Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană vă invităm sa vizitați www.fonduri-ue.ro

Conditii de internare

Acte necesare:

Internarea in spital se face pe baza urmatoarelor acte:

 • buletin sau carte de identitate;
 • certificat de nastere in cazul copiilor minori care se interneaza in Clinica ORL;
 • bilet de trimitere - model unic de bilet de trimitere pentru servicii medicale clinice / bilet de internare semnat de medicul din ambulator sau medicul de familie si vizat de medicul de garda al clinicii in care urmeaza sa se interneze;
 • cardul de sanatate;
 • document ce dovedeste calitatea de asigurat (adeverinta salariat, cupon de pensie personal, adeverinta de somaj, adeverinta de elev, adeverinta de asigurat emisa de CAS in care isi are domiciliul pacientul), sau dovada de asigurat din aplicatia SIUI, daca este cazul.
 • in cazul in care asiguratul este salariat va prezenta adeverinta de salariat cu numarul de zile de concediu medical efectuat in ultimele 12 luni.

Externarea pacientului se face de catre medicul curant si se va comunica pacientului cu cel putin 24 de ore inainte. Medicul curant va completa Biletul de externare si scrisoarea medicala in care va consemna diagnosticul la externare, starea pacientului, tratamentul medical, indicatii privind regimul alimentar, data controlului medical si numarul de zile de concediu medical(dupa caz).In cazul externarii pacientului la cerere, i se va explica riscurile la care se poate expune. Medicul curant consemneaza in Foaia de observatie solicitarea de externare a pacientului, iar acesta este pus sa semneze ca a solicitat externarea.La externare se foloseste cardul de sanatate al pacientului.

Documentele care se elibereaza pacientului la externare:

 • Bilet de externare;
 • Scrisoare medicala;
 • Certificat de concediu medical(dupa caz);
 • Adeverinta medicala(dupa caz);
 • Reteta medicala;
 • Decont de cheltuieli.

 

Noutati

Anunt promovare interna asistenti medicali debutanti

Nr. 12021/15.06.2016

 

 

 

 

 

                                                                                                          Aprobat,

                                                                                                Manager Ec. Cumpat Carmen

 

                                                          ANUNT

In baza prevederilor H.G. NR. 286/2011 si completata de H.G. nr.1027/2014 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice Spitalul Clinic de Recuperare Iasi, cu sediul in Iasi, str.Pantelimon Halipa nr.14, organizeaza examen intern  de promovare pentru urmatoarele functii contractuale :

A.   Functia contractuala pentru care se organizeaza examenul de promovare :

Nr. Crt.

Nume si prenume

Denumirea postului initial

Denumirea postului transformat

Sectie /Compartiment

Vechime minima necesara

1.

Balteanu Catalina

Asistent medical debutant( PL)

Asistent medical (PL)

Laborator recuperare, med.fizica si balneologie

6 luni

2.

Ciobanu Gabriel Mihai

Asistent med.  debutant (PL)

Asistent medical ( PL)

Farmacie

6 luni

3.

Sarbu Maria

Asistent med. debutant (PL)

Asistent medical(PL)

Sectia Clinica Reumatologie

6 luni

 

B.   Data, ora si locul organizarii examenului :

·        Examenul va avea loc in data de 29.06.2016, ora 10, la sediul unitatii

C.   Bibliografia si tematica sunt atasate prezentului anunt.

D.Modalitatea de desfasurare a examenului :

1.Examenul de promovare a personalului contractual consta in sustinerea unei probe scrise sau a unei probe practice, dupa caz, stabilite de comisia de examinare.

2. In cadrul examenului de promovare fiecare membru al comisie de examinare al comisiei de examinare noteaza lucrarea elaborata de candidat cu un punctaj maxim de 100 de puncte, pe baza urmatoarelor criterii :

a)     Cunostinte teoretice necesare functiei evaluate;

b)    Abilitati de comunicare;

c)     Capacitate de sinteza;

d)    Complexitate, initiative, creativitate.

4.Durata examenului  de promovare se stabileste de comisia de examinare in functie de gradul de dificultate si complexitate al subiectelor stabilite, dar nu poate depasi 3 ore.

Comunicare rezultatelor la fiecare proba a examenului se face prin specificarea punctajului final al fiecarui candidat si a mentiunii « admis » sau « respins », prin afisare la sediu unitatii a institutiei organizatorice a examenului, in termen de maxim o  zi lucratoare de la data finalizarii probei.

Dupa afisarea rezultatelor obtinute la proba scrisa si /sau proba practica si interviu, dupa caz, candidatii nemultumiti pot depune contestatie in termen de cel mult o zi lucratoare de la data afisarii rezultatului probei scrise si/sau probei practice si a interviului, sub sanctiunea decaderii din acest drept.

Rezultatele finale se afiseaza la sediul unitatii, precum si pe pagina de internet in termen maximum o zi lucratoare  de la expirarea termenului prevazut la alineatului anterior pentru proba, prin specificarea punctajului final al fiecarui candidat si a mentiunii «  admis » sau « respins ».

       5.Punctajul maxim de promovare este de 50 de puncte.

                   6.Incadrarea in noua functie ca urmare a promovarii examenului de promovare se face incepand cu prima zi a lunii urmatoare celei in care a avut loc promovarea.

            7. Termenul de depunere a contestafiei este de o zi lucrdtoare de la data afisarii rezultatelor, sub sanctiunea decaderii din acest drept.

Anuntul de concurs, bibliografia si tematica sunt afisate la avizier si pe site-ul unitatii www.scr.ro.

Relatii suplimentare la Biroul RUNOS al unitatii tel. 0232.266044/105

 

Sef Serviciu RUNOS,

Ec. Axinte Dana

SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IASI

LABORATORUL DE RECUPERARE, MEDICINA FIZICA, BALNEOLOGIE

 

 

 

 

 

 

 

TEMATICA PENTRU EXAMENUL DE PROMOVARE IN FUNCTIA DE ASISTENT BALNEOFIZIOTERAPIE STUDII POSTLICEALE

 

 

 

 

 

1.      Tehnica de aplicare a bailor galvanice

2.      Tehnica de aplicare a parafinei

 

            Bibliografia:

1.      Andrei Radulescu – Electroterapia, Editura Medicala, 2014.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEF SECTIE,

Dr. Cuibaru Irina

SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IASI

                  FARMACIE    

 

 

 

Tematica si bibliografie pentru promovare interna asistent medical debutant farmacie (PL)

 

                       Tematica:

 

1.  Tractul digestiv si metabolismul

           -antiacide, antiulceroase, antiflatulenta

 

 2. Antiinfectioase de uz sistemic

         - peniciline in combinatii :denumire, concentratii, indicatii.

         - antibacteriene beta-lactamice:denumire, concentratii,indicatii.

         - cefalosporine :denumire, concentratii, indicatii.

3. Sistemul musculo-scheletic

        - preparate antiinflamatoare si antireumatice

        - miorelaxante

4. Aparatul respirator

   - antiasmatice

  - preparate pentru tratamentul tusei

  - antihistaminice de uz sistemic

5. Anxiolitice (tranchilizante)

-derivati de benzodiazepina :indicatii, forma farmaceutica, denumire, contraindicatii.

 

 

 

                  Bibliografie :    Agenda medicala 2015

                                             Memomed 2016                  

                         Farmacopeea romana editia  a X a

 

        

             

 

                                        Farmacist Sef,

                                       Bacila Madinica

SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IASI

CLINICA I REUMATOLOGIE

 

 

TEMATICA  EXAMENULUI DE PROMOVARE IN TREAPTA PROFESIONALA SUPERIOARA – ASISTENT MEDICAL GENERALIST

 

1.      Ingrijirea pacientului cu afectiuni reumatismale.

2.      Monitorizarea functiilor vitale ale pacientului cu afectiuni reumatismale.

3.      Explorari paraclinice si analize de laborator specifice in afectiunile reumatismale.

4.      Reguli generale de administrare a medicamentelor ( AINS, corticoterapie, imunosupresoare, terapie biologica), recunoasterea efectelor secundare si atitudinea de urgenta.

5.      Educatia sanitara a pacientului cu boala reumatismala ( prevenirea si combaterea deficitului functional).

6.      Socul anafilactic.

7.      Colectarea, transportul si depozitarea deseurilor provenite din activitatea medicala; tipuri de deseuri rezultate din activitatea medicala.

8.      Prevenirea si combaterea infectiilor nosocomiale.

9.      Atributiile generale si specifice ale asistentului medical.

 

 

 

Bibliografie:

1.      Carol Mozes, Tehnica ingrijirii bolnavului, editia a VII-a , Ed. Medicala, Bucuresti 2007

2.      Lucretia Titirca , Urgentele medico-chirurgicale- Sinteze pentru asistenti medicali, editia a III-a , Ed. Medicala, Bucuresti 1989

3.      Ordinul 1226/2012 privind colectarea, transportul si depozitarea deseurilor.

4.      Ordinul MS nr. 916/2006 privind prevenirea infectiilor nosocomiale in unitatile sanitare.

5.      Ordinul MSF nr. 261/2006 privind curatarea si dezinfectia in unitatile sanitare.

 

 

 

 

 

 

 

SEF CLINICA,

Conf. Dr. Rezus Elena

 

 

 

 

 

                                                                       

(0 votes)303 views

Pachetul de servicii

TELEMEDICINA

 

 

Ortopedie-traumatologie, Oto - Rino - Laringologie Chirurgie, Neurologie Recuperare neuromotorie Recuperare cardio-pulmonara Neurologie