Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană vă invităm sa vizitați www.fonduri-ue.ro

Conditii de internare

Acte necesare:

Internarea in spital se face pe baza urmatoarelor acte:

 • buletin sau carte de identitate;
 • certificat de nastere in cazul copiilor minori care se interneaza in Clinica ORL;
 • bilet de trimitere - model unic de bilet de trimitere pentru servicii medicale clinice / bilet de internare semnat de medicul din ambulator sau medicul de familie si vizat de medicul de garda al clinicii in care urmeaza sa se interneze;
 • cardul de sanatate;
 • document ce dovedeste calitatea de asigurat (adeverinta salariat, cupon de pensie personal, adeverinta de somaj, adeverinta de elev, adeverinta de asigurat emisa de CAS in care isi are domiciliul pacientul), sau dovada de asigurat din aplicatia SIUI, daca este cazul.
 • in cazul in care asiguratul este salariat va prezenta adeverinta de salariat cu numarul de zile de concediu medical efectuat in ultimele 12 luni.

Externarea pacientului se face de catre medicul curant si se va comunica pacientului cu cel putin 24 de ore inainte. Medicul curant va completa Biletul de externare si scrisoarea medicala in care va consemna diagnosticul la externare, starea pacientului, tratamentul medical, indicatii privind regimul alimentar, data controlului medical si numarul de zile de concediu medical(dupa caz).In cazul externarii pacientului la cerere, i se va explica riscurile la care se poate expune. Medicul curant consemneaza in Foaia de observatie solicitarea de externare a pacientului, iar acesta este pus sa semneze ca a solicitat externarea.La externare se foloseste cardul de sanatate al pacientului.

Documentele care se elibereaza pacientului la externare:

 • Bilet de externare;
 • Scrisoare medicala;
 • Certificat de concediu medical(dupa caz);
 • Adeverinta medicala(dupa caz);
 • Reteta medicala;
 • Decont de cheltuieli.

 

Noutati

Anunt post medic specialist Ortopedie Traumatologie

Data  13.05.2016                                                                                       

                                                          ANUNT

 

In baza aprobari nr. 22313/01.03.2016 emisa de Consiliul Local Iasi si in conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Sanatatii nr. 869/2015, Spitalul Clinic de Recuperare Iasi, cu sediul in Iasi, str. Pantelimon Halipa nr.14, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante :

-1 post de medic specialist in  specialitatea Ortopedie Traumatologie, in cadrul Sectiei Clinice Ortopedie Traumatologie, cu competenta in chirurgie artroscopica si detinator de permis de exercitare  nivel 2 in domeniu nuclear specialitatea radiologie interventionala.

Dosarul de inscriere la concurs va cuprinde urmatoarele acte :

·        Cererea in care se mentioneaza postul care doreste sa concureze ;

·        Copie xerox de pe diploma de medic si  adeverinta/crtificat de confirmare in gradul profesional profesional;

·        Copie a certificatului de membru al organiza\iei profesionale cu vizape anul in curs;

·        dovada/inscrisul din care sa rezulte ca nu i-a fost aplicata una dintre sanctiunile  prevazute la art.447 alin. (1) lit. e) sau f), la art,531 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art.618 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr, 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si  completarile ulterioare;

·        Acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut in Anexa nr. 3 la ordin;

·        Cazier judiciar;

·        Certificat medical din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic si neuropsihic pentru exercitarea activitatii pentru postul pentru care candideaza ;

·        Chitanta de plata a taxei de concurs.

Taxa de concurs este de 150 lei si se achita la casieria unitatii.

Tematica este cea pentru examenul de medic specialist si medic primar de pe site-ul Ministerului Sanatatii.

Inscrierile la concurs se fac la sediul unitatii, in termen de 15 zile calendaristice de la aparitia acestui anunt in saptamanalul  ”Viata Medicala” , iar concursul se organizeaza in perioada cuprinsa intre 31 si 90 zile de la publicarea acestui anunt in ’’Viata Medicala’’

Relatii suplimentare se pot obtine la tel.0232266044/int. 105.

Manager,                                                   

Ec. Cumpat Carmen Marinela                    

(0 votes)232 views

Pachetul de servicii

TELEMEDICINA

 

 

Ortopedie-traumatologie, Oto - Rino - Laringologie Chirurgie, Neurologie Recuperare neuromotorie Recuperare cardio-pulmonara Neurologie