SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IASI

Nr. 26561 din 17.12.2014

 

Publicatie de Concurs

 

Spitalul Clinic de Recuperare Iasi, cu sediul in Iasi, str.Pantelimon Halipa nr.14, organizeaza in conformitate cu H.G.R. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare si Ordin MS nr. 1470/2011, concurs pentru ocuparea  unui post vacant de asistent medical  debutant studii superioare specializare balneo-fizio-kinetoterapie si recuperare, pe perioada nedeterminata,  in cadrul Sectiei clinice medicina muncii.

Concursul consta in proba scrisa si interviu.

Cerinte : cunostinte minime de operare calculator ;

Cei interesati vor depune la Biroul RUNOS al unitatii, dosar de concurs care sa cuprinda urmatoarele acte :

 • Cerere de inscriere la concurs care va cuprinde postul si locul de munca pentru care opteaza concurentul ;
 • Copia xerox actului de indentitate ;
 • Copia xerox certificate nastere si casatorie daca este cazul ;
 • Copiile diplomelor de studii ( diploma de bacalaureat si diploma licenta studii de specialitate) ;
 • Copie xerox a Certificatului de membru eliberat de OAMMR ;
 • Cazierul judiciar ;
 • Adeverinta  medicala eliberata de medicul de familie sau de medicul  de medicina muncii din spital care sa ateste faptul ca este apt pentru exercitarea profesiei ( Dr. Munteanu Georgeta –nr. telefon 0788437959,0740256003)
 • Copia fisei de evaluare a performantelor profesionale individuale sau  recomandare de la ultimul loc de munca privind profilul moral si profesional al candidatului ;
 • Curriculum vitae.

Copiile de pe actele prevazute la alin(1) se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs, sau in copii legalizate.

Cererile de inscriere la concurs se primesc la secretariatul unitatii pana la data de 5 ianuarie   2015, ora 15 :00. Concursul va avea loc in data de 12 ianuarie  2015 la sediul unitatii.

Relatii suplimentare la Biroul Personal al unitatii tel. 0232.266044/105.

 

 

                                                            Manager,

         Ec.Cumpat Carmen Marinela

 

APROBAT,

Manager

Ec. Carmen Cumpat

 

 

 

 

 

LISTA DE CONTROL A PAGINILOR REVIZUITE

Nr.

ed./rev.

Pag.

rev.

Obiectul reviziei

0/

 

 

 

 

 

FISA POSTULUI

OCUPATIA: ASISTENT MEDICAL LICENTIAT

COD COR: 226905

 

 

 

 

 

 

 

TITULAR POST:

 

FUNCTIA/POSTUL/SPECIALITATEA:  asistent medical studii superioare balneofizioterapie

 

LOC MUNCA:  Sectia Clinica Medicina Muncii

 

GRADUL PROFESIONAL : asistent medical PL

 

NIVELUL POSTULUI: de execuţie

 

 

 

 

 

Data

Elaborat

Verificat

Aprobat

Funcţia/Nume Semnătura Funcţia/Nume Semnătura Funcţia/Nume Semnătura

Ref.de specialitate gr.I

Pricop Mihaela

 

Sef Serv.RUNOS

Ec. Axinte Dana

 

Manager

Ec. Cumpăt Carmen

 

Exemplar nr.

1.CERINTELE POSTULUI:

 1. Pregătirea profesionala: Studii superioare de specialitate;
 2. Certificat de membru eliberat de OAMGMAMR,in termen de valabilitate;
 3. Experienţa necesara: experienţa in munca si in specialitatea postului;
 4. Conştiinciozitate fata de sarcinile pe care le are de îndeplinit;
 5. Cunostinte minime de operare pe calculator ;
 6. Dificultatea operaţiunilor specifice postului: cunoaşterea gradului de risc in utilizarea aparaturii medicale din dotare, efortul intelectual si fizic, cunoasterea tehnicilor impuse de specificul sectiei, gradul de autonomie in luarea unor decizii in caz de urgenta;
 7. Responsabilitatea implicata de post: responsabilitatea in ceea ce priveste utilizarea aparaturii din dotare, a aplicarii procedurilor, responsabilitatea actiunii in cadrul urgentelor,  responsabilitatea confidenţialităţii îngrijirilor medicale acordate pacienţilor spitalului;

2.RELATII

 1. IERARHICE:
 • este subordonat medicului sef sectie, asistentului medical sef pe laborator ;

b) FUNCTIONALE:

 • colaborează cu celelalte secţii/compartimente sau subunitati funcţionale ale spitalului in scopul realizării sarcinilor de serviciu si in scopul furnizării de servicii medicale in sistemul asigurărilor sociale de sănătate, conform contractului încheiat intre spital si Casa de Asigurări de Sănătate Iaşi.

3.PROGRAM DE LUCRU :

– activitate curenta in cadrul secţiei conform programului de lucru stabilit in conformitate cu prevederile legale in vigoare: 8 ore/zi.

4.ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI :

I. Atributii asistent medical:

 1. Informeaza pacientul cu privire la structura sectiei si asupra obligativitatii respectarii regulamentului de ordine interioara ;
 2. Supravegheaza starea pacientilor pe perioada aplicarii procedurilor fizioterapeutice ;
 3. Supravegheaza si inregistreaza in permanenta datele despre starea pacientului si informeaza medicul asupra modificarilor intervenite ;
 4. Respecta prescriptiile facute de medic pe fisele de tratament ;
 5. Informeaza si instruieste pacientul asupra tratamentului pe care il efectueaza, asupra efectelor terapeutice si asupra efectelor negative care pot aparea ;
 6. Aplica procedurile de balneo-fizio-kinetoterapie si masaj, cu toti parametrii agentului fizic, in vederea recuperarii medicale, conform prescriptiilor medicului si raspunde de respectarea parametrilor tehnici a fiecarei probe ;
 7. Acorda primul ajutor in situatii de urgenta si cheama medicul;
 8. Raspunde cu promptitudine la solicitarile bolnavilor ;
 9. Utilizeaza si pastreaza  in bune conditii  aparatura, echipamentele si instrumentarul din dotare, supravegheaza  colectarea  materialelor si instrumentarul de unica folosinta utilizat si se  asigura de depozitarea  acestora  in  vederea distrugerii conform prevederilor legale;
 10. Pregateste si verifica functionarea aparaturii din dotare, semnaland defectiunile ;
 11. Se preocupa de aprovizionarea si utilizarea solutiilor medicamentoase necesare la aplicarea procedurilor fizioterapeutice ;
 12. Respecta secretul profesional si codul de etica al asistentului medical;
 13. Sa nu-si depaseasca atributiile de serviciu ;
 14. Sa fie loial echipei si institutiei respectand ierarhia profesionala, confidentialitatea si secretul profesional ;
 15. Respecta si apara drepturile pacientului;
 16. Se  preocupa  de  actualizarea  cunostintelor  profesionale, prin  studiu individual sau alte forme  de  educatie  medicala  continua  si  conform  cerintelor  postului;
 17. Participa activ la procesul de formare a viitorilor asistenti medicali ;
 18. Supravegheaza si coordoneaza activitatile desfasurate de personalul auxiliar
 19. Inregistreaza in programul informatic toate procedurile medicale efectuate in sectie si

cuprinse in sistemul D.R.G.

 1. Participa la instructajele impuse de CPCIN, PSI si protectia muncii ;
 2. Utilizeaza integral timpul de lucru, respectand programul de lucru ;
 3. Respecta  prevederile Ordinului nr. 1226/2012 privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale, prevederile Legii 132/2010 privind colectarea selectiva a deseurilor, prevederile Ordinului nr. 916/2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale în unităţile sanitare, prevederile Ordinului MSF nr. 261/2006 si prevederile Ordinului MS 914/2006 privind conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca un spital in vederea autorizarii ;
 4. Anunta imediat asistenta sefa asupra deficientelor de igiena (alimentare cu apa, instalatii sanitare incalzire, etc.)

II. Atributii generale:

 1. Are obligatia de a semna zilnic in condica de prezenta cu mentionarea orei de venire si de plecare din serviciu;
 2. Respecta graficul de lucru pe tura stabilita si preda verbal si in scris la iesirea din tura, situatia si planul de investigatie si tratament al bolnavilor asistentei care preia serviciul;
 3. Nu va parasi locul de munca fara aprobarea medicului;
 4. Schimbarea turei de lucru se va solicita prin cerere scrisa aprobata de medicul coordonator si cu avizul managerului unitatii;
 5. Are obligatia de a respecta programarea concediului de odihna planificat la inceputul anului;
 6. Este interzis fumatul, venirea la serviciu in stare de ebrietate si consumul de bauturi alcoolice in timpul programului de lucru;
 7. Respecta prevederile Regulamentului intern si ale ROF ;
 8. Urmareste si asigura folosirea, pastrarea si intretinerea corecta a bunurilor din dotarea sectiei;
 9. Are obligatia sa prezinte la serviciul RUNOS certificat de membru eliberat de OAMGMAMR, in termen de valabilitate, precum si asigurarea malpraxis anuala.

III. Atributii  privind securitatea si sanatatea in munca, PSI, colectare deseuri:           

1.Îşi însuşeşte si respecta normele de securitate si sănătate in munca prevăzute in Legea nr. 319/2006 si normele de aplicare a acesteia;

Art.22-prevede ca fiecare lucrator  trebuie sa isi desfasoare activitatea in conformitate cu pregatirea si instruirea sa, precum si cu instructiunile primite din partea angajatorului, astfel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca;

Art.23-prevede obligatiile lucratorilor:

– sa utilizeze corect aparatura, substntele periculoase,echipamentele de transport;

– sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat;

-sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii si sa utilizeze corect aceste dispozitive;

-sa comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de munca despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru sanatatea lucratorilor, precum si orice deficienta a sistemelor de protectie;

-sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoana;

-sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, atat timp cat este necesar, pentru a face posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari, pentru protectia sanatatii si securitatii lucratorilor;

-sa coopereze atat timp cat este necesar, cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, pentru a permite engajatorulu sa se asigura ca mediul de munca si conditiile de lucru sunt sigure si fara riscuri pentru securitate si sanatate, in domeniul sau de activitate;

-sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in munca si masurile de aplicare ale acestora;

-sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii santari

2. Îşi însuşeşte si respecta prevederile Legii nr. 481/2004 privind situaţii de urgenta;

3. Îşi însuşeşte si respecta prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;

4. Îşi însuşeşte si respecta prevederile Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectiva a deşeurilor in instituţiile publice.

IV. Atributii  privind Sistemul de Management al Calitatii (SMC):

 1. Îşi însuşeşte si respecta cerintele procedurilor SMC ;
 2. Îşi însuşeşte si respecta cerintele Manualului Calitatii ;
 3. Elaboreaza/participa la elaborarea de proceduri de lucru atunci cand este cazul ;

Aceste atributii nu sunt limitative, salariatul avand obligatia de a respecta si duce la indeplinire orice alte sarcini, decizii si dispozitii primite din partea conducerii unitatii, a Directiei de Sanatate Publica sau a Ministerului Sanatatii in baza reglementarilor legale in vigoare.

Raspunde disciplinar, material si penal atunci cand:

1. nu respecta programul de activitate stabilit de conducerea societatii;

2.nu respecta conduita, etica si deontologia profesiei de asistent medical;

3.nu respecta disciplina muncii si nu utilizeaza corespunzator instalatiile si echipamentele de lucru si cele de protectie ;

4.nu duce la indeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare atributiilor de serviciu si orice sarcini specifice ;

5. comite orice alte abateri sanctionabile prin regulamentul intern, codul muncii sau alte acte normative aflate in vigoare.

5.Salarizare:

 • Salarizarea este în conformitate cu legislaţia  in vigoare;
 • Salariul de bază este remuneraţia primită in raport cu munca depusa, cu cantitatea si calitatea acesteia, cu importanta sociala a muncii;

Fisa postului este valabila pe intreaga perioada de desfasurare a contractului de munca, putand fi reinnoita in cazul aparitiei unor noi reglementari legale  sau ori de cate ori este necesar.

 

Seful locului de munca

Functia : Medic coordonator

Numele si prenumele :

Semnatura :

Luat la cunostinta si primit un exemplar salariat

Numele si prenumele :

Semnatura :

Data :