Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană vă invităm sa vizitați www.fonduri-ue.ro

Conditii de internare

Acte necesare:

Internarea in spital se face pe baza urmatoarelor acte:

 • buletin sau carte de identitate;
 • certificat de nastere in cazul copiilor minori care se interneaza in Clinica ORL;
 • bilet de trimitere - model unic de bilet de trimitere pentru servicii medicale clinice / bilet de internare semnat de medicul din ambulator sau medicul de familie si vizat de medicul de garda al clinicii in care urmeaza sa se interneze;
 • cardul de sanatate;
 • document ce dovedeste calitatea de asigurat (adeverinta salariat, cupon de pensie personal, adeverinta de somaj, adeverinta de elev, adeverinta de asigurat emisa de CAS in care isi are domiciliul pacientul), sau dovada de asigurat din aplicatia SIUI, daca este cazul.
 • in cazul in care asiguratul este salariat va prezenta adeverinta de salariat cu numarul de zile de concediu medical efectuat in ultimele 12 luni.

Externarea pacientului se face de catre medicul curant si se va comunica pacientului cu cel putin 24 de ore inainte. Medicul curant va completa Biletul de externare si scrisoarea medicala in care va consemna diagnosticul la externare, starea pacientului, tratamentul medical, indicatii privind regimul alimentar, data controlului medical si numarul de zile de concediu medical(dupa caz).In cazul externarii pacientului la cerere, i se va explica riscurile la care se poate expune. Medicul curant consemneaza in Foaia de observatie solicitarea de externare a pacientului, iar acesta este pus sa semneze ca a solicitat externarea.La externare se foloseste cardul de sanatate al pacientului.

Documentele care se elibereaza pacientului la externare:

 • Bilet de externare;
 • Scrisoare medicala;
 • Certificat de concediu medical(dupa caz);
 • Adeverinta medicala(dupa caz);
 • Reteta medicala;
 • Decont de cheltuieli.

 

Noutati

Anunt promovare interna personal contractual

Nr. 23957/29.11.2016

 

 

                                                                                                Aprobat,

                                                                                                Manager Ec. Cumpat Carmen

 

                                                          ANUNT

 

In baza prevederilor H.G. NR. 286/2011 si completata de H.G. nr.1027/2014 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice Spitalul Clinic de Recuperare Iasi, cu sediul in Iasi, str.Pantelimon Halipa nr.14, organizeaza examen intern  de promovare pentru urmatoarele functii contractuale :

A.   Functia contractuala pentru care se organizeaza examenul de promovare :

Nr. Crt.

Nume si prenume

Denumirea postului initial

Denumirea postului transformat

Sectie /Compartiment

Vechime minima necesara

1.

Lupescu Raluca

Bioinginer debutant

Bioinginer

Program de screening

6 luni

2.

Hirja Andrei Ionut

Kinetoterapeut debutant

Kinetoterapeut

Sectia Cl. Ortopedie Traumatologie

6 luni

3

Moruzi Gheorghita

Bioinginer medical specialist

Bioinginer medical principal

Laborator analize medicale

5 ani

 

B.   Data, ora si locul organizarii examenului :

·        Examenul va avea loc in data de 15.12.2016, ora 10, la sediul unitatii

C.   Bibliografia si tematica sunt atasate prezentului anunt.

D.Modalitatea de desfasurare a examenului :

1.Examenul de promovare a personalului contractual consta in sustinerea unei probe scrise sau a unei probe practice, dupa caz, stabilite de comisia de examinare.

2. In cadrul examenului de promovare fiecare membru al comisie de examinare al comisiei de examinare noteaza lucrarea elaborata de candidat cu un punctaj maxim de 100 de puncte, pe baza urmatoarelor criterii :

a)     Cunostinte teoretice necesare functiei evaluate;

b)    Abilitati de comunicare;

c)     Capacitate de sinteza;

d)    Complexitate, initiative, creativitate.

4.Durata examenului  de promovare se stabileste de comisia de examinare in functie de gradul de dificultate si complexitate al subiectelor stabilite, dar nu poate depasi 3 ore.

Comunicare rezultatelor la fiecare proba a examenului se face prin specificarea punctajului final al fiecarui candidat si a mentiunii « admis » sau « respins », prin afisare la sediu unitatii a institutiei organizatorice a examenului, in termen de maxim o  zi lucratoare de la data finalizarii probei.

Dupa afisarea rezultatelor obtinute la proba scrisa si /sau proba practica , dupa caz, candidatii nemultumiti pot depune contestatie in termen de cel mult o zi lucratoare de la data afisarii rezultatului probei scrise si/sau probei practice si a interviului, sub sanctiunea decaderii din acest drept.

Rezultatele finale se afiseaza la sediul unitatii, precum si pe pagina de internet in termen maximum o zi lucratoare  de la expirarea termenului prevazut la alineatului anterior pentru proba, prin specificarea punctajului final al fiecarui candidat si a mentiunii «  admis » sau « respins ».

       5.Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.

                   6.Incadrarea in noua functie ca urmare a promovarii examenului de promovare se face incepand cu prima zi a lunii urmatoare celei in care a avut loc promovarea.

            7. Termenul de depunere a contestafiei este de o zi lucrdtoare de la data afisarii rezultatelor, sub sanctiunea decaderii din acest drept.

Anuntul de concurs, bibliografia si tematica sunt afisate la avizier si pe site-ul unitatii www.scr.ro.

Relatii suplimentare la Biroul RUNOS al unitatii tel. 0232.266044/105

 

Sef Serviciu RUNOS,

Ec. Axinte Dana

Spitalul Clinic de Recuperare Iasi

 

 

Bibiografie:

 

1.      Audiologie clinică, Sebastian Cozma – În “Compendiu de patologie oto-rino-laringologică și chirurgie cervico-facială”, sub redacția Mihail Dan Cobzeanu – Editura Junimea, 2009: pag. 115-190;

2.      ORL – Ghid practic. Rădulescu Luminița, Dan Mârțu – Editura PIM, 2013.

3.      Ordinul Ministerului Sănătății 916/2006 – Norme de supraveghere, prevenire și control  al infecțiilor nosocomiale  în unitățile medicale – Anexa 4 și 5

4.      Ordinul Ministerului Sănătății 1226/2012 –  Norme tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală – Capitolul 3,5 și 6

 

TEMATICA PENTRU CONCURS ASISTENT BIOINGINER MEDICAL

-          AUDIOLOGIE –

 

1.      Pragul auditiv și pierderea auditivă

2.      Acumetria

3.      Audiometria comportamentală

4.      Audiometria tonală liminară

5.      Audiometria vocală

6.      Timpanometria

7.      Otoemisiunile acustice

8.      Potențiale evocate auditive

9.      Screeningul  auditiv neonatal

10.  Tratamentul protetic al hipoacuziilor

11.  Examenul clinic otologic

12.  Semiologie otică

13.  Colectarea și ambalarea deșeurilor medicale

14.  Măsuri în caz de accident prin expunere la produsele biologice

 

 

 

Dr. Cozma Sebastian Romica

 

SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IASI

CLINICA DE ORTOPEDIE-TRAUMATOLOGIE

MANAGER,

Ec. Carmen Cumpat  

                        Tematica examen promovare interna kinetoterapeut

 

1.       Elemente de patologie osoasă posttraumatică 

2.       Elemente de patologie articulară posttraumatică

3.       Fracturile definitie, tipuri de fracturi, complicatii

4.       Entorsele definitie,  descriere tipuri de entorse, simptomatologie clinica

5.       Luxațiile, definiție , descriere clinică,

6.       Sechelele articulare  posttaumatice

7.       Sechelele musculare posttraumatice

8.       Sechelele osoase posttraumatice

9.       Algoneurodistrofia, definitie, descriere clinică

10.   Umărul - patologie posttraumatică și ortopedică, reeducare funcțională    (refacerea mobilității, forței și stabilității)

11.   Cotul- patologie posttraumatică și ortopedică, reeducare funcțională (refacerea mobilității, forței și stabilității)

12.   Șoldul -  patologie posttraumatică și ortopedică, reeducare funcțională (refacerea mobilității, forței și stabilității)

13.    Endoprotezarea soldului și reeducarea funcțională

14.   Genunchiul - patologie posttraumatică și ortopedică, reeducare funcțională (refacerea mobilității, forței și stabilității)

 

Bibliografie

1.        Botez P. - Ortopedie, ed Venus Iași  2008

2.        Botez P.- Artroplastia totală de sold,  Iași

3.       Sbenghe T.- Recuperarea medicală a sechelelor posttraumatice ale membrelor- ed Medicală București, 1981 pag29-38, 53-65, 81-86, 139-144, 165-191,  199-218, 270-317, 317-369,

4.       Sbenghe T.- Kinetologie profilactică, terapeutică și de recuperare  ed. Medicală București 1987,  Pag 330-355, 363-384, 402-434, 434-449, 517-519,519-524.

Sef Sectie,

Prof. Dr. Botez Paul

 

 

Tematica examen bioinginer medical principal

1.      Sistemul de Management al Calitatii – Spatiu si conditii de mediu in laboratorul de analize medicale;

2.      Sistemul de Management al Calitatii – Identificarea si controlul necoformitatilor;

3.      Sistemul de Management al Calitatii  -Aprovizionarea, evaluarea si selectia furnizorilor;

4.      Sistemul de Management al Calitatii – Actiuni corective si preventive;

5.      Sistemul de Management al Calitatii – Proceduri pre-examinare;

6.      Sistemul de Management al Calitatii – Management informational de laborator;

7.      Sistemul de Management al Calitatii –Echipamente de laborator – Alegerea echipamentelor, verificarea performantelor, calibrarea, mentenanta si repararea, identificarea si inregistrarea echipamentelor;

8.      Asigurarea calitatii procedurilor analitice in laboratorul de analize medicale;

9.      Validarea metodelor analitice – Stabilirea gradului de extindere a validarii, conditii tehnice, parametrii validarii;

10.  Raportarea si eliberarea rezultatelor analizelor de laborator;

11.  Colectarea deseurilor medicale, biologice si chimice periculoase (mixturi de laborator);

12.  Procedura de determinare a hemoleucogramei prin metoda automata.

13.  Procedura de determinare a VSH prin metoda automata.

 

Bibliografie

1.      Liviu Drugus, Editura Sedcom Libris, 2002 – Managementul sanatatii;

2.      Cristian Vladescu –coordonator-Editura Expert, 2000 – Managementul serviciilor de sanatate;

3.      SR EN ISO 15189:2013 – Laboratoare medicale. Cerinte pentru calitate si competenta;

4.      SR EN ISO 9000:2006 - Sisteme de management al calitatii. Principii fundamentale si vocabular;

5.      RENAR – Instructiunea pentru validarea metodelor utilizate in laboratoarele de analize medicale – cod I-12, ed. 1, 11.2007;

6.      RENAR – REGULAMENT SPECIFIC DE ACREDIARE in domeniul acreditarii laboratoarelor medicale conform  SR EN ISO 15189:2013, cod RS-1.3 LM.2, 10.03.2013;

7.      Ordinul 1301/20.07.2007 pentru aplicarea normelor privind functionarea laboratoarelor de analize medicale;

8.      Ordinul nr. 1226  din 03.12.2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din activitati medicale;

9.       Horiba ABX SAS – Manual de utilizare al analizorului de hematologie Pentra Nexus, ref. RAB292AEN.

 

Sef  Laborator Analize medicale,

Dr. Sarmasanu Chihai Veronica

(0 votes)143 views

Pachetul de servicii

TELEMEDICINA

 

 

Ortopedie-traumatologie, Oto - Rino - Laringologie Chirurgie, Neurologie Recuperare neuromotorie Recuperare cardio-pulmonara Neurologie