Nr.13345/16.06.2020                                                                                                                                                                                                                 Aprobat,

Manager Ec. Cumpat Carmen

ANUNT

 

Spitalul Clinic de Recuperare Iasi organizeaza examen intern de promovare, in conformitate cu prevederile H.G. 286/2011 cu modificarile si completarile aduse de H.G. nr.1027/2014.

Functia contractuala pentru care se organizeaza examenul de promovare :

Nr. Crt. Nume si prenume Denumirea postului initial Denumirea postului transformat Sectie /Compartiment Vechime minima necesara
1 Amisculesei Cornelia Asistent med. Debutant PL Asistent med. PL Laborator recup. Med. Fizica si balneologie 6 luni
2 Bondar Teodora Fziokinetoterapeut Fiziokinetoterapeut specialsit Sectia Recuperare neuromotorie 4 ani
3 Diac Liliana Asistent medical debutant PL Asistent medical PL Ambulatoriu pentru sportivi 6 luni
4 Diac Virginia Asistent medical debutant PL Asistent medical PL Dietetica 6 luni
5 Vieru Lilia Asistent medical debutant PL Asistent medical PL Sectia Cl. Ortopedie si Traumatologie 6 luni

 

Examenul va avea loc in data de 30 iunie  2020, ora 9, la sediul unitatii.

Bibliografia si tematica sunt atasate prezentului anunt.

Modalitatea de desfasurare a examenului :

1.Examenul de promovare a personalului contractual consta in sustinerea unei probe scrise sau a unei probe practice, dupa caz, stabilite de comisia de examinare.

2. In cadrul examenului de promovare fiecare membru al comisie de examinare al comisiei de examinare noteaza lucrarea elaborata de candidat cu un punctaj maxim de 100 de puncte, pe baza urmatoarelor criterii :

Cunostinte teoretice necesare functiei evaluate;

Abilitati de comunicare;

Capacitate de sinteza;

Complexitate, initiative, creativitate.

3.Durata examenului  de promovare se stabileste de comisia de examinare in functie de gradul de dificultate si complexitate al subiectelor stabilite, dar nu poate depasi 3 ore.

Comunicare rezultatelor la fiecare proba a examenului se face prin specificarea punctajului final al fiecarui candidat si a mentiunii « admis » sau « respins », prin afisare la sediu unitatii a institutiei organizatorice a examenului, in termen de maxim o  zi lucratoare de la data finalizarii probei.

Dupa afisarea rezultatelor obtinute la proba scrisa si /sau proba practica , dupa caz, candidatii nemultumiti pot depune contestatie in termen de cel mult o zi lucratoare de la data afisarii rezultatului probei scrise si/sau probei practice , sub sanctiunea decaderii din acest drept.

Rezultatele finale se afiseaza la sediul unitatii, precum si pe pagina de internet in termen maximum o zi lucratoare  de la expirarea termenului prevazut la alineatului anterior pentru proba, prin specificarea punctajului final al fiecarui candidat si a mentiunii «  admis » sau « respins ».

4.Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.

5. Termenul de depunere a contestatiei este de o zi lucratoare de la data afisarii rezultatelor, sub sanctiunea decaderii din acest drept.

  Dosarul de examen al candidatiilor va contine urmatoarele documente:

a) cerere de inscriere la examen adresata managerului Spitalului Clinic de Recuperare Iasi.

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;

c) adeverinta vechime;

Anuntul de concurs, bibliografia si tematica sunt afisate la avizier si pe site-ul unitatii www.scr.ro.

Relatii suplimentare la Serviciul  RUNOS al unitatii tel. 0232.266044/105

 

Sef Serv. RUNOS,

Ec. Axinte Dana