Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană vă invităm sa vizitați www.fonduri-ue.ro

Conditii de internare

Acte necesare:

Internarea in spital se face pe baza urmatoarelor acte:

 • buletin sau carte de identitate;
 • certificat de nastere in cazul copiilor minori care se interneaza in Clinica ORL;
 • bilet de trimitere - model unic de bilet de trimitere pentru servicii medicale clinice / bilet de internare semnat de medicul din ambulator sau medicul de familie si vizat de medicul de garda al clinicii in care urmeaza sa se interneze;
 • cardul de sanatate;
 • document ce dovedeste calitatea de asigurat (adeverinta salariat, cupon de pensie personal, adeverinta de somaj, adeverinta de elev, adeverinta de asigurat emisa de CAS in care isi are domiciliul pacientul), sau dovada de asigurat din aplicatia SIUI, daca este cazul.
 • in cazul in care asiguratul este salariat va prezenta adeverinta de salariat cu numarul de zile de concediu medical efectuat in ultimele 12 luni.

Externarea pacientului se face de catre medicul curant si se va comunica pacientului cu cel putin 24 de ore inainte. Medicul curant va completa Biletul de externare si scrisoarea medicala in care va consemna diagnosticul la externare, starea pacientului, tratamentul medical, indicatii privind regimul alimentar, data controlului medical si numarul de zile de concediu medical(dupa caz).In cazul externarii pacientului la cerere, i se va explica riscurile la care se poate expune. Medicul curant consemneaza in Foaia de observatie solicitarea de externare a pacientului, iar acesta este pus sa semneze ca a solicitat externarea.La externare se foloseste cardul de sanatate al pacientului.

Documentele care se elibereaza pacientului la externare:

 • Bilet de externare;
 • Scrisoare medicala;
 • Certificat de concediu medical(dupa caz);
 • Adeverinta medicala(dupa caz);
 • Reteta medicala;
 • Decont de cheltuieli.

 

Noutati

Anunt posturi Sectia Neuromotorie

Nr.  5415 din  11.03.2016

                                                                                                                        Aprobat,                                                                                                                                                Manager,

                                                   Ec.Cumpat Carmen Marinela

    ANUNT

 Spitalul Clinic de Recuperare Iasi, cu sediul in Iasi, str.Pantelimon Halipa nr.14, organizeaza concurs pentru ocuparea  urmatoarelor  posturi  vacante :

1.Sectia Recuperare Neuromotorie :

-1 post fiziokinetoterapeut

- 1post brancardier

            Concursul se va desfasura in conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 modificata si completata de H.G. 1027/2014 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice.

            Concursul consta in urmatoarele etape succesive :

                        -selectia dosarelor de inscriere ;

                        -proba scrisa;

                        -proba practica

                        --interviul.

               Conditii de desfasurare a concursului :

1.      Ultima zi pentru depunerea dosarelor de inscriere este 28 martie 2016,

ora 15 :00.

2.      Data si ora organizarii probei scrise : 15 aprilie 2016, ora 9 :00.

3.      Data si ora organizarii probei practice : 15 aprilie 2016, ora 12 :00 ;

4. Data si ora interviului : 15 aprilie 2016 , ora 15 :00.

 1. Locul depunerii dosarelor si al organizarii probelor de concurs : Spitalul Clinic de Recuperare Iasi, str. P. Halipa nr. 14.

Comunicare rezultatelor la fiecare proba a concursului se face prin specificarea punctajului final al fiecarui candidat si a mentiunii « admis » sau « respins », prin afisare la sediu unitatii a institutiei organizatorice a concursului, in termen de maxim o  zi lucratoare de la data finalizarii probei.

Dupa afisarea rezultatelor obtinute la selectia dosarelor, proba scrisa si /sau proba practica si interviu, dupa caz, candidatii nemultumiti pot depune contestatie in termen de cel mult o zi lucratoare de la data afisarii rezultatului selectiei dosarelor, respectiv de la data afisarii rezultatului probei scrise si/sau probei practice si ainterviului, sub sanctiunea decaderii din acest drept.

In situatia contestatiilor formulate fata de rezultatul selectiei dosarelor, comisia de solutionare a contestatiilor va verifica indeplinirea de catre candidatul contestator a conditiilor pentru participare la concurs in termen de maximum o zi lucratoare de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor.

In situatia contestatiilor formulate fata de rezultatul probei scrise, probei practice sau a interviului comisia de solutionare a contestatiilor va analiza lucrarea sau consemnarea raspunsurilor la interviu doar pentru candidatul contestatar in termen de maximum o zi lucratoare de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor.

Rezultatele finale se afiseaza la sediul unitatii, precum si pe pagina de internet in termen maximum o zi lucratoare  de la expirarea termenului prevazut la alineatului anterior pentru proba, prin specificarea punctajului final al fiecarui candidat si a mentiunii «  admis » sau « respins ».

Conditii generale, conform art. 3 din H.G. NR. 286/2011 :

Poate participa la concurs persoana care indeplineste urmatoarele conditii :

a)      Are cetatenie romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania ;

b)      Cunoaste limba romana, scris si vorbit ;

c)      Are varsta minima reglementata de prevederile legale ;

d)     Are capacitate deplina de exercitiu ;

e)      Are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atesta pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate ;

f)       Indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs ;

g)      Nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptie situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice de participare la concurs pentru postul de fiziokinetoterapeut :

- Studii :diploma licenta fiziokinetoterapeut;

- 6 luni vechime in specialitate

Condiţii specifice de participare la concurs pentru postul de brancardier:

studii: scoala generala

Cei interesati vor depune la Biroul RUNOS al unitatii, dosar de concurs care sa cuprinda urmatoarele acte :

·         Cerere de inscriere la concurs care va cuprinde postul si locul de munca pentru care opteaza concurentul, adresata conducatorului institutiei publice organizatorice ;

·         Copia xerox actului de indentitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii,dupa caz;

·         Copia xerox certificate nastere si casatorie daca este cazul ;

·         Copia  carnetului  de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechime in munca

( adeverinta de la ultimul loc de munca si de la CASA DE PENSII IASI) ;

·         Copiile documentelor care atesta nivelul studiilor( diploma licenta, diploma de bacalaureat, certificat scoala generala etc.)

·         Copie xerox Autorizatie de  libera practica eliberata de Directia de Sanatate Publica, valabila.

·         Cazierul judiciar ;

·         Adeverinta  medicala  eliberata de medicul de familie sau de medicul  de medicina muncii din spital care sa ateste faptul ca este apt pentru exercitarea profesiei ( Dr. Munteanu Georgeta –nr. telefon 0788437959,0740256003)

·         Copia fisei de evaluare a performantelor profesionale individuale sau  recomandare de la ultimul loc de munca privind profilul moral si profesional al candidatului ;

·         Curriculum vitae.

·         1 Dosar de carton cu sina.

Copiile de pe actele prevazute la alin(1) se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs, sau in copii legalizate.

Anuntul de concurs, bibliografia si tematica sunt afisate la avizier si pe site-ul unitatii www.scr.ro.

Relatii suplimentare la Biroul RUNOS al unitatii tel. 0232.266044/105

 

Sef seviciu  RUNOS,

                        Ec. Axinte Dana

                                                                                         Aprobat Manager,

                                                                                                Ec. Carmen Cumpat

 

 

Bibliografia si tematica pentru postul  de       fiziokinetoterapeut

 

 

                                           BIBLIOGRAFIE:

1.   T. Sbenghe – Kinetologie profilactică, terapeutică și de recuperare, Ed. Medicală, București, 1987.

2.   T. Sbenghe – Bazele teoretice și practice ale kinetoterapiei, Ed. Medicală, București, 1999.

3.   T. Sbenghe – Recuperarea medicală  a sechelelor posttraumatice ale membrelor, Ed. Medicală, București, 1981.

4.   I. Kiss – Fiziokinetoterapia și recuperarea medicală, Ed. Medicală, București, 1999.

5.   I. Pop și colab: Evaluare clinică articulară și musculară, Ed. Medicală, Cluj, 2002.

6.   N. Robănescuși colab: Reeducarea neuromotorie. Recuperare funcțională și readaptare. Ed a III-a revizuită și adăugită, Ed. Medicală, București, 2001, paginile 45-67, 94-108, 175-196, 197-208, 209-223, 224-265, 266-270.

7.   Legislația în vigoare conform fișei postului.

8.   Esentialul in Medicina Fizica si Recuperare medicala ed. Gr.T. Popa, Iasi, 2010.

 

TEMATICĂ

1.   Kinetologia. Definiție. Obiectul de studiu. Terminologie. Introducere în practica medicală. Istoric.

2.   Prezentarea sălii de kinetoterapie. Aparatură. Dotarea materială. Circuitul pacienților. Reguli de igienă în sală.

3.   Bazele fizice ale kinetologiei. Forță. Mișcare. Principiile I, II, III ale dinamicii.

4.   Bazele fizice ale kinetologiei. Gravitația. Sprijinul. Noțiuni de cinematică: reperul, direcția de mișcare, viteza și accelerația.

5.   Bazele anatomice ale kinetologiei. Poziția „zero”. Planurile de mișcare, relația plan-axă de mișcare. Terminologie convențională.

6.   Aparatul locomotor ca aparat specializat. Unitatea mio-artro-kinetică.

7.   Articulația, cartilajul și osul în raport cu mișcarea. Relația între patologia acestor structuri și kinetoterapie.

8.   Mușchiul, tendonul, nervul și ligamentul în raport cu mișcarea. Relația între patologia acestor structuri și kinetoterapie.

9.   Căile motricității voluntare și involuntare. Bucla gama. Unitatea motorie. Coeficientul de inervație. Sinapsa neuro-musculară.

10. Placa motorie și proprioceptorii. Rolul lor în menținerea tonusului muscular.

11. Controlul medular și supramedular al motricității. Reflexele miotatice și semnificația lor.

12. Coordonarea. Incoordonarea. Antrenarea și refacerea coordonării.

13. Fitness. Rezistența generală. Antrenarea. Adaptarea. Dezantrenarea. Decondiționarea.

14. Exercițiul aerobic în practica medicală (la sedentari, imobilizați, vârstnici, cardiovasculari, bronho-pulmonari, bolnavi psihici).

15. Locul și rolul kinetoterapiei în cadrul programelor de recuperare. Terminologie de specialitate. Obiective de bază.

16. Refacerea amplitudinii de mișcare. Inhibiția activă. Tehnici: cotracție-relaxare, contracție-relaxare-contracție, contracția agonistului.

17. Jocul articular. Rularea. Alunecarea. Răsucirea. Compresia. Tracțiunea. Efectele jocului articular. Indicațiile terapeutice ale refacerii jocului articular.

18. Mecanica mușchiului. Lungimea mușchiului. Frecvența schimbării în lungime a mușchiului. Puterea mușchiului.

19. Arhitectura mușchiului. Inserțiile musculare.

20. Energia musculară. Extragerea energiei din glucoză și acizi grași. Moleculele celulare surse directe de energie.

21. Factorii neurali ai contracției musculare. Recrutarea unităților motorii. Ritmul de descărcare.

22. Corectarea posturii și aliniamentul corpului.

23. Exerciții rezistive. Precauții și contraindicații. Principii de aplicare.

24. Contracția izometrică, isotonă și isokinetică. Tehnici, executare, precauții, indicații, contraindicații.

25. Rezistența musculară. Definirea termenului. Conținut. Metode de refacere a rezistenței musculare.

26. Puterea musculară. Substratul anatomo-funcțional. Metode de refacere.

27. Tehnici kinetoterapeutice. Tehnici anakinetice și kinetice.

28. Exerciții fizice terapeutice. Bazele procedurale. Tipurile de contracții musculare. Elemente facilitatorii sau inhibitorii.

29. Kinetoterapia pentru refacerea mobilității șoldului (flexia, extensia, abducția, adducția, etc). Mobilități pasive combinate. Tracțiuni specifice.

30.  Kinetoterapia pentru refacerea forței musculare a șoldului. Exerciții de tonifiere musculară.

31. Kinetoterapia pentru refacerea stabilității, mișcării controlate și abilității șoldului. Refacerea stabilității contralaterale.

32. Kinetoterapia pentru refacerea mobilității genunchiului. Refacerea flexiei, extensiei, mișcării de rotație, a alunecării tibiei pe femur și a mobilității rotulei.

33. Kinetoterapia pentru refacerea forței musculare în articulația genunchiului. Exerciții de tonifiere musculară.

34.  Kinetoterapia pentru refacerea stabilității, mișcării controlate și abilității genunchiului. Refacerea stabilității contralaterale.

35. Kinetoterapia pentru refacerea mobilității și forței musculare a piciorului. Exerciții de tonifiere musculară.

36. Kinetoterapia pentru refacerea stabilității, mișcării controlate și abilității piciorului. Refacerea stabilității contralaterale.

37. Kinetoterapia pentru refacerea mobilității umărului. Posturarea. Mobilizările pasive. Mobilizările autopasive. Mobilizări active.

38. Kinetoterapia pentru refacerea forței musculare în articulația umărului. Exerciții de tonifiere musculaturii scapulare și glenohumerale.

39. Kinetoterapia pentru refacerea stabilității, mișcării controlate și abilității umărului. Tehnici pentru musculatura scapulară și glenohumerală.

40. Kinetoterapia specială în genunchiul cotului. Posturarea. Mobilizările pasive. Mobilizările autopasive. Metode de facilitare.

41. Kinetoterapia pentru refacerea forței musculare a cotului. Exerciții de tonifiere musculară.

42. Kinetoterapia pentru refacerea stabilității, mișcării controlate și abilității cotului. Exerciții pentru flexori, extensori, pronatori și supinatori.

43. Kinetoterapia pentru refacerea mobilității pumnului. Reeducarea flexiei, extensiei, înclinărilor laterale și cubitale.

44. Kinetoterapia pentru refacerea forței musculare în articulația pumnului. Exerciții pentru tonifierea musculaturii.

45. Kinetoterapia pentru refacerea stabilității, mișcării controlate și abilității pumnului. Exerciții pentru flexia-extensia pumnului.

46. Kinetoterapia pentru refacerea mobilității articulațiilor mâinii. Adaptarea unor posturi. Mobilizările pasive. Mobilizările autopasive și active. Metode de facilitare.

47. Kinetoterapia pentru refacerea forței musculare la nivelul mâinii. Refacerea forței musculare a policelui și a degetelor II, III, IV, V.

48. Kinetoterapia pentru refacerea abilității și coordonării la nivelul degetelor și mâinii. Pensele polici-digitale.

49. Kinetoterapia pentru refacerea mobilității și echilibrarea tonică a grupelor musculare la nivelul coloanei cervicale. Posturi. Exerciții pasive, autopasive și active. Tehnici kinetoterapeutice facilitatoare.

50. Kinetoterapia pentru refacerea mobilității și echilibrarea tonică musculară la nivelul coloanei dorso-lombare. Posturi. Exerciții pasive, autopasive și active. Tehnici kinetoterapeutice facilitatoare.

51. Kinetoterapia pentru refacerea tonusului și motricității musculaturii faciale în paraliziile de nerv facial.

52. Kinetoterapia pentru tonizarea musculaturii abdominale. Exerciții active și active contrarezistență.

53. Exerciții de facilitare. Scheme pentru trunchiul superior și pentru trunchiul inferior.

54. Complexe kinetice pentru refacerea forței musculare a cotului. Exerciții pentru tonifiere musculară.

55. Exerciții pentru refacerea mobilității pumnului. Proceduri fizicale ajutătoare.

56. Exerciții de tonifiere pentru refacerea forței musculare în articulația pumnului.

57. Exerciții pentru refacerea stabilității, mișcării controlate și abilității pumnului. Accent pe flexia-extensia articulației.

58. Complexe de exerciții pentru refacerea mobilității articulațiilor mâinii. Imobilizări corectoare și exerciții pasive, asistate și active pentru police și degete II, III, IV, V.

Proceduri facilitatoare.

59. Exerciții pentru refacerea forței musculare la nivelul mâinii și degetelor. Reeducarea penselor de forță la nivelul degetelor.

60. Exerciții pentru pentru refacerea abilității și coordonării la nivelul degetelor și mâinii. Posturări și exerciții pentru refacerea tuturor penselor de finețe polici-digitale.

61. Grupaje de exerciții pentru reeducarea și echilibrarea grupelor de mușchi de la nivelul coloanei cervicale. Asocierea tehnicilor facilitatoare.

62. Exerciții pentru reeducarea mobilității și echilibrarea musculară la nivelul coloanei lombare. Programe kinetice diferențiate pe aspecte etiopatogenetice importante (discopatii, pelvispondilite, posttraumatice).

63. Exerciții și tehnici facilitatoare pentru tonizarea musculaturii feței și a orbicularilor în paraliziile de nerv facial (centrale și periferice).

64. Complexe kinetoterapeutice pentru refacerea tonicității și troficității musculaturii abdominale. Aparatură facilitatoare.

65. Tehnici kinetice de facilitare adaptate trunchiului superior și trunchiului inferior.

66. Kinetoterapia specială. Definirea domeniului. Istoric. Principii. Clasificare. Indicații.

67. Periartrita scapulohumerală. Tehnici kinetologice în funcție de entitatea nosologică.

68. Cotul posttraumatic. Mâna rigidă. Kinetoterapia specifică.

69. Coxartroza. Kinetoterapia specifică în funcție de tabloul clinic și variantele etiologice ale coxartrozei.

70. Șoldul posttraumatic. Luxațiile. Fracturile. Kinetoterapia diferențiată.

71. Coxartroza operată. Kinetoterapia specifică în funcție de tipul de intervenție chirurgicală.

72. Gonartroza primară și secundară. Kinetoterapia în stadiul inițial, evoluat și cel final, în funcție de etiologie.

73. Lombosacralgia. Kinetoterapia specifică aplicabilă în perioada acută și subacută.

74. Lombosacralgia. Kinetoterapia specifică aplicabilă în perioada cronică și de remisiune completă.

75. Kinetoterapia specifică sindroamelor postlaminectomie lombară.

76. Recuperarea neuromotorie a bolnavului hemiplegic. Metode de facilitare (Kabat, Frenkel, Phelps, Brunstrom).

77. Exercițiile posturale în prevenția pozițiilor vicioase la pacientul hemiplegic.

78. Recuperarea neuromotorie a bolnavului hemiplegic. Tehnica Bobath și Tardieu.

79. Tehnici de relaxare în recuperarea pacientului hemiplegic.

80. Kinetologia recuperatorie a pacientului hemiplegic la domiciliu.

81. Tehnici kinetologice în recuperarea neuropatiilor periferice. Sindromul motor.

82. Tehnici kinetologice în recuperarea neuropatiilor periferice. Sindromul senzitiv.

83. Tehnici kinetologice în recuperarea neuropatiilor periferice. Sindromul vasculo-trofic.

84. Tehnici kinetologice în recuperarea paraplegiilor postraumatice.

85. Tehnici specifice kinetoprofilaxiei primare.

86. Tehnici specifice kinetoprofilaxiei secundare.

87. Bilanțul articular. Condiții de efectuare. Fisă de bilanț.

88. Măsurarea, înregistrarea și interpretarea valorilor goniometrice.

89. Instrumentarul necesar pentru testingul muscular.

90. Testingul articulației scapulo-humerale și cotului.

91. Testingul articulației radiocubitale și pumnului.

92. Testingul articulației mâinii.

93. Testingul articulației coxofemurale.

94. Testingul articulației genunchiului.

95. Testingul articulației tibio-tarsiene.

96. Testarea piciorului.

97. Testarea coloanei cervicale.

98. Testarea coloanei dorsale.

99. Testarea coloanei lombare.

100. Testarea articulației temporo-mandibulare.

101. Bilanțul muscular. Importanța bilanțului muscular.

102. Testingul muscular. Dezvoltarea TM. Rolul TM în cadrul bilanțului funcțional.

103. Poziția subiectului pentru testing. Cotarea forței musculare. Examinarea mușchilor și  a forței de contracție.

104. Bilanțul muscular pentru umăr.

105. Bilanțul muscular pentru braț.

106. Bilanțul muscular pentru cot.

107. Bilanțul muscular pentru antebraț.

108. Bilanțul muscular pentru pumn.

109. Bilanțul muscular pentru degete II, III, IV, V de la mână.

110. Bilanțul muscular pentru police.

111. Bilanțul muscular pentru șold.

112. Bilanțul muscular pentru genunchi.

113. Bilanțul muscular pentru picior.

114. Bilanțul muscular pentru gât.

115. Bilanțul muscular pentru trunchi.

116. Bilanțul muscular pentru bazin.

117. Evaluare globală.

118. Evaluarea alinierii și posturii corpului

119. Manevrele fundamentale ale masajului normal : descriere, tipuri de masaj, indicatii, contraindicatii.

120. Electrostimularea musculara tipuri, indicatii, contraindicatii.

121. Electroterapie : curenti de joasa medie si inalta frecventa- indicatii, contraindicatii, tehnica de lucru.

122. Terapia in camp magnetic de joasa frecventa – indicatii, contraindicatii, tehnica de lucru.

123. Terapia cu ultrasunete – indicatii , contraindicatii, tehnica de lucru, metode de aplicare.


 

                                                                                                            Aprobat Manager,

                                                                                      Ec. Carmen Cumpat

 

 

                        Bibliografia si tematica pentru postul de brancardier

 

 

·         Bibliografia :

·         Tehnica ingrijirii bolnavului – autor Carol Mozes, editia a VII-a, anul 2007;

·         Ordinul nr. 219/2002 (cu completarile ulterioare) privind gestionarea deseurilor;

·         Ordinul nr. 916/2006 privind prevenirea infectiilor nosocomiale in unitatile sanitare;

·         Ordinul MSF nr. 261/2006 privind curatearea, dezinfectia in unitatile sanitare.

·         Tematica:

1.Respectarea circuitelor in unitatile sanitare;

2.Dezinfectia, tehnici de dezinfectie;

3.Atributii generale ale brancardierului;

              4.Ordinul nr. 219/2002 (cu completarile ulterioare) privind gestionarea deseurilor;

                        5.Ordinul MSF nr. 261/2006 privind curatearea, dezinfectia in                  unitatile sanitare

 

Sef Sectie Neuromotorie

Dr. Barzoi Raluca Oana

 

 

                                                                                                                                                APROBAT,

  Manager

                                                                                                                       Ec. Carmen Cumpat

                                                                                     

 

 

 

 

LISTA DE CONTROL A PAGINILOR REVIZUITE

Nr.

ed./rev.

Pag.

rev.

Obiectul reviziei

0/

 

 

 

 

 

 

 

 

FISA POSTULUI

OCUPATIA: FIZIOKINETOTERAPEUT

COD COR: 226405

 

 

 

 

 

 

TITULAR POST

 

FUNCTIA/POSTUL/SPECIALITATEA: fiziokinetoterapeut

 

LOC MUNCA: Sectia Neuromotorie / Sala kinetoterapie

 

GRADUL PROFESIONAL : fiziokinetoterapeut

 

NIVELUL POSTULUI: de executie

 

 

 

 

 

Data

Elaborat

Verificat

Aprobat

 

Funcţia/Nume

Semnătura

Funcţia/Nume

Semnătura

Funcţia/Nume

Semnătura

Ref.de specialitate gr.I

Pricop Mihaela

 

Sef Serv.RUNOS

Ec. Axinte Dana

 

Manager

Ec. Cumpăt Carmen

 

Exemplar nr:

1.CERINTELE POSTULUI:

a)    Pregătirea profesionala:studii superioare;

b)    Certificat de membru eliberat de DSP,in termen de valabilitate;

c)    Experienţa necesara: experienţa in munca si in specialitatea postului;  

d)    Conştiinciozitate fata de sarcinile pe care le are de îndeplinit;

e)    Dificultatea operaţiunilor specifice postului: cunoaşterea gradului de risc in utilizarea aparaturii medicale din dotare, efortul intelectual si fizic necesar in îngrijirea medicala, gradul de autonomie in luarea unor decizii in caz de urgenta;

f)     Responsabilitatea implicata de post: responsabilitatea actului medical, responsabilitatea confidenţialităţii îngrijirilor medicale acordate pacienţilor spitalului;

2.RELATII

a)  IERARHICE:

-          este subordonat  medicului sef de sectie ;

b) FUNCTIONALE:

-          colaborează cu celelalte secţii/compartimente sau subunitati funcţionale ale spitalului in scopul realizării sarcinilor de serviciu si in scopul furnizării de servicii medicale in sistemul asigurărilor sociale de sănătate, conform contractului încheiat intre spital si Casa de Asigurări de Sănătate Iaşi.

3.PROGRAM DE LUCRU :

- activitate curenta in cadrul secţiei conform programului de lucru stabilit in conformitate cu prevederile legale in vigoare: 7 ore/zi.

4.ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI :

I. Atributii fiziokinetoterapeut:

1.    Pe baza diagnosticului clinic corect si complet, insotit de parametrii morfofunctionali ai afectiunii, cat si a bolilor asociate, stabileste planul de tratament specific recuperator, programul de lucru, locul si modul de desfasurare a acestuia (individual, la pat, la sala de kinetoterapie, la bazin, la aparate) ;

2.    Aplica terapia prin miscare folosind metodologia reclamata de starea si evolutia patologica a bolnavului in sala de kinetoterapie, special amenajata ;

3.    Repartizeaza bolnavii personalului din subordine ;

4.    Controleaza si raspunde de intreaga activitate a personalului mediu sanitar cu care lucreaza ;

5.    Mentine o legatura permanenta pe baza de informare reciproca cu mediul de resort asupra starii de sanatate si a evolutiei bolnavului ;

6.    Tine evidenta statistica a tratamentului medical recuperator si urmareste din punct de vedere al optimizarii, eficienta tratamentului ;

7.    Asigura si raspunde de aplicarea tuturor masurilor de igiena, protectia muncii si educatie sanitara corespunzatoare tratamentului medical recuperator ;

8.    Completeaza fisa kinetoterapeutului ;

9.    Efectueaza bilanturile functionale, testingul muscular si pune diagnosticul functional la inceperea si la sfarsitul tratamentului medical recuperator ;

10.  Poate efectua gimnastica electrica in functie de starea bolnavului ;

11.  Poarta echipamentul de protectie prevazut de ROI, care va fi schimbat ori de cate ori este nevoie, pentru pastrarea igienei si a aspectului estetic personal ;

12.  Sa nu-si depaseasca atributiile de serviciu ;

13.  Sa fie loial echipei si institutiei respectand ierarhia profesionala, confidentialitatea si secretul profesional ;

14.  Respecta si apara drepturile pacientului;

15.  Se  preocupa  de  actualizarea  cunostintelor  profesionale, prin  studiu individual sau alte forme  de  educatie  medicala  continua  si  conform  cerintelor  postului;

16.  Contribuie la perfectionarea personalului mediu sanitar din subordine ;

17.  Are obligatia de anunta in cel mai scurt timp medicul curant in legatura cu orice caz de imbolnavire sau de aparitie a unei boli transmisibile in familie cu situatiile de incapacitate temporara de munca ;

18.  Supravegheaza dezinfectia ciclica;

19.  Participa la instructajele inpuse de CPCIN, PSI si protectia muncii ;

20.  Utilizeaza integral timpul de lucru, respectand programul de lucru ;

21.  Respecta prevederile Ordinului nr. 916/2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale în unităţile sanitare, prevederile Legii nr.132/2010 privind colectarea selectiva a deseurilor, prevederile Ordinului MSF nr.261/2006 privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare precum si  prevederile Ordinului MS 914/2006 privind conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca un spital in vederea autorizarii ;

II. Atributii generale:

 1. Are obligatia de a semna zilnic in condica de prezenta cu mentionarea orei de venire si de plecare din serviciu;
 2. Respecta graficul de lucru pe tura stabilita;
 3. Nu va parasi locul de munca fara aprobarea medicului sef;
 4. Schimbarea turei de lucru se va solicita prin cerere scrisa aprobata de medicul coordonator si cu avizul managerului unitatii;
 5. Are obligatia de a respecta programarea concediului de odihna planificat la inceputul anului;
 6. Este interzis fumatul, venirea la serviciu in stare de ebrietate si consumul de bauturi alcoolice in timpul programului de lucru;
 7. Respecta prevederile ROI si ale ROF ;
 8. Urmareste si asigura folosirea, pastrarea si intretinerea corecta a bunurilor din dotarea salii de kinetoterapie;
 9. Are obligatia sa prezinte la serviciul RUNOS certificat de membru eliberat de DSP, in termen de valabilitate.

III. Atributii  privind securitatea si sanatatea in munca, PSI, colectare deseuri:         

1.Îşi însuşeşte si respecta normele de securitate si sănătate in munca prevăzute in Legea nr. 319/2006 si normele de aplicare ale acesteia;

Art.22-prevede ca fiecare lucrator  trebuie sa isi desfasoare activitatea in conformitate cu pregatirea si instruirea sa, precum si cu instructiunile primite din partea angajatorului, astfel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca;

Art.23-prevede obligatiile lucratorilor:

- sa utilizeze corect aparatura, substntele periculoase,echipamentele de transport;

- sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat;

-sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii si sa utilizeze corect aceste dispozitive;

-sa comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de munca despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru sanatatea lucratorilor, precum si orice deficienta a sistemelor de protectie;

-sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoana;

-sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, atat timp cat este necesar, pentru a face posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari, pentru protectia sanatatii si securitatii lucratorilor;

-sa coopereze atat timp cat este necesar, cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, pentru a permite engajatorulu sa se asigura ca mediul de munca si conditiile de lucru sunt sigure si fara riscuri pentru securitate si sanatate, in domeniul sau de activitate;

-sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in munca si masurile de aplicare ale acestora;

-sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii santari 

2. Îşi însuşeşte si respecta prevederile Legii nr. 481/2004 privind situaţii de urgenta;

3. Îşi însuşeşte si respecta prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;

4. Îşi însuşeşte si respecta prevederile Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectiva a deşeurilor in instituţiile publice.

IV. Atributii  privind Sistemul de Management al Calitatii (SMC):

1.    Îşi însuşeşte si respecta cerintele procedurilor SMC ;

2.    Îşi însuşeşte si respecta cerintele Manualului Calitatii ;

3.    Elaboreaza/participa la elaborarea de proceduri de lucru atunci cand este cazul ;

   Aceste atributii nu sunt limitative, salariatul avand obligatia de a respecta si duce la indeplinire orice alte sarcini, decizii si dispozitii primite din partea conducerii unitatii, a Directiei de Sanatate Publica sau a Ministerului Sanatatii in baza reglementarilor legale in vigoare.

 Raspunde disciplinar, material si penal atunci cand:

     1. nu respecta programul de activitate stabilit de conducerea societatii;

2.nu respecta conduita, etica si deontologia profesiei de fiziokinetoterapeut;

3.nu respecta disciplina muncii si nu utilizeaza corespunzator instalatiile si echipamentele de lucru si cele de protectie ;

4.nu duce la indeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare atributiilor de serviciu si orice sarcini specifice ;

5. comite orice alte abateri sanctionabile prin regulamentul intern, codul muncii sau alte acte normative aflate in vigoare.

5.Salarizare:

 • Salarizarea este în conformitate cu legislaţia  in vigoare;
 • Salariul de bază este remuneraţia primită in raport cu munca depusa, cu cantitatea si calitatea acesteia, cu importanta sociala a muncii.

Fisa postului este valabila pe intreaga perioada de desfasurare a contractului de munca, putand fi reinnoita in cazul aparitiei unor noi reglementari legale  sau ori de cate ori este necesar.

 

 

Seful locului de munca,

Functia : Medic sef sectie

Numele si prenumele :

Semnatura : …………………………………                        

 

                                 

                                                                                   

                                                                                 Luat la cunostinta si primit un exemplar salariat

                                                                                    Numele si prenumele:

                                                                                    Semnatura: .............................................

                                                                                                Data: .................................     

 

                                                                                                                                                APROBAT,

  Manager

                                                                                                                       Ec. Carmen Cumpat

                                                                                     

 

 

 

 

LISTA DE CONTROL A PAGINILOR REVIZUITE

Nr.

ed./rev.

Pag.

rev.

Obiectul reviziei

0/1

1

Modificare cod COR

 

 

 

 

 

FISA POSTULUI

OCUPATIA: BRANCARDIER

COD COR: 325801

 

 

 

 

 

 

 

TITULAR POST

FUNCTIA/POSTUL/SPECIALITATEA: brancardier

 

LOC MUNCA:

 

GRADUL PROFESIONAL : brancardier

 

NIVELUL POSTULUI: de executie

 

 

 

 

 

Data

Elaborat

Verificat

Aprobat

 

Funcţia/Nume

Semnătura

Funcţia/Nume

Semnătura

Funcţia/Nume

Semnătura

Ref.de specialitate

Pricop Mihaela

 

RC

Ec. Toma Mirela

 

Manager

Ec. Cumpăt Carmen

 

Exemplar nr:

 

1.CERINTELE POSTULUI:

           a) Pregătirea profesionala: Şcoala generala;

            b) Experienţa necesara: experienţa in activitate

 2.RELATII

a)  IERARHICE:

-                      este subordonat  medicului sef de sectie , medicului specialist/medic primar, asistentului sef si asistentului medical;

b) FUNCTIONALE:

-                      colaborează cu personalul compartimentului, cu celelalte secţii/compartimente sau subunităţi funcţionale ale spitalului si cu pacienţii in scopul realizării sarcinilor de serviciu.

3.PROGRAM DE LUCRU :

- activitate curenta in cadrul compartimentului  conform programului de lucru stabilit in conformitate cu prevederile legale in vigoare: 8 ore/zi.

4.ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI :

I.Atributii brancardier :

1.            Isi desfasoara activitatea sub indrumarea si supravegherea asistentului medical sef sau asistentului medical de serviciu;

2.            Se ocupa de transportul bolnavilor;

3.            Se ocupa de functionarea, curatenia si dezinfectarea carucioarelor de transport, a targilor si cunoaste solutiile dezinfectante si modul de folosire;

4.            Efectueaza transportul cadavrelor, respectand regulile de etica, insotit de inca doua persoane, cu documentele de identificare;

5.            La transportul cadavrelor va folosi obligatoriu echipament special de protectie (un halat de protectie, manusi de cauciuc, masca, boneta si botosei de protectie pentru serviciile de chirurgie);

6.            Va anunta orice eveniment deosebit ivit asistentului medical de serviciu, asistentului medical sef si medicului (in serviciul de garda);

7.            Nu are dreptul sa dea informatii privind starea bolnavului;

8.            Va avea un comportament etic fata de bolnav, apartinatorii acestuia si fata de personalul medico-sanitar;

9.            Respecta ordinea si disciplina la locul de munca, folosind integral si cu maxima eficienta timpul de munca;

10.          Isi desfasoara activitatea in mod responsabil, conform reglementarilor profesionale si cerintelor postului;

11.          Poarta echipamentul de protectie prevazut de ROI care va fi schimbat ori de cate ori este nevoie pentru pastrarea igienei si aspectului estetic personal;

12.          Indeplineste toate indicatiile asistentei sefe privind intretinerea spatiului exterior arondat ;

13.          Va efectua orice sarcini profesionale stabilite de un cadru superior ;

14.   Are obligatia de a anunta in cel mai scurt timp asistenta coordonatoare in legatura cu orice caz de   imbolnavire sau de aparitie a unei boli transmisibile in familie, cu situatiile de incapacitate  temporara de munca ;

15.  Participa la instructajele impuse de CPCIN, PSI si protectia muncii ;

16.          Respecta  prevederile Ordinului nr. 1226/2012 privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale, prevederile Ordinului nr. 916/2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale în unităţile sanitare, prevederile Legii nr.132/2010 privind colectarea selectiva a deseurilor, prevederile Ordinului MSF nr.261/2006 privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare precum si  prevederile Ordinului MS 914/2006 privind conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca un spital in vederea autorizarii ;

II.Atributii generale:

1.            Are obligatia de a semna zilnic in condica de prezenta cu mentionarea orei de venire si de plecare din serviciu;

2.            Respecta graficul de lucru pe tura stabilita;

3.            Nu va parasi locul de munca fara aprobarea asistentului sef;

4.            Schimbarea turei de lucru se va solicita prin cerere scrisa aprobata de medicul coordonator si cu avizul managerului unitatii;

5.            Are obligatia de a respecta programarea concediului de odihna planificat la inceputul anului;

6.            Este interzis fumatul, venirea la serviciu in stare de ebrietate si consumul de bauturi alcoolice in timpul programului de lucru;

7.            Respecta prevederile ROI si ale ROF ;

8.            Urmareste si asigura folosirea, pastrarea si intretinerea corecta a bunurilor din dotarea compartimentului.

III.  Atributii  privind securitatea si sanatatea in munca, PSI, colectare deseuri:

1.            Îşi însuşeşte si respecta normele de securitate si sănătate in munca prevăzute in Legea nr. 319/2006 si normele de aplicare a acesteia;

Art.22-prevede ca fiecare lucrator  trebuie sa isi desfasoare activitatea in conformitate cu pregatirea si instruirea sa, precum si cu instructiunile primite din partea angajatorului, astfel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca;

Art.23-prevede obligatiile lucratorilor:

- sa utilizeze corect aparatura, substntele periculoase,echipamentele de transport;

- sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat;

-sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii si sa utilizeze corect aceste dispozitive;

-sa comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de munca despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru sanatatea lucratorilor, precum si orice deficienta a sistemelor de protectie;

-sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoana;

-sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, atat timp cat este necesar, pentru a face posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari, pentru protectia sanatatii si securitatii lucratorilor;

-sa coopereze atat timp cat este necesar, cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, pentru a permite engajatorulu sa se asigura ca mediul de munca si conditiile de lucru sunt sigure si fara riscuri pentru securitate si sanatate, in domeniul sau de activitate;

-sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in munca si masurile de aplicare ale acestora;

-sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari 

2.            Îşi însuşeşte si respecta prevederile Legii nr. 481/2004 privind situaţii de urgenta;

3.            Îşi însuşeşte si respecta prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;

4.            Îşi însuşeşte si respecta prevederile Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectiva a deşeurilor in instituţiile publice.

IV.Atributii  privind Sistemul de Management al Calitatii (SMC):

1.            Îşi însuşeşte si respecta cerintele procedurilor SMC ;

2.            Îşi însuşeşte si respecta cerintele Manualului Calitatii ;

3.            Elaboreaza/participa la elaborarea de proceduri de lucru atunci cand este cazul ;

Aceste atributii nu sunt limitative, salariatul avand obligatia de a respecta si duce la indeplinire orice alte sarcini, decizii si dispozitii primite din partea conducerii unitatii, a Directiei de Sanatate Publica sau a Ministerului Sanatatii in baza reglementarilor legale in vigoare.

Raspunde disciplinar, material si penal atunci cand:

     1. nu respecta programul de activitate stabilit de conducerea societatii;

2.nu respecta conduita, etica si deontologia profesiei;

3.nu respecta disciplina muncii si nu utilizeaza corespunzator instalatiile si echipamentele de lucru si cele de protectie ;

4.nu duce la indeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare atributiilor de serviciu si orice sarcini specifice ;

5. comite orice alte abateri sanctionabile prin regulamentul intern, codul muncii sau alte acte normative aflate in vigoare.

5.Salarizare:

·                     Salarizarea este în conformitate cu legislaţia  in vigoare;

·                     Salariul de bază este remuneraţia primită in raport cu munca depusa, cu cantitatea si calitatea acesteia, cu importanta sociala a muncii;

Fisa postului este valabila pe intreaga perioada de desfasurare a contractului de munca, putand fi reinnoita in cazul aparitiei unor noi reglementari legale  sau ori de cate ori este necesar.

 

 

 

 

 

 

 

 

                             SEF SECTIE

            Medic primar BARZOI RALUCA OANA

            Semnatura : …………………………………                  

 

 

 

 

 

                                        

                                                                                   

                                                                                 Luat la cunostinta si primit un exemplar salariat

                                                                                    Numele si prenumele:                                                                                                                         Semnatura: .............................................

                                                                                    Data: .................................

 

 

 

 

(0 votes)653 views

Pachetul de servicii

TELEMEDICINA

 

 

Ortopedie-traumatologie, Oto - Rino - Laringologie Chirurgie, Neurologie Recuperare neuromotorie Recuperare cardio-pulmonara Neurologie