Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană vă invităm sa vizitați www.fonduri-ue.ro

Conditii de internare

Acte necesare:

Internarea in spital se face pe baza urmatoarelor acte:

 • buletin sau carte de identitate;
 • certificat de nastere in cazul copiilor minori care se interneaza in Clinica ORL;
 • bilet de trimitere - model unic de bilet de trimitere pentru servicii medicale clinice / bilet de internare semnat de medicul din ambulator sau medicul de familie si vizat de medicul de garda al clinicii in care urmeaza sa se interneze;
 • cardul de sanatate;
 • document ce dovedeste calitatea de asigurat (adeverinta salariat, cupon de pensie personal, adeverinta de somaj, adeverinta de elev, adeverinta de asigurat emisa de CAS in care isi are domiciliul pacientul), sau dovada de asigurat din aplicatia SIUI, daca este cazul.
 • in cazul in care asiguratul este salariat va prezenta adeverinta de salariat cu numarul de zile de concediu medical efectuat in ultimele 12 luni.

Externarea pacientului se face de catre medicul curant si se va comunica pacientului cu cel putin 24 de ore inainte. Medicul curant va completa Biletul de externare si scrisoarea medicala in care va consemna diagnosticul la externare, starea pacientului, tratamentul medical, indicatii privind regimul alimentar, data controlului medical si numarul de zile de concediu medical(dupa caz).In cazul externarii pacientului la cerere, i se va explica riscurile la care se poate expune. Medicul curant consemneaza in Foaia de observatie solicitarea de externare a pacientului, iar acesta este pus sa semneze ca a solicitat externarea.La externare se foloseste cardul de sanatate al pacientului.

Documentele care se elibereaza pacientului la externare:

 • Bilet de externare;
 • Scrisoare medicala;
 • Certificat de concediu medical(dupa caz);
 • Adeverinta medicala(dupa caz);
 • Reteta medicala;
 • Decont de cheltuieli.

 

Noutati

Anunt promovare interna personal contractual

Nr. 4788/15.03.2018                                                                                  Aprobat,

                                                                                                                    Manager Ec. Cumpat Carmen

                                                                ANUNT

 

In baza prevederilor H.G. NR. 286/2011 si completata de H.G. nr.1027/2014 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, Spitalul Clinic de Recuperare Iasi, cu sediul in Iasi, str.Pantelimon Halipa nr.14 organizeaza examen intern  de promovare pentru urmatoarele functii contractuale :

Functia contractuala pentru care se organizeaza examenul de promovare :

 

Nr. Crt

Nume si prenume

Denumirea postului initial

Denumirea postului transformat

Sectie /Compartiment

Vechime minima necesara

1

Antoce Mihaela  

Asistent medical debutant PL

Asistent medical PL

Sectia Clinica ORL

6 luni

2

Giurcanu Nicoleta

Asistent medical debutant PL

Asistent medical PL

Sectia Clinica ORL

6 luni

3

Radianu Mirela

Asistent medical debutant PL

Asistent medical PL

Sectia Clinica Ortopedie si Traumatologie

6 luni

4

Colidiuc Valentin

Asistent medical debutant PL     

Asistent medical PL

Laborator Recuperare, Medicina Fizica si Balneologie

 

6 luni

5

Popa Daniel

Asistent medical debutant PL     

Asistent medical PL

Laborator Recuperare, Medicina Fizica si Balneologie

6 luni

6

Scinteianu Vasilica Cosmina

Asistent medical debutant PL

Asistent medical PL

Laborator Recuperare, Medicina Fizica si Balneologie

6 luni

7

Vieru Cornelia Papusa

Asistent medical debutant PL

Asistent medical PL

Laborator Recuperare, Medicina Fizica si Balneologie

6 luni

 

Examenul va avea loc in data de 29.03.2018, ora 10, la sediul unitatii.

Bibliografia si tematica sunt atasate prezentului anunt.

Modalitatea de desfasurare a examenului :

1. Examenul de promovare a personalului contractual consta in sustinerea unei probe scrise sau a unei probe practice, dupa caz, stabilite de comisia de examinare.

2. In cadrul examenului de promovare fiecare membru al comisie de examinare al comisiei de examinare noteaza lucrarea elaborata de candidat cu un punctaj maxim de 100 de puncte, pe baza urmatoarelor criterii :

 • Cunostinte teoretice necesare functiei evaluate;
 • Abilitati de comunicare;
 • Capacitate de sinteza;
 • Complexitate, initiative, creativitate.

3.  Durata examenului de promovare se stabileste de comisia de examinare in functie de gradul de dificultate si complexitate al subiectelor stabilite, dar nu poate depasi 3 ore.

Comunicare rezultatelor la fiecare proba a examenului se face prin specificarea punctajului final al fiecarui candidat si a mentiunii « admis » sau « respins », prin afisare la sediu unitatii a institutiei organizatorice a examenului, in termen de maxim o zi lucratoare de la data finalizarii probei.

Dupa afisarea rezultatelor obtinute la proba scrisa si /sau proba practica, dupa caz, candidatii nemultumiti pot depune contestatie in termen de cel mult o zi lucratoare de la data afisarii rezultatului probei scrise si/sau probei practice, sub sanctiunea decaderii din acest drept.

Rezultatele finale se afiseaza la sediul unitatii, precum si pe pagina de internet in termen maximum o zi lucratoare de la expirarea termenului prevazut la alineatului anterior pentru proba, prin specificarea punctajului final al fiecarui candidat si a mentiunii «admis» sau «respins».

       4.  Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.

       5. Termenul de depunere a contestatiei este de o zi lucratoare de la data afisarii rezultatelor, sub sanctiunea decaderii din acest drept.

 

  Dosarul de examen al candidatiilor va contine urmatoarele documente:

        a) cerere de inscriere la concurs adresata managerului Spitalului Clinic de Recuperare Iasi.

        b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;

        c) adeverinta vechime;

 

                    Data limita depunere dosar: 26.03.2018 ora 15:00

Anuntul de concurs, bibliografia si tematica sunt afisate la avizier si pe site-ul unitatii www.scr.ro.

Relatii suplimentare la Serviciul RUNOS al unitatii, tel. 0232.266044/105

 

Sef Serviciu RUNOS,

Ec. Axinte Dana

 

 

 

 

                                                Spitalul Clinic de Recuperare Iasi

                                                          CF:4541092, Iasi,  Strada Pantelimon Halipa, nr. 14

Cont Trezorerie:RO27TREZ40621F330800XXX

Telefon : 0232 / 266044; Fax : 0232 / 252030, Email: secretariat@scr.ro;   www.scr.ro

Operator de date cu caracter personal nr. 1776

                                                                         Se aproba,

Manager,

Ec. Carmen Cumpat

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA PROMOVARE ASISTENT MEDICAL

CLINICA ORL

TEMATICA

 • INGRIJIRILE PREOPERATORII
 • INGRIJIRILE POSTOPERATORII
 • AFECTIUNILE SI URGENTELE OTORINOLARINGOLOGICE
 • COLECTAREA, TRANSPORTUL SI DEPOZITAREA DESEURILOR
 • PREVENIREA INFECTIILOR NOSOCOMIALE

BIBLIOGRAFIA

1.Urgente medico-chirurgicale – Lucretia Titirca

 2. Chirurgie. Specialitati chirurgicale – Dr. Silvian Daschievici. Dr. Mihai Mihailescu

       3. Ordinul 1226/2012 privind colectarea, transportul si depozitarea deseurilor

       4. ordin 1142/2013 privind aprobarea procedurilor de practica pentru asistenti medicali generalisti

 

 

 

 1. SEF CLINICA,                                                                                                         ASIST. SEF
 2. DR. LUMINITA RADULESCU                                                                FILIP MONICA

 

 

 

 

 

 

Bibliografie promovare asistenti medicali- Laborator Recuperare, Medicina Fizica si Balneolgie

 

Electroterapia - Andrei Radulescu, Editura Medicala, 2014

 

Dr. Cuibaru Irina

AVIZ MANAGER,

 

EC. Carmen Cumpat

 

TEMATICA PENTRU PROMOVARE DE ASISTENT MEDICAL GENERALIST –Ortopedie:

 

1. Ingrijiri preoperatorii

2. Ingrijiri postoperatorii

3. Injectia

4. Colectarea, transportul si depozitarea deseurilor

5. Prevenirea infectiilor nosocomiale

6. Regulamentul de ordine interioara al spitalului

 

Bibliografie

1.“Urgente medico-chirurgicale”

Lucretia Titirca, 1989

2.“Chirurgie-manual pentru cadre medii”

S.Daschievici, D.Mihailesc, 2007

 1. Ord.1226/2012 privind colectarea, transportul si depozitarea deseurilor

4. Ord.1142/2013 privind aprobarea procedurilor de practica pentru asistentii medicali generalisti

 

 

ASISTENA  SEFA,                                                              SEF CLINICA,

Grierosu Carmen                                                          Prof. Dr. Paul Botez

 

 

(0 votes)249 views

Pachetul de servicii

TELEMEDICINA

 

 

Ortopedie-traumatologie, Oto - Rino - Laringologie Chirurgie, Neurologie Recuperare neuromotorie Recuperare cardio-pulmonara Neurologie