Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană vă invităm sa vizitați www.fonduri-ue.ro

Conditii de internare

Acte necesare:

Internarea in spital se face pe baza urmatoarelor acte:

 • buletin sau carte de identitate;
 • certificat de nastere in cazul copiilor minori care se interneaza in Clinica ORL;
 • bilet de trimitere - model unic de bilet de trimitere pentru servicii medicale clinice / bilet de internare semnat de medicul din ambulator sau medicul de familie si vizat de medicul de garda al clinicii in care urmeaza sa se interneze;
 • cardul de sanatate;
 • document ce dovedeste calitatea de asigurat (adeverinta salariat, cupon de pensie personal, adeverinta de somaj, adeverinta de elev, adeverinta de asigurat emisa de CAS in care isi are domiciliul pacientul), sau dovada de asigurat din aplicatia SIUI, daca este cazul.
 • in cazul in care asiguratul este salariat va prezenta adeverinta de salariat cu numarul de zile de concediu medical efectuat in ultimele 12 luni.

Externarea pacientului se face de catre medicul curant si se va comunica pacientului cu cel putin 24 de ore inainte. Medicul curant va completa Biletul de externare si scrisoarea medicala in care va consemna diagnosticul la externare, starea pacientului, tratamentul medical, indicatii privind regimul alimentar, data controlului medical si numarul de zile de concediu medical(dupa caz).In cazul externarii pacientului la cerere, i se va explica riscurile la care se poate expune. Medicul curant consemneaza in Foaia de observatie solicitarea de externare a pacientului, iar acesta este pus sa semneze ca a solicitat externarea.La externare se foloseste cardul de sanatate al pacientului.

Documentele care se elibereaza pacientului la externare:

 • Bilet de externare;
 • Scrisoare medicala;
 • Certificat de concediu medical(dupa caz);
 • Adeverinta medicala(dupa caz);
 • Reteta medicala;
 • Decont de cheltuieli.

 

Noutati

Anunt post medic specialist S Reumatologie

Nr. 25910    din  4.12.2015

                                                          ANUNT

 

In baza aprobari nr. 98270/23.10.2015 emisa de Cosiliul Local Iasi,Spitalul Clinic de Recuperare Iasi, cu sediul in Iasi, str.Pantelimon Halipa nr.14, organizeaza concurs pentru ocuparea  urmatorului post vacant :

-1 post de medic specialist, pe perioada nedeterminata,  in cadrul Sectiei Clinice Reumatologie

          Concursul se va desfasura in conformitate cu prevederile Ordinul Ministerului sanatatii nr. 869/2015, cu completarile si modificarile ulterioare.

          Concursul va consta dintr-o proba scrisa si clinica.

          Dosarul de inscriere la concurs va cuprinde urmatoarele acte :

Ø  Cererea in care se mentioneaza postul pentru care doreste sa concureze;

Ø  Copie xerox de pe  diploma de biochimist si adeverinta/certificat de confirmare in gradul profesional;

Ø  Copie a certificatului de membru al organizatiei profesionale cu viza pe anul in curs.         

Ø  Dovada/inscrisul din care sa rezulte  ca nu i-a fost aplicata una din sanctiunile prevazute la art. 447 lin.(1) lit.e sau f), la art. 531 alin.(1) lit.d) ori e), respectiv la art. 618 alin(1) lit. D) sau e) din legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare;

Ø  Acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut in Anexa nr. 3 la ordin;

Ø  Cazier judiciar;

Ø  Certificat medical  din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic si neuropsihic pentru exercitarea activitatii pentru postul pentru care candideaza;

Ø  Chitanta de plata a taxei de concurs.

Taxa de concurs este de 150 lei.

Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist.

Inscrierile se fac la sediul Spitalului Clinic de Recuperare Iasi din Str. P. Halipa nr. 14,  pana la data de18.12.2015, ora 15:00.

Concursul se organizeaza in perioada cuprinsa intre 31 si 90 de zile de la publicarea in

 „ Viata Medicala”.

In data de 21 decembrie 2015 se va afisa cu admis sau respins rezultatul selectiei dosarelor de inscriere, pe baza indeplinirii conditiilor de participare la concurs. In termen de doua zile lucratoare din momentul afisarii, candidatii respinsi au dreptul sa depuna contestatie.

Anuntul de concurs, bibliografia si tematica sunt afisate la avizier si pe site-ul unitatii www.scr.ro.

Relatii suplimentare la Biroul Personal al unitatii tel. 0232.266044/105

 

                                                            Manager,

         Ec.Cumpat Carmen Marinela

(0 votes)253 views

Pachetul de servicii

TELEMEDICINA

 

 

Ortopedie-traumatologie, Oto - Rino - Laringologie Chirurgie, Neurologie Recuperare neuromotorie Recuperare cardio-pulmonara Neurologie