Nr. 5754/14.03.2019

Aprobat,

Manager Ec. Cumpat Carmen

ANUNT

 

Spitalul Clinic de Recuperare Iasi organizeaza examen intern de promovare, in conformitate cu prevederile H.G. 286/2011 cu modificarile si completarile aduse de H.G. nr.1027/2014.

Functia contractuala pentru care se organizeaza examenul de promovare :

Nr. Crt. Nume si prenume Denumirea postului initial Denumirea postului transformat Sectie /Compartiment Vechime minima necesara
1   Gradinaru Andreea Economist II Economist I Serviciul financiar contabilitate 3  ani si 6 luni

 

 

Examenul va avea loc in data de 28.03.2019, ora 10, la sediul unitatii.

Bibliografia si tematica sunt atasate prezentului anunt.

Modalitatea de desfasurare a examenului :

1.Examenul de promovare a personalului contractual consta in sustinerea unei probe scrise sau a unei probe practice, dupa caz, stabilite de comisia de examinare.

2. In cadrul examenului de promovare fiecare membru al comisie de examinare al comisiei de examinare noteaza lucrarea elaborata de candidat cu un punctaj maxim de 100 de puncte, pe baza urmatoarelor criterii :

Cunostinte teoretice necesare functiei evaluate;

Abilitati de comunicare;

Capacitate de sinteza;

Complexitate, initiative, creativitate.

3.Durata examenului  de promovare se stabileste de comisia de examinare in functie de gradul de dificultate si complexitate al subiectelor stabilite, dar nu poate depasi 3 ore.

Comunicare rezultatelor la fiecare proba a examenului se face prin specificarea punctajului final al fiecarui candidat si a mentiunii « admis » sau « respins », prin afisare la sediu unitatii a institutiei organizatorice a examenului, in termen de maxim o  zi lucratoare de la data finalizarii probei.

Dupa afisarea rezultatelor obtinute la proba scrisa si /sau proba practica , dupa caz, candidatii nemultumiti pot depune contestatie in termen de cel mult o zi lucratoare de la data afisarii rezultatului probei scrise si/sau probei practice , sub sanctiunea decaderii din acest drept.

Rezultatele finale se afiseaza la sediul unitatii, precum si pe pagina de internet in termen maximum o zi lucratoare  de la expirarea termenului prevazut la alineatului anterior pentru proba, prin specificarea punctajului final al fiecarui candidat si a mentiunii «  admis » sau « respins ».

4.Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.

5. Termenul de depunere a contestatiei este de o zi lucratoare de la data afisarii rezultatelor, sub sanctiunea decaderii din acest drept.

  Dosarul de examen al candidatiilor va contine urmatoarele documente:

a) cerere de inscriere la concurs adresata managerului Spitalului Clinic de Recuperare Iasi.

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;

c) adeverinta vechime;

Anuntul de concurs, bibliografia si tematica sunt afisate la avizier si pe site-ul unitatii www.scr.ro.

Relatii suplimentare la Serviciul  RUNOS al unitatii tel. 0232.266044/105

 

Sef Serv. RUNOS,

Ec. Axinte Dana

 

Spitalul Clinic de Recuperare Iasi

Serviciul Financiar Contabilitate

 

Pentru examinarea si promovarea in functia de economist grad I , propunem :

 

Bibliografia :

1.  Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice;

2.  Legea 82/1991 – republicată – Legea contabilităţii;

3. Ordinul Nr. 2861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;

4. Ordinul nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificarile si completarile ulterioare;

5. Ordinul nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile – Ministerul Finanțelor Publice – MFP;

6. Ordinul nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale – Ministerul Finanțelor Publice – MFP;

7. Ordinul nr. 1043/2010 privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli al spitalului public – Ministerul Sănătății – MS;

8. Ordin nr.377/2017 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018;

 

Tematica :

  1. Inventarierea patrimoniului ;
  2. Casare / scoatere din functiune obiecte de inventar ;
  3. Bugetul de venituri si cheltuieli ;
  4. Circuitul documentelor in cadrul serviciului financiar contabilitate;
  5. Intocmire situatii financiare

 

 

Director financiar – contabil,

                                                                                                            Ec. Hutu Daniela