Nr. 25910    din  4.12.2015

ANUNT

 

In baza aprobari nr. 98270/23.10.2015 emisa de Cosiliul Local Iasi,Spitalul Clinic de Recuperare Iasi, cu sediul in Iasi, str.Pantelimon Halipa nr.14, organizeaza concurs pentru ocuparea  urmatorului post vacant :

-1 post de medic specialist, pe perioada nedeterminata,  in cadrul Sectiei Clinice Reumatologie

Concursul se va desfasura in conformitate cu prevederile Ordinul Ministerului sanatatii nr. 869/2015, cu completarile si modificarile ulterioare.

Concursul va consta dintr-o proba scrisa si clinica.

Dosarul de inscriere la concurs va cuprinde urmatoarele acte :

Ø  Cererea in care se mentioneaza postul pentru care doreste sa concureze;

Ø  Copie xerox de pe  diploma de biochimist si adeverinta/certificat de confirmare in gradul profesional;

Ø  Copie a certificatului de membru al organizatiei profesionale cu viza pe anul in curs.

Ø  Dovada/inscrisul din care sa rezulte  ca nu i-a fost aplicata una din sanctiunile prevazute la art. 447 lin.(1) lit.e sau f), la art. 531 alin.(1) lit.d) ori e), respectiv la art. 618 alin(1) lit. D) sau e) din legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare;

Ø  Acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut in Anexa nr. 3 la ordin;

Ø  Cazier judiciar;

Ø  Certificat medical  din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic si neuropsihic pentru exercitarea activitatii pentru postul pentru care candideaza;

Ø  Chitanta de plata a taxei de concurs.

Taxa de concurs este de 150 lei.

Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist.

Inscrierile se fac la sediul Spitalului Clinic de Recuperare Iasi din Str. P. Halipa nr. 14,  pana la data de18.12.2015, ora 15:00.

Concursul se organizeaza in perioada cuprinsa intre 31 si 90 de zile de la publicarea in

„ Viata Medicala”.

In data de 21 decembrie 2015 se va afisa cu admis sau respins rezultatul selectiei dosarelor de inscriere, pe baza indeplinirii conditiilor de participare la concurs. In termen de doua zile lucratoare din momentul afisarii, candidatii respinsi au dreptul sa depuna contestatie.

Anuntul de concurs, bibliografia si tematica sunt afisate la avizier si pe site-ul unitatii www.scr.ro.

Relatii suplimentare la Biroul Personal al unitatii tel. 0232.266044/105

 

                                                            Manager,

         Ec.Cumpat Carmen Marinela