Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană vă invităm sa vizitați www.fonduri-ue.ro

Conditii de internare

Acte necesare:

Internarea in spital se face pe baza urmatoarelor acte:

 • buletin sau carte de identitate;
 • certificat de nastere in cazul copiilor minori care se interneaza in Clinica ORL;
 • bilet de trimitere - model unic de bilet de trimitere pentru servicii medicale clinice / bilet de internare semnat de medicul din ambulator sau medicul de familie si vizat de medicul de garda al clinicii in care urmeaza sa se interneze;
 • cardul de sanatate;
 • document ce dovedeste calitatea de asigurat (adeverinta salariat, cupon de pensie personal, adeverinta de somaj, adeverinta de elev, adeverinta de asigurat emisa de CAS in care isi are domiciliul pacientul), sau dovada de asigurat din aplicatia SIUI, daca este cazul.
 • in cazul in care asiguratul este salariat va prezenta adeverinta de salariat cu numarul de zile de concediu medical efectuat in ultimele 12 luni.

Externarea pacientului se face de catre medicul curant si se va comunica pacientului cu cel putin 24 de ore inainte. Medicul curant va completa Biletul de externare si scrisoarea medicala in care va consemna diagnosticul la externare, starea pacientului, tratamentul medical, indicatii privind regimul alimentar, data controlului medical si numarul de zile de concediu medical(dupa caz).In cazul externarii pacientului la cerere, i se va explica riscurile la care se poate expune. Medicul curant consemneaza in Foaia de observatie solicitarea de externare a pacientului, iar acesta este pus sa semneze ca a solicitat externarea.La externare se foloseste cardul de sanatate al pacientului.

Documentele care se elibereaza pacientului la externare:

 • Bilet de externare;
 • Scrisoare medicala;
 • Certificat de concediu medical(dupa caz);
 • Adeverinta medicala(dupa caz);
 • Reteta medicala;
 • Decont de cheltuieli.

 

Noutati

Anunt promovare interna personal administrativ

Nr. 23340/24.11.2016

 

 

 

                                                                                                Aprobat,

                                                                                                Manager Ec. Cumpat Carmen

 

                                                          ANUNT

In baza prevederilor H.G. NR. 286/2011 si completata de H.G. nr.1027/2014 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice Spitalul Clinic de Recuperare Iasi, cu sediul in Iasi, str.Pantelimon Halipa nr.14, organizeaza examen intern  de promovare pentru urmatoarele functii contractuale :

A.   Functia contractuala pentru care se organizeaza examenul de promovare :

Nr. Crt.

Nume si prenume

Denumirea postului initial

Denumirea postului transformat

Sectie /Compartiment

Vechime minima necesara

1.

Lungu AnaMaria

Economist . debutant

Economist II

Serviciu Runos

6 luni

2.

Zaborila Liviu Neculai

Tehnician I PL

Tehnician I A PL

Compartiment Tehnic

6 ani si 6 luni

 

B.   Data, ora si locul organizarii examenului :

·        Examenul va avea loc in data de 09.12.2016, ora 10, la sediul unitatii

C.   Bibliografia si tematica sunt atasate prezentului anunt.

D.Modalitatea de desfasurare a examenului :

1.Examenul de promovare a personalului contractual consta in sustinerea unei probe scrise sau a unei probe practice, dupa caz, stabilite de comisia de examinare.

2. In cadrul examenului de promovare fiecare membru al comisie de examinare al comisiei de examinare noteaza lucrarea elaborata de candidat cu un punctaj maxim de 100 de puncte, pe baza urmatoarelor criterii :

a)     Cunostinte teoretice necesare functiei evaluate;

b)    Abilitati de comunicare;

c)     Capacitate de sinteza;

d)    Complexitate, initiative, creativitate.

4.Durata examenului  de promovare se stabileste de comisia de examinare in functie de gradul de dificultate si complexitate al subiectelor stabilite, dar nu poate depasi 3 ore.

Comunicare rezultatelor la fiecare proba a examenului se face prin specificarea punctajului final al fiecarui candidat si a mentiunii « admis » sau « respins », prin afisare la sediu unitatii a institutiei organizatorice a examenului, in termen de maxim o  zi lucratoare de la data finalizarii probei.

Dupa afisarea rezultatelor obtinute la proba scrisa si /sau proba practica , dupa caz, candidatii nemultumiti pot depune contestatie in termen de cel mult o zi lucratoare de la data afisarii rezultatului probei scrise si/sau probei practice si a interviului, sub sanctiunea decaderii din acest drept.

Rezultatele finale se afiseaza la sediul unitatii, precum si pe pagina de internet in termen maximum o zi lucratoare  de la expirarea termenului prevazut la alineatului anterior pentru proba, prin specificarea punctajului final al fiecarui candidat si a mentiunii «  admis » sau « respins ».

       5.Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.

                   6.Incadrarea in noua functie ca urmare a promovarii examenului de promovare se face incepand cu prima zi a lunii urmatoare celei in care a avut loc promovarea.

            7. Termenul de depunere a contestafiei este de o zi lucrdtoare de la data afisarii rezultatelor, sub sanctiunea decaderii din acest drept.

Anuntul de concurs, bibliografia si tematica sunt afisate la avizier si pe site-ul unitatii www.scr.ro.

Relatii suplimentare la Biroul RUNOS al unitatii tel. 0232.266044/105

 

Sef Serviciu RUNOS,

Ec. Axinte Dana

                                                                                                Aprobat,

                                                                                                Manager,

                                                                                                            Ec. Cumpat Carmen

                                                                                                           

Bliografie pentru promovarea unui economist debutant

 

 

Bibliografie :

Legea nr. 95/2006( *actualizata) privind reforma in domeniul sanatatii, Titlu VII Spitalele ;

Legea nr. 53/2003 Codul Muncii, republicat cu modificarile si completarile ulterioare ;

HG nr.. 500/18.05.2011 privind registrul personal de evidenta a salariatilor, acualizata ;

Legea nr. 76/16.01.2012 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, actualizata ;

Legea –cadru 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice , actualizata ;

Lege nr. 340/2015 a bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2016 ;

Hotarare nr. 1017/2015 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata ;

Ordin 870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de munca, organizarea si efectuarea garzilor in unitatile publice din sectorul sanitar, actualizat ;

Ordin nr. 547/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea sporurilor la salariile de baza, in conformitate cu prevederile notei din anexa nr. II/2 la legea cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice ;

Lege nr. 571/2003 privind Codul Fiscal , acutalizat ;

Hotarirea nr. 250/1992 actualizata, privind concediul de odihna si alte concedii ale salariatilor din administratia publica, din regiile autonome cu specific deosebit si din unitatile bugetare ;

Ordonanta de urgenta nr. 57/2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2016, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor piublice, actualizata ;

Ordonanta de Urgenta nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate , actualizata ;

Ordin nr. 60/2006 pentru aprobarea Normeloe de aplicare a prevederilor OUG nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate , actualizat ;

Hotararea 286/2011 privind aprobarea Regulamentului –cadru privind principiile generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si acriteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare ;

Ordin nr. 1470/2011 pentru aporbarea criteriilor privind angajarea si promovarea in functii, grade si trepte profesionale a personalului contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar ;

Ordin 1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal ;

 

 

 

                                                            Sef Serv. RUNOS,

                                                            Ec. Axinte Dana                                              

                        

 

 

Spitalul Clinic De Recuperare Iasi

                                                                                                                            

 

                                                                                                                     Manager,

                                                                                                                     Ec.Carmen Cumpat

 

                                                        

 

                                   

 

                               TEMATICA  PENTRU  PROMOVARE TEHNICIAN  IA

 

 

 

 

Tematic:

-          Legea 64-2008 privind functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor mecanice sub presiune si ridicare.

-          I9-1996 Normativ privind exploatarea instalatiilor sanitare.

-          I 13 -2012 Normativ pentru exploatarea instalatiilor de incalzire.

 

 

 

Bibliografie;

-          Legea 64-2008 din 21 martie republicata colectia ISCIR

-          I 9 -1996 Ministerul Dezvoltarii si Administratiei, publicare Monitorul Oficial

-          I 13-2012 M D A,publicare Monitorul Oficial.

 

 

 

 

 

 

Şef Serviciu Administrativ,

Insp. Vladimir Macari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(0 votes)149 views

Pachetul de servicii

TELEMEDICINA

 

 

Ortopedie-traumatologie, Oto - Rino - Laringologie Chirurgie, Neurologie Recuperare neuromotorie Recuperare cardio-pulmonara Neurologie