Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană vă invităm sa vizitați www.fonduri-ue.ro

Conditii de internare

Acte necesare:

Internarea in spital se face pe baza urmatoarelor acte:

 • buletin sau carte de identitate;
 • certificat de nastere in cazul copiilor minori care se interneaza in Clinica ORL;
 • bilet de trimitere - model unic de bilet de trimitere pentru servicii medicale clinice / bilet de internare semnat de medicul din ambulator sau medicul de familie si vizat de medicul de garda al clinicii in care urmeaza sa se interneze;
 • cardul de sanatate;
 • document ce dovedeste calitatea de asigurat (adeverinta salariat, cupon de pensie personal, adeverinta de somaj, adeverinta de elev, adeverinta de asigurat emisa de CAS in care isi are domiciliul pacientul), sau dovada de asigurat din aplicatia SIUI, daca este cazul.
 • in cazul in care asiguratul este salariat va prezenta adeverinta de salariat cu numarul de zile de concediu medical efectuat in ultimele 12 luni.

Externarea pacientului se face de catre medicul curant si se va comunica pacientului cu cel putin 24 de ore inainte. Medicul curant va completa Biletul de externare si scrisoarea medicala in care va consemna diagnosticul la externare, starea pacientului, tratamentul medical, indicatii privind regimul alimentar, data controlului medical si numarul de zile de concediu medical(dupa caz).In cazul externarii pacientului la cerere, i se va explica riscurile la care se poate expune. Medicul curant consemneaza in Foaia de observatie solicitarea de externare a pacientului, iar acesta este pus sa semneze ca a solicitat externarea.La externare se foloseste cardul de sanatate al pacientului.

Documentele care se elibereaza pacientului la externare:

 • Bilet de externare;
 • Scrisoare medicala;
 • Certificat de concediu medical(dupa caz);
 • Adeverinta medicala(dupa caz);
 • Reteta medicala;
 • Decont de cheltuieli.

 

Noutati

Anunt promovare interna personal contractual

Nr.20847/13.09.2019                                                                                                                                                                                                                       Aprobat,

                                                                                                Manager Ec. Cumpat Carmen

                                                          ANUNT

 

Spitalul Clinic de Recuperare Iasi organizeaza examen intern de promovare, in conformitate cu prevederile H.G. 286/2011 cu modificarile si completarile aduse de H.G. nr.1027/2014.

Functia contractuala pentru care se organizeaza examenul de promovare:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. Crt.

Nume si prenume

Denumirea postului initial

Denumirea postului transformat

Sectie /Compartiment

Vechime minima necesara

1

Lungu Ana Maria

Economist II

Economist I

Serviciul RUNOS

3  ani si 6 luni

2

Dumitrachi Elena

Asistent medical debutant PL

Asistent medical PL

Sectia Cl. Recup. Med. Cardiovasculara

6 luni

3

Iordache Simona Elena

Asistent medical debutant PL   

Asistent medical PL

Sectia Cl. Recup. Med. Cardiovasculara

6 luni

4

Matei Alina

Asistent medical debutant PL

Asistent medical PL

Sectia Recup. Neuromotorie

6 luni

5

Prigoreanu Cristina

Asistent medical debutant PL

Asistent medical PL

Sectia Cl. Recup. Med. Respiratorie

6 luni

6

Marin Andreea Ionela

Bioinginer medical specialist

Bioinginer medical principal

Statistica si Informatica medicala

5 ani bioinginer med. specialist

7

Tican Mihaela

Asistent medical debutant PL   

Asistent medical PL

Laborator de analize medicale

6 luni

 

Examenul va avea loc in data de 30 septembrie  2019, ora 11, la sediul unitatii.

Bibliografia si tematica sunt atasate prezentului anunt.

Modalitatea de desfasurare a examenului :

1.Examenul de promovare a personalului contractual consta in sustinerea unei probe scrise sau a unei probe practice, dupa caz, stabilite de comisia de examinare.

2. In cadrul examenului de promovare fiecare membru al comisie de examinare al comisiei de examinare noteaza lucrarea elaborata de candidat cu un punctaj maxim de 100 de puncte, pe baza urmatoarelor criterii :

Cunostinte teoretice necesare functiei evaluate;

Abilitati de comunicare;

Capacitate de sinteza;

Complexitate, initiative, creativitate.

3.Durata examenului  de promovare se stabileste de comisia de examinare in functie de gradul de dificultate si complexitate al subiectelor stabilite, dar nu poate depasi 3 ore.

Comunicare rezultatelor la fiecare proba a examenului se face prin specificarea punctajului final al fiecarui candidat si a mentiunii « admis » sau « respins », prin afisare la sediu unitatii a institutiei organizatorice a examenului, in termen de maxim o  zi lucratoare de la data finalizarii probei.

Dupa afisarea rezultatelor obtinute la proba scrisa si /sau proba practica , dupa caz, candidatii nemultumiti pot depune contestatie in termen de cel mult o zi lucratoare de la data afisarii rezultatului probei scrise si/sau probei practice , sub sanctiunea decaderii din acest drept.

Rezultatele finale se afiseaza la sediul unitatii, precum si pe pagina de internet in termen maximum o zi lucratoare  de la expirarea termenului prevazut la alineatului anterior pentru proba, prin specificarea punctajului final al fiecarui candidat si a mentiunii «  admis » sau « respins ».

       4.Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.

       5. Termenul de depunere a contestatiei este de o zi lucratoare de la data afisarii rezultatelor, sub sanctiunea decaderii din acest drept.

  Dosarul de examen al candidatiilor va contine urmatoarele documente:

                   a) cerere de inscriere la concurs adresata managerului Spitalului Clinic de Recuperare Iasi.

                   b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;

                   c) adeverinta vechime;

Anuntul de concurs, bibliografia si tematica sunt afisate la avizier si pe site-ul unitatii www.scr.ro.

Relatii suplimentare la Serviciul  RUNOS al unitatii tel. 0232.266044/105

 

Sef Serv. RUNOS,

Ec. Axinte Dana

 

 

 

                                                                                                            Aprobat,

                                                                                                Manager,

                                                                                                Ec. Cumpat Carmen

 

Bibliografie pentru examenul de promovare in functia de Economist I din cadrul Spitalului Clinic de Recuperare Iasi, organizat in data de 30.09.2019, ora 11:00.

 

 

Bibliografie :

Legea nr. 95/2006( *actualizata) privind reforma in domeniul sanatatii, Titlu VII Spitalele ;

Legea nr. 53/2003 Codul Muncii, republicat cu modificarile si completarile ulterioare ;

HG nr.. 905/2017 privind registrul personal de evidenta a salariatilor, acualizata ;

Legea nr. 76/16.01.2012 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, actualizata ;

Legea –cadru 153/2017 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice , actualizata ;

Hotarare nr. 937/2018 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata ;

Ordin 870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de munca, organizarea si efectuarea garzilor in unitatile publice din sectorul sanitar, actualizat ;

HG  nr. 153/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea sporurilor la salariile de baza;

Lege nr. 571/2003 privind Codul Fiscal , acutalizat ;

Hotarirea nr. 250/1992 actualizata, privind concediul de odihna si alte concedii ale salariatilor din administratia publica, din regiile autonome cu specific deosebit si din unitatile bugetare ;

Ordonanta de Urgenta nr.158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate , actualizata ;

Hotararea 286/2011 privind aprobarea Regulamentului –cadru privind principiile generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si acriteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare ;

Ordin nr. 1470/2011 pentru aporbarea criteriilor privind angajarea si promovarea in functii, grade si trepte profesionale a personalului contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar ;

Ordin 1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal ;

 

 

 

 

                        Sef Serv. Runos,

                        Ec. Axinte Dana

 

 

                                                                                                    

 

 

 

 

                                                                                       

 

 

Bibliografie pentru examenul de promovare in functia de asistent medical PL din cadrul Spitalului Clinic de Recuperare Iasi,Sectia Clinica Recuperare Medicala Respiratorie organizat in data de 30.09.2019:

 

 

 

Tehnica ingrijirii bolnavului – autor Carol Mozes, editia a VII-a, anul 2007

 • Lucretia Titirica – Urgentele Medico – chirurgicale – Sinteze, Ed. Medicala- 2012
 • Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind rezultate din activitati medicale
 • Ordinului nr.1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare
 • Ordinulul Ministerului Sanatatii nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare publice si private, tehnicii de lucru si interpretare pentru testele de evaluare a eficientei procedurii de curatenie si dezinfectie, procedurilor recomandate pentru dezinfectia mainilor, in functie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice in functie de suportul care urmeaza sa fie tratat si a metodelor de evaluare a derularii si eficientei procesului de sterilizare

 

 

 

 

                                                                                                          Aprobat,

                                                                                                          Manager,

                                                                                                          Ec. Cumpat Carmen

 

Bibliografie pentru examenul de promovare in functia de asistent medical PL din cadrul Spitalului Clinic de Recuperare Iasi,Sectia Clinica Recuperare Med. Cardiovasculara organizat in data de 30.09.2019

 

Tehnica ingrijirii bolnavului – autor Carol Mozes, editia a VII-a, anul 2007

 

•             Lucretia Titirica – Urgentele Medico – chirurgicale – Sinteze, Ed. Medicala- 2012

•             Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind rezultate din activitati medicale

•             Ordinului nr.1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare

•             Ordinulul Ministerului Sanatatii nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare publice si private, tehnicii de lucru si interpretare pentru testele de evaluare a eficientei procedurii de curatenie si dezinfectie, procedurilor recomandate pentru dezinfectia mainilor, in functie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice in functie de suportul care urmeaza sa fie tratat si a metodelor de evaluare a derularii si eficientei procesului de sterilizare

 

 

 

 

Medic sef sectie,

Prof. Dr. Florin Mitu

                                                                                                         

Sectia Recuperare Neuromotorie                                                                                                                                                                                                                                                        

Tematica si bibliografie pentru examen de promovare in asistent medical PL 30.09.2019

TEMATICA :

 

1.            Ingrijirea omului bolnav si a omului sanatos.

2.            Urgente medico – chirurgicale.

3.            Afectiuni chirurgicale.

4.            Tehnici de ingrijire.

 

BIBLIOGRAFIA :

 

      1.MOZES C. Tehnica ingrijirii bolnavului, Ed. Medicala, Bucuresti, 2006.

      2.TITIRCA L. Urgente medico chirurgicale – Sinteze, Editura medicala, Bucuresti, 2001.

      3.*** Ordinul M.S nr.916/2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si control al infectiilor nosocomiale in unitatile sanitare ;

      4.*** Codul de etica si deontologie profesionala al asistentului medical si moasei din Romania, 2005 ;

      5.Teste pentru asistenti medicali , Viorel Gherghina, Mircea Timofte, Gheorghe Nicolae, Bucuresti, 2009.

 

 

 

                  SEF CLINICA ,                                                  ASISTENT SEF,

           Dr. BARZOI RALUCA OANA                                    NITICA CRISTINA

 

Bibliografie bioinginer medical principal :

1.            Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare

2.            Ordin MS nr. 1782/576/2006 privind inregistrarea si raportarea statistica a pacientilor care primesc servicii medicale in regim de spitalizare continua si spitalizare de zi.

3.            Ordinul nr. 840/2018 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice si medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate in regim de spitalizare continua si de zi precum si a metodologiei de evaluare a cazurilor necorfimate din punctul de vede al datelor clinice si medicale pentru care se solicita reconfirmarea.

4.            Bazele retelelor de calculatoare, Editura Teora, 1999.

5.            MS Windows, MS Office – www.microsoft.com

 

 

Bibliografie asistent medical PL , Radiologie si imagistica medicala :

 

1.            A.M.Bratu, C. Zaharia – RADIOIMAGISTICA MEDICALA , RADIOFIZICA SI TEHNICA – Ed. Universitară „Carol Davila” 2016;

2.            Lucretia Titirca, Urgentele medico-chirurgicale – Sinteze pentru asistenti medicali, editia a III-a , Ed. Medicala, Bucuresti 1989

3.            Ordinul 293/30.08.2004 pentru modificarea si completarea Normelor de securitate radiologica in practica de radioterapie, aprobat prin Ordinul presedintelui   Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare nr. 94 din 14.04.2004;

4.            Ordinul MS nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare;

5.            Ordinul MS nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare publice și private, tehnicii de lucru și interpretare pentru testele de evaluare a eficienței procedurii de curățenie și dezinfecție, procedurilor recomandate pentru dezinfecția mâinilor, în funcție de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcție de suportul care urmează să fie tratat și a metodelor de evaluare a derulării și eficienței procesului de sterilizare

6.            Ordinul MS nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activitatea medicala şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza natională de date privind deşeurile rezultate din activitatile medicale

7.            Ordonanţa de Urgenţă Nr. 144 din 28.10.2008, privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România;

8.            Codul de etica si deontologie al asistentului medical generalist, al moasei si al aistentului medical din Romania/2009;

 

 

 

Sef Laborator Radiologie si Imagistica Medicala

Dr Gabriela Cascaval

 

(0 votes)188 views

Pachetul de servicii

TELEMEDICINA

 

 

Ortopedie-traumatologie, Oto - Rino - Laringologie Chirurgie, Neurologie Recuperare neuromotorie Recuperare cardio-pulmonara Neurologie