Nr. 29667   /16.12.2019

Aprobat,                                                                                                                                       Manager,

                                                    Ec. Cumpat Carmen Marinela

 

ANUNT

 

Spitalul Clinic de Recuperare Iasi, cu sediul in Iasi, str.Pantelimon Halipa nr.14, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelui post vacant:

Sectia Clinica Recuperare Medicala Neurologie :

-1 post de asistent medical debutant cu studii postliceale- pe perioada nedeterminata ;

Concursul se va desfasura in conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 modificata si completata de H.G. 1027/2014 pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice.

Concursul consta in urmatoarele etape succesive :

selectia dosarelor de inscriere ;

-proba scrisa ;

                        -proba practica ;

                        -interviul.

Conditii de desfasurare a concursului :

 1. Dosarele de inscriere se depun la Serviciul RUNOS pana la data de  3 ianuarie 2020 inclusiv, intre orele 9:00-11:00;
 2. Data si ora organizarii probei scrise: 13 ianuarie 2020, ora 9:00- Pavilionul Administrativ ;
 3. Data si ora organizarii probei practice : 15 ianuarie 2020, ora 9:00- Sectia Cl. Recup. Neurologie;
 4. Data si ora interviului: 17 ianuarie 2020, ora 9 :00- Sectia Cl. Recup. Med. Neurologie.

Concursul se va desfasura la sediul unitatii, astfel :

-depunerea dosarelor de concurs : 3 ianuarie 2020, ora 11 :00 ;

– rezultate selectie dosarelor candidatilor : 7 ianuarie 2020 ;

-rezultate contestatii la selectia dosarelor : 10 ianuarie 2020 ;

-proba scrisa : 13 ianuarie 2020 , ora 9 :00, Pavilionul Administrativ ;

afisarea rezultatelor probei scrise : 13 ianuarie 2020 , ora 14 :00 ;

-rezultate contestatii la rezultatele probei scrise : 14 ianuarie 2020 , ora 15 :00 ;

– proba practica: 15 ianuarie 2020 , ora 9 :00, Sectia Cl. Recup.Med.  Neurologie;

-afisarea rezultatelor probei practice: 15 ianuarie 2020, ora 14 :00 ;

-rezultate contestatii la rezultatele probei practice : 16 ianuarie 2020, ora 15 :00 ;

-proba interviu : 17 ianuarie 2020, ora 9 :00 , Sectia Cl. Recup. Med. Neurologie;

-afisarea rezultatelor la proba interviu : 17  ianuarie 2020, ora 14.00 ;

-rezultate contestatii la proba interviu : 20  ianuarie 2020, ora 14.00 ;

-afisarea rezultatelor finale :   22 ianuarie 2020, ora 14.00.

Conditii generale, conform art. 3 din H.G. NR. 286/2011 :

Poate participa la concurs persoana care indeplineste urmatoarele conditii :

 1. Are cetatenie romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania ;
 2. Cunoaste limba romana, scris si vorbit ;
 3. Are varsta minima reglementata de prevederile legale ;
 4. Are capacitate deplina de exercitiu ;
 5. Are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestat pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate ;
 6. Indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs ;
 7. Nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de falsori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice de participare la concurs pentru postul de asistent medical debutant cu studii postliceale:

– studii: diplomă de scoala sanitara postliceala sau echivalenta sau diploma de studii postliceale prin echivalare conf.HG nr.797/1997, specialitatea medicina generala;

– vechime : nu se solicita vechime ca asistent medical.

Cei interesati vor depune la Serviciul RUNOS al unitatii, dosar de concurs care sa cuprinda urmatoarele acte :

 • cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copia xerox certificate nastere si casatorie, daca este cazul;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitat (diploma de bacalaureat, diploma de postliceala, certificat de membru – pentru postul de asistent medical debutant );
 • carnetul de muncă sau adeverinţele care atestă vechimea în activitate, daca e cazul, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 • adeverinta medicala eliberata de medicul de familie sau de medicul de medicina muncii din spital care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare (Dr. Munteanu Georgeta –nr. telefon 0788437959, 0740256003) ;
 • curriculum vitae;
 • dosar de carton cu sina.

In cazul in care s-a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, candidatul are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.

Copiile de pe actele prevazute in dosarul de concurs se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs, sau in copii legalizate.

Anuntul de concurs, bibliografia si tematica sunt afisate la avizier si pe site-ul unitatii www.scr.ro.

Relatii suplimentare se obtin de la persoana care asigura secretariatul comisie de concurs, serviciul resurse umane tel. 0232.266044/int. 105.

 

Sef Seviciu RUNOS,

 

Ec. Axinte Dana         

 

 

SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IAŞI                                          

CLINICA   NEUROLOGIE                                                    APROBAT,

                                                                                                    MANAGER

                                                                                    EC. CARMEN CUMPĂT

 

                                                  TEMATICA

             PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A UNUI POST VACANT DE ASISTENT MEDICAL DEBUTANT PL

 1. Atribuţiile asistentului medical generalist.
 2. Şocul anafilactic – semne clinice, tratament.
 3. Stopul cardio-respirator – semne clinice, tratament.
 4. Hiperglicemia, hipogligemia – semne clinice, tratament.

Administrarea insulinei.

 1. Recoltarea produselor biologice şi patologice:

Recoltarea sângelui pentru analize hematologice, biochimice şi microbiologice.

Recoltarea urinei pentru analize biochimice şi microbiologice.

 1. Pregătirea şi asistarea bolnavilor pentru examinările clinice.

Intervenţii la care asistenta medicală participă alături de medic.

Rolul asistentei medicale în efectuarea puncţiei lombare.

 1. Alimentaţia bolnavilor:

Regimurile alimentare.

Alimentaţia bolnavilor imobilizaţi la pat.

Alimentaţia bolnavilor cu tulburări de deglutiţie.

Alimentaţia bolnavilor cu sondă nazo-gastrică sau gastrostomă.

 1. Administrarea medicamentelor:

Administrarea medicamentelor pe cale orală.

Administrarea medicamentelor pe cale injectabilă.

Puncţia venoasă.

Terapii vasculare. Montare cateter venos periferic. Montare perfuzie.

Accidente şi incidente legate de administrarea medicamentelor.

 1. Îngrijirea bolnavilor imobilizaţi la pat.

Prevenirea şi tratarea escarelor.

 1. Îngrijirea plăgilor.
 2. Sondaje, spălături, clisme.
 3. Masurarea de supravegherea functiilor vitale ale organismului;
 4. Ordinul MS 1101/2016 – Anexa 4 – Precautiunile Standard
 5. Ordinul MS 1101/2016 – Anexa 1 – Capitolul II – Atributiile asistentei medicale responsabile de salon;
 6. Ordinul MS nr.961/2016 Anexa 1 Norme tehnice privind curatenia, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare publice si private – art.4 Cap.I – Definitii, cap II Curatarea , Cap III Dezinfectia;
 7. Ordinul MS nr.1226/2012 pentru aprobarea Normelor privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale – norme tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale;
 8. Anexa I cap II – Definitii, Cap.III, Clasificari, cap V, Colectarea deseutilor medicale la locul de producere.

 

* NOTA: Fisa postului se poate consulta la serviciul R.U.N.O.S.

 

 SEF CLINICA ,                                                           ASISTENTA SEFA,

Sef Lucrari Dr. Ignat Bogdan                                             Anca Bejenaru

CONSILIER JURIDIC,

Nica Gabriela

 

 

 

 

 

 

SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IASI

CLINICA NEUROLOGIE                                                                                                                                                                                                              APROBAT,

                                                                                                                        MANAGER,

                                                                                                            EC.CARMEN CUMPAT

 

BIBLIOGRAFIE

             PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A UNUI POST VACANT DE ASISTENT MEDICAL DEBUTANT PL

 

,,Tehnica  ingrijirii bolnavului”, autor Carol Mozes, editia a VII-a, anul 2007

,,Urgente medico-chirurgicale”, autor   Lucretia Titirca, 1989

,,Neurologie- ghid practic  pentru asistenti medicali si scoli sanitare”, autor Chiru Florian, 1998;

Ordinul MS nr/1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din activitatile medicale;

 

Ordinul MS nr.1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si limitare a infectiilor associate asistentei medicale in unitatile sanitare;

Ordinul MS nr.961/2016 pentru aprobarea Normelor Tehnice privind curatarea , dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare publice si private, tehnicii de lucru si interpretare pentru testele de evaluare a eficientei procedurii de curatenie si dezinfectie, procedurilor recomandate pentru dezinfectia mainilor, in functie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice, in functie de suportul care urmeaza sa fie tratat si a metodelor de evaluare a derularii si eficientei procesului de sterilizare.

 

SEF CLINICA,                                                    ASISTENTA SEFA,

Sef Lucrari Dr. Ignat Bogdan                              Anca Bejenaru

CONSILIER JURIDIC,

Nica Gabriela

 

APROBAT,

Manager

 

 

 

 

LISTA DE CONTROL A PAGINILOR REVIZUITE

Nr.

ed./rev.

Pag.

rev.

Obiectul reviziei

I/    

 

 

 

 

 

FIȘA POSTULUI

OCUPAȚIA: ASISTENT MEDICAL PL  

COD COR: 222101

 

 

 

 

 

 

 

TITULAR POST:

 

FUNCŢIA/POSTUL/SPECIALITATE: asistent medical deb.PL /asistent medical generalist

 

LOC MUNCӐ: Sectia

 

GRADUL PROFESIONAL: asistent medical debutant PL

 

NIVELUL POSTULUI:  de execuție

 

 

 

 

 

Data

Elaborat

Verificat

Aprobat

Funcţia/Nume Semnătura Funcţia/Nume Semnătura Funcţia/Nume Semnătura

Ref.de specialitate gr.I

 

Sef Serv.RUNOS

 

Manager

 

Exemplar nr:

 

1.CERINTELE POSTULUI:

 1. Pregătirea profesionala:studii  postliceale-specializare asistent medical generalist ;
 2. Certificat de membru eliberat de OAMGMAM, in termen de valabilitate;
 3. Experienţa necesara: nu se solicita vechime in specialitate;
 4. Conştiinciozitate fata de sarcinile pe care le are de îndeplinit;
 5. Dificultatea operaţiunilor specifice postului: privind activitatile medico-chirurgicale din sectie , efortul intelectual si fizic necesar utilizarii procedurilor, gradul de autonomie in luarea unor decizii in caz de urgenta;
 6. Responsabilitatea implicata de post: responsabilitatea actului medical, responsabilitatea confidenţialităţii îngrijirilor medicale acordate pacienţilor spitalului.

 

2.RELATII

 1. IERARHICE:
 • este subordonat: medicului sef de secție, medicului primar/medicului specialist și asistentului medical sef;

b) FUNCTIONALE:

 • colaborează cu celelalte secţii/compartimente sau subunitati funcţionale ale spitalului in scopul realizării sarcinilor de serviciu si in scopul furnizării de servicii medicale in sistemul asigurărilor sociale de sănătate, conform contractului încheiat intre spital si Casa de Asigurări de Sănătate Iaşi.

 

3.PROGRAM DE LUCRU :

– activitate curenta in cadrul secţiei conform programului de lucru in conformitate cu prevederile legale in vigoare: 8 ore/zi.

 

4. SET DE INDICATORI CANTITATIVI/ CALITATIVI ASOCIATI ATINGERII REZULTATELOR PRESTABILITE:

Indicatori  cantitativi: executarea lucrarilor planificate si repartizate, la nivelele cantitative si termenele stabilite, rezolvarea la termen a sarcinilor ordonate de conducere si indeplinirea obiectivelor stabilite prin strategii, programe de actiune si planuri de munca;

Indicatori calitativi: asigura un management performant al activitatii, conform prevederilor legale, cerintelor postului; rezolvarea corecta, completa si viabila a sarcinilor ordonate de conducere precum si a celor stabilite prin strategii, programe de actiune si planuri de munca; asigura realizarea eficienta si la termen a obiectivelor, actiunilor, masurilor stabilite si a lucrarilor, conform prevederilor legale, cerintelor postului, ordinelor si dispozitiilor conducerii spitalului;

Costuri: asigura planificarea, organizarea si desfasurarea activitatilor specifice, cu respectarea si incadrarea stricta in limitele resurselor materiale si financiare aprobate in acest scop;

Timp: incadrarea in termenele ordonate de conducere, in termenele stabilite de actele normative specifice

Utilizarea resurselor: gestionarea eficienta si rationala a resurselor din dotare in scopul indeplinirii atributiilor;

Mod de realizare: sarcinile se realizeaza individual, in colectiv sau in colaborare cu alte sectii ale spitalului; conduce prin exemplul personal;

 

5.CRITERII DE EVALUARE ALE POSTULUI

Evaluarea activitatii:

 • obiectivele de performanta individuala:
 • modul de indeplinire cantitativa si calitativa a sarcinilor din prezenta Fisa a Postului;
 • criterii de evaluare a realizarii acestora (se noteaza‘’Nesatisfacator’’’Slab’’’’Satisface cerintele’’

’’Foarte bine’’ si ’’Excelent’’ )

Notă: orice evaluare sub 3 va trebui explicată

-rezultatele obtinute:

-cantitatea si calitatea lucrarilor si sarcinilor realizate

– nivelul de indeplinire a sarcinilor si lucrarilor in termenele stabilite;

-eficienta lucrarilor si sarcinilor realizate, in contextual atingerii obiectivelor propuse;

– adaptarea la complexitatea muncii:

– adaptarea la conceptia de alternative de schimbare sau de solutii noi(creativitate)

-analiza si sinteza riscurilor, influentelor, efectelor si consecintelor evaluate;

– evaluarea lucrarilor si sarcinilor de rutina (repetitive)

– asumarea responsabilitatii:

– intensitatea implicarii si rapiditatea interventiei in realizarea atributiilor;

– evaluarea nivelului riscului decizional;

– capacitatea relationala si disciplina muncii:

– capacitatea de evitare a starilor conflictuale și respectarea relațiilor ierarhice;

– adaptabilitatea la situații neprevazute;

 • Personana care realizeaza evaluarea performanțelor profesionale individuale:medicul șef de secție sau asistent șef .
 •  Modalitatea de evaluare: prin observare directa de catre evaluator, in baza rezultatelor obtinute ca urmare a desfasurarii activitatii, prin chestionar sau prin intermediul altor instrumente de evaluare elaborate de angajator
 • Periodicitatea de evaluare a performantelor– Anual

 

Fisa evaluare a performantelor al  asistentului  medical PL – Sectia clinica recuperare med. neurologie

 

 

Bugetul de timp efectiv

Bugetul de timp planificat

1

2

3

4

5

N/A

 Au fost respectate etapele implementarii Planului de Management al Calitatii  , din  cadrul Sectiei                
Au fost respectate executarea lucrarilor planificate si repartizate,

rezolvarea la termen a sarcinilor ordonate si indeplinirea obiectivelor stabilite prin strategii, programe de actiune si planuri de munca din  cadrul Secti

               
Au fost implementate PO specifice managementului calitatii si CIM.                
 Au fost respectate activitatile de management al calitatii si CIM, din Sectie                
Au fost respectate ROF,ROI, codul etic, procedurile de lucru?                
Realizarea obiectivelor individuale de activitate din cadrul  Sectiei  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Indeplinirea sarcinilor si atributiilor de serviciu..                
Cunoaşte tehnicile de lucru, putând aplica orice procedură specifică, a  instrucţiunilor de lucru.              

 

 

 
Cunoaşterea gradului de risc in utilizarea aparaturii medicale din dotare                
Asigura planificarea, organizarea si desfasurarea activitatilor specifice, cu respectarea si incadrarea stricta in limitele resurselor materiale si financiare aprobate in acest scop                

Tabelul  va fi completat tinând cont de următorul mod de punctare:

1.   ‘’Nesatisfacator’’

2.   ’’Slab’’

3.   ’’Satisface cerintele’’

4.   ’’Foarte bine’’

5.   ’’Excelent’’

Notă: orice evaluare sub 3 va trebui explicată

 

 

6. OBIECTIVE SPECIFICE/ACTIVITATI:

Obiectivul general: Ridicarea standardelor serviciilor oferite si imbunatatirea performantei spitalului prin oferirea serviciilor medicale de calitate, cu promptitudine, in climat de siguranta,

incredere, flexibilita.

 

Obiective specifice:

Obiectiv

Monitorizare

indicator de

 evaluare

valoare tinta

perioada de evaluare

responsabil

termen

Creșterea calității îngrijirilor acordate pacienților și eficientizarea activității , prin implementarea Planului de îngrijiri la nivelul Spitalului Clinic de Recuperare, si din cadrul  Sectiei Rapoarte lunare privind pi

Nr. de PI/ Nr pacienti internati

90%

Semestrial

As sef

 

Final an

Implementarea PI din cadrul  Sectiei

 

format letric

 

 

Implementarea planului de pregatire profesionala pentru personalul asistentii medicali din Sectia Plan pregatire profesionala Nr de participanti /categorii profesionale/ nr de cursuri 90% Anual Asistenta sefa   si asistenti medicali sectie

permanent

Creşterea capacităţii de a oferi servicii medicale de calitate, prin conștientizarea și responsabilizarea acestuia referitor la noile cerinte ale standardelor de acreditare (informare, actualizare fișei post, implementare PO). Nr PO implementate/nr PO existente Nr.PO implementate/

nr PO existente

 

100% Trimestrial SMC si personalul implicat in urmarirea indicatorilor

de acreditare.

Final an

 

7.INDICATORI DE MONITORIZARE:

Indicatori de monitorizare a rezultatelor

Analiza rezultatelor implementarii

DA

NU

Riscuri estimate

Masuri

Risc rezidual

Concluzii

Indicatori de structura

Asigurarea organizarii si functionarii activitatii de management al calitatii serviciilor medicale si CIM din cadrul  Sectiei x   Deficiente a resurselor umane,deficiente a aparaturii medicale,

materiale sanitare.

 

Alocarea resurselor umane,aparaturii medicale si materilalelor sanitare.

Transparenţa  în scopul creşterii eficienţei în utilizarea resurselor alocate

1

Existenta structura de management al calitatii CIM functionala aprobata de organul ierarhic superior

Indicatori de proces

Elaborarea  planului anual de management al calitaii din cadrul  Sectiei x   Neparticiparea in proportie de min 80% a personalului la planul anual de management al calitatii Responsabilizarea structurii de management la elaboratrea planului anual de management al calitatii.

2

Plan anual
Procent de pacienţi

satisfăcuţi de tratament.

x   Obiective neindeplinite la termen nr de fise  tratamente Respectarea PO,utilizarea resurselor umane si a aparaturii medicale

2

Raportare lunara
Cantitatea si calitatea lucrarilor si sarcinilor realizate x   Nerealizarea in procentaj maxim Identificarea cauzelor si corectarea lor

2

Raportare

lunara

Implementarea procedurilor operationale specifice activitatii de SMC al  Sectiei x   Necunoasterea si nerespectarea PO. Identificarea PO insuficient cunoscute si aplicate.

 

3

Raportare semestriala

Indicatori de rezultat

Monitorizare indicatori de acreditare x   Nerespectarea termenelor Identificarea cauzelor si corectarea lor

2

Raportare lunara
Creșterea calității îngrijirilor acordate pacienților și eficientizarea activității asistenților medicali x   Nerealizarea in procentaj maxim

 

Instruiri interne facute de SMC

2

Raportare lunara
Toate

PO specifice activitatii de management al calitatii sunt cunoscute si implementate,

Punere la dispozitia pacientilor a celui mai nou si de calitate tratament

x   Personal nou angajat neinstruit Identificare persoanelor si instruirea lor

2

Raport de analiza semestriala

 

8.ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI :

I.          Atributii generale specifice  postului:

–           Indeplinirea cantitativa si calitativa a sarcinilor din Fisa  postului;

–           Indeplinirea cu promptitudine si operativitate a sarcinilor trasate;

–           Asigurarea caalitatii lucrarilor executate si a activitatilor desfasurate

–           Asumarea responsabilitatii  – intensificarea  implicarii in realizarea sarcinilor de serviciu si rapiditatea interventiilor , utilizarea echipamentului si materialelor, incadrarea in normativele de         consum utilizate;

–           Perseverenta si disciplina;

–           Asigurarea conditiilor optime pentru buna desfasurare a activitatilor din spital;

–           In raport cu obiectivele postului , raspunde de utilizarea optima a resurselor materiale alocate       pentru atingerea obiectivelor;

–           Este direct raspunzator de pastrarea bunurilor materiale sau de alta natura pe care le are in subgestiune.

II .        Atributii specifice postului: asistent medical generalist

 1. Conform Ord. MS nr.1101/2016 are urmatoarele atributii:

a) implementează practicile de îngrijire a pacienţilor în vederea limitării infecţiilor;

b) se familiarizează cu practicile de prevenire a apariţiei şi răspândirii infecţiilor şi aplicarea practicilor adecvate pe toată durata internării pacienţilor;

c) menţine igiena, conform politicilor spitalului şi practicilor de îngrijire adecvate din salon;

d) informează cu promptitudine medicul de gardă/medicul şef de secţie în legătură cu apariţia semnelor de infecţie la unul dintre pacienţii aflaţi în îngrijirea sa;

e) iniţiază izolarea pacientului care prezintă semne ale unei boli transmisibile şi anunţă imediat medicul curant şi serviciul de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale;

f) limitează expunerea pacientului la infecţii provenite de la vizitatori, personalul spitalului, alţi pacienţi sau echipamentul utilizat pentru diagnosticare;

g) semnalează medicului curant existenţa elementelor sugestive de infecţie asociată asistenţei medicale;

h) participă la pregătirea personalului;

i) participă la investigarea focarelor;

 1. Preia pacientul nou internat si insotitorul acestuia (in functie de situatie), verifica toaleta personala, tinuta de spital si il repartizeaza in salon;
 2. Informeaza pacientul cu privire la structura sectiei si asupra obligativitatii respectarii regulamentului de ordine interioara ;
 3. Acorda primul ajutor in situatii de urgenta si cheama medicul;
 4. Participa la asigurarea unui climat optim si de siguranta in salon;
 5. Identifica problemele de ingrijire ale pacientilor, stabileste prioritatile, elaboreaza si implementeaza planul de ingrijire si evalueaza rezultatele obtinute,  pe tot parcursul internarii;
 6. Prezinta medicului de salon pacientul pentru examinare si il informeaza asupra starii acestuia de la internare si pe tot parcursul internarii, observa simptomele si starea pacientului , le inregistreaza in dosarul de ingrijire si informeaza medicul asupra oricaror modificari depistate;
 7. Participa la vizita si executa indicatiile medicului cu privire la efectuarea explorarilor de diagnostic si a tratamentului, regimul alimentar si igiena bolnavilor ;
 8. Pregateste bolnavul prin tehnici specifice pentru investigatii speciale, organizeaza transportul bolnavului pentru investigatii in alte compartimente/laboratoare si supravegheaza starea acestuia pe timpul transportului;
 9. Recolteaza produse biologice de laborator, conform prescriptiei medicului si asigura transportul acestora in conditii optime la laborator;
 10. Raspunde de ingrijirea bolnavilor din salon si supravegheaza efectuarea de catre infirmiera a toaletei, schimbarii lenjeriei de corp si de pat, a crearii conditiilor pentru satisfacerea nevoilor fiziologice , schimbarii pozitiei bolnavului;
 11. Observa apetitul pacientilor, supravegheaza si asigura alimentatia pacientilor dependenti, supravegheaza distribuirea alimentelor conform dietei consemnate in foaia de observatie;
 12. Administreaza personal medicatia, efectueaza tratamentele, imunizarile, testarile biologice, etc. conform prescriptiei medicale;
 13. Participa la organizarea si realizarea activitatilor psihoterapeutice de reducere a stresului si de depasire a momentelor/situatiilor de criza ;
 14. Raspunde cu promptitudine la solicitarile bolnavilor ;
 15. Asigura  monitorizarea  specifica  a  bolnavului  conform  prescriptiei  medicale;
 16. Pregateste  respectand regulile de asepsie si antisepsie  instrumentarul  si materialele in vederea sterilizarii, respectand protocolul din Ordinul MSF 961/2016;
 17. Respecta normele de securitate, manipulare si descarcare a stupefiantelor, precum si a medicamentelor cu regim special;
 18. Participa la acordarea ingrijirilor paliative si instruieste familia sau apartinatorii pentru acordarea acestora;
 19. Supravegheaza modul de desfasurare a vizitelor apartinatorilor cu respectarea normelor de igiena (portul echipamentului de protectie, evitarea aglomerarii), conform regulamentului intern;
 20. Efectueaza verbal si in scris preluarea/predarea fiecarui pacient si a serviciului in cadrul raportului de tura ;
 21. Pregateste pacientul pentru externare;
 22. Asigura si raspunde de ordinea si curatenia din saloane, de intretinerea igienica a patului, de aplicarea tuturor masurilor de igiena si antiepidemice potrivit indicatiilor in vigoare ;
 23. In caz de deces, inventariaza obiectele, identifica cadavrul si organizeaza transportul acestuia la locul stabilit de conducerea spitalului;
 24. Utilizeaza si pastreaza  in bune conditii  echipamentele si instrumentarul din dotare, supravegheaza  colectarea  materialelor si instrumentarul de unica folosinta utilizat si se  asigura de depozitarea  acestora  in  vederea distrugerii conform prevederilor legale;
 25. Poarta echipamentul de protectie prevazut de regulamentul de ordine interioara care va fi schimbat ori de cate ori este nevoie, pentru pastrarea igienei si a aspectului estetic personal;
 26. Respecta secretul profesional si codul de etica al asistentului medical;
 27. Sa nu-si depaseasca atributiile de serviciu ;Sa fie loial echipei si institutiei respectand ierarhia profesionala, confidentialitatea si secretul profesional ;
 28. Respecta si apara drepturile pacientului;
 29. Se  preocupa  de  actualizarea  cunostintelor  profesionale, prin  studiu individual sau alte forme  de  educatie  medicala  continua  si  conform  cerintelor  postului;
 30. Descarca medicamentele si materiale sanitare individuale prescrise;
 31. Inregistreaza in programul informatic toate procedurile medicale efectuate in sectie si cuprinse in sistemul D.R.G.
 32. Are obligatia de anunta in cel mai scurt timp asistenta sefa in legatura cu orice caz de imbolnavire sau de aparitie a unei boli transmisibile in familie cu situatiile de incapacitate temporara de munca ;
 33. Supravegheaza dezinfectia ciclica; Anunta imediat asistenta sefa asupra deficientelor de igiena (alimentare cu apa, instalatii sanitare incalzire, etc.)
 34. Cunoaste si aplica normele interne și  procedeele de lucru privitoare la postul său
 35. Colaborează și se implică în realizarea indicatorilor pentru îndeplinirea standardelor în vederea acreditătii spitalulu
 36. Are atributii privind administrarea sangelui total sau componentelor sanguine (conf. Ord.MSP nr.1224/2006) :

-ia cunostinta de indicatia sanguina facuta de medicul prescriptor ;

-recolteaza esantioanele pretransfuzionale, completeaza si semneaza formularul « cerere de sange » pentru UTS din spital, in vederea efectuarii probelor pretransfuzionale ;

-efectueaza controlul ultim pretransfuzional la patul bolnavului ;

-efectueaza transfuzia sanguina propriu-zisa si supravegheaza pacientul pe toata durata administrarii si in urmatoarele ore ;

-inregistreaza in foaia de observatie rezultatele controlului ultim pretransfuzional si toate informatiile relevante privind procedura efectuata ;

-in caz de reactii transfuzionale aplica procedurile operatorii standard de urgenta si solicita medicul prescriptor sau de garda ;

-returneaza UTS din spital recipientele de sange total sau componentele sanguine transfuzate, precum si unitatile netransfuzate.

 1. Utilizeaza integral timpul de lucru, respectand programul de lucru ;
 2. Participa la instructajele inpuse de CPCIN, PSI si protectia muncii ;
 3. Respecta  prevederile Ordinului nr. 1226/2012 privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale, prevederile Ordinului nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale în unităţile sanitare, prevederile Legii nr.132/2010 privind colectarea selectiva a deseurilor, prevederile Ordinului MSF nr.961/2016 privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare precum si  prevederile Ordinului MS 914/2006 completat de Ordinul MS nr. 1096/2016  privind conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca un spital in vederea autorizarii ;

Orice dauna adusa pacientilor prin nerespectarea prevederilor Ord.1101/2016 sau a normativelor profesionale privind asigurarea calitatii asistentei medicale acordate pacientilor in scopul prevenirii infectiilor asociate asistentei medicale atrage responsabilitatea individuala sau, dupa caz, institutionala, in conditiile prevazute de legislatia in vigoare.

III. Atributii generale:

 1. Are obligația de a semna zilnic în condica de prezență cu menționarea orei de venire și de plecare din serviciu;
 2. Respecta graficul de lucru pe tura stabilita;
 3. Nu va parasi locul de munca fara aprobarea asistentului  sef de ortopedie;
 4. Schimbarea turei de lucru se va solicita prin cerere scrisa aprobata de asistentul  sef si cu avizul Directorului de Îngrijiri;
 5. Are obligatia de a respecta programarea concediului de odihna planificat la inceputul anului;
 6. Este interzis fumatul, venirea la serviciu in stare de ebrietate si consumul de bauturi alcoolice in timpul programului de lucru;
 7. Respecta prevederile ROI si ale ROF ;
 8. Urmareste si asigura folosirea, pastrarea si intretinerea corecta a bunurilor din dotarea clinicii
 9. Are obligatia sa prezinte la serviciul RUNOS certificat de membru eliberat de OAMGMAM, in termen de valabilitate.

IV. Atributii  privind securitatea si sanatatea in munca, PSI, colectare deseuri:         

 1. Îşi însuşeşte si respecta normele de securitate si sănătate in munca prevăzute in Legea nr. 319/2006 si normele de aplicare ale acesteia;

Art.22-prevede ca fiecare lucrator  trebuie sa isi desfasoare activitatea in conformitate cu pregatirea si instruirea sa, precum si cu instructiunile primite din partea angajatorului, astfel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca;

Art.23-prevede obligatiile lucratorilor:

– sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat;

– sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii si sa utilizeze corect aceste dispozitive;

– sa comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de munca despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru sanatatea lucratorilor, precum si orice deficienta a sistemelor de protectie;

– sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoana;

– sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, atat timp cat este necesar, pentru a face posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari, pentru protectia sanatatii si securitatii lucratorilor;

– sa coopereze atat timp cat este necesar, cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, pentru a permite engajatorulu sa se asigura ca mediul de munca si conditiile de lucru sunt sigure si fara riscuri pentru securitate si sanatate, in domeniul sau de activitate;

– sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in munca si masurile de aplicare ale acestora;

– sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii santari

2.Îşi însuşeşte si respecta prevederile Legii nr. 481/2004 privind situaţii de urgenta;

3.Îşi însuşeşte si respecta prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;

4.Îşi însuşeşte si respecta prevederile Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectiva a deşeurilor in instituţiile publice.

V. Atributii  privind Sistemul de Management al Calitatii (SMC):

 1. Îşi însuşeşte si respecta cerintele procedurilor SMC ;
 2. Îşi însuşeşte si respecta cerintele Manualului Calitatii ;
 3. Elaboreaza/participa la elaborarea de proceduri de lucru atunci cand este cazul .

Aceste atributii nu sunt limitative, salariatul avand obligatia de a respecta si duce la indeplinire sarcinile conform fișei de post , decizii si dispozitii primite din partea conducerii unitatii, a Directiei de Sanatate Publica sau a Ministerului Sanatatii in baza reglementarilor legale in vigoare.

VI. Atributii in conformitate cu Regulamentul UE nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulator a acestor date:

1.Sa cunoasca si sa aplice prevederile actelor normative din domeniul prelucrarii datelor cu caracter personal;

2.De a pastra confidentialitatea asupra datelor personale pe care le prelucreaza atat in afara programului normal de lucru cat si dupa incetarea contractului individual de munca cu Spitalul.

3.De a nu dezvalui datele personale pe care le prelucreaza unor alte persoane decat cele in privinta carora ii este permis acest lucru prin procedurile interne, prin regulamentul intern al spitalului, prin contractul individual de munca si fisa postului;

4.De a prelucra datale personale numai pentru aducerea la indeplinire a atributiilor de serviciu prevazute in fisa postului, in contractul individual de munca si in regulamentul intern;

5.Sa informeze de indata conducerea unitatii despre imprejurari de natura a conduce la o diseminare neautorizata de date cu caracter personal  sau despre o situatie in care au fost accesate/prelucrate date cu caracter personal prin incalcarea normelor legale, despre care a luat la cunostinta.

6.Sa nu introduca in retea programe neautorizate care ar putea permite conectarea persoanelor de la distanta.

7.Utilizatorul are acces doar la ce este relevant muncii lui (Utilizatorul in cauza este autorizat sa lucreze cu acel program).

8.Fisierele care contin date personale aflate pe dispozitive mobile (laptop, tablet, memorie USB) se cripteaza. Criptarea informatiilor importante inseamna protejarea datelor communicate la distanta, facandu-le neinteligibile pentru orice alte persoane decat cele autorizate a le receptiona.

9.Nu se aduc date din surse nesigure, memorie USB, DVD, CD.  Daca este necesar, se foloseste doar stick USB, pentru salvare de date in forma criptata.

10.Nu este permisa scoaterea din spital a mediilor de stocare (USB Stick, DVD, CD, etc.) decat cu aprobarea prealabila din partea conducerii unitatii.

11.Utilizatorii nu vor accesa internetul pentru a deschide site-uri nesigure si nu vor deschide mailuri necunoscute, suspecte.

12.In locurile unde publicul poate vedea monitorul, pe care apar date cu caracter personal, acesta va fi pozitionat astfel incat sa nu poata fi vazut de public.

13.Utilizatorii ies din aplicatie daca parasesc statia, iar daca temporar nu se lucreaza la statie, acestia blocheaza statia cu CTRL+ALT-DEL.

14.Documentele care contin date cu caracter personal sunt tinute in dulapuri inchise cu cheie.

15.Se interzice stocarea sau notarea parolei de catre utilizator intr-un loc care poate fi accesat de persoane neautorizate. Se prefera memorarea acesteia.

16.Incaperile unde se afla computerele se incuie dupa terminarea programului.
Nerespectarea obligatiilor  mentionate mai sus  atrage raspunderea disciplinara a salariatului in conformitate cu prevederile regulamentului intern si plata de daune interese.

17.Fiecare statie trebuie sa aiba o parola complexa;

18.Parola trebuie sa contina minim 6 caractere sis a fie o combinatie de litere (minuscule si majuscule), cifre si simboluri special. Parola nu trebuie sa fie un nume, substantive, idee sau orice cuvant care poate sa existe intr-un dictionar.

Utilizatorii statiei nu trebuie sa tina o parola  mai mult de cateva luni consecutive, iar la momentul schimbarii nu trebuie ca cea noua sa fi fost folosita in ultimele 3 cicluri.

 

9.SANCTIUNI PENTRU NERESPECTAREA FISEI POSTULUI SAU ANEXELOR ACESTORA :

Titularul postului raspunde dupa caz, civil, disciplinar, material sau penal, in cazul nerespectarii atributiilor, sarcinilor sau lucrarilor ce-i revin, precum si a legislatiei in vigoare.
– raspunde material pentru orice distrugere , degradare, disparitie a tuturor obiectelor de inventar din culpa sa, situatie in care va fi obligat sa repare integral paguba produsa.
– raspunde personal material si disciplinar pentru orice neindeplinire, indeplinire defectuoasa sau cu intarziere a sarcinilor stabilite prin fisa postului, regulamentul de ordine interioara si contractul individual de munca. despre tot ce este in sarcina sa ca obligatie;

–  nu respecta programul de activitate stabilit de conducerea unitatii

– nu respecta conduita, etica si deontologia profesiei;

-.nu respecta disciplina muncii si nu utilizeaza corespunzator instalatiile si echipamentele de lucru si cele de protectie ;

– nu duce la indeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare atributiilor de serviciu din cadrul Ortopedie si Traumatologie.

 

10.SALARIZAREA:

 • Salarizarea este în conformitate cu legislaţia  in vigoare;
 • Salariul de bază este remuneraţia primită in raport cu munca depusa, cu cantitatea si calitatea acesteia, cu importanta sociala a muncii;

Fișa postului este valabila pe întreaga perioada de desfăsurare a contractului de munca, putând fi reinnoită în cazul apariției unor noi reglementari legale  sau ori de câte ori este necesar.

 

 

 

Seful locului de munca,

Functia : Medic sef sectie

Numele si prenumele :

Semnatura : …………………………………

 

 

 

Luat la cunostinta si primit un exemplar salariat

Numele si prenumele:                                                                                                                                        Semnatura: ………………………………………

Data: ……………………………