Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană vă invităm sa vizitați www.fonduri-ue.ro

Conditii de internare

Acte necesare:

Internarea in spital se face pe baza urmatoarelor acte:

 • buletin sau carte de identitate;
 • certificat de nastere in cazul copiilor minori care se interneaza in Clinica ORL;
 • bilet de trimitere - model unic de bilet de trimitere pentru servicii medicale clinice / bilet de internare semnat de medicul din ambulator sau medicul de familie si vizat de medicul de garda al clinicii in care urmeaza sa se interneze;
 • cardul de sanatate;
 • document ce dovedeste calitatea de asigurat (adeverinta salariat, cupon de pensie personal, adeverinta de somaj, adeverinta de elev, adeverinta de asigurat emisa de CAS in care isi are domiciliul pacientul), sau dovada de asigurat din aplicatia SIUI, daca este cazul.
 • in cazul in care asiguratul este salariat va prezenta adeverinta de salariat cu numarul de zile de concediu medical efectuat in ultimele 12 luni.

Externarea pacientului se face de catre medicul curant si se va comunica pacientului cu cel putin 24 de ore inainte. Medicul curant va completa Biletul de externare si scrisoarea medicala in care va consemna diagnosticul la externare, starea pacientului, tratamentul medical, indicatii privind regimul alimentar, data controlului medical si numarul de zile de concediu medical(dupa caz).In cazul externarii pacientului la cerere, i se va explica riscurile la care se poate expune. Medicul curant consemneaza in Foaia de observatie solicitarea de externare a pacientului, iar acesta este pus sa semneze ca a solicitat externarea.La externare se foloseste cardul de sanatate al pacientului.

Documentele care se elibereaza pacientului la externare:

 • Bilet de externare;
 • Scrisoare medicala;
 • Certificat de concediu medical(dupa caz);
 • Adeverinta medicala(dupa caz);
 • Reteta medicala;
 • Decont de cheltuieli.

 

Noutati

Anunt promovare interna personal contractual

Nr. 11609/16.06.2017

 

                                                                                                Aprobat,

                                                                                                Manager Ec. Cumpat Carmen

 

                                                          ANUNT

 

In baza prevederilor H.G. NR. 286/2011 si completata de H.G. nr.1027/2014 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice Spitalul Clinic de Recuperare Iasi, cu sediul in Iasi, str.Pantelimon Halipa nr.14, organizeaza examen intern  de promovare pentru urmatoarele functii contractuale :

A.   Functia contractuala pentru care se organizeaza examenul de promovare :

Nr. Crt.

Nume si prenume

Denumirea postului initial

Denumirea postului transformat

Sectie /Compartiment

Vechime minima necesara

1.

Barbacaru Alexandra

Economist I

Economist IA

Serviciul Investitii Contracare

6 ani si 6 luni

2.

Daraban Andreea Raluca

Economist II

Eonomist I

Serviciul Investiii Contractare

3 ani si 6 luni

3

Rotaru Alexandra Florentina

Inspector de specialitate III

Inspector de specialitate II

Serviciul de Management al Calitatii

3 ani si 6 luni

4

Bitiusca Maria

Asistent Medical Debutant PL

Asistent Medical PL

Sectia Clinica Reumatologie

6 luni

 

B.   Data, ora si locul organizarii examenului :

·        Examenul va avea loc in data de 30.06.2017, ora 10, la sediul unitatii

C.   Bibliografia si tematica sunt atasate prezentului anunt.

D.Modalitatea de desfasurare a examenului :

1.Examenul de promovare a personalului contractual consta in sustinerea unei probe scrise sau a unei probe practice, dupa caz, stabilite de comisia de examinare.

2. In cadrul examenului de promovare fiecare membru al comisie de examinare al comisiei de examinare noteaza lucrarea elaborata de candidat cu un punctaj maxim de 100 de puncte, pe baza urmatoarelor criterii :

a)     Cunostinte teoretice necesare functiei evaluate;

b)    Abilitati de comunicare;

c)     Capacitate de sinteza;

d)    Complexitate, initiative, creativitate.

4.Durata examenului  de promovare se stabileste de comisia de examinare in functie de gradul de dificultate si complexitate al subiectelor stabilite, dar nu poate depasi 3 ore.

Comunicare rezultatelor la fiecare proba a examenului se face prin specificarea punctajului final al fiecarui candidat si a mentiunii « admis » sau « respins », prin afisare la sediu unitatii a institutiei organizatorice a examenului, in termen de maxim o  zi lucratoare de la data finalizarii probei.

Dupa afisarea rezultatelor obtinute la proba scrisa si /sau proba practica , dupa caz, candidatii nemultumiti pot depune contestatie in termen de cel mult o zi lucratoare de la data afisarii rezultatului probei scrise si/sau probei practice si a interviului, sub sanctiunea decaderii din acest drept.

Rezultatele finale se afiseaza la sediul unitatii, precum si pe pagina de internet in termen maximum o zi lucratoare  de la expirarea termenului prevazut la alineatului anterior pentru proba, prin specificarea punctajului final al fiecarui candidat si a mentiunii «  admis » sau « respins ».

       5.Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.

                   6.Incadrarea in noua functie ca urmare a promovarii examenului de promovare se face incepand cu prima zi a lunii urmatoare celei in care a avut loc promovarea.

            7. Termenul de depunere a contestafiei este de o zi lucrdtoare de la data afisarii rezultatelor, sub sanctiunea decaderii din acest drept.

          E)  Dosarul de examen al candidatiilor va contine urmatoarele documente:

                   a) cerere de inscriere la concurs adresata managerului Spitalului Clinic de Recuperare Iasi.

                   b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;

                   c) adeverinta vechime;

                   e) Copie fise de evalare ultimii trei ani

          Data limita depunere dosar :29.06.2017, ora 15:00

Anuntul de concurs, bibliografia si tematica sunt afisate la avizier si pe site-ul unitatii www.scr.ro.

Relatii suplimentare la Serviciul  RUNOS al unitatii tel. 0232.266044/105

 

Sef Serviciu RUNOS,

Ec. Axinte Dana

 

                           SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IASI

                                              Strada Pantelimon Halipa, nr. 14

                                                                      Telefon : 0232 266044; Fax : 0232 252030

 


 

 

 

 

 

 

                                                                                      Aprobat manager,

                                                                                      Ec. Carmen Cumpat

 

 

 

 

Pentru promovare inspector II, in cadrul Serviciului de manegement al calitatii serviciilor medicale control intern managerial, propunem:

 

Bibliografia:

 

-          Ordinul nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entitatilor publice

-          Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii  - sectiunea spital si sectiunea asigurati.

-          Legea 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice.

-          Legea 78/2000 privind prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie.

-          Legea 115/1996 privind declararea şi controlul averii demnitarilor, magistraţilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţii de conducere.

-          Legea 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tematica:

 

 

Se va avea în vedere conformarea entităţii publice cu toate cerinţele prevăzute de cele 16 de standarde ale OSGG 400/2015, si anume:

 

 

 

1.      STANDARDUL 1 – ETICA, INTEGRITATEA      

2.       STANDARDUL 2 – ATRIBUŢII, FUNCŢII, SARCINI

3.       STANDARDUL 3 – COMPETENŢĂ, PERFORMANŢĂ

4.       STANDARDUL 4 – STRUCTURA ORGANIZATORICA

5.       STANDARDUL 5 - OBIECTIVE

6.       STANDARDUL 6 – PLANIFICAREA

7.       STANDARDUL 7 – MONITORIZAREA PERFORMANŢELOR

8.       STANDARDUL 8  – MANAGEMENTUL RISCURILOR

9.       STANDARDUL 9 - PROCEDURI

10.   STANDARDUL 10  - SUPRAVEGHEREA

11.   STANDARDUL 11 – CONTINUITATEA ACTIVITATII

12.   STANDARDUL 12 – INFORMAREA SI COMUNICAREA

13.   STANDARDUL 13 – GESTIONAREA DOCUMENTELOR

14.   STANDARDUL 14 – RAPORTAREA CONTABILA

15.   STANDARDUL 15 – EVALUAREA SISTEMULUI DE CONTROL MANAGERIAL INTERN

16.   STANDARDUL 16 – AUDITUL INTERN

 

 

Spitalul Clinic de Recuperare Iasi

 

 

 

Pentru ocupare post economist I , propunem:

 

Bibliografia:

 

 1. Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;
 2. Hotararea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica/ acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice din  02.06.2016;
 3. Legea 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor.
 4. Legea nr. 500/2002 privind finantele publice cu modificarile ulterioare.

 

 

 

 

Tematica:

 1. Licitatie deschisa
 2. Reguli aplicabile comunicarilor
 3. Comisia de evaluare
 4. Finalizarea procedurii de atribuire.
 5. Documentul unic de achizitie European

 

 

 

 

Sef serviciu Investitii si Contractari,

Ing. Lebada Daniela

 

 

 

Spitalul Clinic de Recuperare Iasi

 

            Bibliografie si tematica pentru promovare Eonomist IA –Serviciul Investiii Contractare

 

Bibliografia:

 

 1. Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;
 2. Hotararea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica/ acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice din  02.06.2016;
 3. Legea 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor.
 4. Legea nr. 500/2002 privind finantele publice cu modificarile ulterioare.

 

 

 

Tematica:

 1. Negocierea fara publicarea prealabila
 2. Garantia de participare.
 3. Acordul-cadru
 4. Consultarea pietei
 5. Modificarea contractului de achizitie publica/ acordului-cadru
 6. Atribuirea contractelor de achizitie publica si incheierea acordurilor-cadru

 

 

 

 

 

 

Sef serviciu

Ing. Lebada Daniela Nicoleta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IASI     

CLINICA I REUMATOLOGIE

 

 

 

 

TEMATICA PENTRU PROMOVARE PE POST DE ASISTENT MEDICAL   PL

 

1.      Ingrijirea pacientului cu afectiuni reumatismale

2.      Monitorizarea functiilor vitale ale pacientului cu afectiune reumatismala

3.      Explorari paraclinice si analize de laborator specifice in afectiunile reumatismale

4.      Reguli generale de administrare a medicamentelor ( AINS, corticoterapie, imunosupresoare, terapie biologica) , recunoasterea efectelor secundare si atitudinea de urgenta

5.      Educatia sanitara a  pacientului cu boala reumatismala ( prevenirea si combaterea deficitului functional.

6.      Socul anafilactic.

7.      Colectarea, transportul si depozitarea deseurilor provenite din activitatea medicala; tipuri de deseuri rezultate din activitatea medicala

8.      Prevenirea si combaterea infectiilor nosocomiale.

9.      Atributiile generale si specifice ale asistentului medical.

 

 

 

Bibliografie:

1.      Carol Mozes, Tehnica ingrijirii bolnavului , editia a VII-a, Ed. Medicala , Bucuresti  2007

2.      Lucretia Titirca, Urgentele medico-chirurgicale – Sinteze pentru asistenti medicali, editia a III-a , Ed. Medicala, Bucuresti 1989

3.      Ordinul 1226/2012 privind colectarea, transportul si depozitarea deseurilor.

4.      Ordinul MS nr. 1101/2016 privind prevenirea infectiilor nosocomiale in unitatile sanitare.

5.      Ordinul MS nr. 961/2016 privind curatenia si dezinfectia in unitatile sanitare.

 

 

 

 

 

 

SEF CLINICA,

Conf. Dr. Rezus Elena

 

 

 

 

 

 

 

(0 votes)275 views

Pachetul de servicii

TELEMEDICINA

 

 

Ortopedie-traumatologie, Oto - Rino - Laringologie Chirurgie, Neurologie Recuperare neuromotorie Recuperare cardio-pulmonara Neurologie