Nr.  10084/19.05.2016

Aprobat,                                                                                                                                                Manager,

                                                   Ec.Cumpat Carmen Marinela

 

ANUNT

 Spitalul Clinic de Recuperare Iasi, cu sediul in Iasi, str.Pantelimon Halipa nr.14, organizeaza concurs pentru ocuparea  urmatoarele posturi  vacante :

Sectia Clinica Reumatologie:

–          4 posturi ingrijitoare – pe perioada nedeterminata

Sectia Recuperare, Medicina fizica si Balneologie:

–          3 posturi ingrijitoare- pe perioada nedeterminata

Sectia Clinica Ortopedie Traumatologie:

-8 posturi ingrijitoare – pe perioada nedeterminata

Sectia Clinica Recuperare Medicala Neurologica:

   -6 posturi ingrijitoare – pe perioada nedeterminata

Sectia Recuperare Neuromotorie:

–          5 posturi ingrijitoare – pe perioada nedeterminata

Concursul se va desfasura in conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 modificata si completata de H.G. 1027/2014 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice.

Concursul consta in urmatoarele etape succesive :

– selectia dosarelor de inscriere ;

                         -proba practica ;

– proba scrisa;

                        – interviul.

Conditii de desfasurare a concursului :

1.      Ultima zi pentru depunerea dosarelor de inscriere este 3 iunie 2016, ora 15 :00.

2.      Data si ora organizarii probei scrise : 10 iunie  2016, ora 9 :00.

  1. Data si ora organizarii probei practice :14 iunie 2016,ora 10.
  2. Data si ora organizarii proba interviu: 14 iunie  2016 , ora 15 :30.
  3. Locul depunerii dosarelor si al organizarii probelor de concurs : Spitalul Clinic de Recuperare Iasi, str. P. Halipa nr. 14.

Calendarul de desfasurare al concursului :

Data-limita pana la care se pot depune dosarele de concurs 3 iunie 2016, ora 15 :00
Data selectiei de dosare 6 iunie 2016
Data afisarii rezultatele selectiei de dosare 7 iunie 2016
Data limita de depunere a contestatiilor privind rezultatul selectiei de dosare 8 iunie 2016
Data afisarii rezultatelor contestatiilor privind selectia de dosare 9  iunie 2016

 

Data probei scrise 10 iunie  2016, ora 9 :00
Data limita de depunere a contestatiilor privind rezultatul probei scrise 13 iunie  2016
Data probei practice 14 iunie 2016, ora 10 :00
Data probei interviu 14 iunie 2016,ora 15 :30
Data afisarii rezultatele concursului 15 iunie 2016
Data limita de depunere a contestatiilor privind rezultatul concursului 16 iunie 2016

 

Comunicare rezultatelor la fiecare proba a concursului se face prin specificarea punctajului final al fiecarui candidat si a mentiunii « admis » sau « respins », prin afisare la sediu unitatii a institutiei organizatorice a concursului, in termen de maxim o  zi lucratoare de la data finalizarii probei.

Dupa afisarea rezultatelor obtinute la selectia dosarelor, proba scrisa si /sau proba practica si interviu, dupa caz, candidatii nemultumiti pot depune contestatie in termen de cel mult o zi lucratoare de la data afisarii rezultatului selectiei dosarelor, respectiv de la data afisarii rezultatului probei scrise si/sau probei practice si a interviului, sub sanctiunea decaderii din acest drept.

In situatia contestatiilor formulate fata de rezultatul selectiei dosarelor, comisia de solutionare a contestatiilor va verifica indeplinirea de catre candidatul contestator a conditiilor pentru participare la concurs in termen de maximum o zi lucratoare de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor.

In situatia contestatiilor formulate fata de rezultatul probei scrise, probei practice sau a interviului comisia de solutionare a contestatiilor va analiza lucrarea sau consemnarea raspunsurilor la interviu doar pentru candidatul contestatar in termen de maximum o zi lucratoare de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor.

Rezultatele finale se afiseaza la sediul unitatii, precum si pe pagina de internet in termen maximum o zi lucratoare  de la expirarea termenului prevazut la alineatului anterior pentru proba, prin specificarea punctajului final al fiecarui candidat si a mentiunii «  admis » sau « respins ».

Conditii generale, conform art. 3 din H.G. NR. 286/2011 :

Poate participa la concurs persoana care indeplineste urmatoarele conditii :

a)      Are cetatenie romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania ;

b)      Cunoaste limba romana, scris si vorbit ;

c)      Are varsta minima reglementata de prevederile legale ;

d)     Are capacitate deplina de exercitiu ;

e)      Are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atesta pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate ;

f)       Indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs ;

g)      Nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptie situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice de participare la concurs :

studii- scoala generala ;

Cei interesati vor depune la Biroul RUNOS al unitatii, dosar de concurs care sa cuprinda urmatoarele acte :

·         Cerere de inscriere la concurs care va cuprinde postul si locul de munca pentru care opteaza concurentul, adresata conducatorului institutiei publice organizatorice ;

·         Copia xerox actului de indentitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii,dupa caz;

·         Copia xerox certificate nastere si casatorie daca este cazul ;

·         Copiile documentelor care atesta nivelul studiilor si ale altor acte care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului scoala generala;

·         Cazierul judiciar ;

·         Adeverinta  medicala  eliberata de medicul de familie sau de medicul  de medicina muncii din spital care sa ateste faptul ca este apt pentru exercitarea profesiei ( Dr. Munteanu Georgeta –nr. telefon 0788437959,0740256003)

·         Copia fisei de evaluare a performantelor profesionale individuale sau  recomandare de la ultimul loc de munca privind profilul moral si profesional al candidatului ;

·         Curriculum vitae.

·         1 Dosar de carton cu sina.

Copiile de pe actele prevazute la alin(1) se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs, sau in copii legalizate.

Anuntul de concurs, bibliografia si tematica sunt afisate la avizier si pe site-ul unitatii www.scr.ro.

Relatii suplimentare la Biroul RUNOS al unitatii tel. 0232.266044/105

 

Sef seviciu  RUNOS,

                        Ec. Axinte Dana

Spitalul Clinic de Recuperare Iasi                                                                                                                       APROBAT  MANAGER,

                                                                 Ec. Carmen Cumpat

Concurs de ocupare post INGRIJITOARE  Spitalul Clinic Recuperare Iasi

Bibliografie:

1. Ordinul Ministerului Sanatatii 916/2006- Norme de supraveghere, prevenire si control al infectiilor nosocomiale in unitatile medicale-Anexa IV  si V;

2. Ordinul Ministerului Sanatatii 1226/2012- Norme tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatea medicala-Capitolul III, V, VI, VII si VIII;

3. Ordinul Ministerului Sanatatii 261/2007- Norme tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare- Capitolul II,III

TEMATICA PENTRU CONCURS POST INGRIJITOARE

1.Tipuri de deseuri rezultate din activitatea medicala

2.Colectarea deseurilor rezultate din activitatea medicala la locul de producere

3.Ambalarea deseurilor rezultate din activitatea medicala

4.Stocarea temporara a deseurilor rezultate din activitatea medicala

5.Transportul  deseurilor rezultate din activitatea medicala

6.Precautiunile universale

7. Masuri in caz de accident prin expunere la produsele biologice

8.Curatenia in unitatile sanitare

9.Dezinfectia in unitatile sanitare

 

Director medical,                                                                              Director Ingrijiri,

Dr. Baltag Doru                                                                                 Dr. Popa Florentina

APROBAT,

Manager

Ec. Carmen Cumpat

 

 

 

 

 

LISTA DE CONTROL A PAGINILOR REVIZUITE

Nr.

ed./rev.

Pag.

rev.

Obiectul reviziei

0/1
0/2

 

 

 

 

 

FISA POSTULUI

OCUPATIA: INGRIJITOARE

COD COR: 532104

 

 

 

 

 

TITULAR POST:

 

FUNCTIA/POSTUL/SPECIALITATEA: ingrijitoare

 

LOC MUNCA: Sectia

 

GRADUL PROFESIONAL : ingrijitoare

 

NIVELUL POSTULUI: de executie

 

 

 

 

 

 

Data

Elaborat

Verificat

Aprobat

Funcţia/Nume Semnătura Funcţia/Nume Semnătura Funcţia/Nume Semnătura

Ref.de specialitate

Pricop Mihaela

 

RC

Ec. Toma Mirela

 

Manager

Ec. Cumpăt Carmen

 

Exemplar nr:

1.CERINTELE POSTULUI:

a) Pregătirea profesionala: Şcoala generala,cursuri de infirmier organizate de OAMGMAM;

b) Experienţa necesara: experienţa in activitate

2.RELATII

a)  IERARHICE:

–          este subordonat  medicului sef de sectie, medicului specialist/medic primar, asistentului sef si asistentului medical;

b) FUNCTIONALE:

–          colaborează cu personalul compartimentului, cu celelalte secţii/compartimente sau subunităţi funcţionale ale spitalului si cu pacienţii in scopul realizării sarcinilor de serviciu.

3.PROGRAM DE LUCRU :

– activitate curenta in cadrul compartimentului  conform programului de lucru stabilit in conformitate cu prevederile legale in vigoare: 8 ore/zi sau ture de 12/24 ore in funcţie de situaţie.

4.ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI :

I.Atributii infirmiera :

1.    Isi desfasoara activitatea sub indrumarea si supravegherea asistentului medical.

2.    Pregateste patul si schimba lenjeria bolnavilor;

3.    Efectueaza sau ajuta la efectuarea toaletei zilnice a bolnavului imobilizat , cu respectarea regulilor de igiena;

4.    Ajuta bolnavii deplasabili la efectuarea toaletei zilnice;

5.    Ajuta bolnavii pentru efectuarea nevoilor fiziologice;

6.    Asigura curatenia, dezinfectia si pastrarea recipientelor utilizate, in locurile si in conditiile

stabilite( in sectie);

7.    Asigura toaleta bolnavilor imobilizati ori de cate ori este nevoie;

8.    Ajuta la pregatirea bolnavilor in vederea examinarii;

9.    Transporta lenjeria murdara (de pat si a bolnavilor )in containere speciale la spalatorie si o aduce curata in containere speciale, cu respectarea circuitelor conform reglementarilor in vigoare;

10. Executa la indicatia asistentului medical, dezinfectia zilnica a mobilierului din salon

11. Pregateste la indicatia asistentului medical, salonul pentru dezinfectie ori de cate ori este    necesar;

12. Efectueaza dezinfectia curenta a pardoselilor, peretilor, grupurilor sanitare, urinarelor si pastrarea lor  in mod corespunzator;

13. Efectueaza curatenia si dezinfectia carucioarelor pentru bolnavi, a targilor si a celorlalte obiecte care ajuta bolnavul la deplasare;

14. Pregateste si ajuta bolnavul pentru efectuarea plimbarii si ii ajuta pe cei care necesita ajutor pentru a se deplasa;

15. Colecteaza materialele sanitare si instrumentarul de unica folosinta, utilizate, in recipiente speciale si asigura transportul lor la spatiile amenajate de depozitare in vederea neutralizarii ;

16. Efectueaza aerisirea periodica a incaperilor ;

17. Raspunde de pastrarea in bune conditii a materialelor de curatenie pe care le are in grija personal precum si a celor care se folosesc in comun ;

18. Indeplineste  toate  indicatiile asistentei coordonatoare  privind dezinfectia si dezinsectia;

19. Respecta permanent regulile de igiena personala si declara asistentei coordonatoare   imbolnavirile pe care le prezinta personal sau imbolnavirile survenite la membrii de familie;

20. Administreaza alimentatia pacientului  si informeaza asistenta despre apetitul acestuia;

21. Ajuta asistentul medical la pozitionarea bolnavului imobilizat;

22. Goleste periodic sau la indicatia asistentului medical pungile care colecteaza urina sau alte produse biologice, excremente, dupa ce s-a facut bilantul de catre asistentul medical si au fost inregistrate in documentatia pacientului;

23. Dupa decesul unui bolnav, sub supravegherea asistentului medical pregateste cadavrul si ajuta la transportul acestuia la morga

24. Nu este abilitata sa dea  relatii despre starea de sanatate a bolnavului;

25. Respecta un comportament etic fata de bolnavi si apartinatori si fata de personalul medico-sanitar;

26. Poarta echipamentul de protectie prevazut de ROI care va fi schimbat ori de cate ori este nevoie pentru pastrarea igienei si aspectului estetic personal;

27. Pentru transportul igienic al alimentelor de la bucatarie asigura spalarea, dezinfectia si pastrarea igienica a veselei si tacamurilor, curatenia oficiului si a salii de mase.

28.   Are obligatia de a anunta in cel mai scurt timp asistenta coordonatoare in legatura cu orice caz de   imbolnavire sau de aparitie a unei boli transmisibile in familie, cu situatiile de incapacitate  temporara de munca ;

29. Respecta  prevederile Ordinului nr. 219/2002 (cu completarile ulterioare) privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale, prevederile Ordinului nr. 916/2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale în unităţile sanitare, prevederile Legii nr.132/2010 privind colectarea selectiva a deseurilor, prevederile Ordinului MSF nr.261/2006 privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare precum si  prevederile Ordinului MS 914/2006 privind conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca un spital in vederea autorizarii ;

II.Atributii generale:

1.    Are obligatia de a semna zilnic in condica de prezenta cu mentionarea orei de venire si de plecare din serviciu;

2.    Respecta graficul de lucru pe tura stabilita;

3.    Nu va parasi locul de munca fara aprobarea asistentului sef;

4.    Schimbarea turei de lucru se va solicita prin cerere scrisa aprobata de medicul sef si cu avizul managerului unitatii;

5.    Are obligatia de a respecta programarea concediului de odihna planificat la inceputul anului;

6.    Este interzis fumatul, venirea la serviciu in stare de ebrietate si consumul de bauturi alcoolice in timpul programului de lucru;

7.    Respecta prevederile ROI si ale ROF ;

8.    Urmareste si asigura folosirea, pastrarea si intretinerea corecta a bunurilor din dotarea sectiei;

III.  Atributii  privind securitatea si sanatatea in munca, PSI, colectare deseuri:

1.Îşi însuşeşte si respecta normele de securitate si sănătate in munca prevăzute in Legea nr. 319/2006 si normele de aplicare a acesteia;

Art.22-prevede ca fiecare lucrator  trebuie sa isi desfasoare activitatea in conformitate cu pregatirea si instruirea sa, precum si cu instructiunile primite din partea angajatorului, astfel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca;

Art.23-prevede obligatiile lucratorilor:

– sa utilizeze corect aparatura, substntele periculoase,echipamentele de transport;

– sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat;

-sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii si sa utilizeze corect aceste dispozitive;

-sa comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de munca despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru sanatatea lucratorilor, precum si orice deficienta a sistemelor de protectie;

-sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoana;

-sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, atat timp cat este necesar, pentru a face posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari, pentru protectia sanatatii si securitatii lucratorilor;

-sa coopereze atat timp cat este necesar, cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, pentru a permite engajatorulu sa se asigura ca mediul de munca si conditiile de lucru sunt sigure si fara riscuri pentru securitate si sanatate, in domeniul sau de activitate;

-sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in munca si masurile de aplicare ale acestora;

-sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii santari

1.Îşi însuşeşte si respecta prevederile Legii nr. 481/2004 privind situaţii de urgenta;

2.Îşi însuşeşte si respecta prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;

3.Îşi însuşeşte si respecta prevederile Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectiva a deşeurilor in instituţiile publice.

IV.Atributii  privind Sistemul de Management al Calitatii (SMC):

1.    Îşi însuşeşte si respecta cerintele procedurilor SMC ;

2.    Îşi însuşeşte si respecta cerintele Manualului Calitatii ;

3.    Elaboreaza/participa la elaborarea de proceduri de lucru atunci cand este cazul ;

Aceste atributii nu sunt limitative, salariatul avand obligatia de a respecta si duce la indeplinire orice alte sarcini, decizii si dispozitii primite din partea conducerii unitatii, a Directiei de Sanatate Publica sau a Ministerului Sanatatii in baza reglementarilor legale in vigoare.

Raspunde disciplinar, material si penal atunci cand:

1. nu respecta programul de activitate stabilit de conducerea societatii;

2.nu respecta conduita, etica si deontologia profesiei;

3.nu respecta disciplina muncii si nu utilizeaza corespunzator instalatiile si echipamentele de lucru si cele de protectie ;

4.nu duce la indeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare atributiilor de serviciu si orice sarcini specifice ;

5. comite orice alte abateri sanctionabile prin regulamentul intern, codul muncii sau alte acte normative aflate in vigoare.

5.Salarizare:

  • Salarizarea este în conformitate cu legislaţia  in vigoare;
  • Salariul de bază este remuneraţia primită in raport cu munca depusa, cu cantitatea si calitatea acesteia, cu importanta sociala a muncii;

Fisa postului este valabila pe intreaga perioada de desfasurare a contractului de munca, putand fi reinnoita in cazul aparitiei unor noi reglementari legale  sau ori de cate ori este necesar.

 

Seful locului de munca,

Functia : Medic sef sectie

Numele si prenumele :

Semnatura : …………………………………              Luat la cunostinta si primit un exemplar salariat

Numele si prenumele:                                                                                                                                       Semnatura: ………………………………………

Data: ……………………………