Nr.17050 din  19.08.2015

ANUNT

 

Spitalul Clinic de Recuperare Iasi, cu sediul in Iasi, str.Pantelimon Halipa nr.14, organizeaza concurs pentru ocuparea  urmatorului post :

-1 post de muncitor II(electrician) pe perioada nedeterminata, in cadrul Compartimentului Tehnic ;

Concursul se va desfasura in conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 modificata si completata de H.G. 1027/2014 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice.

Concursul consta in urmatoarele etape succesive :

-selectia dosarelor de inscriere ;

-proba scrisa;

                   -interviul.

Conditii de desfasurare a concursului :

1.     Ultima zi pentru depunerea dosarelor de inscriere este 2 septembrie 2015, ora 15 :00;

2.     Data si ora organizarii probei scrise : 10 septembrie 2015, ora 9 :00 ;

3.     Data si ora interviului : 10 septembrie 2015, ora 12 :00 ;

4.     Locul depunerii dosarelor si al organizarii probelor de concurs : Spitalul Clinic de Recuperare Iasi, str. P. Halipa nr. 14.

Comunicarea rezultatelor la fiecare proba a concursului se face prin specificarea punctajului final al fiecarui candidat si a mentiunii « admis » sau « respins », prin afisare la sediul unitatii institutiei organizatoare a concursului, in termen de maxim o  zi lucratoare de la data finalizarii probei.

Dupa afisarea rezultatelor obtinute la selectia dosarelor, proba scrisa si /sau proba practica si interviu, dupa caz, candidatii nemultumiti pot depune contestatie in termen de cel mult o zi lucratoare de la data afisarii rezultatului selectiei dosarelor, respectiv de la data afisarii rezultatului probei scrise si/sau probei practice si ainterviului, sub sanctiunea decaderii din acest drept.

In situatia contestatiilor formulate fata de rezultatul selectiei dosarelor, comisia de solutionare a contestatiilor va verifica indeplinirea de catre candidatul contestator a conditiilor pentru participare la concurs in termen de maximum o zi lucratoare de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor.

In situatia contestatiilor formulate fata de rezultatul probei scrise, probei practice sau a interviului comisia de solutionare a contestatiilor va analiza lucrarea sau consemnarea raspunsurilor la interviu doar pentru candidatul contestatar in termen de maximum o zi lucratoare de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor.

Rezultatele finale se afiseaza la sediul unitatii, precum si pe pagina de internet in termen maximum o zi lucratoare  de la expirarea termenului prevazut la alineatului anterior pentru proba, prin specificarea punctajului final al fiecarui candidat si a mentiunii «  admis » sau « respins ».

Conditii generale, conform art. 3 din H.G. NR. 286/2011 :

Poate participa la concurs persoana care indeplineste urmatoarele conditii :

a)     Are cetatenie romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania ;

b)    Cunoaste limba romana, scris si vorbit ;

c)     Are varsta minima reglementata de prevederile legale ;

d)    Are capacitate deplina de exercitiu ;

e)     Are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atesta pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate ;

f)      Indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs ;

g)     Nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptie situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditii  specifice de participare la concurs :

-studii: acte de studii (calificare) care confera dreptul exercitarii meseriei;

-minim 6 ani vechime in meserie.

Cei interesati vor depune la Serviciul RUNOS al unitatii, dosar de concurs care sa cuprinda urmatoarele acte :

·        Cerere de inscriere la concurs care va cuprinde postul si locul de munca pentru care opteaza concurentul, adresata conducatorului institutiei publice organizatorice ;

·        Copia xerox actului de indentitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;

·        Copia xerox certificate nastere si casatorie daca este cazul ;

·        Copia  carnetului  de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechime in munca ;

·        Copiile documentelor care atesta nivelul studiilor si ale altor acte care atesta indeplinirea conditiilor specifice postului ;

·        Cazierul judiciar ;

·        Adeverinta  medicala  eliberata de medicul de familie sau de medicul  de medicina muncii din spital care sa ateste faptul ca este apt pentru exercitarea profesiei ( Dr. Munteanu Georgeta –nr. telefon 0788437959,0740256003)

·        Copia fisei de evaluare a performantelor profesionale individuale sau  recomandare de la ultimul loc de munca privind profilul moral si profesional al candidatului ;

·        Curriculum vitae.

·        1 Dosar de carton cu sina.

Copiile de pe actele prevazute la alin(1) se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs, sau in copii legalizate.

Anuntul de concurs, bibliografia si tematica sunt afisate la avizier si pe site-ul unitatii www.scr.ro.

Relatii suplimentare la Biroul Personal al unitatii tel. 0232.266044/105

 

    Manager,

 Ec.Cumpat Carmen Marinela

 

APROBAT

Manager

Ec. Carmen Cumpat

 

 

 

 

 

LISTA DE CONTROL A PAGINILOR REVIZUITE

Nr.

ed./rev.

Pag.

rev.

Obiectul reviziei

0/

 

 

 

FISA POSTULUI

OCUPATIA: MUNCITOR II( ELECTRICIAN)

COD COR: 741307

 

 

 

 

 

 

TITULAR POST:

 

FUNCTIA/POSTUL/SPECIALITATEA: muncitor II /electrician

 

LOC MUNCA: Compartiment Tehnic/ Intretinere si reparatii cladiri

 

GRADUL PROFESIONAL : muncitor II

 

NIVELUL POSTULUI: de executie

 

 

 

 

 

Data

Elaborat

Verificat

Aprobat

Funcţia/Nume Semnătura Funcţia/Nume Semnătura Funcţia/Nume Semnătura

Ref.de specialitate gr.I

Pricop Mihaela

 

Sef Serv.RUNOS

Ec. Axinte Dana

 

Manager

Ec. Cumpăt Carmen

 

Exemplar nr:

1.CERINTELE POSTULUI:

a)    Pregătirea profesionala: studii medii de specialitate sau scoala profesionala ;

b)    Conştiinciozitate fata de sarcinile pe care le are de îndeplinit;

c)    Abilitatea de a lucra in echipa, corectitudine, obiectivitate si energie, rezistenta la efort si stres, viteza de reactie si capacitate de a lua decizii, capacitate de prevedere a situatiilor deosebite;

d)    Responsabilitatea implicata de post de a executa operatiuni si lucrari care vizeaza instalatia electrica la utilajele si instalatiile din spital, in scopul functionarii acestora in conditii optime si a prevenirii defectiunilor de natura electrica ;

2.RELATII

a)  IERARHICE:

–          este subordonat tehnicianului, inginerului, sefului serviciului administrativ, transport, aprovizionare, achizitii publice;

b) FUNCTIONALE:

–          colaborează cu toti sefii de sectii si compartimente din spital;

3.PROGRAM DE LUCRU :

– activitate curenta conform programului de lucru stabilit in conformitate cu prevederile legale in vigoare: 8 ore/zi.

4.ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI :

I.Atributii si responsabilitati :

1.    Efectueaza lucrari de intretinere, reparatii si inlocuire la instalatii de complexitate medie din spital conform procedurilor specifice de lucru si in conditii de siguranta ;

2.    Efectueaza lucrari de demontare si de recuperare a materialelor din instalatiile electrice demontate ;

3.    Verifica protectia prin legare la nul si/sau impamantare ;

4.    Executa lucrari de refacere a legaturilor de impamantare, cu respectarea Normelor de Securitate si Sanatate a Muncii ;

5.    Executa lucrari de intretinere a componentelor de actionare si comanda a instalatiilor tehnologice ;

6.    Efectueaza controlul final al instalatiilor de automatizare, inclusiv executarea panourilor de asimilare necesare verificarii acestor instalatii ;

7.    Inainte de inceperea fiecarei lucrari delimiteaza zona de lucru conform Normelor de Securitate si Sanatate a Muncii, intrerupe tensiunea, verifica lipsa tensiunii si legarea la pamant si in scurtcircuit ;

8.    Participa la constructia tablourilor de distributie ;

9.    Monteaza corpurile electrice de iluminat ;

10.  Executa lucrari speciale in conditii grele de lucru (umiditate, pericol de explozie) precum si instalatii simple de automatizare ;

11.  Remediaza defectiunile provocate de scurtcircuit in instalatiile electrice si ia masuri pentru prevenirea lor ;

12.  Verifica periodic integritatea izolatiilor si carcaselor ;

13.  Executa orice alte dispozitii date de superiorul ierarhic in realizarea strategiilor pe termen scurt ale unitatii in limitele respectarii temeiului legal ;

14.  Raspunde cu operativitate la solicitarile sectiilor sau compartimentelor, atunci cand apar defectiuni din punct de vedere electric ale utilajelor sau instalatiilor ;

15.  Informeaza la timp referitor la lucrarile ce trebuie realizate, raspunde prompt la solicitarile colegilor si superiorilor ierarhici ;

16.  Raspunde de corectitudinea si promptitudinea cu care furnizeaza informatiile din domeniul sau de activitate ;

17.  Respecta regulile privind exploatarea si intretinerea trusei de instrumente si a echipamentelor din dotare ;

18.  Raspunde de buna intretinere a echipamentului de protectie din dotare ;

19.  Raspunde de exploatarea si intretinerea corespunzatoare a aparaturii din dotarea sectiei unde lucreaza ;

20.  Raspunde de informarea imediata a persoanelor responsabile privind orice defectiune in functionare a echipamentului cu care isi desfasoara activitatea ;

21.  Raspunde cu promptitudine la orice sesizare in cazul unei defectiuni electrice pentru remediere imediata ;

22.  Raspunde de controlul zilnic al instalatiilor tehnologice din punct de vedere electric ;

23.  Il informeaza pe superiorul ierarhic ori de cate ori apar probleme ce depasesc competenta personala de rezolvare ;

24.  Va consemna in registrul de tura data si ora predarii- primirii schimbului, modul in care au functionat echipamentele, instalatiile, defectiunile constatate, urgentele remediate;

25.  Participa la instructajele inpuse de CPCIN, PSI si protectia muncii ;

26.  Utilizeaza integral timpul de lucru, respectand programul de lucru ;

27.  Anunta imediat seful ierarhic asupra deficientelor de igiena (alimentare cu apa, instalatii sanitare incalzire, etc.).

II. Atributii generale:

  1. Are obligatia de a semna zilnic in condica de prezenta cu mentionarea orei de venire si de plecare din serviciu;
  2. Respecta graficul de lucru;
  3. Nu va parasi locul de munca fara aprobarea superiorulu ierarhic;
  4. Are obligatia de a respecta programarea concediului de odihna planificat la inceputul anului;
  5. Este interzis fumatul, venirea la serviciu in stare de ebrietate si consumul de bauturi alcoolice in timpul programului de lucru;
  6. Respecta prevederile ROI si ale ROF ;
  7. Urmareste si asigura folosirea, pastrarea si intretinerea corecta a bunurilor din dotare.

III. Atributii  privind securitatea si sanatatea in munca, PSI, colectare deseuri:         

1.Îşi însuşeşte si respecta normele de securitate si sănătate in munca prevăzute in Legea nr. 319/2006 si normele de aplicare ale acesteia;

Art.22-prevede ca fiecare lucrator  trebuie sa isi desfasoare activitatea in conformitate cu pregatirea si instruirea sa, precum si cu instructiunile primite din partea angajatorului, astfel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca;

Art.23-prevede obligatiile lucratorilor:

– sa utilizeze corect aparatura, substntele periculoase,echipamentele de transport;

– sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat;

-sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii si sa utilizeze corect aceste dispozitive;

-sa comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de munca despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru sanatatea lucratorilor, precum si orice deficienta a sistemelor de protectie;

-sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoana;

-sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, atat timp cat este necesar, pentru a face posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari, pentru protectia sanatatii si securitatii lucratorilor;

-sa coopereze atat timp cat este necesar, cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, pentru a permite angajatorulu sa se asigura ca mediul de munca si conditiile de lucru sunt sigure si fara riscuri pentru securitate si sanatate, in domeniul sau de activitate;

-sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in munca si masurile de aplicare ale acestora;

-sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii santari

2. Îşi însuşeşte si respecta prevederile Legii nr. 481/2004 privind situaţii de urgenta;

3. Îşi însuşeşte si respecta prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;

4. Îşi însuşeşte si respecta prevederile Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectiva a deşeurilor in instituţiile publice.

IV. Atributii  privind Sistemul de Management al Calitatii (SMC):

1.    Îşi însuşeşte si respecta cerintele procedurilor SMC ;

2.    Îşi însuşeşte si respecta cerintele Manualului Calitatii ;

3.    Elaboreaza/participa la elaborarea de proceduri de lucru atunci cand este cazul ;

Aceste atributii nu sunt limitative, salariatul avand obligatia de a respecta si duce la indeplinire orice alte sarcini, decizii si dispozitii primite din partea conducerii unitatii, a Directiei de Sanatate Publica sau a Ministerului Sanatatii in baza reglementarilor legale in vigoare.

Raspunde disciplinar, material si penal atunci cand:

1. nu respecta programul de activitate stabilit de conducerea societatii;

2.nu respecta conduita, etica si deontologia profesiei de asistent medical;

3.nu respecta disciplina muncii si nu utilizeaza corespunzator instalatiile si echipamentele de lucru si cele de protectie ;

4.nu duce la indeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare atributiilor de serviciu si orice sarcini specifice ;

5. comite orice alte abateri sanctionabile prin regulamentul intern, codul muncii sau alte acte normative aflate in vigoare.

5.Salarizare:

  • Salarizarea este în conformitate cu legislaţia  in vigoare;
  • Salariul de bază este remuneraţia primită in raport cu munca depusa, cu cantitatea si calitatea acesteia, cu importanta sociala a muncii;

Fisa postului este valabila pe intreaga perioada de desfasurare a contractului de munca, putand fi reinnoita in cazul aparitiei unor noi reglementari legale  sau ori de cate ori este necesar.

 

Seful locului de munca,

Functia : Tehnician I-coordonator muncitori

Numele si prenumele :

Semnatura : …………………………………

 

 

Luat la cunostinta si primit un exemplar salariat

Numele si prenumele:                                                                                                                                     Semnatura: ………………………………………

Data: ……………………………

 

Aprobat,

Manager

 

Ec.Carmen Cumpat

 

 

 

 

 

TEMATICA  PRIVIND  OCUPAREA  UNUI  POST  DE  ELECTRICIAN II

 

1.I 7normativ instalatii  electrice.

2.PE116-94 Normativ incercari si masurari la echipamente si instalatii electrice.

3. PE 134-95 Normativ privind metodologia de calcul a curentilor de scurtcircuit in retele electrice .

 

Comp. Tehnic       Tehn.Liviu Zaborila

 

 

Nr. 18866/10.09.2015

 

 

 

Rezultate concurs muncitor II(electrician) din data de 10.09.2015

in cadrul Compartimentului Tehnic

 

 

Nr. crt. Nume, prenume candidat Lucrare scrisa Interviu Media Mentiuni

1

CALIN VASILE- DANUT

absent

respins

2

CLOPOTEL NICOLAE

96 pct.

95 pct.

95.5 pct.

admis

3

POSISNICU DAN- VIOREL

47 pct.

23.5 pct.

respins

           

 

Ing. Covaci Doina

 

Insp.spec. Macari Vladimir

 

Tehn. Zaborila Liviu

 

 

 

 

 

Manager,

Ec. Carmen Cumpat

 

 

Sef Serv.RUNOS,

Ec. Dana Axinte