ANUNT

In baza aprobari nr. 17876/25.02.2014 emisa de Cosiliul Local IasiSpitalul Clinic de Recuperare Iasi, cu sediul in Iasi, str.Pantelimon Halipa nr.14, organizeaza concurs pentru ocuparea   a unui post de operator date I , pe perioada nedeterminata,  in cadrul Farmaciei spitalului .

Concursul se va desfasura in conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 modificata si completata de H.G. 1027/2014 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice.

Concursul consta in urmatoarele etape succesive :

-selectia dosarelor de inscriere ;

-proba practica ;

-interviul.

Conditii de desfasurare a concursului :

1.     Ultima zi pentru depunerea dosarelor de inscriere este 30 martie 2015, ora 15 :00.

2.     Data si ora organizarii probei scrise : 7 aprilie 2015, ora 9 :00.

3.     Data si ora interviului : 8 aprilie 2015, ora 10 :00.

4.     Locul depunerii dosarelor si al organizarii probelor de concurs : Spitalul Clinic de Recuperare Iasi, str. P. Halipa nr. 14.

Comunicare rezultatelor la fiecare proba a concursului se face prin specificarea punctajului final al fiecarui candidat si a mentiunii « admis » sau « respins », prin afisare la sediu unitatii a institutieiorganizatorice a concursului, in termen de maxim o  zi lucratoare de la data finalizarii probei.

Dupa afisarea rezultatelor obtinute la selectia dosarelor, proba scrisa si /sau proba practica si interviu, dupa caz, candidatii nemultumiti pot depune contestatie in termen de cel mult o zi lucratoare de la data afisarii rezultatului selectiei dosarelor, respectiv de la data afisarii rezultatului probei scrise si/sau probei practice si ainterviului, sub sanctiunea decaderii din acest drept.

In situatia contestatiilor formulate fata de rezultatul selectiei dosarelor, comisia de solutionare a contestatiilor va verifica indeplinirea de catre candidatul contestator a conditiilor pentru participare la concurs in termen de maximum o zi lucratoare de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor.

In situatia contestatiilor formulate fata de rezultatul probei scrise, probei practice sau a interviului comisia de solutionare a contestatiilor va analiza lucrarea sau consemnarea raspunsurilor la interviu doar pentru candidatul contestatar in termen de maximum o zi lucratoare de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor.

Rezultatele finale se afiseaza la sediul unitatii, precum si pe pagina de internet in termen maximum o zi lucratoare  de la expirarea termenului prevazut la alineatului anterior pentru proba, prin specificarea punctajului final al fiecarui candidat si a mentiunii «  admis » sau « respins ».

Conditii generale, conform art. 3 din H.G. NR. 286/2011 :

Poate participa la concurs persoana care indeplineste urmatoarele conditii :

a)     Are cetatenie romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania ;

b)    Cunoaste limba romana, scris si vorbit ;

c)     Are varsta minima reglementata de prevederile legale ;

d)    Are capacitate deplina de exercitiu ;

e)     Are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atesta pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate ;

f)      Indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs ;

g)     Nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptie situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditii  specifice de participare la concurs :

– Studii : diploma studii medii

– vechime : 6 ani si 6 luni in activitate

-alte cerinte : cunostinte de operare pe calculator

Cei interesati vor depune la Biroul RUNOS al unitatii, dosar de concurs care sa cuprinda urmatoarele acte :

 •      Cerere de inscriere la concurs care va cuprinde postul si locul de munca pentru care opteaza concurentul, adresata conducatorului institutiei publice organizatorice ;
 •        Copia xerox actului de indentitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii,dupa caz;
 •        Copia xerox certificate nastere si casatorie daca este cazul ;
 •        Copiile documentelor care atesta nivelul studiilor si ale altor acte care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului ;
 •        Cazierul judiciar ;
 •        Copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca;
 •        Adeverinta  medicala  eliberata de medicul de familie sau de medicul  de medicina muncii din spital care sa ateste faptul ca este apt pentru exercitarea profesiei ( Dr. Munteanu Georgeta –nr. telefon 0788437959,0740256003)
 •     Copia fisei de evaluare a performantelor profesionale individuale sau  recomandare de la ultimul loc de munca privind profilul moral si profesional al candidatului ;
 •        Curriculum vitae.
 •        1 Dosar de carton cu sina.

Copiile de pe actele prevazute la alin(1) se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs, sau in copii legalizate.

Anuntul de concurs, bibliografia si tematica sunt afisate la avizier si pe site-ul unitatii www.scr.ro.

Relatii suplimentare la Biroul Personal al unitatii tel. 0232.266044/105

 

                                                            Manager,

         Ec.Cumpat Carmen Marinela

 

 

APROBAT

Manager,

Ec. Carmen Cumpat

 

 

 

 

 

LISTA DE CONTROL A PAGINILOR REVIZUITE

Nr.

ed./rev.

Pag.

rev.

Obiectul reviziei

 

 

 

 

 

FISA POSTULUI

OCUPATIA: OPERATOR CONTR.DATE

COD COR: 413201

 

 

 

 

 

 

 

 

TITULAR POST:

 

FUNCTIA/POSTUL/SPECIALITATEA:  operator contr.date

 

LOC MUNCA: Farmacie

 

GRADUL PROFESIONAL : operator contr. date

 

NIVELUL POSTULUI: de executie

 

 

 

 

Data

Elaborat

Verificat

Aprobat

Funcţia/Nume Semnătura Funcţia/Nume Semnătura Funcţia/Nume Semnătura

Ref.de spec.gr.I

Pricop Mihaela

 

Sef Serv.RUNOS

Ec. Axinte Dana

 

Manager

Ec. Cumpăt Carmen

 

Exemplar nr:

   1.CERINTELE POSTULUI:

a)    Pregătirea profesionala:studii medii;

b)    Experienţa necesara: experienţa in munca si in specialitatea postului;

c)    Conştiinciozitate fata de sarcinile pe care le are de îndeplinit;

d)    Cunostinte de operare pe calculator, cunoasterea programelor informatice ;

e)    Dificultatea operaţiunilor specifice postului: efectueaza inregistrarea, prelucrarea, validarea si raportarea datelor din actele specifice;

f)     Responsabilitatea implicata de post: responsabilitatea actului medical, responsabilitatea confidenţialităţii activitatii la nivelul farmaciei.

2. RELATII

a)  IERARHICE:

–          este subordonat  farmacistului sef si farmacistului ;

b) FUNCTIONALE:

–          colaborează cu celelalte secţii/compartimente sau subunitati funcţionale ale spitalului in scopul realizării sarcinilor de serviciu ;

     3. PROGRAM DE LUCRU :

– activitate curenta in cadrul farmaciei conform programului de lucru stabilit in conformitate cu prevederile legale in vigoare: 8 ore/zi

4. ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI :

I. Atributii operator contr. date :

1.    Efectueaza inregistrarea, prelucrarea, validarea si raportarea datelor din actele specifice;

2.    Inregistreaza electronic in programul implementat facturile fiscale care insotesc medicamentele si materialele sanitare intrate in farmacie, obtinand NIR-ul aferent-acesta este verificat si semnat de catre Comisia de receptie a medicamentelor si materialelor sanitare;

3.    Descarca medicamentele si materialele sanitare in programul informatic;

4.    Dupa eliberarea medicamentelor catre sectii, foile de condica sunt prelucrate electronic in programul informatic; fiecare medicament prescris este scazut din gestiunile farmaciei (farmacie, donatii, programe nationale) pe fiecare sectie, respectiv pe fiecare pacient; Inregistrarile obtinute sunt verificate pentru a corespunde cu datele din foile de condica;

5.    Comaseaza toate datele obtinute pe parcursul unei luni in centralizatoare care sunt predate serviciului de contabilitate al spitalului; aceste centralizatoare sunt semnate si parafate de catre farmacistul sef;

6.    Elaboreaza toate lucrarile legate de circuitul medicamentelor si a materialelor sanitare solicitate de catre contabilitatea spitalului, CAS, DSP, Ministerul Sanatatii;

7.    Se preocupa de respectarea circuitelor actelor specifice si a procedurilor de lucru: toate centralizatoarele se scot la imprimanta in dublu exemplar, sunt verificate si semnate; un exemplar este predat in contabilitate, iar al doilea este pastrat in farmacie; inregistrarile foilor de condica care au fost verificate si corectate (daca e cazul), impreuna cu al doilea exemplar din foi sunt pastrate in farmacie timp de trei ani, apoi sunt predate la arhiva spitalului;

8.    Are obligatia de a respecta confidentialitatea datelor, programului informatic, precum si a intregii activitati desfasurate in farmacie;

9.    Raspunde solidar, alaturi de personalul farmaciei la gestiunea valorica a acesteia ;

10.  Sa fie loial echipei si institutiei respectand ierarhia profesionala, confidentialitatea si secretul profesional ;

11.  Se  preocupa  de  actualizarea  cunostintelor  profesionale, prin  studiu individual sau alte forme  de  educatie  continua  si  conform  cerintelor  postului;

12.  Participa la mentinerea curateniei, ordinii si a conditiilor de igiena din farmacie ;

13.  Are obligatia de anunta in cel mai scurt timp farmacistul sef in legatura cu orice caz de imbolnavire sau de aparitie a unei boli transmisibile in familie cu situatiile de incapacitate temporara de munca ;

14.  Participa la instructajele inpuse de CPCIN, PSI si protectia muncii ;

15.  Utilizeaza integral timpul de lucru, respectand programul de lucru ;

16.  Respecta Legea farmacistilor nr.266/2008 cu modificarile si completarile ulterioare din Ordonanta 130/30.12.2010, prevederile Ordinului nr. 916/2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale în unităţile sanitare precum si prevederile Ordinului MS 914/2006 privind conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca un spital in vederea autorizarii ;

II. Atributii generale:

 1. Are obligatia de a semna zilnic in condica de prezenta cu mentionarea orei de venire si de plecare din serviciu;
 2. Respecta graficul de lucru;
 3. Nu va parasi locul de munca fara aprobarea farmacistului sef;
 4. Are obligatia de a respecta programarea concediului de odihna planificat la inceputul anului;
 5. Este interzis fumatul, venirea la serviciu in stare de ebrietate si consumul de bauturi alcoolice in timpul programului de lucru;
 6. Respecta prevederile ROI si ale ROF ;
 7. Urmareste si asigura folosirea, pastrarea si intretinerea corecta a bunurilor din dotarea farmaciei.

III. Atributii  privind securitatea si sanatatea in munca, PSI, colectare deseuri:         

1.    Îşi însuşeşte si respecta normele de securitate si sănătate in munca prevăzute in Legea nr. 319/2006 si normele de aplicare ale acesteia;

Art.22-prevede ca fiecare lucrator  trebuie sa isi desfasoare activitatea in conformitate cu pregatirea si instruirea sa, precum si cu instructiunile primite din partea angajatorului, astfel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca;

Art.23-prevede obligatiile lucratorilor:

– sa utilizeze corect aparatura, substntele periculoase,echipamentele de transport;

– sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat;

-sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii si sa utilizeze corect aceste dispozitive;

-sa comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de munca despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru sanatatea lucratorilor, precum si orice deficienta a sistemelor de protectie;

-sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoana;

-sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, atat timp cat este necesar, pentru a face posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari, pentru protectia sanatatii si securitatii lucratorilor;

-sa coopereze atat timp cat este necesar, cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, pentru a permite engajatorulu sa se asigura ca mediul de munca si conditiile de lucru sunt sigure si fara riscuri pentru securitate si sanatate, in domeniul sau de activitate;

-sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in munca si masurile de aplicare ale acestora;

-sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii santari

2. Îşi însuşeşte si respecta prevederile Legii nr. 481/2004 privind situaţii de urgenta;

3. Îşi însuşeşte si respecta prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;

4. Îşi însuşeşte si respecta prevederile Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectiva a deşeurilor in instituţiile publice.

IV. Atributii  privind Sistemul de Management al Calitatii (SMC):

1.    Îşi însuşeşte si respecta cerintele procedurilor SMC ;

2.    Îşi însuşeşte si respecta cerintele Manualului Calitatii ;

3.    Elaboreaza/participa la elaborarea de proceduri de lucru atunci cand este cazul ;

Aceste atributii nu sunt limitative, salariatul avand obligatia de a respecta si duce la indeplinire orice alte sarcini, decizii si dispozitii primite din partea conducerii unitatii, a Directiei de Sanatate Publica sau a Ministerului Sanatatii in baza reglementarilor legale in vigoare.

. Raspunde disciplinar, material si penal atunci cand:

1. nu respecta programul de activitate stabilit de conducerea societatii;

2.nu respecta conduita, etica si deontologia profesiei;

3.nu respecta disciplina muncii si nu utilizeaza corespunzator instalatiile si echipamentele de lucru si cele de protectie ;

4.nu duce la indeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare atributiilor de serviciu si orice sarcini specifice ;

5. comite orice alte abateri sanctionabile prin regulamentul intern, codul muncii sau alte acte normative aflate in vigoare.

5.SALARIZARE:

 • Salarizarea este în conformitate cu legislaţia  in vigoare;
 • Salariul de bază este remuneraţia primită in raport cu munca depusa, cu cantitatea si calitatea acesteia, cu importanta sociala a muncii;

Fisa postului este valabila pe intreaga perioada de desfasurare a contractului de munca, putand fi reinnoita in cazul aparitiei unor noi reglementari legale  sau ori de cate ori este necesar.

 

Seful locului de munca,

Functia :

Numele si prenumele :

Semnatura : …………………………………

 

Luat la cunostinta si primit un exemplar salariat

Numele si prenumele:

Semnatura: ………………………………………

Data: ……………………………

 

SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IAŞI

CF: 4541092

Cont: RO04 TREZ4065041XXX000709   TREZORERIA  Iaşi

Iaşi Str. Pantelimon Halipa nr 14

Tel.: 0232 266044; Fax 0232 252030

 

TEMATICA

OPERATOR DATE

 

 

 

1.     Calculatorul – prezentare generala, parti componente.

2.     Sistemul de operare – prezentare generala.

3.     Organizarea informatiilor pe disc.

4.     Microsoft Office : Word, Excel – descriere si utilizare.

5.     Comunicatii de date. Retele de calculatoare.

6.     Internet – notiuni generale.

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE:

 

1.      C. Boboila, Arhitectura sistemelor de calcul – Editura itech 2007;

2.     S. Buraga, Proiectarea siturilor web, disign si functionalitate ( ed.  a II a – Editura Polirom 2005);

3.     Colectia Microsoft Office – Editura Teora.

 

 

 

 

 

 

Manager,                                                                                 Intocmit,

Ec. Carmen Cumpat                                                               Filip Cristina

Spitalul Clinic de Recuperare Iasi
Serviciu RUNOS
             REZULTATE SELECTIE DOSARE CONCURS DIN DATA DE 07.04.2015
            PENTRU OCUPAREA UNUI POST VACANT DE OPERATOR DATE I
                                        IN CADRUL FARMACIEI SPITALULUI
Nr. crt. Nume, prenume candidat Mentiuni
1 CIOBOTARU CARMEN- DANIELA admis
2 SIRBU RALUCA- MIHAELA admis
Ec. Carmen Cumpat
Statist.Cristina Filip
Bioing.med.Andreea Marin
        Manager, Sef Serviciu RUNOS,
Ec. Carmen Cumpat   Ec. Dana Axinte
Spitalul Clinic de Recuperare Iasi
Serviciul RUNOS
              Rezultate concurs din data de 07.04.2015 pentru ocuparea unui post
                                             vacant de operator date I in cadrul Farmaciei spitalului
 

Nr. crt.

Nume, prenume candidat

Pr. practica

Interviu

Media

Mentiuni

1

CIOBOTARU CARMEN- DANIELA

87 pct.

100 pct.

93.5 pct.

respins

2

SIRBU RALUCA- MIHAELA

90 pct.

100 pct.

95 pct.

admis

                  Contestatiile la rezultate se primesc la secretariatul unitatii in termen de 24 de ore

de la afisare.
Ora afisarii: 12,00
Ec.Carmen Cumpat
Statist.med.pr.Cristina Filip
Bioing.med.Andreea Marin
              Manager,

Sef Serv.RUNOS,

      Ec. Carmen Cumpat

Ec. Dana Axinte