SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IASI

Nr.19556  din 18.09. 2014

 

 

Publicatie de Concurs

 

 

Spitalul Clinic de Recuperare Iasi, cu sediul in Iasi, str.Pantelimon Halipa nr.14, organizeaza in conformitate cu H.G.R. 286/2011 si Ordin MS nr. 1470/2011, concurs pentru ocuparea  unui post  vacant de registrator medical, pe perioada nedeterminata, in cadrul Laboratorului de radiologie si imagistica medicala.

Concursul consta in proba scrisa, proba practica si interviu.

Cerinte : -vechime 6 luni in activitate

                       -cunostinte minime de operare calculator 

Cei interesati vor depune la Biroul RUNOS al unitatii, dosar de concurs care sa cuprinda urmatoarele acte :

 • Cerere de inscriere la concurs care va cuprinde postul si locul de munca pentru care opteaza concurentul ;
 • Copia xerox actului de indentitate ;
 • Copia xerox certificat nastere si casatorie daca este cazul ;
 • Copiile diplomelor de studii medii ;
 • Cazierul judiciar ;
 • Copia  carnetului  de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechime in munca ;
 • Adeverinta  medicala eliberata de medicul de familie sau de medicul  de medicina muncii din spital care sa ateste faptul ca este apt pentru exercitarea profesiei ( Dr. Munteanu Georgeta –nr. telefon 0788437959,0740256003)
 • Copia fisei de evaluare a performantelor profesionale individuale sau  recomandare de la ultimul loc de munca privind profilul moral si profesional al candidatului ;
 • Curriculum vitae.

Copiile de pe actele prevazute la alin(1) se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs, sau in copii legalizate.

Cererile de inscriere la concurs se primesc la secretariatul unitatii pana la data de 1octombrie  2014, ora 15 :00. Concursul va avea loc in data de 29 octombrie 2014.

Relatii suplimentare la Biroul Personal al unitatii tel. 0232.266044/105

 

 

 

                                                            Manager,

         Ec.Cumpat Carmen Marinela

 

 

 

 

 

FISA POSTULUI

OCUPATIA: REGISTRATOR MEDICAL

COD COR: 334401

 

TITULAR POST:

 

FUNCTIA/POSTUL/SPECIALITATEA:  registrator medical

 

LOC MUNCA: Sectia

 

GRADUL PROFESIONAL : registrator medical

 

NIVELUL POSTULUI: de executie

 

 

 

 

 

Data

Elaborat

Verificat

Aprobat

Funcţia/Nume Semnătura Funcţia/Nume Semnătura Funcţia/Nume Semnătura

Ref.de specialitate gr.II

Pricop Mihaela

 

RC

Ec. Toma Mirela

 

Manager

Ec. Cumpăt Carmen

 

Exemplar nr:

 1.CERINTELE POSTULUI:

 1. Pregătirea profesionala:studii medii;
 2. Experienţa necesara: experienţa in munca si in specialitatea postului;
 3. Conştiinciozitate fata de sarcinile pe care le are de îndeplinit;
 4. Cunostinte de operare pe calculator, cunoasterea programelor informatice ;
 5. Dificultatea operaţiunilor specifice postului: efectueaza inregistrarea, prelucrarea, validarea si raportarea datelor din actele specifice;
 6. Responsabilitatea implicata de post: responsabilitatea actului medical, responsabilitatea confidenţialităţii activitatii la nivelul sectiei.

 

2. RELATII

 1. IERARHICE:
 • este subordonat  medicului sef de sectie si asistentului sef;

b) FUNCTIONALE:

 • colaborează cu celelalte secţii/compartimente sau subunitati funcţionale ale spitalului in scopul realizării sarcinilor de serviciu ;

 

 3. PROGRAM DE LUCRU :

– activitate curenta in cadrul sectiei conform programului de lucru stabilit in conformitate cu prevederile legale in vigoare: 8 ore/zi

 

4. ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI :

I. Atributii registrator medical:

 1. Isi desfasoara activitatea in mod responsabil, conform cerintelor postului;
 2. Inscrie zilnic si opereaza, tinand la zi registrul de evident a bolnavilor internati in sectie;
 3. Participa, la solicitarea asistentei sefe sau in lipsa ei, la intocmirea foii de miscare zilnica a bolnavilor internati in sectie;
 4. Participa la raportul de garda zilnic din sectie;
 5. Dactilografiaza documentele medicale necesare bolnavilor (bilete de iesire din spital, adeverinte medicale etc.) precum si alte documente intocmite in sectie;
 6. Se ocupa de corespondenta sectiei (preluare, distribuire);
 7. Tine evidenta la zi a expertizelor medicale (pensionari, prelungiri de concediu medical prin comisia de expertiza medicala);
 8. Incaseaza taxele stabilite prin hotararile Consiliului de Administratie si preda banii la casieria unitatii in termen de 24 de ore;
 9. Respecta procedura de incasare a serviciilor medicale la cerere;
 10. Aprovizioneaza, tine evidenta si distribuie corect formularele utilizate in sectie (bilete de iesire, bilete de trimitere, retete etc.);
 11. Este obligat sa raporteze factorilor in drept situatiile statistice solicitate de conducerea unitatii (miscarea bolnavilor-zilnic, foaia de masa a bolnavilor-zilnic, consultatiile lunare);
 12. Raspunde si se preocupa pentru o buna si corecta pastrare a arhivei la nivelul sectiei (foi de observatie, acte medico-legale etc.);
 13. Utilizeaza calculatorul in scopul raportarii datelor in stricta concordanta cu programele impuse de conducerea unitatii;
 14. Utilizeaza numai programele informatice licentiate ale spitalului;
 15. Inlesneste legaturile telefonice ale sectiei cu alte servicii sanitare (serviciul de ambulanta, spitale etc.
 16. Nu este abilitata sa dea relatii despre starea sanatatii bolnavilor;
 17. Respecta comportamentul etic fata de bolnavi si fata de personal;
 18. Poarta echipament de protectie care va fi schimbat la timp, pentru pastrarea igienei si a aspectului estetic personal;
 19. Se preocupa de rezolvarea in termen a sarcinilor stabilite in fisa postului si planul de munca, fara a-si depasi atributiile de serviciu;
 20. Are obligatia de a respecta confidentialitatea datelor, programului informatic, precum si a intregii activitati desfasurate in sectie;
 21. Raspunde solidar, alaturi de personalul sectiei la gestiunea valorica a acesteia ;
 22. Sa fie loial echipei si institutiei respectand ierarhia profesionala, confidentialitatea, secretul profesional si codul de etica ;
 23. Se  preocupa  de  actualizarea  cunostintelor  profesionale, prin  studiu individual sau alte forme  de  educatie  continua  si  conform  cerintelor  postului;
 24. Participa la mentinerea curateniei, ordinii si a conditiilor de igiena din sectie ;
 25. Participa la instructajele inpuse de CPCIN, PSI si protectia muncii ;
 26. Utilizeaza integral timpul de lucru, respectand programul de lucru ;
 27. Respecta prevederile Ordinului nr. 916/2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale în unităţile sanitare, prevederile Legii nr.132/2010 privind colectarea selectiva a deseurilor, prevederile Ordinului MSF nr.261/2006 privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare precum si  prevederile Ordinului MS 914/2006 privind conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca un spital in vederea autorizarii .

II. Atributii generale:

 1. Are obligatia de a semna zilnic in condica de prezenta cu mentionarea orei de venire si de plecare din serviciu;
 2. Respecta graficul de lucru;
 3. Nu va parasi locul de munca fara aprobarea asisentului sef;
 4. Are obligatia de a respecta programarea concediului de odihna planificat la inceputul anului;
 5. Este interzis fumatul, venirea la serviciu in stare de ebrietate si consumul de bauturi alcoolice in timpul programului de lucru;
 6. Respecta prevederile ROI si ale ROF ;
 7. Urmareste si asigura folosirea, pastrarea si intretinerea corecta a bunurilor din dotarea sectiei;

III. Atributii  privind securitatea si sanatatea in munca, PSI, colectare deseuri:         

1.Îşi însuşeşte si respecta normele de securitate si sănătate in munca prevăzute in Legea nr. 319/2006 si normele de aplicare ale acesteia;

Art.22-prevede ca fiecare lucrator  trebuie sa isi desfasoare activitatea in conformitate cu pregatirea si instruirea sa, precum si cu instructiunile primite din partea angajatorului, astfel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca;

Art.23-prevede obligatiile lucratorilor:

– sa utilizeze corect aparatura, substntele periculoase,echipamentele de transport;

– sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat;

-sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii si sa utilizeze corect aceste dispozitive;

-sa comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de munca despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru sanatatea lucratorilor, precum si orice deficienta a sistemelor de protectie;

-sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoana;

-sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, atat timp cat este necesar, pentru a face posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari, pentru protectia sanatatii si securitatii lucratorilor;

-sa coopereze atat timp cat este necesar, cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, pentru a permite engajatorulu sa se asigura ca mediul de munca si conditiile de lucru sunt sigure si fara riscuri pentru securitate si sanatate, in domeniul sau de activitate;

-sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in munca si masurile de aplicare ale acestora;

-sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii santari

2. Îşi însuşeşte si respecta prevederile Legii nr. 481/2004 privind situaţii de urgenta;

3. Îşi însuşeşte si respecta prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;

4. Îşi însuşeşte si respecta prevederile Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectiva a deşeurilor in instituţiile publice.

IV. Atributii  privind Sistemul de Management al Calitatii (SMC):

 1. Îşi însuşeşte si respecta cerintele procedurilor SMC ;
 2. Îşi însuşeşte si respecta cerintele Manualului Calitatii ;
 3. Elaboreaza/participa la elaborarea de proceduri de lucru atunci cand este cazul ;

Aceste atributii nu sunt limitative, salariatul avand obligatia de a respecta si duce la indeplinire orice alte sarcini, decizii si dispozitii primite din partea conducerii unitatii, a Directiei de Sanatate Publica sau a Ministerului Sanatatii in baza reglementarilor legale in vigoare.

Raspunde disciplinar, material si penal atunci cand:

1. nu respecta programul de activitate stabilit de conducerea societatii;

2.nu respecta conduita, etica si deontologia profesiei;

3.nu respecta disciplina muncii si nu utilizeaza corespunzator instalatiile si echipamentele de lucru si cele de protectie ;

4.nu duce la indeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare atributiilor de serviciu si orice sarcini specifice ;

5. comite orice alte abateri sanctionabile prin regulamentul intern, codul muncii sau alte acte normative aflate in vigoare.

 

5.SALARIZARE;

 • Salarizarea este în conformitate cu legislaţia  in vigoare;
 • Salariul de bază este remuneraţia primită in raport cu munca depusa, cu cantitatea si calitatea acesteia, cu importanta sociala a muncii.

Fisa postului este valabila pe intreaga perioada de desfasurare a contractului de munca, putand fi reinnoita in cazul aparitiei unor noi reglementari legale  sau ori de cate ori este necesar.

 

 

 

Tematica :

 • Evidenta si miscarea bolnavilor.
 • Foaia de observatie si completarea acesteia,
 • Instructiuni privind utilizarea si modul de completare al biletelor de trimitere pentru servicii medicale clinice / biletelor de internare utilizate in sistemul de asigurari sociale de sanatate,
 • Asigurari sociale de sanatate – cap. II Asigurati,
 • Legea arhivelor nationale – cap. III Obligatiile creatorilor si detinatorilor de documente.
 • Legea arhivelor nationale – cap VI Rapunderi si sanctiuni
 • Notiuni de utilizare PC,
 • Utilizare Microsoft Office,
 • Fisa postului.

 

 

Bibliografie :

 1. Legea nr 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completariel ulterioare.
 2. Legea Arhivelor Nationale nr 16/02.04.1996, publicata in Monitorul Oficial nr. 71/09.04.1996
 3. Ordinul nr 1782/2006 al Ministerului Sanatatii publice, priviind inregistrarea si raportarea statistica a pacientilor care primesc servicii medicale in regim de spitalizare continua si de spitalizare de zi
 4. Ordinul nr 217/23.05.1992 privind activitatea de arhivare la creatorii si detinatorii de documente
 5. Mozes C. Tehnica ingrijirii bolnavului, Ed VII, Edtura Medicala Bucuresti 2002