Nr.    18151/19.09.2016

 

 

 

 

 

Aprobat,

Manager Ec. Cumpat Carmen

 

ANUNT

In baza prevederilor H.G. NR. 286/2011 si completata de H.G. nr.1027/2014 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice Spitalul Clinic de Recuperare Iasi, cu sediul in Iasi, str.Pantelimon Halipa nr.14, organizeaza examen intern  de promovare pentru urmatoarele functii contractuale :

A.   Functia contractuala pentru care se organizeaza examenul de promovare :

Nr. Crt. Nume si prenume Denumirea postului initial Denumirea postului transformat Sectie /Compartiment Vechime minima necesara
1. BIVOLARU IULIA IOANA Asistent medical debutant( S) Asistent medical (S) Laborator Radiologie si imagistica medicala 6 luni
2. ROMAN ADRIAN Asistent med.  debutant (PL) Asistent medical ( PL) Serviciul Primire Bolnavi 6 luni

 

B.   Data, ora si locul organizarii examenului :

·        Examenul va avea loc in data de 30.09.2016 , ora 10, la sediul unitatii

C.   Bibliografia si tematica sunt atasate prezentului anunt.

D.Modalitatea de desfasurare a examenului :

1.Examenul de promovare a personalului contractual consta in sustinerea unei probe scrise sau a unei probe practice, dupa caz, stabilite de comisia de examinare.

2. In cadrul examenului de promovare fiecare membru al comisie de examinare al comisiei de examinare noteaza lucrarea elaborata de candidat cu un punctaj maxim de 100 de puncte, pe baza urmatoarelor criterii :

a)     Cunostinte teoretice necesare functiei evaluate;

b)    Abilitati de comunicare;

c)     Capacitate de sinteza;

d)    Complexitate, initiative, creativitate.

4.Durata examenului  de promovare se stabileste de comisia de examinare in functie de gradul de dificultate si complexitate al subiectelor stabilite, dar nu poate depasi 3 ore.

Comunicare rezultatelor la fiecare proba a examenului se face prin specificarea punctajului final al fiecarui candidat si a mentiunii « admis » sau « respins », prin afisare la sediu unitatii a institutiei organizatorice a examenului, in termen de maxim o  zi lucratoare de la data finalizarii probei.

Dupa afisarea rezultatelor obtinute la proba scrisa si /sau proba practica si interviu, dupa caz, candidatii nemultumiti pot depune contestatie in termen de cel mult o zi lucratoare de la data afisarii rezultatului probei scrise si/sau probei practice si a interviului, sub sanctiunea decaderii din acest drept.

Rezultatele finale se afiseaza la sediul unitatii, precum si pe pagina de internet in termen maximum o zi lucratoare  de la expirarea termenului prevazut la alineatului anterior pentru proba, prin specificarea punctajului final al fiecarui candidat si a mentiunii «  admis » sau « respins ».

5.Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.

6.Incadrarea in noua functie ca urmare a promovarii examenului de promovare se face incepand cu prima zi a lunii urmatoare celei in care a avut loc promovarea.

7. Termenul de depunere a contestafiei este de o zi lucrdtoare de la data afisarii rezultatelor, sub sanctiunea decaderii din acest drept.

Anuntul de concurs, bibliografia si tematica sunt afisate la avizier si pe site-ul unitatii www.scr.ro.

Relatii suplimentare la Biroul RUNOS al unitatii tel. 0232.266044/105

 

Sef Serviciu RUNOS,

Ec. Axinte Dana

 

 

 

 

Tematica promovare interna asistent medical cu studii superioare

  1. Radiaţia X : Natura radiaţiilor X, formarea radiaţiilor X, intensitatea fasciculului de radiaţii,
  2. Contrastul artificial: substanţe de contrast, reacţii adverse
  3. Tomografia computerizată: principiul metodei, achiziţie, reconstrucţie, postprocesare, parametri tehnici utilizaţi în CT
  4. Noţiuni de radioprotecţie (NSR 01)
  5. Punctia venoasa.
  6. Socul anafilactic: tablou clinic, conduita de urgenta;.
  7. Curatarea, dezinfectia in unitatile sanitare conform Ordinului 261/2006

8.     Prevenirea infectiilor nosocomiale in unitatile sanitare conform Ordinul nr. 916/2006;

 

 

Bibliografie

1.  S.A.Georgescu, C. Zaharia – RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA – Ed. Universitară „Carol Davila” 2003;

2. V. Grancea – RADIOLOGIE MEDICALA – Ed. Medicală 1990;

3.  L.Titirca: Urgente medico chirurgicale – Sinteze – Editura medicala, Bucureşti 2001

4. Sub redactia L Titirca – Ingrijiri speciale acordate pacientilor de catre asistentii medicali – manual pentru colegiile si scolile postliceale sanitare.

5. Ordinul Nr. 285/79/2002 pentru aprobarea Normelor privind radioprotectia persoanelor in cazul expunerilor medicale la radiatii ionizate;

6. LEGEA 111/1996- republicata-  privind desfasurarea in siguranta, reglementarea, autorizarea si controlul activitatilor nucleare;

7.Ordinul M.S. 916/2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si control al infectiilor nosocomiale in unitatile sanitare;

 

 

 

Asistent sef

Creanga Adrian

 

Sef serviciu radiologie si imagistica medicala

       Dr. OANA ARHIRE

 

 

 

 

 

 

Tematica promovare interna asistent medical debutant PL Serviciul primire Bolnavi

1.Masurarea si notarea functiilor vitale si vegetative

2. Recoltarea produselor biologice si patologice

3. Administrarea medicamentelor

4.Pregatirea bolnavului pentru explorari functionale si imagistice

5.Primul ajutor in urgente medico – chirurgicale.

 

Bibliografie :

Ordin nr. 1142/2013 din 03/10/2013 Partea I nr. 669 din 31/10/2013

Carmen–Diana Cimpoesu  -Protocoale si  ghiduri de urgenta in medicina de urgenta-Note de curs -Editura PIM (Noul ghid de resuscitare 2010)

Carol Mozes- Tehnica ingrijirii bolnavului-Ed. Medicala -2010

Lucretia Titirca -Urgentele medico-chirurgicale – Sinteze pentru asistentii medicali, editia a III –Ed Medicala -2006

Lucretia Titirca -Tehnici de evaluare si ingrijiri acordate de asistentii medicali – Editura: Viata Medicala Romaneasca-2006

Ordinul 1142/2013 privind aprobarea procedurilor de practica pentru asistentii medicali generalisti

Ordinul 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activităti medicale

Ordin nr. 261 /2007 pentru aprobarea normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare

 

 

Sef comportament                                                                         Asist.coord

Dr.Doru Baltag                                                                      Georgeta Pasnicu