SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IASI

Nr.  23515   din  18.11.2014

 

 

Publicatie de Concurs

 

 

Spitalul Clinic de Recuperare Iasi, cu sediul in Iasi, str.Pantelimon Halipa nr.14, organizeaza in conformitate cu H.G.R. 286/2011 si Ordin MS nr. 1470/2011, concurs pentru ocuparea  unui post temporar  vacant de inginer IA, in cadrul compartimentului Tehnic.

Concursul consta in proba scrisa si interviu.

Cerinte : vechime minima – 6 ani si 6 luni vechime in specialitate

Cei interesati vor depune la Biroul RUNOS al unitatii, dosar de concurs care sa cuprinda urmatoarele acte :

 • Cerere de inscriere la concurs care va cuprinde postul si locul de munca pentru care opteaza concurentul ;
 • Copia xerox actului de indentitate ;
 • Copia xerox certificat nastere si casatorie daca este cazul ;
 • Copiile diplomelor de studii ( diploma de licenta invatamant tehnic) ;
 • Cazierul judiciar ;
 • Copia  carnetului  de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechime in munca ; Adeverinta tip carnet de munca pentru atestarea vechimii dupa data de 01.01.2011;
 • Adeverinta  medicala eliberata de medicul de familie sau de medicul  de medicina muncii din spital care sa ateste faptul ca este apt pentru exercitarea profesiei ( Dr. Munteanu Georgeta –nr. telefon 0788437959,0740256003)
 • Copia fisei de evaluare a performantelor profesionale individuale sau  recomandare de la ultimul loc de munca privind profilul moral si profesional al candidatului ;
 • Curriculum vitae.

Copiile de pe actele prevazute la alin(1) se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs, sau in copii legalizate.

Cererile de inscriere la concurs se primesc la secretariatul unitatii pana la data de 2 decembrie   2014, ora 15 :00. Concursul va avea loc in data de 30 decembrie 2014.

Relatii suplimentare la Biroul Personal al unitatii tel. 0232.266044/105

 

 

 

                                                            Manager,

         Ec.Cumpat Carmen Marinela

 

APROBAT,

Manager

Ec. Carmen Cumpat

 

 

 

 

 

LISTA DE CONTROL A PAGINILOR REVIZUITE

Nr.

ed./rev.

Pag.

rev.

Obiectul reviziei

0/    

 

 

 

 

 

FISA POSTULUI

OCUPATIA: INGINER SPECIALIST IA

COD COR: 214401

 

 

 

 

 

TITULAR POST:

 

FUNCTIA/POSTUL/SPECIALITATEA: inginer specialist IA

 

LOC MUNCA: Serviciul administrativ, transport, aprovizionare, achizitii publice/Compartiment

tehnic

GRADUL PROFESIONAL : inginer specialist IA

 

NIVELUL POSTULUI: de executie

 

 

 

 

 

 

 

Data

Elaborat

Verificat

Aprobat

Funcţia/Nume Semnătura Funcţia/Nume Semnătura Funcţia/Nume Semnătura

Ref.de specialitate gr.I

Pricop Mihaela

 

Sef Serv.RUNOS

Ec. Axinte Dana

 

Manager

Ec. Cumpăt Carmen

 

Exemplar nr:

 

1.CERINTELE POSTULUI:

 1. Pregătirea profesionala: Studii superioare tehnice, cu diploma de licenta, cursuri de specializare profesionala ;
 2. Experienta profesionala: minim 6 ani si 6 luni intr-o activitate in domeniu;
 3. Cunostinte de operare pe calculator ;
 4. Capacitate de analiza si sinteza, spirit de ordine si disciplina, gandire analitica si sintetica, spirit tehnic, putere de decizie si asumarea responsabilitatii, dorinta de dezvoltare a subordonatilor si capacitate de delegare, abilitati de comunicare si lucrul in echipa, corectitudine, preocupare permanenta pentru ridicarea nivelului profesional individual, flexibilitate,atitudine pozitiva si abilitati de a se mobiliza si de a-i mobiliza pe altii, rezistenta la efort si stres;
 5. Responsabilitatea implicata de post: de a  organiza si coordona activitatea de intretinere si reparatii (mentenanta), precum si a lucrarilor de investitii la nivel de spital, in vederea asigurarii functionarii optime a instalatiilor tehnologice si energetice .

2.RELATII

 1. IERARHICE:
 • este subordonat  sefului serviciului administrativ, transport, aprovizionare, achizitii publice;
 • are in subordine toti angajatii atelierului mecanic si mentenanta, atelierului electric, centrala termica, lifturi;
 • este delegat sa preia atributiile sefului serviciului administrativ, transport, aprovizionare, achizitii publice pe Compartimentul tehnic in absenta acestuia;
 • este inlocuit de ing.Cracana Vasile;

b) FUNCTIONALE:

 • colaborează cu toate sectoarele de activitate din spital, cu furnizorii de servicii, materiale, furnizorii de energie, apa.

3.PROGRAM DE LUCRU :

– activitate curenta in cadrul serviciului conform programului de lucru stabilit in conformitate cu prevederile legale in vigoare: 8 ore/zi.

4.ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI :

I. Atributii si responsabilitati :

I.1.

 1. Elaboreaza planul de reparatii pe centre de cost, pentru realizarea lucrarilor planificate, in limita bugetului aprobat ;
 2. Urmareste realizarea planului de reparatii, controleaza calitatea lucrarilor executate si verifica incadrarea in cheltuielile planificate ;
 3. Monitorizeaza consumurile specifice energetice, ia masuri pentru incadrarea lor in consumurile planificate si propune masuri pentru reducerea lor ;
 4. Participa la analizele privind defectiunile sau avariile instalatiilor, la stabilirea cauzelor care le-au determinat si luarea masurlor de inlaturare a efectelor ;
 5. Verifica regimul de functionare la centrala termica pentru furnizarea neintrerupta a utilitatilor necesare desfasurarii activitatii spitalicesti ;
 6. Controleaza starea mijloacelor fixe din cadrul spitalului, participa la inventarieri si avizeaza propunerile de casare de mijloace fixe ;
 7. Asigura elaborarea de instrumente si metode de reducere a consumului de utilitati ;
 8. Intocmeste programul anual de investitii si asigura intocmirea documentatiei necesare pentru contractarea lucrarilor din planul de investitii aprobat ;
 9. Urmareste derularea contractelor incheiate pentru respectarea clauzelor privind calitatea lucrarilor, respectarea termenelor de executie si incadrarea in buget ;
 10. Participa la receptia lucrarilor de investitii si avizeaza acceptarea facturilor in conformitate cu stadiul lucrarilor ;
 11. Propune aprobarii managerului componenta comisiei de receptie a lucrarilor de investitii ;
 12. Executa orice alte dispozitii date de superiorul ierarhic in realizarea strategiilor pe termen scurt a unitatii in limitele respectarii temeiului legal ;
 13. Reprezinta sectorul de mentenanta in relatia cu managerul spitalului ;
 14. Promoveaza respectul reciproc, colaborarea si transparenta in interiorul sectorului, in raportul cu alte sectoare de activitate, precum si relatiile cu personele din afara spitalului ;
 15. Raspunde de mentinerea, in cadrul sectorului, a unui climat favorabil indeplinirii sarcinilor de lucru ;
 16. Asigura reprezentarea si apararea intereselor si imaginii spitalului in raport cu toate persoanele cu care vine in contact ;
 17. Respecta procedurile interne legate de utilizarea aparaturii din dotare precum si de insusirea si respectarea acestora de catre intreg personalul din subordine ;
 18. Respecta procedurile de utilizare a tuturor echipamentelor si utilajelor pe durata reparatiilor, verificarilor, realizarii lucrarilor de investitii ;
 19. Raspunde de informarea imediata a persoanelor responsabile privind orice defectiune in functionare a echipamentului cu care isi desfasoara activitatea ;
 20. Raspunde de calitatea investitiilor realizate, precum si de mentinerea unui raport optim cost/calitate ;
 21. Raspunde de realizarea in termen si conform bugetului planificat a lucrarilor de investitii prevazute in programul anual ;
 22. Raspunde de mentinerea gradului de profesionalism in realizarea activitatilor sectorului pe care il conduce ;
 23. Este numit, prin decizie, persoana pentru intocmirea Proiectului de angajare a cheltuielilor si pentru lichidarea si ordonantarea cheltuielilor pe categoria cheltuieli de materiale, produse, servicii, reparatii, investitii si alta natura din cadrul Compartimentului administrativ;

36.Pastreaza confidentialitatea datelor si informatiilor la care are acces .

I.2.

A. Primirea referatului de necesitate de la seful ierarhic superior :

 • verificare stoc magazie
 • verificare existenta contract de achizitie/ contract subsecvent/ acord cadru/ comanda;
 • verificare existenta daca produsul / serviciul/ lucrarea se afla in garantie / service;
 • justificarea necesitatii si oportunitatii pentru includerea in planul de achizitii;
 • in cazul includerii intr-o procedura de achizitie a produsului/ serviciului/ lucrarii se va solicita caietul de sarcini ( specificatii tehnice ) intocmit si semnat de catre compartimentul aferent solicitarii;
 •  verificarea legalitatii specificatiilor tehnice si conditiilor din caietul de sarcini:

a) specificatiile tehnice se definesc astfel incat sa corespunda, atunci cand este posibil, necesitatilor/exigentelor oricarui utilizator, inclusiv ale persoanelor cu dizabilitati;

b) specificatiile tehnice trebuie sa permita oricarui ofertant accesul egal la procedura de atribuire si nu trebuie sa aiba ca efect introducerea unor obstacole nejustificate de natura sa restranga concurenta intre operatorii economici;

c) se interzice definirea unor specificatii tehnice care indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie, o licenta de fabricate, care au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse.

* Nota : Pentru cele de mai sus se va avea in vedere un termen de minim 2 zile lucratoare si maxim 5 zile lucratoare, in functie de gradul de urgenta a solicitarii.

B. Transmitere comanda/ordin prestare serviciu/ ordin de incepere executie lucrari, conform clauzelor contractului.

* Nota : Comanda/ ordin de prestare/ ordin de incepere executie lucrari va fi emisa in concordanta cu clauzele contractuale.

C.  Urmarirea derularii contractelor de achizitie publica/ contracte subsecvente/ acord cadru din punct de vedere al :

 • valabilitatii
 • cantitatii
 • pret/ clauza de actualizare pret
 • livrare in termenul prevazut si/sau aplicare sanctiune acolo unde este cazul
 • penalitati
 • garantie de buna executie
 • garantia produsului/serviciului/lucrarii

D. Receptia produselor/ serviciilor/ lucrarilor se va efectua  cu respectarea urmatoarelor prevederi :

– intocmirea referatului de propunere a comisiei de receptie;

– intocmirea deciziei de constituire a comisiei de receptie si anuntarea intr-un termen rezonabil a persoanelor numite  prin aceasta decizie;

– intocmirea si semnarea procesului verbal de receptie/NIR in conditiile prevazute de propunerea tehnica, caiet de sarcini, contract;

– comunicarea catre seful ierarhic superior si intocmirea procesului verbal in cazul Imposibilitatii efectuarii receptiei datorita diferentelor aparute la momentul receptiei;

–  vizarea facturii prin urmatoarele mentiuni: nr. contract, articol bugetar, termen de plata, forma constituirii si retinerii(dupa caz) a garantiei de buna executie si transmiterea acesteia insotita de toate documetele anexa, catre seful serviciului administrativ.

I.3.

Art. 1. Persoanele desemnate au obligatia de a respecta legislatia in vigoare si procedurile interne privind achizitiile publice.

Art. 2.  Sa respecte graficul de circulatie a documentelor, conform listei.

Art.3  Persoanele desemnate prin prezenta sunt direct raspunzatori de aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei decizii prin luare la cunostinta.

Art. 4. Orice problema aparuta inainte, in timpul sau dupa finalizarea contractului si care nu a fost mentionata in prezenta decizie, va trebui adusa in termen de maxim 12 de ore la cunostinta sefului ierarhic superior.

Art. 5. Primeste corespondenta de la seful ierarhic superior si aduce la indeplinire sarcinile primite de la acesta.

Art. 6. Raspunde de inregistrarea documentelor care cad in sarcina sa, conform specificului acestora, in asa fel inacat  sa fie precis si la timp inregistrate

Art. 7. Respecta principiile prevazute de art. 2 din OUG 34/2006, privind promovarea concurentei intre operatorii economici, tratamentul egal, nediscriminarea, transparenta, eficienta utilizarii fondurilor, proportionalitatea, etc.

Art. 8. Propune si comunica sefului ierarhic superior, eventuale sanctiuni constatate in baza atributiilor care ii revin, conform legii.

Art. 9.Participa si organizeaza  comisia de receptie a produselor/serviciilor/lucrarilor.

Art. 10.Participa prin decizia managerului unitatii, in comisiile de inventariere, casare sau receptie.

Art.11.Executa orice alte dispozitii date de superiorul ierarhic in realizarea strategiilor pe termen scurt al unitatii in limitele respectarii temeiului legal ;

Art.12. Raspunde de corectitudinea si veridicitatea informatiilor transmise catre superiorul ierarhic si catre personalul unitatii ;

Art.13.Promoveaza respectul reciproc, colaborarea si transparenta in raporturile din cadrul serviciului administrativ, precum si in relatiile cu persoanele din exterior ;

Art.14.Asigura dezvoltarea si imbogatirea permanenta a competentelor proprii de comunicare ;

Art.15.Promoveaza imaginea unitatii prin transparenta, confidentialitate si transmiterea de informatii reale ;

Art. 16.Respecta procedurile interne legate de utilizarea aparaturii din dotare ;

Art.17.Raspunde de informarea imediata a persoanelor responsabile privind orice defectiune in functionare a echipamentului cu care isi desfasoara activitatea ;

Art.18.Raspunde de arhivarea documentelor create intern sau primite de la personalul altor sectoare de activitate ale spitalului ;

Art.19.Raspunde de eficienta, calitatea si corectitudinea lucrarilor executate in cadrul serviciului  ;

Art.20. Raspunde de depunerea in timp util a situatiilor solicitate de alte insitutii abilitate.

Art. 21.Raspunde de executarea la termen a atributiilor si a sarcinilor incredintate de conducerea spitalului si a sefului ierarhic superior ;

Art.22. Raspunde de utilizarea eficienta a timpului de lucru si disciplina in cadrul serviciului ;

Art.23. Pastreaza confidentialitatea datelor si informatiilor la care are acces.

Art.24. Respecta , aplica si isi insuseste  procedurile de lucru ale unitatii si care au legatura cu activitatea prestata.

II. Atributii generale:

 1. Are obligatia de a semna zilnic in condica de prezenta cu mentionarea orei de venire si de plecare din serviciu;
 2. Respecta programul de lucru si are obligatia de a respecta programarea concediului de odihna planificat la inceputul anului ;
 3. Nu va parasi locul de munca fara aprobarea managerului;
 4. Este interzis fumatul, venirea la serviciu in stare de ebrietate si consumul de bauturi alcoolice in timpul programului de lucru;
 5. Respecta prevederile ROI si ale ROF ;
 6. Urmareste si asigura folosirea, pastrarea si intretinerea corecta a bunurilor din dotarea serviciului.

III. Atributii  privind securitatea si sanatatea in munca, PSI, colectare deseuri:         

 1. Îşi însuşeşte si respecta normele de securitate si sănătate in munca prevăzute in Legea nr. 319/2006 si normele de aplicare ale acesteia;

Art.22-prevede ca fiecare lucrator  trebuie sa isi desfasoare activitatea in conformitate cu pregatirea si instruirea sa, precum si cu instructiunile primite din partea angajatorului, astfel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca;

Art.23-prevede obligatiile lucratorilor:

– sa utilizeze corect aparatura, substantele periculoase,echipamentele de transport;

– sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat;

-sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii si sa utilizeze corect aceste dispozitive;

-sa comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de munca despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru sanatatea lucratorilor, precum si orice deficienta a sistemelor de protectie;

-sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoana;

-sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, atat timp cat este necesar, pentru a face posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari, pentru protectia sanatatii si securitatii lucratorilor;

-sa coopereze atat timp cat este necesar, cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, pentru a permite engajatorulu sa se asigura ca mediul de munca si conditiile de lucru sunt sigure si fara riscuri pentru securitate si sanatate, in domeniul sau de activitate;

-sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in munca si masurile de aplicare ale acestora;

-sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii santari

2. Îşi însuşeşte si respecta prevederile Legii nr. 481/2004 privind situaţii de urgenta;

3. Îşi însuşeşte si respecta prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;

4.Îşi însuşeşte si respecta prevederile Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectiva a deşeurilor in instituţiile publice.

IV. Atributii  privind Sistemul de Management al Calitatii (SMC):

 1. Îşi însuşeşte si respecta cerintele procedurilor SMC ;
 2. Îşi însuşeşte si respecta cerintele Manualului Calitatii ;
 3. Elaboreaza/participa la elaborarea de proceduri de lucru atunci cand este cazul ;

Aceste atributii nu sunt limitative, salariatul avand obligatia de a respecta si duce la indeplinire orice alte sarcini, decizii si dispozitii primite din partea conducerii unitatii, a Directiei de Sanatate Publica sau a Ministerului Sanatatii in baza reglementarilor legale in vigoare.

Raspunde disciplinar, material si penal atunci cand:

1. nu respecta programul de activitate stabilit de conducerea societatii;

2.nu respecta conduita, etica si deontologia profesiei;

3.nu respecta disciplina muncii si nu utilizeaza corespunzator instalatiile si echipamentele de lucru si cele de protectie ;

4.nu duce la indeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare atributiilor de serviciu si orice sarcini specifice ;

5. comite orice alte abateri sanctionabile prin regulamentul intern, codul muncii sau alte acte normative aflate in vigoare.

 

5.Salarizare:

 • Salarizarea este în conformitate cu legislaţia  in vigoare;
 • Salariul de bază este remuneraţia primită in raport cu munca depusa, cu cantitatea si calitatea acesteia, cu importanta sociala a muncii;

 

Orice abatere la prezenta decizie va atrage raspunderea disciplinara a persoanei responsabile si va fi sanctionata conform ROI si Codului Muncii.

Fisa postului este valabila pe intreaga perioada de desfasurare a contractului de munca, putand fi reinnoita in cazul aparitiei unor noi reglementari legale  sau ori de cate ori este necesar.

 

 

 

 

Seful locului de munca,

Functia : Sef Serviciu administrativ, transport, aprovizionare, achizitii publice

Numele si prenumele :Insp.spec.IA Macari Vladimir

Semnatura : ……………………………

 

 

Luat la cunostinta si primit un exemplar salariat,

Numele si prenumele:                                                                                                                                    Semnatura: ………………………………………

Data: ……………………………

 

BIBLIOGRAFIE –  TEMATICA CONCURS

Ordin 863/07.2008 – pt aprobarea “ Instructiunilor de aplicare a unor prevederi din HG 28/2008 privind aprobarea continutului cadru al documentatiei tehnico-economice

HG 28/2008 – hotarare privind aprobarea continutului – cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pt obiective de investitii si lucrari de investitii

HG 273/1994 -actualizata

Legea 10/1995-actualizata

Legea 50/1991 – actualizata

Ordin 839/2009 – Norme Metodologice din 12 octombrie 2009 de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

Hotărâre nr. 675/2002 din 03/07/2002 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în constructii

Ordin nr 1619/10.10.2008 privind modificarea metodologiei de emitere a avizului tehnic de catre ISC pt documentatii tehnico-economice aferente obiectivelor de investitii finantate din fonduri pubice aprobata prin Ordin MDLPL  si IGC in c-tii nr 726/549/2007

Ordin 1620/10.10.2008

Regulament ( CE) nr 305/martie 2011 de stabilire a conditiilor armonizate pt comercializarea produselor in c-tii  si de abrogare Directiva 89/106/CEE a Consiliului Comunitatii Europene

HG 444/2014 pentru modificarea si completarea hg 273/1994

 1. Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de incalzire centrala.
  I 13-02
   (serie noua)
 2. Normativ privind exploatarea instalatiilor de incalzire centrala.
  I 13/1-02
   (serie noua)
 3. Normativ de proiectare, executie si exploatare pentru retele termice cu conducte preizolate. NP029-02 (serie noua)
 4. Normativ de siguranta la foc a constructiilor. P 118-99
 5. Normativ privind exploatarea instalatiilor de ventilare si climatizare. I 5/2-98
 6. Normativ privind proiectarea si executarea instalatiilor sanitare. I 9-94
 7. Normativ privind exploatarea instalatiilor sanitare. I 9/1-96
 8. Ghid de proiectare, executie si exploatare a centralelor termice mici. GP 051-00
 9. Ghid pentru proiectarea, automatizarii instalatiilor din centrale si puncte termice. I 36-01 (serie noua)
 10. Normativ privind proiectarea si executarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termica-retele si puncte termice.
  NP 058 – 02
   (serie noua)
 11. Normativ privind exploatarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termica – retele si puncte termice. NP 059 – 02 (serie noua)
 12. Normativ privind proectarea si executarea instalatiilor sanitare I9-1994.
 13. Normativ privind proectarea si executarea instalatiilor de incalzire centrala I 13-2002.
 14. Normativ pentru proectarea si executarea conductelor de aductiune si a retelelor de alimentare cu apa si canalizare I 22-1999.
 15. Ghid de proectare,executie si exploarare a centralelor termice mici GP 051-2000.
 16. Ghid pt instalatii electrice cu tensiune de pana la 1000V c.a si 1500V c.a GP 052-2000