Nr.21863  din 04.11.2016

Aprobat,                 Manager,

                                                Ec.Cumpat Carmen Marinela

 

 

ANUNT

Spitalul Clinic de Recuperare Iasi, cu sediul in Iasi, str.Pantelimon Halipa nr.14, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatorului post vacant :

Serviciul Primire Bolnavi

-1 post asistent medical PL – specialitatea medicina generala – pe perioada nedeterminata .

Concursul se va desfasura in conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 modificata si completata de H.G. 1027/2014 pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice.

Concursul consta in urmatoarele etape succesive :

selectia dosarelor de inscriere ;

-proba scrisa;

                        -proba practica

                        -interviul.

Conditii de desfasurare a concursului :

1.     Ultima zi pentru depunerea dosarelor de inscriere este 21 noiembrie 2016, ora 15.00.

2.     Data si ora organizarii probei scrise : 28 noiembrie 2016, ora 9.00.

3.     Data si ora organizarii probei practice : 28 noiembrie 2016, ora 12.00

 1. Data si ora interviului : 28 noiembrie 2016, ora 14.00.

Locul depunerii dosarelor si al organizarii probelor de concurs : Spitalul Clinic de Recuperare Iasi, str. P. Halipa nr. 14.

Comunicarea rezultatelor la fiecare proba a concursului se face prin specificarea punctajului final al fiecarui candidat si a mentiunii « admis » sau « respins », prin afisare la sediul unitatii institutiei organizatorice a concursului, in termen de maxim o  zi lucratoare de la data finalizarii probei.

Dupa afisarea rezultatelor obtinute la selectia dosarelor, proba scrisa si /sau proba practica si interviu, dupa caz, candidatii nemultumiti pot depune contestatie in termen de cel mult o zi lucratoare de la data afisarii rezultatului selectiei dosarelor, respectiv de la data afisarii rezultatului probei scrise si/sau probei practice si a interviului, sub sanctiunea decaderii din acest drept.

In situatia contestatiilor formulate fata de rezultatul selectiei dosarelor, comisia de solutionare a contestatiilor va verifica indeplinirea de catre candidatul contestator a conditiilor pentru articipare la concurs in termen de maximum o zi lucratoare de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor.

In situatia contestatiilor formulate fata de rezultatul probei scrise, probei practice sau a interviului, comisia de solutionare a contestatiilor va analiza lucrarea sau consemnarea raspunsurilor la interviu doar pentru candidatul contestatar in termen de maximum o zi lucratoare de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor.

Rezultatele finale se afiseaza la sediul unitatii, precum si pe pagina de internet in termen maximum o zi lucratoare  de la expirarea termenului prevazut la alineatul anterior pentru proba, prin specificarea punctajului final al fiecarui candidat si a mentiunii «  admis » sau « respins ».

Conditii generale, conform art. 3 din H.G. NR. 286/2011 :

Poate participa la concurs persoana care indeplineste urmatoarele conditii :

a)     Are cetatenie romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania ;

b)     Cunoaste limba romana, scris si vorbit ;

c)     Are varsta minima reglementata de prevederile legale ;

d)     Are capacitate deplina de exercitiu ;

e)     Are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atesta pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate ;

f)      Indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs ;

g)     Nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de falsuri a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptie situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice de participare la concurs pentru postul de asistent medical PL:

-studii:-  diploma de scoala sanitara postliceala sau echivalenta sau diploma de studii postliceale prin echivalare conf.HG nr.797/1997 privind echivalarea studiilor absolventilor liceelor sanitare, promotiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare ;

-6 luni vechime ca asistent medical;

-cunostinte minime de operare PC.

Cei interesati vor depune la Biroul RUNOS al unitatii, dosar de concurs care sa cuprinda urmatoarele acte :

·       Cerere de inscriere la concurs care va cuprinde postul si locul de munca pentru care opteaza concurentul, adresata conducatorului institutiei publice organizatorice ;

·       Copia xerox a actului de indentitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;

·       Copia xerox certificate nastere si casatorie daca este cazul ;

·       Copia  carnetului  de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechime in specialitate

( adeverinta de la ultimul loc de munca si de la CASA DE PENSII IASI) ;

·       Copiile documentelor care atesta nivelul studiilor si ale altor acte care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului : diploma bacalaureat, diploma scoala postliceala, certificat de membru OAMGMAMR vizat pe anul in curs, adeverinta de la OAMGMAMR pentru inscrierea la concurs ;

·       Cazierul judiciar ;

·       Adeverinta medicala eliberata de medicul de familie sau de medicul de medicina muncii din spital care sa ateste faptul ca este apt pentru exercitarea profesiei( Dr. Munteanu Georgeta –nr. telefon 0788437959,0740256003)

·       Copia fisei de evaluare a performantelor profesionale individuale sau recomandare de la ultimul loc de munca privind profilul moral si profesional al candidatului ;

·       Curriculum vitae.

·       1 Dosar de carton cu sina.

Copiile de pe actele prevazute la alin(1) se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs.

Anuntul de concurs, bibliografia si tematica sunt afisate la avizier si pe site-ul unitatii www.scr.ro.

Relatii suplimentare la Biroul RUNOS al unitatii tel. 0232.266044/105

 

 

 

Sef Seviciu RUNOS,

                Ec. Axinte Dana

 

 

SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE

SERVICIUL PRIMIRE BOLNAVI

 

APROBAT

MANAGER

                                                                                                                            EC.  CARMEN CUMPAT

 

 

 

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI VACANT DE ASISTENT GENERALIST PL CU 6 LUNI VECHIME

 1. Masurarea si notarea functiilor vitale si vegetative
 2. Recoltarea produselor biologice si patologice;
 3. Punctii, sondaje, spalaturi, clisme;
 4. Administrarea medicamentelor;
 5. Pregatirea bolnavilor pentru explorari radiologice si functionale;
 6. Primul ajutor in urgente medico – chirurgicale.
 7. Drepturile pacientilor;
 8. Exercitarea profesiei de asistent medical generalist;
 9. Etica si deontologia in exercitarea profesiei de asistent medical generalist;
 10. Prevenirea si combaterea infectiilor nosocomiale, colectarea si transportul deseurilor periculoase provenite din activitatea medicala;
 11. Cunostinte operare PC
 12. Fisa postului

Bibliografie:

Carmen–Diana Cimpoesu  -Protocoale si  ghiduri  actuale in  medicina de urgenta -Editura PIM

Lucretia Titirca -Urgentele medico-chirurgicale – Sinteze pentru asistentii medicali, editia a III –Ed Medicala -2006

Lucreția Titircă ”Ghid de Nursing” Editura Viata Medicală Românească Bucuresti, 2001

Lucretia Titirca -Tehnici de evaluare si ingrijiri acordate de asistentii medicali – Editura: Viata Medicala Romaneasca-2006

Ordinul nr. 1.142/2013 privind aprobarea procedurilor de practică pentru asistenţi medicali generalişti

Carol Mozes- Tehnica ingrijirii bolnavului-Ed. Medicala -2010

Ordinul 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activităti medicale

Ordinul 916/2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere,prevenire si control al infectiilor nosocomiale in unitatile sanitare

Ordin nr. 261 /2007 pentru aprobarea normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare

 

Sef compartiment                                                                                        Asit .coord.                                                 

 Dr. Doru Baltag                                                                                            Georgeta Pasnicu                                                                                                                  

APROBAT,

Manager

Ec. Carmen Cumpat

 

 

 

 

 

LISTA DE CONTROL A PAGINILOR REVIZUITE

Nr.

ed./rev.

Pag.

rev.

Obiectul reviziei

0/

 

 

 

FISA POSTULUI

OCUPATIA: ASISTENT MEDICAL GENERALIST

COD COR: 222101

 

 

 

 

 

 

TITULAR POST:

 

FUNCTIA/POSTUL/SPECIALITATEA: asistent medical PL/asistent medical generalist

 

LOC MUNCA: Serviciul Primire Bolnavi

 

GRADUL PROFESIONAL : asistent medical PL

 

NIVELUL POSTULUI: de executie

 

 

 

 

 

Data

Elaborat

Verificat

Aprobat

Funcţia/Nume Semnătura Funcţia/Nume Semnătura Funcţia/Nume Semnătura

Ref.de specialitate gr.I

Pricop Mihaela

 

Sef Serv.RUNOS

Ec. Axinte Dana

 

Manager

Ec. Cumpăt Carmen

 

Exemplar nr:

1.CERINTELE POSTULUI:

a)     Pregătirea profesionala: Şcoala postliceala sanitara, examen de grad principal;

b)     Certificat de membru eliberat de OAMGMAMR,in termen de valabilitate;

c)     Experienţa necesara: experienţa in munca si in specialitatea postului;

d)     Conştiinciozitate fata de sarcinile pe care le are de îndeplinit;

e)     Cunostinte minime de operare pe calculator ;

f)       Dificultatea operaţiunilor specifice postului: cunoaşterea gradului de risc in utilizarea aparaturii medicale din dotare, efortul intelectual si fizic necesar in îngrijirea medicala, gradul de autonomie in luarea unor decizii in caz de urgenta;

g)     Responsabilitatea implicata de post: responsabilitatea actului medical, responsabilitatea confidenţialităţii îngrijirilor medicale acordate pacienţilor spitalului;

2.RELATII

a)   IERARHICE:

–        este subordonat  managerului, directorului medical si medicului primar/specialist care este de garda;

b) FUNCTIONALE:

–        colaborează cu celelalte secţii/compartimente sau subunitati funcţionale ale spitalului in scopul realizării sarcinilor de serviciu si in scopul furnizării de servicii medicale in sistemul asigurărilor sociale de sănătate, conform contractului încheiat intre spital si Casa de Asigurări de Sănătate Iaşi.

3.PROGRAM DE LUCRU :

– activitate curenta in cadrul secţiei conform programului de lucru stabilit in conformitate cu prevederile legale in vigoare: 8 ore/zi.

4. SET DE INDICATORI CANTITATIVI/ CALITATIVI ASOCIATI ATINGERII REZULTATELOR PRESTABILITE:

Indicatori  cantitativi: executarea lucrarilor planificate si repartizate, la nivelele cantitative si termenele stabilite, rezolvarea la termen a sarcinilor ordonate de conducere si indeplinirea obiectivelor stabilite prin strategii, programe de actiune si planuri de munca;

Indicatori calitativi: asigura un management performant al activitatii, conform prevederilor legale, cerintelor postului; rezolvarea corecta, completa si viabila a sarcinilor ordonate de conducere precum si a celor stabilite prin strategii, programe de actiune si planuri de munca; asigura realizarea eficienta si la termen a obiectivelor, actiunilor, masurilor stabilite si a lucrarilor, conform prevederilor legale, cerintelor postului, ordinelor si dispozitiilor conducerii spitalului;

Costuri: asigura planificarea, organizarea si desfasurarea activitatilor specifice, cu respectarea si incadrarea stricta in limitele resurselor materiale si financiare aprobate in acest scop;

Timp: incadrarea in termenele ordonate de conducere, in termenele stabilite de actele normative specifice

Utilizarea resurselor: gestionarea eficienta si rationala a resurselor din dotare in scopul indeplinirii atributiilor;

Mod de realizare: sarcinile se realizeaza individual, in colectiv sau in colaborare cu alte sectii ale spitalului; conduce prin exemplul personal;

 

Nr.

crt.

INDICATORI pondere indic.in standard

Unit.de masura specifica operatiunilor postului

INDICI DE PERFORMANTA

/puncte acordate

 

1.

CANTITATE

20%

·       Realizarea în întregime a sarcinilor prevăzute în fişa postului, în vederea bunei desfăşurări a activităţii biroului (vezi cap. VI);

·       Urmărirea şi implicarea în bună derulare a lucrarilor întocmite, (asumate ca sarcină de serviciu)  (vezi cap.VI );

– numar mare de bolnavi internati;

– numar mare de tratamente parenterale, recoltari de produse patologice si un numar  relativ mic de toaleta plagii si pansament, etc.

– numar mare de bolnavi asistati;

 

95 – 100%/5pct.

90 – 95%/4pct.

85 – 90%/3pct.

80 – 85%/2pct.

80%/1pct.

 

2.

CALITATE

20%

·       Desfăşurarea  activităţilor fără disfuncţionalităţi sau erori (vezi cap.VI);

·       Acurateţea documentelor, actelor, materialelor realizate (vezi cap. VI);

·       Gradul de mulţumire al beneficiarilor serviciilor oferite (vezi cap.VI);

·       Implicare pentru realizarea obiectivelor generale stabilite ale compartimentului (vezi cap. VI).

– supravegherea atenta a bolnavilor cu forme severe de boli infecto-contagioase  in vederea restabilirii si mentinerii functiilor vitale ale organismului;

– participarea la diverse forme de pregatire pentru insusirea unor tehnici moderne si eficiente in ingrijirea bolnavilor;

 

 

95 – 100%/5pct.

90 – 95%/4pct.

85 – 90%/3pct.

80 – 85%/2pct.

80%/1pct.

 

3.

COSTURI

10%

·       Optime în raport cu eficienţa acţiunilor solicitate sau propuse.

– utilizarea eficienta a aparaturii, materialelor sanitare, si medicamente

 

95 – 100%/5pct.

90 – 95%/4pct.

85 – 90%/3pct.

80 – 85%/2pct.

80%/1pct.

 

4.

TIMPUL

20%

·       utilizarea eficientă a programului de lucru prin folosirea timpului de lucru numai in vederea realizarii sarcinilor de serviciu;

·       realizarea sarcinilor de serviciu în timp util, real si oportun pentru buna desfăşurare a activităţii si obtinerea unui grad ridicat de multumire din partea beneficiarilor serviciilor oferite

– reducerea timpului necesar de recuperare a functiilor vitale printr-o ingrijire profesionala

95 – 100%/5pct.

90 – 95%/4pct.

85 – 90%/3pct.

80 – 85%/2pct.

80%/1pct.

 

5.

UTILIZAREA RESURSELOR

15%

– Foloseste rational resursele umane, materiale si financiare la dispozitie conform principiilor eficientei si economicitatii, în scopul îndeplinirii atribuţiilor.

– capacitate mare in utilizarea resurselor puse la dispozitie: aparatura, materiale sanitare,medicamente.

 

 

5.1.Bine si5.2.F.Bine/5pct.

5.1.Mediu si5.2.F.Bine/4pct.

5.1.Mediu si5.2.Bine/3pct.

5.1.Mediu si5.2.Mediu/2pct.

5.1.Satisf. şi 5.2.Satisf./1 pct.

 

6.

MOD DE REALIZARE

15%

– Isi desfasoara activitatea atat in mod individual cat si in colaborare cu colegii pe care ii coordoneaza in echipa/colectiv, conduce prin exemplul personal, se implica nemijlocit, se dedica serviciului, respecta personalitatea si aspiratiile subordonatilor, simplifica procedura de lucru si conducere.

– grad mare de implicare in realizarea muncii in echipa;

– initiativa pentru formularea de solutii noi;

– grad mare de implicare in realizarea muncii individuale

F.Bine/5pct.

Bine/4pct.

Mediu/3pct.

Satisfacator/2pct.

Nesatisfăcător /1 pct.

 

5.CRITERII DE EVALUARE ALE POSTULUI

Evaluarea activitatii:

·       obiectivele de performanta individuala:

–        modul de indeplinire cantitativa si calitativa a sarcinilor din prezenta Fisa a postului;

–        modul de raspuns la alte solicitari decat cele curente.

·       criterii de evaluare a realizarii acestora (se noteaza cu insufficient, sufficient, bines au foarte bine)

–        rezultatele obtinute:

-cantitatea si calitatea lucrarilor si sarcinilor realizate

– nivelul de indeplinire a sarcinilor si lucrarilor in termenele stabilite;

-eficienta lucrarilor si sarcinilor realizate, in contextual atingerii obiectivelor propuse;

–        adaptarea la complexitatea muncii:

– adaptarea la conceptia de alternative de schimbare sau de solutii noi(creativitate)

-analiza si sinteza riscurilor, influentelor, efectelor si consecintelor evaluate;

– evaluarea lucrarilor si sarcinilor de rutina (repetitive)

– asumarea responsabilitatii:

– intensitatea implicarii si rapiditatea interventiei in realizarea atributiilor;

– evaluarea nivelului riscului decizional;

– capacitatea relationala si disciplina muncii:

– capacitatea de evitare a starilor conflictuale si respectarea relatiilor ierarhice;

– adaptabilitatea la situatii neprevazute;

·       Personana care realizeaza evaluarea performantelor profesionale individuale: seful ierarhic sau persoana desemnata de angajator in acest sens.

·       Modalitatea de evaluare: prin observare directa de catre evaluator, in baza rezultatelor obtinute ca urmare a desfasurarii activitatii, prin chestionar sau prin intermediul altor instrumente de evaluare elaborate de angajator

·       Periodicitatea de evaluare a performantelor– Anual

 

DESCRIEREA POSTULUI:

Criterii de evaluare conditiile pentru ocuparea postului

Nr.

CRITERIUL

Calificativul

crt.

MINIM

MAXIM

1.

Cunostinte si experienta profesionala- Competenta profesionala

4

5

1.1.

Pregatirea de baza – absolvent al invatamantului postliceal sau liceu sanitar si examen de echivalare. Are cunostinte si abilitati profesionale specificate in fisa postului

3

4

1.2.

Are pregatire superioara cerintelor postului.Pregatirea de specialitate, specializari, cursuri –

1

1

2.

Promptitudine si operativitate in realizarea atributiilor de serviciu prevazute in fisa postului

4

5

2.1.

Realizarea obiectivelor individuale de activitate

3

4

2.2.

Indeplinirea sarcinilor si atributiilor de serviciu

1

1

3.

Calitatea lucrarilor executate si a activitatilor desfasurate -Calitatea muncii- influenta, coordonare si supervizare

3

4

3.1.

Realizeaza sarcinile si atributiile din fisa postului

2

3

3.2.

Asumarea responsabilitatii pentru lucrul efectuat

1

2

4.

Asumarea responsabilitatilor prin receptivitate, disponibilitate la efort suplimentar, perseverenta, obiectivitate, disciplina

4

5

4.1

Receptivitate

1

1

4.2

Disponibilitate la efort suplimentar

0

1

4.3

Perseverenta

1

1

4.4

Obiectivitate

1

1

4.5

Disciplina in munca

1

1

5.

Intensitatea implicarii in utilizarea echipamentelor si a materialelor cu incadrarea in normative de consum

3

4

5.1

Utilizarea rationala si eficienta a resurselor disponibile in vederea indeplinirii sarcinilor de serviciu

3

4

6.

Adaptarea la complexitatea muncii, initiativa si creativitate

3

4

6.1.

Complexitatea postului-diversitatea operatiunilor, asumarea responsabilitatii

1

1

6.2.

Gradul de autonomie, initiative si creativitate

1

1

6.3.

Efortul intelectual

1

1

6.4.

Aptitudini deosebite

0

1

6.5.

Tehnologii speciale

0

0

7.

Conditii de munca

3

4

7.1

Respectarea programului de lucru

1

2

7.2

Utilizarea resurselor puse la dispozitie

1

1

7.3

Lucru in echipa.Colaboreaza cu colegii de serviciu, isi aduce contributia proprie cand este necesar, are o participare eficienta la realizarea obiectivelor acesteia.

1

1

 

6.OBIECTIVELE GENERALE SI SPECIFICE POSTULUI DE ASISTENT MEDICAL

A.    Obiective generale ale postului

Domeniile de competenta                Unitatile de competenta      

Administrarea tratamentelor                Administrarea tratamentelor

Interventii in situatii de urgenta

Monitorizarea pacientului

 

Administratie                                       Completarea documentelor de evidenta a medicamentelor

Completarea documentelor de evidenta a pacientilor

Completarea documentelor de observatie clinica medicala

 

Competente gen. la locul de munca   Asigurarea conditiilor igienico- sanitare generale la locul de

munca

Comunicarea cu pacientii

Comunicarea interactiva la locul de munca

Dezvoltarea profesionala

Munca in echipa

Prevenirea crearii focarelor de infectie

Respectarea NPM si PSI

Sterilizarea instrumentelor si a materialelor

 

Investigatii clinice si paraclinice          Asistarea medicului la efectuarea investigatiilor clinice

Efectuarea explorarilor functionale

Realizarea investigatiilor paraclinice uzuale

 

Planificare                                           Administrarea medicamentelor si a materialelor consumabile

Asigurarea conditiilor necesare desfasurarii tratamentelor si

recoltarilor

Planificarea activitatii proprii

Programarea pacientilor pentru investigatii de specialitate

B.Obiective specifice ale postului:

–        In raport cu obiectivele postului raspunde de utilizarea optima a resurselor materiale, financiare, patrimoniale alocate  pentru atingerea obiectivelor spitalului.

–        Raspunde de pastrarea confidentialitatii informatiilor la care are acces.

7.ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI :

I. Atributii asistent medical:

1.     Respecta ordinea si disciplina la locul de munca, foloseste integral si cu maxima eficienta timpul de munca, conform RI al spitalului ;

2.     Realizeaza triajul bolnavilor ;

3.     Prezinta medicului de garda pacientul pentru examinare si il informeaza asupra starii acestuia ;

4.     Pregateste bolnavul si materialele necesare pentru examen clinic si ajuta medicul la efectuarea tehnicilor speciale de tratament ;

5.     Completeaza documentele medicale (registru de consultatii) cu utilizarea tehnologiilor informationale moderne ;

6.     Utilizeaza tehnici de evaluare a parametrilor vitali cu aprecierea rezultatelor ;

7.     Acorda primul ajutor in situatii de urgenta si anunta medicul de garda;

8.     Pregateste bolnavul prin tehnici specifice pentru investigatii speciale, organizeaza transportul bolnavului pentru investigatii in alte compartimente/laboratoare si supravegheaza starea acestuia pe timpul transportului;

9.     Recolteaza produse biologice de laborator, conform prescriptiei medicului si asigura transportul acestora in conditii optime la laborator;

10.  Administreaza personal medicatia, efectueaza tratamentele, imunizarile, testarile biologice, etc. conform prescriptiei medicale;

11.  Cunoaste medicamentele de la aparatul de urgenta, le utilizeaza la indicatia medicului, verifica, descarca in condica de medicamente si registrul de consultatie, le inlocuieste in timp util ;

12.  La indicatia medicului de garda anunta salvarea si organizeaza transportul pacientului la domiciliu sau alt spital ;

13.  Organizeaza transportul si predarea pacientului in sectie si preda foaia de observatie asistentei sefe de pe sectia respectiva ;

14.  Opereaza in baza de date a spitalului evidenta si miscarea bolnavilor ;

15.  Desfasoara activitatea in echipa respectand raporturile ierarhice si functionale ;

16.  Supravegheaza si coordoneaza activitatile desfasurate de personalul auxiliar ;

17.  Participa la organizarea si realizarea activitatilor psihoterapeutice de reducere a stresului si de depasire a momentelor/situatiilor de criza ;

18.  Raspunde cu promptitudine la solicitarile bolnavilor ;

19.  Aduce la cunostinta sefului de compartiment a oricaror situatii speciale, incalcari ale normelor legale, despre care a luat cunostinta direct sau indirect, facand, dupa caz, propuneri in vederea prevenirii acestora ;

20.  Asigura si gestioneaza eficient resursele materiale cu documentarea de evidenta si cu respectarea principiilor economice si ecologice ;

21.  Raporteaza lunar consultatiile serviciului de statistica ;

22.  Verifica buteliile cu oxigen impreuna cu responsabilul de incarcare cu oxigen a buteliilor, iar pe cele goale le va trimite la statia de oxigen, mentionand in registrul destinat acestui scop ;

23.  Asigura si raspunde de ordinea si curatenia din cabinete, de intretinerea igienica a patului, de aplicarea tuturor masurilor de igiena si antiepidemice potrivit indicatiilor in vigoare ;

24.  Utilizeaza si pastreaza  in bune conditii  echipamentele si instrumentarul din dotare, supravegheaza  colectarea  materialelor si instrumentarul de unica folosinta utilizat si se  asigura de depozitarea  acestora  in  vederea distrugerii conform prevederilor legale;

25.  Poarta echipamentul de protectie prevazut de regulamentul de ordine interioara care va fi schimbat ori de cate ori este nevoie, pentru pastrarea igienei si a aspectului estetic personal;

26.  Respecta secretul profesional si codul de etica al asistentului medical;

27.  Sa nu-si depaseasca atributiile de serviciu ;

28.  Sa fie loial echipei si institutiei respectand ierarhia profesionala, confidentialitatea si secretul profesional ;

29.  Respecta si apara drepturile pacientului;

30.  Se  preocupa  de  actualizarea  cunostintelor  profesionale, prin  studiu individual sau alte forme  de  educatie  medicala  continua  si  conform  cerintelor  postului;

31.  Descarca medicamentele si materiale sanitare individuale prescrise;

32.  Inregistreaza in programul informatic toate procedurile medicale efectuate in sectie si

cuprinse in sistemul D.R.G.

33.  Are obligatia de anunta in cel mai scurt timp asistenta sefa in legatura cu orice caz de imbolnavire sau de aparitie a unei boli transmisibile in familie cu situatiile de incapacitate temporara de munca ;

34.  Supravegheaza dezinfectia ciclica;

35.  Participa la instructajele inpuse de CPCIN, PSI si protectia muncii ;

36.  Respecta  prevederile H.G. nr.1103/2014 privind realizarea obligatiilor ce revin autoritatilor administratiei publice locale, institutiilor si profesionistilor implicit in prevenirea si interventia in cazurile de copii aflati in situatia de risc de parasire sau parasiti in unitatile sanitare ; in acest sens, are urmatoarele atributii :

-la internarea copilului solicita parintelui/ocrotitorului legal/insotitorului atat actul de identitate al acestuia cat si CN al copilului, realizeaza copii ale acestora pe care le ataseaza la FOCG ;

-completeza in FOCG sintagma « in atentia asistentului social » atunci cand parintele nu prezinta CI, dupa caz CN copil ;

-Informeaza asistentul social/persoana desemnata despre internarea unui copil cu semne de abuz, neglijare sau exploatare si consemneaza in FOCG sintagma »in atentia asistentului social- copil victima a abuzului, neglijarii sau exploatarii

37.  Utilizeaza integral timpul de lucru, respectand programul de lucru ;

38.  Respecta  prevederile Ordinului nr. 1226/2012 privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale, prevederile Ordinului nr. 916/2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale în unităţile sanitare, prevederile Legii nr.132/2010 privind colectarea selectiva a deseurilor, prevederile Ordinului MSF nr.961/2016 privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare precum si  prevederile Ordinului MS 914/2006 privind conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca un spital in vederea autorizarii ;

39.  Incaseaza taxele stabilite prin hotararile Consiliului de Administratie si preda banii la casieria unitatii in termen de 24 de ore;

40.  Respecta procedura de incasare a serviciilor medicale la cerere;

41.  Utilizeaza calculatorul in scopul raportarii datelor in stricta concordanta cu programele impuse de conducerea unitatii;

42.  Utilizeaza numai programele informatice licentiate ale spitalului;

43.  Anunta imediat medicul coordonator asupra deficientelor de igiena (alimentare cu apa, instalatii sanitare incalzire, etc.).

II. Atributii generale:

 1. Are obligatia de a semna zilnic in condica de prezenta cu mentionarea orei de venire si de plecare din serviciu;
 2. Respecta graficul de lucru pe tura stabilita;
 3. Nu va parasi locul de munca fara aprobarea medicului coordonator;
 4. Schimbarea turei de lucru se va solicita prin cerere scrisa aprobata de medicul coordonator si cu avizul managerului unitatii;
 5. Are obligatia de a respecta programarea concediului de odihna planificat la inceputul anului;
 6. Este interzis fumatul, venirea la serviciu in stare de ebrietate si consumul de bauturi alcoolice in timpul programului de lucru;
 7. Respecta prevederile ROI si ale ROF ;
 8. Urmareste si asigura folosirea, pastrarea si intretinerea corecta a bunurilor din dotarea sectiei;
 9. Are obligatia sa prezinte la serviciul RUNOS certificat de membru eliberat de OAMGMAMR, in termen de valabilitate, precum si asigurarea malpraxis anuala.

III. Atributii  privind securitatea si sanatatea in munca, PSI, colectare deseuri:           

1.Îşi însuşeşte si respecta normele de securitate si sănătate in munca prevăzute in Legea nr. 319/2006 si normele de aplicare ale acesteia;

Art.22-prevede ca fiecare lucrator  trebuie sa isi desfasoare activitatea in conformitate cu pregatirea si instruirea sa, precum si cu instructiunile primite din partea angajatorului, astfel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca;

Art.23-prevede obligatiile lucratorilor:

– sa utilizeze corect aparatura, substntele periculoase,echipamentele de transport;

– sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat;

-sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii si sa utilizeze corect aceste dispozitive;

-sa comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de munca despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru sanatatea lucratorilor, precum si orice deficienta a sistemelor de protectie;

-sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoana;

-sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, atat timp cat este necesar, pentru a face posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari, pentru protectia sanatatii si securitatii lucratorilor;

-sa coopereze atat timp cat este necesar, cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, pentru a permite engajatorulu sa se asigura ca mediul de munca si conditiile de lucru sunt sigure si fara riscuri pentru securitate si sanatate, in domeniul sau de activitate;

-sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in munca si masurile de aplicare ale acestora;

-sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii santari

2. Îşi însuşeşte si respecta prevederile Legii nr. 481/2004 privind situaţii de urgenta;

3. Îşi însuşeşte si respecta prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;

4. Îşi însuşeşte si respecta prevederile Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectiva a deşeurilor in instituţiile publice.

 

IV. Atributii  privind Sistemul de Management al Calitatii (SMC):

1.     Îşi însuşeşte si respecta cerintele procedurilor SMC ;

2.     Îşi însuşeşte si respecta cerintele Manualului Calitatii ;

3.     Elaboreaza/participa la elaborarea de proceduri de lucru atunci cand este cazul ;

Aceste atributii nu sunt limitative, salariatul avand obligatia de a respecta si duce la indeplinire orice alte sarcini, decizii si dispozitii primite din partea conducerii unitatii, a Directiei de Sanatate Publica sau a Ministerului Sanatatii in baza reglementarilor legale in vigoare.

Raspunde disciplinar, material si penal atunci cand:

1. nu respecta programul de activitate stabilit de conducerea societatii;

2.nu respecta conduita, etica si deontologia profesiei de asistent medical;

3.nu respecta disciplina muncii si nu utilizeaza corespunzator instalatiile si echipamentele de lucru si cele de protectie ;

4.nu duce la indeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare atributiilor de serviciu si orice sarcini specifice ;

5. comite orice alte abateri sanctionabile prin regulamentul intern, codul muncii sau alte acte normative aflate in vigoare.

8.Salarizare:

 • Salarizarea este în conformitate cu legislaţia  in vigoare;
 • Salariul de bază este remuneraţia primită in raport cu munca depusa, cu cantitatea si calitatea acesteia, cu importanta sociala a muncii;

Fisa postului este valabila pe intreaga perioada de desfasurare a contractului de munca, putand fi reinnoita in cazul aparitiei unor noi reglementari legale  sau ori de cate ori este necesar.

 

 

Seful locului de munca,

Functia : Medic coordonator

Numele si prenumele :Dr.Baltag Doru

Semnatura : …………………………………

 

 

Luat la cunostinta si primit un exemplar salariat

Numele si prenumele:                                                                                                                                     Semnatura: ………………………………………

Data: ……………………………