Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană vă invităm sa vizitați www.fonduri-ue.ro

Conditii de internare

Acte necesare:

Internarea in spital se face pe baza urmatoarelor acte:

 • buletin sau carte de identitate;
 • certificat de nastere in cazul copiilor minori care se interneaza in Clinica ORL;
 • bilet de trimitere - model unic de bilet de trimitere pentru servicii medicale clinice / bilet de internare semnat de medicul din ambulator sau medicul de familie si vizat de medicul de garda al clinicii in care urmeaza sa se interneze;
 • cardul de sanatate;
 • document ce dovedeste calitatea de asigurat (adeverinta salariat, cupon de pensie personal, adeverinta de somaj, adeverinta de elev, adeverinta de asigurat emisa de CAS in care isi are domiciliul pacientul), sau dovada de asigurat din aplicatia SIUI, daca este cazul.
 • in cazul in care asiguratul este salariat va prezenta adeverinta de salariat cu numarul de zile de concediu medical efectuat in ultimele 12 luni.

Externarea pacientului se face de catre medicul curant si se va comunica pacientului cu cel putin 24 de ore inainte. Medicul curant va completa Biletul de externare si scrisoarea medicala in care va consemna diagnosticul la externare, starea pacientului, tratamentul medical, indicatii privind regimul alimentar, data controlului medical si numarul de zile de concediu medical(dupa caz).In cazul externarii pacientului la cerere, i se va explica riscurile la care se poate expune. Medicul curant consemneaza in Foaia de observatie solicitarea de externare a pacientului, iar acesta este pus sa semneze ca a solicitat externarea.La externare se foloseste cardul de sanatate al pacientului.

Documentele care se elibereaza pacientului la externare:

 • Bilet de externare;
 • Scrisoare medicala;
 • Certificat de concediu medical(dupa caz);
 • Adeverinta medicala(dupa caz);
 • Reteta medicala;
 • Decont de cheltuieli.

 

Noutati

Anunt promovare

Nr.  25871 / 03.12.2015                                                                   Aprobat,

                                                                                                Manager  Ec. Cumpat Carmen

 

                                                          ANUNT

In baza prevederilor H.G. NR. 286/2011 si completata de H.G. nr.1027/2014 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice Spitalul Clinic de Recuperare Iasi, cu sediul in Iasi, str.Pantelimon Halipa nr.14, organizeaza examen intern  de promovare pentru urmatoarele functii contractuale :

A.   Functia contractuala pentru care se organizeaza examenul de promovare :

 

Nr. Crt.

Nume si prenume

Denumirea postului initial

Denumirea postului transformat

Sectie /Compartiment

Vechime minima necesara

1.

Cordun Ramona Livia

Registrator medical

Registrator medical principal

Sectia clinica Ortopedie Traumatologie

4 ani

2.

Grigorescu Alina

Registrator medical

Registrator medical principal

Sectia Clinica Reumatologie II

4 ani

3.

Haidau Camelia

Registrator medical

Registrator medical principal

Sectia Clinica Neurologie

4 ani

4.

Tican Mihaela

Registrator medical

Registrator medical principal

Laborator radiologie si imagistica medicala

4 ani

B.   Data, ora si locul organizarii examenului :

·        Examenul va avea loc in data de 21.12.2015, ora 10, la sediul unitatii

C.   Bibliografia si tematica sunt atasate prezentului anunt.

D.Modalitatea de desfasurare a examenului :

1.Examenul de promovare a personalului contractual consta in sustinerea unei probe scrise sau a unei probe practice, dupa caz, stabilite de comisia de examinare.

2. In cadrul examenului de promovare fiecare membru al comisie de examinare al comisiei de examinare noteaza lucrarea elaborata de candidat cu un punctaj maxim de 100 de puncte, pe baza urmatoarelor criterii :

a)     Cunostinte teoretice necesare functiei evaluate;

b)    Abilitati de comunicare;

c)     Capacitate de sinteza;

d)    Complexitate, initiative, creativitate.

4.Durata examenului  de promovare se stabileste de comisia de examinare in functie de gradul de dificultate si complexitate al subiectelor stabilite, dar nu poate depasi 3 ore.

Comunicare rezultatelor la fiecare proba a examenului se face prin specificarea punctajului final al fiecarui candidat si a mentiunii « admis » sau « respins », prin afisare la sediu unitatii a institutiei organizatorice a examenului, in termen de maxim o  zi lucratoare de la data finalizarii probei.

Dupa afisarea rezultatelor obtinute la proba scrisa si /sau proba practica si interviu, dupa caz, candidatii nemultumiti pot depune contestatie in termen de cel mult o zi lucratoare de la data afisarii rezultatului probei scrise si/sau probei practice si a interviului, sub sanctiunea decaderii din acest drept.

Rezultatele finale se afiseaza la sediul unitatii, precum si pe pagina de internet in termen maximum o zi lucratoare  de la expirarea termenului prevazut la alineatului anterior pentru proba, prin specificarea punctajului final al fiecarui candidat si a mentiunii «  admis » sau « respins ».

       5.Punctajul maxim de promovare este de 50 de puncte.

                   6.Incadrarea in noua functie ca urmare a promovarii examenului de promovare se face incepand cu prima zi a lunii urmatoare celei in care a avut loc promovarea.

C. Conditii  specifice de participare la examenul de promovare :

Candidatul inscris trebuie sa fi obtinut calificativul «  foarte bine » la evaluarea performantelor profesionale individuale cel putin de doua ori in ultimii 3 ani.

Anuntul de concurs, bibliografia si tematica sunt afisate la avizier si pe site-ul unitatii www.scr.ro.

Relatii suplimentare la Biroul RUNOS al unitatii tel. 0232.266044/105

 

Sef Birou,

Ec. Axinte Dana

Spitalul Clinic de Recuperare Iasi

Str.Pantelimon Halipa, nr.14

 

                                                                              Aprobat

                                                                             Manager, ec.Cumpat Carmen

                                                Tematica si Bibliografia

           pentru promovarea in functia de registrator medical principal

 

1.Fisa postului registrator medical- Atributii registrator medical;

2.Legea 95/2006:

-Titlul VII, Cap.II- Asiguratii;

- Titlul IX, Cap.II- Cardul european de asigurari sociale de sanatate;

               Cap.III- Cardul  national de asigurari sociale de sanatate;

3.Legea nr.677/2001 cu modificarile si completarile ulterioare- protectia persoanelor cu privire la prelucrarea de date cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;

4.Ordinul nr.208/2015 privind aprobarea regulilor de confirmare in punct de vedere al datelor clinice si medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate in regim de spitalizare continua si de zi, precum si a Metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punct de vedere al datelor clinice si medicale pentru care se solicita reconfirmarea, cu modificarile si completarile ulterioare;

5.Ordinul ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr.1782/576/2006 privind inregistrarea si raportarea statistica a pacientilor care primesc servicii medicale in regim de spitalizare continua si de zi, cu modificarile si completarile ulterioare;

6.Ordinul nr.1100/14.10.2005 privind introducerea decontului de cheltuieli ce se elibereaza pacientului pentru serviciile medicale primite;

7.Carti de specialitate privind:

            - arhitectura calculatorului, dispozitive de intrare-iesire

            - utilizare Internet (browsere, posta electronica)

            - programe de birotica (Word 2003, Excel 2003).

Birou statistica medicala,

Bioinginer medical

Marin Ionela Andreea

(0 votes)121 views

Pachetul de servicii

TELEMEDICINA

 

 

Ortopedie-traumatologie, Oto - Rino - Laringologie Chirurgie, Neurologie Recuperare neuromotorie Recuperare cardio-pulmonara Neurologie