Nr.  776   din  14.01.2016

Aprobat,

                                     Manager,

                                                   Ec.Cumpat Carmen Marinela

 

ANUNT

 

Spitalul Clinic de Recuperare Iasi, cu sediul in Iasi, str.Pantelimon Halipa nr.14, organizeaza concurs pentru ocuparea  urmatorului  post vacant :

1.Punct Transfuzii

-1 post asistent medical cu studii postliceale-pe perioada nedeterminata

Concursul se va desfasura in conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 modificata si completata de H.G. 1027/2014 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice.

Concursul consta in urmatoarele etape succesive :

selectia dosarelor de inscriere ;

-proba scrisa;

                   -proba practica ;

                   -interviul.

Conditii de desfasurare a concursului :

1.     Ultima zi pentru depunerea dosarelor de inscriere este 26 ianuarie 2016, ora 15 :00.

2.     Data si ora organizarii probei scrise : 5 februarie 2016, ora 9 :00.

3.     Data si ora organizarii probei practice: 5 februarie 2016, ora 12 :00.

4.     Data si ora interviului : 5 februarie 2016 , ora 15 :00.

5.     Locul depunerii dosarelor si al organizarii probelor de concurs : Spitalul Clinic de Recuperare Iasi, str. P. Halipa nr. 14.

Comunicare rezultatelor la fiecare proba a concursului se face prin specificarea punctajului final al fiecarui candidat si a mentiunii « admis » sau « respins », prin afisare la sediu unitatii a institutiei organizatorice a concursului, in termen de maxim o  zi lucratoare de la data finalizarii probei.

Dupa afisarea rezultatelor obtinute la selectia dosarelor, proba scrisa si /sau proba practica si interviu, dupa caz, candidatii nemultumiti pot depune contestatie in termen de cel mult o zi lucratoare de la data afisarii rezultatului selectiei dosarelor, respectiv de la data afisarii rezultatului probei scrise si/sau probei practice si ainterviului, sub sanctiunea decaderii din acest drept.

In situatia contestatiilor formulate fata de rezultatul selectiei dosarelor, comisia de solutionare a contestatiilor va verifica indeplinirea de catre candidatul contestator a conditiilor pentru participare la concurs in termen de maximum o zi lucratoare de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor.

In situatia contestatiilor formulate fata de rezultatul probei scrise, probei practice sau a interviului comisia de solutionare a contestatiilor va analiza lucrarea sau consemnarea raspunsurilor la interviu doar pentru candidatul contestatar in termen de maximum o zi lucratoare de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor.

Rezultatele finale se afiseaza la sediul unitatii, precum si pe pagina de internet in termen maximum o zi lucratoare  de la expirarea termenului prevazut la alineatului anterior pentru proba, prin specificarea punctajului final al fiecarui candidat si a mentiunii «  admis » sau « respins ».

Conditii generale, conform art. 3 din H.G. NR. 286/2011 :

Poate participa la concurs persoana care indeplineste urmatoarele conditii :

a)     Are cetatenie romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania ;

b)    Cunoaste limba romana, scris si vorbit ;

c)     Are varsta minima reglementata de prevederile legale ;

d)    Are capacitate deplina de exercitiu ;

e)     Are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atesta pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate ;

f)      Indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs ;

g)     Nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptie situatiei in care a intervenit reabilitarea.

 

Condiţii specifice de participare la concurs pentru postul de asistent medical Punct Transfuzii:

-studii: diplomă de scoala sanitara postliceala sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conf.HG nr.797/1997, specialitatea medicină generala.

– 6 luni vechime in specialitate

Cei interesati vor depune la Biroul RUNOS al unitatii, dosar de concurs care sa cuprinda urmatoarele acte :

·        Cerere de inscriere la concurs care va cuprinde postul si locul de munca pentru care opteaza concurentul, adresata conducatorului institutiei publice organizatorice ;

·        Copia xerox actului de indentitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii,dupa caz;

·        Copia xerox certificate nastere si casatorie daca este cazul ;

·        Copia  carnetului  de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechime in munca ;

·        Copiile documentelor care atesta nivelul studiilor si ale altor acte care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului ;

·        Certificat de membru OAMGMAMR vizat pe anul in curs ;

·        Cazierul judiciar ;

·        Adeverinta  medicala  eliberata de medicul de familie sau de medicul  de medicina muncii din spital care sa ateste faptul ca este apt pentru exercitarea profesiei ( Dr. Munteanu Georgeta –nr. telefon 0788437959,0740256003)

·        Copia fisei de evaluare a performantelor profesionale individuale sau  recomandare de la ultimul loc de munca privind profilul moral si profesional al candidatului ;

·        Curriculum vitae.

·        1 Dosar de carton cu sina.

Copiile de pe actele prevazute la alin(1) se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs, sau in copii legalizate.

Anuntul de concurs, bibliografia si tematica sunt afisate la avizier si pe site-ul unitatii www.scr.ro.

Relatii suplimentare la Biroul RUNOS al unitatii tel. 0232.266044/105

 

                       Birou RUNOS,

                   Ec. Axinte Dana

        Spitalul Clinic de Recuperare Iasi

 

AVIZ      MANAGER

                                                                                              Ec. Carmen    Cumpat 

 

Concurs de ocupare post ASISTENT MEDICAL GENERALIST – PUNCT TRANSFUZII

Bibliografie:

1.,,Tehnica ingrijirii bolnavului,,Carol Mozes, ed aVII-a, anul 2007

2.,,Urgente medico-chirurgicale,,Lucretia Titirca, 1989

3. Ordinul Ministerului Sanatatii 916/2006- Norme de supraveghere, prevenire si control al infectiilor nosocomiale in unitatile medicale-Anexa 4  si 5

4. Ordinul Ministerului Sanatatii 1226/2012- Norme tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatea medicala-CAPITOLUL 3, 5 si 6

 

TEMATICA PENTRU CONCURS ASISTENT MEDICAL GENERALIST

1.      Resuscitarea cardio-respiratorie

2.      Hemoragii

3.      Socul

4.      Accidentele vasculare cerebrale

5.      Sarcinile asistentei medicale

6.      Administrarea medicamentelor:

– reguli generale

         -injectiile

7. Circuitul  pacientului la internare

8.Tipuri de deseuri rezultate din activitatea medicale

9.Colectarea si ambalarea deseurilor medicale

10.Transfuzia de sange

11.Determinarea grupelor sanguine

12. Hipertensiunea arteriala

13. Precautiuni universal

14.Masuri in caz de accident prin expunere la produsele biologice

 

 

 

Medic coordonator UTS                                                                            Director ingrijiri

Dr. Ursu Irina                                                                                              Dr. Popa Florentina

APROBAT,

Manager

Ec. Carmen Cumpat

 

 

 

 

 

LISTA DE CONTROL A PAGINILOR REVIZUITE

Nr.

ed./rev.

Pag.

rev.

Obiectul reviziei

0/

 

 

 

FISA POSTULUI

OCUPATIA: ASISTENT MEDICAL GENERALIST

COD COR: 222101

 

 

 

 

 

 

TITULAR POST:

 

FUNCTIA/POSTUL/SPECIALITATEA: asistent medical generalist  PL

 

LOC MUNCA: Unitatea de transfuzie

 

GRADUL PROFESIONAL : asistent medical PL

 

NIVELUL POSTULUI: de executie

 

 

 

 

 

Data

Elaborat

Verificat

Aprobat

Funcţia/Nume Semnătura Funcţia/Nume Semnătura Funcţia/Nume Semnătura

Ref.de specialitate gr.I

Pricop Mihaela

 

Sef Serv.RUNOS

Ec. Axinte Dana

 

Manager

Ec. Cumpăt Carmen

 

Exemplar nr:

1.CERINTELE POSTULUI:

a)    Pregătirea profesionala: Şcoala postliceala sanitara;

b)    Certificat de membru eliberat de OAMGMAMR,in termen de valabilitate;

c)    Experienţa necesara: experienţa in munca si in specialitatea postului;

d)    Conştiinciozitate fata de sarcinile pe care le are de îndeplinit;

e)    Cunostinte minime de operare pe calculator ;

f)     Dificultatea operaţiunilor specifice postului: cunoaşterea gradului de risc in utilizarea aparaturii medicale din dotare, efortul intelectual si fizic necesar in îngrijirea medicala, gradul de autonomie in luarea unor decizii in caz de urgenta;

g)    Responsabilitatea implicata de post: responsabilitatea actului medical, responsabilitatea confidenţialităţii îngrijirilor medicale acordate pacienţilor spitalului;

2.RELATII

a)  IERARHICE:

–          este subordonat  medicului coordonator al unitatii de transfuzie;

b) FUNCTIONALE:

–          colaborează cu celelalte secţii/compartimente sau subunitati funcţionale ale spitalului in scopul realizării sarcinilor de serviciu si in scopul furnizării de servicii medicale in sistemul asigurărilor sociale de sănătate, conform contractului încheiat intre spital si Casa de Asigurări de Sănătate Iaşi, colaboreaza cu CRTS Iasi.

3.PROGRAM DE LUCRU :

– activitate curenta in cadrul unitatii de transfuzii conform programului de lucru stabilit in conformitate cu prevederile legale in vigoare: 8 ore/zi.

4.ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI :

I. Atributii asistent medical la unitatea de tansfuzii ;

1.    Intocmeste zilnic NOTA DE COMANDA pentru aprovizionarea cu produse si derivate de sange si plasma, nota avizata de catre conducerea spitalului (biroul de aprovizionare) si inregistrata la compartimentul de secretariat si relatii cu publicul ;

2.    Intocmeste NOTA DE COMANDA si in situatia aprovizionarii cu sange din alte judete ;

3.    Intocmeste bilunar bonuri de consum avizate si semnate de seful de sectie si biroul de aprovizionare ;

4.    Intocmeste planificarea de seruri test, materiale si aparatura necesara unei bune activitati la punctul de transfuzii ;

5.    Gestioneaza produsele primite de la Centrul de transfuzii ;

6.    Tine evidenta permanenta la punctul de transfuzie si completeaza zilnic bonurile de sange si plasma in registrul de primire- livrare, precum si a reactivilor utilizati (certificat calitate producator) ;

7.    Intocmeste lunar si anual statistica unitatii de transfuzie, numarul bolnavilor transfuzati, numarul de grupe efectuate si al accidentelor posttransfuzionale ;

8.    Determina grupa sanguina si factorul Rh, efectueaza probele de compatibilitate la salile de operatie, reanimare si la toate celelalte clinici si completeaza repertoarul cu pacientii testati ABO/Rh si cu depistaj specificitate anticorpi;

9.    Efectueaza timpul de sangerare si timpul de coagulare la pacientii programati la interventii chirurgicale ;

10.  Descarca serurile hemotest si anti Rh, produse sanguine in foile de observatie ale pacientilor ;

11.  Inscrie grupele sanguine foarte clar pe foile de observatie ale pacientilor si in registrele de evidenta ;

12.  Comunica Serviciului financiar- contabilitate cantitatea de produse si derivate din sange ;

13.  Raspunde de functionarea corecta a frigiderelor, termostatului, citeste temperatura frigiderului care se completeaza in termograma ;

14.  Tine evidenta bolnavilor la care sunt donatori de sange ;

15.  Asigura spalarea si sterilizarea recipientelor si lamelor folosite pentru determinarea grupelor si probelor de compatibilitate ;

16.  Acorda primul ajutor in situatii de urgenta si cheama medicul;

17.  Pregateste  respectand regulile de asepsie si antisepsie  instrumentarul  si materialele in vederea sterilizarii, respectand protocolul din Ordinul MSF261/2006;

18.  Utilizeaza si pastreaza  in bune conditii  echipamentele si instrumentarul din dotare, supravegheaza  colectarea  materialelor si instrumentarul de unica folosinta utilizat si se  asigura de depozitarea  acestora  in  vederea distrugerii conform prevederilor legale;

19.  Poarta echipamentul de protectie prevazut de regulamentul de ordine interioara care va fi schimbat ori de cate ori este nevoie, pentru pastrarea igienei si a aspectului estetic personal;

20.  Respecta secretul profesional si codul de etica al asistentului medical;

21.  Sa nu-si depaseasca atributiile de serviciu ;Sa fie loiala echipei si institutiei respectand ierarhia profesionala, confidentialitatea si secretul profesional ;

22.  Respecta si apara drepturile pacientului;

23.  Se  preocupa  de  actualizarea  cunostintelor  profesionale, prin  studiu individual sau alte forme  de  educatie  medicala  continua  si  conform  cerintelor  postului;

24.  Inregistreaza in programul informatic toate procedurile medicale efectuate in  cadrul unitatii de transfuzie: registrul de intrari- iesiri sange sau produse sanguine, evidente probelor de compatiblitate, a rezultatelor, aprocedurilor transfuzionale si reactiile secundare, testarile grupului sanguin ABO/Rh;

25.  Are obligatia de anunta in cel mai scurt timp seful ierarhic in legatura cu orice caz de imbolnavire sau de aparitie a unei boli transmisibile in familie cu situatiile de incapacitate temporara de munca ;

26.  Supravegheaza dezinfectia ciclica; Anunta imediat seful ierarhic asupra deficientelor de igiena (alimentare cu apa, instalatii sanitare incalzire, etc.)

27.  Participa la instructajele inpuse de CPCIN, PSI si protectia muncii ;

28.  Utilizeaza integral timpul de lucru, respectand programul de lucru ;

29.  Respecta  prevederile Ordinului nr. 1226/2012 privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale, prevederile Ordinului nr. 916/2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale în unităţile sanitare, prevederile Legii nr.132/2010 privind colectarea selectiva a deseurilor, prevederile Ordinului MSF nr.261/2006 privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare precum si  prevederile Ordinului MS 914/2006 privind conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca un spital in vederea autorizarii ;

II. Atributii generale:

  1. Are obligatia de a semna zilnic in condica de prezenta cu mentionarea orei de venire si de plecare din serviciu;
  2. Nu va parasi locul de munca fara aprobarea medicului;
  3. Are obligatia de a respecta programarea concediului de odihna planificat la inceputul anului;
  4. Este interzis fumatul, venirea la serviciu in stare de ebrietate si consumul de bauturi alcoolice in timpul programului de lucru;
  5. Respecta prevederile ROI si ale ROF ;
  6. Urmareste si asigura folosirea, pastrarea si intretinerea corecta a bunurilor din dotarea sectiei;
  7. Are obligatia sa prezinte la serviciul RUNOS certificat de membru eliberat de OAMGMAMR, in termen de valabilitate, precum si asigurarea malpraxis anuala.

III. Atributii  privind securitatea si sanatatea in munca, PSI, colectare deseuri:           

1.Îşi însuşeşte si respecta normele de securitate si sănătate in munca prevăzute in Legea nr. 319/2006 si normele de aplicare ale acesteia;

Art.22-prevede ca fiecare lucrator  trebuie sa isi desfasoare activitatea in conformitate cu pregatirea si instruirea sa, precum si cu instructiunile primite din partea angajatorului, astfel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca;

Art.23-prevede obligatiile lucratorilor:

– sa utilizeze corect aparatura, substntele periculoase,echipamentele de transport;

– sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat;

-sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii si sa utilizeze corect aceste dispozitive;

-sa comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de munca despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru sanatatea lucratorilor, precum si orice deficienta a sistemelor de protectie;

-sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoana;

-sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, atat timp cat este necesar, pentru a face posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari, pentru protectia sanatatii si securitatii lucratorilor;

-sa coopereze atat timp cat este necesar, cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, pentru a permite engajatorulu sa se asigura ca mediul de munca si conditiile de lucru sunt sigure si fara riscuri pentru securitate si sanatate, in domeniul sau de activitate;

-sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in munca si masurile de aplicare ale acestora;

-sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii santari

2. Îşi însuşeşte si respecta prevederile Legii nr. 481/2004 privind situaţii de urgenta;

3. Îşi însuşeşte si respecta prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;

4. Îşi însuşeşte si respecta prevederile Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectiva a deşeurilor in instituţiile publice.

IV. Atributii  privind Sistemul de Management al Calitatii (SMC):

1.Îşi însuşeşte si respecta cerintele procedurilor SMC ;

2.Îşi însuşeşte si respecta cerintele Manualului Calitatii ;

3.Elaboreaza/participa la elaborarea de proceduri de lucru atunci cand este cazul ;

Aceste atributii nu sunt limitative, salariatul avand obligatia de a respecta si duce la indeplinire orice alte sarcini, decizii si dispozitii primite din partea conducerii unitatii, a Directiei de Sanatate Publica sau a Ministerului Sanatatii in baza reglementarilor legale in vigoare.

Raspunde disciplinar, material si penal atunci cand:

1. nu respecta programul de activitate stabilit de conducerea societatii;

2.nu respecta conduita, etica si deontologia profesiei de asistent medical;

3.nu respecta disciplina muncii si nu utilizeaza corespunzator instalatiile si echipamentele de lucru si cele de protectie ;

4.nu duce la indeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare atributiilor de serviciu si orice sarcini specifice ;

5. comite orice alte abateri sanctionabile prin regulamentul intern, codul muncii sau alte acte normative aflate in vigoare.

5.Salarizare:

  • Salarizarea este în conformitate cu legislaţia  in vigoare;
  • Salariul de bază este remuneraţia primită in raport cu munca depusa, cu cantitatea si calitatea acesteia, cu importanta sociala a muncii;

Fisa postului este valabila pe intreaga perioada de desfasurare a contractului de munca, putand fi reinnoita in cazul aparitiei unor noi reglementari legale  sau ori de cate ori este necesar.

 

Seful locului de munca,

Functia : Medic coordonator

Numele si prenumele :Dr. Ursu Irina

Semnatura : …………………………………              Luat la cunostinta si primit un exemplar salariat,

Numele si prenumele:                                                                                                                                     Semnatura: …………………….

Data :