Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană vă invităm sa vizitați www.fonduri-ue.ro

Conditii de internare

Acte necesare:

Internarea in spital se face pe baza urmatoarelor acte:

 • buletin sau carte de identitate;
 • certificat de nastere in cazul copiilor minori care se interneaza in Clinica ORL;
 • bilet de trimitere - model unic de bilet de trimitere pentru servicii medicale clinice / bilet de internare semnat de medicul din ambulator sau medicul de familie si vizat de medicul de garda al clinicii in care urmeaza sa se interneze;
 • cardul de sanatate;
 • document ce dovedeste calitatea de asigurat (adeverinta salariat, cupon de pensie personal, adeverinta de somaj, adeverinta de elev, adeverinta de asigurat emisa de CAS in care isi are domiciliul pacientul), sau dovada de asigurat din aplicatia SIUI, daca este cazul.
 • in cazul in care asiguratul este salariat va prezenta adeverinta de salariat cu numarul de zile de concediu medical efectuat in ultimele 12 luni.

Externarea pacientului se face de catre medicul curant si se va comunica pacientului cu cel putin 24 de ore inainte. Medicul curant va completa Biletul de externare si scrisoarea medicala in care va consemna diagnosticul la externare, starea pacientului, tratamentul medical, indicatii privind regimul alimentar, data controlului medical si numarul de zile de concediu medical(dupa caz).In cazul externarii pacientului la cerere, i se va explica riscurile la care se poate expune. Medicul curant consemneaza in Foaia de observatie solicitarea de externare a pacientului, iar acesta este pus sa semneze ca a solicitat externarea.La externare se foloseste cardul de sanatate al pacientului.

Documentele care se elibereaza pacientului la externare:

 • Bilet de externare;
 • Scrisoare medicala;
 • Certificat de concediu medical(dupa caz);
 • Adeverinta medicala(dupa caz);
 • Reteta medicala;
 • Decont de cheltuieli.

 

Noutati

Anunt posturi asistenti medicali Serviciul primire Bolnavi si Sterilizare

  Nr.  612   din  12.01.2016

                                                                                                Aprobat,

                                                                                                                                     Manager,

                                                   Ec.Cumpat Carmen Marinela

 

    ANUNT

 

Spitalul Clinic de Recuperare Iasi, cu sediul in Iasi, str.Pantelimon Halipa nr.14, organizeaza concurs pentru ocuparea  urmatoarelor  posturi vacante :

1.Serviciul Primire Bolnavi

-1 post asistent medical debutant  cu studii postliceale-pe perioada nedeterminata

2.Statie sterilizare

-1 post asistent medical cu studii postiliceale-pe perioada nedeterminata

          Concursul se va desfasura in conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 modificata si completata de H.G. 1027/2014 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice.

          Concursul consta in urmatoarele etape succesive :

                   -selectia dosarelor de inscriere ;

                   -proba scrisa;

                   -proba practica ;

                   -interviul.

             Conditii de desfasurare a concursului :

1.     Ultima zi pentru depunerea dosarelor de inscriere este 25 ianuarie 2016, ora 15 :00.

2.     Data si ora organizarii probei scrise : 3 februarie 2016, ora 9 :00.

3.     Data si ora organizarii probei practice: 3 februarie 2016, ora 12 :00.

4.     Data si ora interviului : 3 februarie 2016 , ora 15 :00.

5.     Locul depunerii dosarelor si al organizarii probelor de concurs : Spitalul Clinic de Recuperare Iasi, str. P. Halipa nr. 14.

Comunicare rezultatelor la fiecare proba a concursului se face prin specificarea punctajului final al fiecarui candidat si a mentiunii « admis » sau « respins », prin afisare la sediu unitatii a institutiei organizatorice a concursului, in termen de maxim o  zi lucratoare de la data finalizarii probei.

Dupa afisarea rezultatelor obtinute la selectia dosarelor, proba scrisa si /sau proba practica si interviu, dupa caz, candidatii nemultumiti pot depune contestatie in termen de cel mult o zi lucratoare de la data afisarii rezultatului selectiei dosarelor, respectiv de la data afisarii rezultatului probei scrise si/sau probei practice si ainterviului, sub sanctiunea decaderii din acest drept.

In situatia contestatiilor formulate fata de rezultatul selectiei dosarelor, comisia de solutionare a contestatiilor va verifica indeplinirea de catre candidatul contestator a conditiilor pentru participare la concurs in termen de maximum o zi lucratoare de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor.

In situatia contestatiilor formulate fata de rezultatul probei scrise, probei practice sau a interviului comisia de solutionare a contestatiilor va analiza lucrarea sau consemnarea raspunsurilor la interviu doar pentru candidatul contestatar in termen de maximum o zi lucratoare de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor.

Rezultatele finale se afiseaza la sediul unitatii, precum si pe pagina de internet in termen maximum o zi lucratoare  de la expirarea termenului prevazut la alineatului anterior pentru proba, prin specificarea punctajului final al fiecarui candidat si a mentiunii «  admis » sau « respins ».

Conditii generale, conform art. 3 din H.G. NR. 286/2011 :

Poate participa la concurs persoana care indeplineste urmatoarele conditii :

a)     Are cetatenie romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania ;

b)    Cunoaste limba romana, scris si vorbit ;

c)     Are varsta minima reglementata de prevederile legale ;

d)    Are capacitate deplina de exercitiu ;

e)     Are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atesta pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate ;

f)      Indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs ;

g)     Nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptie situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice de participare la concurs pentru postul de asistent medical debutant Serviciul Primire Bolnavi:

-studii: diplomă de şcoala sanitara postliceala sau echivalenta sau diploma de studii postliceale prin echivalare conf.HG nr.797/1997, specialitatea medicină generala.

Condiţii specifice de participare la concurs pentru postul de asistent medical Staţie Sterilizare:

 -studii: diplomă de scoala sanitara postliceala sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conf.HG nr.797/1997, specialitatea medicină generala.

          - 6 luni vechime in specialitate

Cei interesati vor depune la Biroul RUNOS al unitatii, dosar de concurs care sa cuprinda urmatoarele acte :

·        Cerere de inscriere la concurs care va cuprinde postul si locul de munca pentru care opteaza concurentul, adresata conducatorului institutiei publice organizatorice ;

·        Copia xerox actului de indentitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii,dupa caz;

·        Copia xerox certificate nastere si casatorie daca este cazul ;

·        Copia  carnetului  de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechime in munca ;

·        Copiile documentelor care atesta nivelul studiilor si ale altor acte care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului ;

·        Certificat de membru OAMGMAMR vizat pe anul in curs ;

·        Cazierul judiciar ;

·        Adeverinta  medicala  eliberata de medicul de familie sau de medicul  de medicina muncii din spital care sa ateste faptul ca este apt pentru exercitarea profesiei ( Dr. Munteanu Georgeta –nr. telefon 0788437959,0740256003)

·        Copia fisei de evaluare a performantelor profesionale individuale sau  recomandare de la ultimul loc de munca privind profilul moral si profesional al candidatului ;

·        Curriculum vitae.

·        1 Dosar de carton cu sina.

Copiile de pe actele prevazute la alin(1) se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs, sau in copii legalizate.

Anuntul de concurs, bibliografia si tematica sunt afisate la avizier si pe site-ul unitatii www.scr.ro.

Relatii suplimentare la Biroul RUNOS al unitatii tel. 0232.266044/105

 

                       Birou RUNOS,

                   Ec. Axinte Dana

                                                                                                                AVIZ MANAGER,

                                                                                                               EC. Carmen Cumpat

Concurs de ocupare a postului de ASISTENT MEDICAL SERVICIUL STERILIZARE

Bibliografie:

1.OUG 144/2008- privind exercitarea profesiei de asistent medical

2. Ordinul Ministerului Sanatatii 261/2007- norme tehnice privind curatenia, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare

3.Ordinul Ministerului Sanatatii 1226/2012- Norme tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatea medicala

4. Ordinul Ministerului Sanatatii 916/2006- Norme de supraveghere , prevenire si control al infectiilor nosocomiale in unitatile sanitare

5. Manual de chirurgie pentru cadre medii- autor Silvian Daschievici, Mihai Mihailescu, 2007- capitolul sterilizare

TEMATICA CONCURSULUI:

1.Precautiuni universale

2.Infectia nosocomiala

3.Exercitarea profesiei de asistent medical

4.Pregatirea materialelor pentru sterilizare

5.Etapele prelucrarii instrumentarului inaintea sterilizarii

6.Colectarea, depozitarea si transportul deseurilor rezultate din activitatea medicala

7.Dezinfectia si sterilizare

8.Sterilizarea la autoclav si pupinel

     Director ingriji                                                                            Medic epidemiolog

      Dr. Popa Florentina                                                                 Dr. Bernevic Sava Raluca

SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IASI

SERVICIUL PRIMIRE BOLNAVI

 

                                                                                                            APROBAT

MANAGER

                                                                                                   EC.  CARMEN CUMPAT

 

 

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI VACANT DE ASISTENT GENERALIST

 

1.Masurarea si notarea functiilor vitale si vegetative

2. Recoltarea produselor biologice si patologice

3. Administrarea medicamentelor

4.Pregatirea bolnavului pentru explorari functionale si imagistice

5.Primul ajutor in urgente medico – chirurgicale.

 

Bibliografie:

Carmen–Diana Cimpoesu  -Protocoale si  ghiduri de urgenta in medicina de urgenta-Note de curs -Editura PIM (Noul ghid de resuscitare 2010)

Carol Mozes- Tehnica ingrijirii bolnavului-Ed. Medicala -2010

Lucretia Titirca -Urgentele medico-chirurgicale - Sinteze pentru asistentii medicali, editia a III –Ed Medicala -2006

Lucretia Titirca -Tehnici de evaluare si ingrijiri acordate de asistentii medicali - Editura: Viata Medicala Romaneasca-2006

Ordinul 1142/2013 privind aprobarea procedurilor de practica pentru asistentii medicali generalisti

Ordinul 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activităti medicale

Ordin nr. 261 /2007 pentru aprobarea normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare

 

 

                       

            Sef compartiment                                                                   Asit .coord.                                                 

 Dr. Doru Baltag                                                                      Georgeta Pasnicu                                                                                                                           

 

 

SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IASI

SERVICIUL PRIMIRE BOLNAVI

 

                                                                                                            APROBAT

MANAGER

                                                                                                   EC.  CARMEN CUMPAT

 

 

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI VACANT DE ASISTENT GENERALIST

 

1.Masurarea si notarea functiilor vitale si vegetative

2. Recoltarea produselor biologice si patologice

3. Administrarea medicamentelor

4.Pregatirea bolnavului pentru explorari functionale si imagistice

5.Primul ajutor in urgente medico – chirurgicale.

 

Bibliografie:

Carmen–Diana Cimpoesu  -Protocoale si  ghiduri de urgenta in medicina de urgenta-Note de curs -Editura PIM (Noul ghid de resuscitare 2010)

Carol Mozes- Tehnica ingrijirii bolnavului-Ed. Medicala -2010

Lucretia Titirca -Urgentele medico-chirurgicale - Sinteze pentru asistentii medicali, editia a III –Ed Medicala -2006

Lucretia Titirca -Tehnici de evaluare si ingrijiri acordate de asistentii medicali - Editura: Viata Medicala Romaneasca-2006

Ordinul 1142/2013 privind aprobarea procedurilor de practica pentru asistentii medicali generalisti

Ordinul 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activităti medicale

Ordin nr. 261 /2007 pentru aprobarea normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare

 

 

                       

            Sef compartiment                                                                   Asit .coord.                                                 

 Dr. Doru Baltag                                                                      Georgeta Pasnicu                                                                                                                           

 

 

SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IASI

SERVICIUL PRIMIRE BOLNAVI

 

                                                                                                            APROBAT

MANAGER

                                                                                                   EC.  CARMEN CUMPAT

 

 

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI VACANT DE ASISTENT GENERALIST

 

1.Masurarea si notarea functiilor vitale si vegetative

2. Recoltarea produselor biologice si patologice

3. Administrarea medicamentelor

4.Pregatirea bolnavului pentru explorari functionale si imagistice

5.Primul ajutor in urgente medico – chirurgicale.

 

Bibliografie:

Carmen–Diana Cimpoesu  -Protocoale si  ghiduri de urgenta in medicina de urgenta-Note de curs -Editura PIM (Noul ghid de resuscitare 2010)

Carol Mozes- Tehnica ingrijirii bolnavului-Ed. Medicala -2010

Lucretia Titirca -Urgentele medico-chirurgicale - Sinteze pentru asistentii medicali, editia a III –Ed Medicala -2006

Lucretia Titirca -Tehnici de evaluare si ingrijiri acordate de asistentii medicali - Editura: Viata Medicala Romaneasca-2006

Ordinul 1142/2013 privind aprobarea procedurilor de practica pentru asistentii medicali generalisti

Ordinul 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activităti medicale

Ordin nr. 261 /2007 pentru aprobarea normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare

 

 

                       

            Sef compartiment                                                                   Asit .coord.                                                 

 Dr. Doru Baltag                                                                      Georgeta Pasnicu                                                                                                                           

 

SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IASI

SERVICIUL PRIMIRE BOLNAVI

 

                                                                                                            APROBAT

MANAGER

                                                                                                   EC.  CARMEN CUMPAT

 

 

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI VACANT DE ASISTENT GENERALIST

 

1.Masurarea si notarea functiilor vitale si vegetative

2. Recoltarea produselor biologice si patologice

3. Administrarea medicamentelor

4.Pregatirea bolnavului pentru explorari functionale si imagistice

5.Primul ajutor in urgente medico – chirurgicale.

 

Bibliografie:

Carmen–Diana Cimpoesu  -Protocoale si  ghiduri de urgenta in medicina de urgenta-Note de curs -Editura PIM (Noul ghid de resuscitare 2010)

Carol Mozes- Tehnica ingrijirii bolnavului-Ed. Medicala -2010

Lucretia Titirca -Urgentele medico-chirurgicale - Sinteze pentru asistentii medicali, editia a III –Ed Medicala -2006

Lucretia Titirca -Tehnici de evaluare si ingrijiri acordate de asistentii medicali - Editura: Viata Medicala Romaneasca-2006

Ordinul 1142/2013 privind aprobarea procedurilor de practica pentru asistentii medicali generalisti

Ordinul 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activităti medicale

Ordin nr. 261 /2007 pentru aprobarea normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare

 

 

                       

            Sef compartiment                                                                   Asit .coord.                                                 

 Dr. Doru Baltag                                                                      Georgeta Pasnicu                                                                                                                           

 

 

                                                                                                                               APROBAT,

Manager

                                                                                                          Ec. Carmen Cumpat

                                                                                     

 

 

 

 

LISTA DE CONTROL A PAGINILOR REVIZUITE

Nr.

ed./rev.

Pag.

rev.

Obiectul reviziei

0/0

   

 

 

 

FISA POSTULUI

OCUPATIA: ASISTENT MEDICAL GENERALIST

COD COR: 222101

 

 

 

 

 

 

TITULAR POST:

 

FUNCTIA/POSTUL/SPECIALITATEA: asistent medical PL/asistent medical generalist     

 

LOC MUNCA: Serviciul Primire Bolnavi

 

GRADUL PROFESIONAL : asistent medical PL

 

NIVELUL POSTULUI: de executie

 

 

 

 

 

Data

Elaborat

Verificat

Aprobat

 

Funcţia/Nume

Semnătura

Funcţia/Nume

Semnătura

Funcţia/Nume

Semnătura

Ref.de specialitate gr.I

Pricop Mihaela

 

Sef Serv.RUNOS

Ec. Axinte Dana

 

Manager

Ec. Cumpăt Carmen

 

Exemplar nr:

1.CERINTELE POSTULUI:

a)    Pregătirea profesionala: Şcoala postliceala sanitara;

b)    Certificat de membru eliberat de OAMGMAMR,in termen de valabilitate;

c)    Experienţa necesara: experienţa in munca si in specialitatea postului; 

d)    Conştiinciozitate fata de sarcinile pe care le are de îndeplinit;

e)    Cunostinte minime de operare pe calculator ;

f)     Dificultatea operaţiunilor specifice postului: cunoaşterea gradului de risc in utilizarea aparaturii medicale din dotare, efortul intelectual si fizic necesar in îngrijirea medicala, gradul de autonomie in luarea unor decizii in caz de urgenta;

g)    Responsabilitatea implicata de post: responsabilitatea actului medical, responsabilitatea confidenţialităţii îngrijirilor medicale acordate pacienţilor spitalului;

2.RELATII

a)  IERARHICE:

-          este subordonat  managerului, directorului medical si medicului primar/specialist care este de garda;

b) FUNCTIONALE:

-          colaborează cu celelalte secţii/compartimente sau subunitati funcţionale ale spitalului in scopul realizării sarcinilor de serviciu si in scopul furnizării de servicii medicale in sistemul asigurărilor sociale de sănătate, conform contractului încheiat intre spital si Casa de Asigurări de Sănătate Iaşi.

3.PROGRAM DE LUCRU :

- activitate curenta in cadrul secţiei conform programului de lucru stabilit in conformitate cu prevederile legale in vigoare: 8 ore/zi.

4.ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI :

I. Atributii asistent medical:

1.    Respecta ordinea si disciplina la locul de munca, foloseste integral si cu maxima eficienta timpul de munca, conform RI al spitalului ;

2.    Realizeaza triajul bolnavilor ;

3.    Prezinta medicului de garda pacientul pentru examinare si il informeaza asupra starii acestuia ;

4.    Pregateste bolnavul si materialele necesare pentru examen clinic si ajuta medicul la efectuarea tehnicilor speciale de tratament ;

5.    Completeaza documentele medicale (registru de consultatii) cu utilizarea tehnologiilor informationale moderne ;

6.    Utilizeaza tehnici de evaluare a parametrilor vitali cu aprecierea rezultatelor ;

7.    Acorda primul ajutor in situatii de urgenta si anunta medicul de garda;

8.    Pregateste bolnavul prin tehnici specifice pentru investigatii speciale, organizeaza transportul bolnavului pentru investigatii in alte compartimente/laboratoare si supravegheaza starea acestuia pe timpul transportului;

9.    Recolteaza produse biologice de laborator, conform prescriptiei medicului si asigura transportul acestora in conditii optime la laborator;

10.  Administreaza personal medicatia, efectueaza tratamentele, imunizarile, testarile biologice, etc. conform prescriptiei medicale;

11.  Cunoaste medicamentele de la aparatul de urgenta, le utilizeaza la indicatia medicului, verifica, descarca in condica de medicamente si registrul de consultatie, le inlocuieste in timp util ;

12.  La indicatia medicului de garda anunta salvarea si organizeaza transportul pacientului la domiciliu sau alt spital ;

13.  Organizeaza transportul si predarea pacientului in sectie si preda foaia de observatie asistentei sefe de pe sectia respectiva ;

14.  Opereaza in baza de date a spitalului evidenta si miscarea bolnavilor ;

15.  Desfasoara activitatea in echipa respectand raporturile ierarhice si functionale ;

16.  Supravegheaza si coordoneaza activitatile desfasurate de personalul auxiliar ;

17.  Participa la organizarea si realizarea activitatilor psihoterapeutice de reducere a stresului si de depasire a momentelor/situatiilor de criza ;

18.  Raspunde cu promptitudine la solicitarile bolnavilor ;

19.  Aduce la cunostinta sefului de compartiment a oricaror situatii speciale, incalcari ale normelor legale, despre care a luat cunostinta direct sau indirect, facand, dupa caz, propuneri in vederea prevenirii acestora ;

20.  Asigura si gestioneaza eficient resursele materiale cu documentarea de evidenta si cu respectarea principiilor economice si ecologice ;

21.  Raporteaza lunar consultatiile serviciului de statistica ;

22.  Verifica buteliile cu oxigen impreuna cu responsabilul de incarcare cu oxigen a buteliilor, iar pe cele goale le va trimite la statia de oxigen, mentionand in registrul destinat acestui scop ;

23.  Asigura si raspunde de ordinea si curatenia din cabinete, de intretinerea igienica a patului, de aplicarea tuturor masurilor de igiena si antiepidemice potrivit indicatiilor in vigoare ;

24.  Utilizeaza si pastreaza  in bune conditii  echipamentele si instrumentarul din dotare, supravegheaza  colectarea  materialelor si instrumentarul de unica folosinta utilizat si se  asigura de depozitarea  acestora  in  vederea distrugerii conform prevederilor legale;

25.  Poarta echipamentul de protectie prevazut de regulamentul de ordine interioara care va fi schimbat ori de cate ori este nevoie, pentru pastrarea igienei si a aspectului estetic personal;

26.  Respecta secretul profesional si codul de etica al asistentului medical;

27.  Sa nu-si depaseasca atributiile de serviciu ;

28.  Sa fie loial echipei si institutiei respectand ierarhia profesionala, confidentialitatea si secretul profesional ;

29.  Respecta si apara drepturile pacientului;

30.  Se  preocupa  de  actualizarea  cunostintelor  profesionale, prin  studiu individual sau alte forme  de  educatie  medicala  continua  si  conform  cerintelor  postului;

31.  Descarca medicamentele si materiale sanitare individuale prescrise;

32.  Inregistreaza in programul informatic toate procedurile medicale efectuate in sectie si

cuprinse in sistemul D.R.G.

33.  Are obligatia de anunta in cel mai scurt timp asistenta sefa in legatura cu orice caz de imbolnavire sau de aparitie a unei boli transmisibile in familie cu situatiile de incapacitate temporara de munca ;

34.  Supravegheaza dezinfectia ciclica;

35.  Participa la instructajele inpuse de CPCIN, PSI si protectia muncii ;

36.  Utilizeaza integral timpul de lucru, respectand programul de lucru ;

37.  Respecta  prevederile Ordinului nr. 1226/2012 privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale, prevederile Ordinului nr. 916/2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale în unităţile sanitare, prevederile Legii nr.132/2010 privind colectarea selectiva a deseurilor, prevederile Ordinului MSF nr.261/2006 privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare precum si  prevederile Ordinului MS 914/2006 privind conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca un spital in vederea autorizarii ;

38.  Incaseaza taxele stabilite prin hotararile Consiliului de Administratie si preda banii la casieria unitatii in termen de 24 de ore;

39.  Respecta procedura de incasare a serviciilor medicale la cerere;

40.  Utilizeaza calculatorul in scopul raportarii datelor in stricta concordanta cu programele impuse de conducerea unitatii;

41.  Utilizeaza numai programele informatice licentiate ale spitalului;

42.  Anunta imediat medicul coordonator asupra deficientelor de igiena (alimentare cu apa, instalatii sanitare incalzire, etc.).

II. Atributii generale:

 1. Are obligatia de a semna zilnic in condica de prezenta cu mentionarea orei de venire si de plecare din serviciu;
 2. Respecta graficul de lucru pe tura stabilita;
 3. Nu va parasi locul de munca fara aprobarea medicului coordonator;
 4. Schimbarea turei de lucru se va solicita prin cerere scrisa aprobata de medicul coordonator si cu avizul managerului unitatii;
 5. Are obligatia de a respecta programarea concediului de odihna planificat la inceputul anului;
 6. Este interzis fumatul, venirea la serviciu in stare de ebrietate si consumul de bauturi alcoolice in timpul programului de lucru;
 7. Respecta prevederile ROI si ale ROF ;
 8. Urmareste si asigura folosirea, pastrarea si intretinerea corecta a bunurilor din dotarea sectiei;
 9. Are obligatia sa prezinte la serviciul RUNOS certificat de membru eliberat de OAMGMAMR, in termen de valabilitate, precum si asigurarea malpraxis anuala.

III. Atributii  privind securitatea si sanatatea in munca, PSI, colectare deseuri:         

1.Îşi însuşeşte si respecta normele de securitate si sănătate in munca prevăzute in Legea nr. 319/2006 si normele de aplicare ale acesteia;

Art.22-prevede ca fiecare lucrator  trebuie sa isi desfasoare activitatea in conformitate cu pregatirea si instruirea sa, precum si cu instructiunile primite din partea angajatorului, astfel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca;

Art.23-prevede obligatiile lucratorilor:

- sa utilizeze corect aparatura, substntele periculoase,echipamentele de transport;

- sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat;

-sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii si sa utilizeze corect aceste dispozitive;

-sa comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de munca despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru sanatatea lucratorilor, precum si orice deficienta a sistemelor de protectie;

-sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoana;

-sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, atat timp cat este necesar, pentru a face posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari, pentru protectia sanatatii si securitatii lucratorilor;

-sa coopereze atat timp cat este necesar, cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, pentru a permite engajatorulu sa se asigura ca mediul de munca si conditiile de lucru sunt sigure si fara riscuri pentru securitate si sanatate, in domeniul sau de activitate;

-sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in munca si masurile de aplicare ale acestora;

-sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii santari 

2. Îşi însuşeşte si respecta prevederile Legii nr. 481/2004 privind situaţii de urgenta;

3. Îşi însuşeşte si respecta prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;

4. Îşi însuşeşte si respecta prevederile Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectiva a deşeurilor in instituţiile publice.

IV. Atributii  privind Sistemul de Management al Calitatii (SMC):

1.    Îşi însuşeşte si respecta cerintele procedurilor SMC ;

2.    Îşi însuşeşte si respecta cerintele Manualului Calitatii ;

3.    Elaboreaza/participa la elaborarea de proceduri de lucru atunci cand este cazul ;

Aceste atributii nu sunt limitative, salariatul avand obligatia de a respecta si duce la indeplinire orice alte sarcini, decizii si dispozitii primite din partea conducerii unitatii, a Directiei de Sanatate Publica sau a Ministerului Sanatatii in baza reglementarilor legale in vigoare.

Raspunde disciplinar, material si penal atunci cand:

     1. nu respecta programul de activitate stabilit de conducerea societatii;

2.nu respecta conduita, etica si deontologia profesiei de asistent medical;

3.nu respecta disciplina muncii si nu utilizeaza corespunzator instalatiile si echipamentele de lucru si cele de protectie ;

4.nu duce la indeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare atributiilor de serviciu si orice sarcini specifice ;

5. comite orice alte abateri sanctionabile prin regulamentul intern, codul muncii sau alte acte normative aflate in vigoare.

5.Salarizare:

 • Salarizarea este în conformitate cu legislaţia  in vigoare;
 • Salariul de bază este remuneraţia primită in raport cu munca depusa, cu cantitatea si calitatea acesteia, cu importanta sociala a muncii;

Fisa postului este valabila pe intreaga perioada de desfasurare a contractului de munca, putand fi reinnoita in cazul aparitiei unor noi reglementari legale  sau ori de cate ori este necesar.

 

 

Seful locului de munca,

Functia : Medic coordonator

Numele si prenumele :Dr.Baltag Doru

Semnatura : …………………………………   

                                                                       

                                                                Luat la cunostinta si primit un exemplar salariat

                                                                 Numele si prenumele:                                                                                                                                            Semnatura: .............................................

                                                                        Data: .................................

                                                                                                                               APROBAT,

Manager

                                                                                                          Ec. Carmen Cumpat

                                                                                     

 

 

 

 

LISTA DE CONTROL A PAGINILOR REVIZUITE

Nr.

ed./rev.

Pag.

rev.

Obiectul reviziei

0/

   

 

 

 

FISA POSTULUI

OCUPATIA: ASISTENT MEDICAL GENERALIST

COD COR: 222101

 

 

 

 

 

 

TITULAR POST:

 

FUNCTIA/POSTUL/SPECIALITATEA: asistent medical generalist  PL

 

LOC MUNCA: Statia centrala de sterilizare

 

GRADUL PROFESIONAL : asistent medical PL

 

NIVELUL POSTULUI: de executie

 

 

 

 

 

Data

Elaborat

Verificat

Aprobat

 

Funcţia/Nume

Semnătura

Funcţia/Nume

Semnătura

Funcţia/Nume

Semnătura

Ref.de specialitate gr.I

Pricop Mihaela

 

Sef Serv.RUNOS

Ec. Axinte Dana

 

Manager

Ec. Cumpăt Carmen

 

Exemplar nr:

1.CERINTELE POSTULUI:

a)    Pregătirea profesionala: Şcoala postliceala sanitara;

b)    Certificat de membru eliberat de OAMGMAMR,in termen de valabilitate;

c)    Experienţa necesara: experienţa in munca si in specialitatea postului; 

d)    Conştiinciozitate fata de sarcinile pe care le are de îndeplinit;

e)    Cunostinte minime de operare pe calculator ;

f)     Dificultatea operaţiunilor specifice postului: cunoaşterea gradului de risc in utilizarea aparaturii medicale din dotare, gradul de autonomie in luarea unor decizii in caz de urgenta;

g)    Responsabilitatea implicata de post: responsabilitatea actului medical, responsabilitatea confidenţialităţii îngrijirilor medicale acordate pacienţilor spitalului;

2.RELATII

a)  IERARHICE:

-          este subordonat  directorului de ingrijiri ;

b) FUNCTIONALE:

-          colaborează cu celelalte secţii/compartimente sau subunitati funcţionale ale spitalului in scopul realizării sarcinilor de serviciu si in scopul furnizării de servicii medicale in sistemul asigurărilor sociale de sănătate, conform contractului încheiat intre spital si Casa de Asigurări de Sănătate Iaşi.

3.PROGRAM DE LUCRU :

- activitate curenta in cadrul secţiei conform programului de lucru stabilit in conformitate cu prevederile legale in vigoare: 7 ore/zi.

4.ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI :

I. Atributii asistent medical:

1.    Mentine la standarde de performanta activitatea pe care o desfasoara ;

2.    Isi insuseste si respecta legislatia sanitara in vigoare in scopul aplicarii corecte a prevederilor ;

3.    Da dovada de profesionalism in relatiile de subordonare, coordonare si colaborare ;

4.    Completeaza si pastreaza registrul de evidenta sterilizarii, realizeaza evidenta sterilizarii (casolete, cutii) ;

5.    Solicita, trimestrial verificarea aparaturii de sterilizare, conform legislatiei in vigoare ;

6.    Respecta confidentialitatea datelor pe care le detine ;

7.    Anunta imediat toate deficientele inregistrate la nivelul statiei centrale de sterilizare ;

8.    Intocmaste referatele de necesitate privind necesarul de materiale utilizate in activitate ;

9.    Raspunde de obiectele de inventar si de aparatura din dotare ;

10.  Respecta normele de securitate specifice acestei activitati ;

11.  Participa la instructajele inpuse de CPCIN, PSI si protectia muncii ;

12.  Utilizeaza integral timpul de lucru, respectand programul de lucru ;

13.  Respecta  prevederile Ordinului nr. 1226/2012 privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale, prevederile Ordinului nr. 916/2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale în unităţile sanitare, prevederile Legii nr.132/2010 privind colectarea selectiva a deseurilor, prevederile Ordinului MSF nr.261/2006 privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare precum si  prevederile Ordinului MS 914/2006 privind conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca un spital in vederea autorizarii 

II. Atributii generale:

 1. Are obligatia de a semna zilnic in condica de prezenta cu mentionarea orei de venire si de plecare din serviciu;
 2. Respecta graficul de lucru pe tura stabilita si preda verbal si in scris la iesirea din tura, situatia si planul de investigatie si tratament al bolnavilor asistentei care preia serviciul;
 3. Nu va parasi locul de munca fara aprobarea directorului de ingrijiri;
 4. Schimbarea turei de lucru se va solicita prin cerere scrisa aprobata de directorul de ingrijiri si cu avizul managerului unitatii;
 5. Are obligatia de a respecta programarea concediului de odihna planificat la inceputul anului;
 6. Este interzis fumatul, venirea la serviciu in stare de ebrietate si consumul de bauturi alcoolice in timpul programului de lucru;
 7. Respecta prevederile ROI si ale ROF ;
 8. Urmareste si asigura folosirea, pastrarea si intretinerea corecta a bunurilor din dotarea statiei centrale de sterilizare ;
 9. Are obligatia sa prezinte la serviciul RUNOS certificat de membru eliberat de OAMGMAMR, in termen de valabilitate, precum si asigurarea malpraxis anuala.

III. Atributii  privind securitatea si sanatatea in munca, PSI, colectare deseuri:           

1.Îşi însuşeşte si respecta normele de securitate si sănătate in munca prevăzute in Legea nr. 319/2006 si normele de aplicare ale acesteia;

Art.22-prevede ca fiecare lucrator  trebuie sa isi desfasoare activitatea in conformitate cu pregatirea si instruirea sa, precum si cu instructiunile primite din partea angajatorului, astfel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca;

Art.23-prevede obligatiile lucratorilor:

- sa utilizeze corect aparatura, substntele periculoase,echipamentele de transport;

- sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat;

-sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii si sa utilizeze corect aceste dispozitive;

-sa comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de munca despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru sanatatea lucratorilor, precum si orice deficienta a sistemelor de protectie;

-sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoana;

-sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, atat timp cat este necesar, pentru a face posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari, pentru protectia sanatatii si securitatii lucratorilor;

-sa coopereze atat timp cat este necesar, cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, pentru a permite engajatorulu sa se asigura ca mediul de munca si conditiile de lucru sunt sigure si fara riscuri pentru securitate si sanatate, in domeniul sau de activitate;

-sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in munca si masurile de aplicare ale acestora;

-sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii santari 

2. Îşi însuşeşte si respecta prevederile Legii nr. 481/2004 privind situaţii de urgenta;

3. Îşi însuşeşte si respecta prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;

4. Îşi însuşeşte si respecta prevederile Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectiva a deşeurilor in instituţiile publice.

IV. Atributii  privind Sistemul de Management al Calitatii (SMC):

1.Îşi însuşeşte si respecta cerintele procedurilor SMC ;

2.Îşi însuşeşte si respecta cerintele Manualului Calitatii ;

3.Elaboreaza/participa la elaborarea de proceduri de lucru atunci cand este cazul ;

Aceste atributii nu sunt limitative, salariatul avand obligatia de a respecta si duce la indeplinire orice alte sarcini, decizii si dispozitii primite din partea conducerii unitatii, a Directiei de Sanatate Publica sau a Ministerului Sanatatii in baza reglementarilor legale in vigoare.

Raspunde disciplinar, material si penal atunci cand:

1. nu respecta programul de activitate stabilit de conducerea societatii;

2.nu respecta conduita, etica si deontologia profesiei de asistent medical;

3.nu respecta disciplina muncii si nu utilizeaza corespunzator instalatiile si echipamentele de lucru si cele de protectie ;

4.nu duce la indeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare atributiilor de serviciu si orice sarcini specifice ;

5. comite orice alte abateri sanctionabile prin regulamentul intern, codul muncii sau alte acte normative aflate in vigoare.

5.Salarizare:

 • Salarizarea este în conformitate cu legislaţia  in vigoare;
 • Salariul de bază este remuneraţia primită in raport cu munca depusa, cu cantitatea si calitatea acesteia, cu importanta sociala a muncii;

Fisa postului este valabila pe intreaga perioada de desfasurare a contractului de munca, putand fi reinnoita in cazul aparitiei unor noi reglementari legale  sau ori de cate ori este necesar

 

 

 

Seful locului de munca,                                             

Functia : Director de Ingrijiri                                                   

Numele si prenumele :                  

Semnatura : …………………………………                                                             

                                                                                    Luat la cunostinta si primit un exemplar salariat,

                                                                                    Numele si prenumele:

                                                                                    Semnatura: .........................

                                                                                    Data :                                                  

 

(0 votes)652 views

Pachetul de servicii

TELEMEDICINA

 

 

Ortopedie-traumatologie, Oto - Rino - Laringologie Chirurgie, Neurologie Recuperare neuromotorie Recuperare cardio-pulmonara Neurologie