specifice ;

5. comite orice alte abateri sanctionabile prin regulamentul intern, codul muncii sau alte acte normative aflate in vigoare.

5.Salarizare:

 • Salarizarea este în conformitate cu legislaţia  in vigoare;
 • Salariul de bază este remuneraţia primită in raport cu munca depusa, cu cantitatea si calitatea acesteia, cu importanta sociala a muncii.

Fisa postului este valabila pe intreaga perioada de desfasurare a contractului de munca, putand fi reinnoita in cazul aparitiei unor noi reglementari legale  sau ori de cate ori este necesar.

 

 

Seful locului de munca,

Functia : Medic sef sectie

Numele si prenumele :

Semnatura : …………………………………

 

 

Luat la cunostinta si primit un exemplar salariat

Numele si prenumele:                                                                                                                         Semnatura: ………………………………………

Data: