Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană vă invităm sa vizitați www.fonduri-ue.ro

Conditii de internare

Acte necesare:

Internarea in spital se face pe baza urmatoarelor acte:

 • buletin sau carte de identitate;
 • certificat de nastere in cazul copiilor minori care se interneaza in Clinica ORL;
 • bilet de trimitere - model unic de bilet de trimitere pentru servicii medicale clinice / bilet de internare semnat de medicul din ambulator sau medicul de familie si vizat de medicul de garda al clinicii in care urmeaza sa se interneze;
 • cardul de sanatate;
 • document ce dovedeste calitatea de asigurat (adeverinta salariat, cupon de pensie personal, adeverinta de somaj, adeverinta de elev, adeverinta de asigurat emisa de CAS in care isi are domiciliul pacientul), sau dovada de asigurat din aplicatia SIUI, daca este cazul.
 • in cazul in care asiguratul este salariat va prezenta adeverinta de salariat cu numarul de zile de concediu medical efectuat in ultimele 12 luni.

Externarea pacientului se face de catre medicul curant si se va comunica pacientului cu cel putin 24 de ore inainte. Medicul curant va completa Biletul de externare si scrisoarea medicala in care va consemna diagnosticul la externare, starea pacientului, tratamentul medical, indicatii privind regimul alimentar, data controlului medical si numarul de zile de concediu medical(dupa caz).In cazul externarii pacientului la cerere, i se va explica riscurile la care se poate expune. Medicul curant consemneaza in Foaia de observatie solicitarea de externare a pacientului, iar acesta este pus sa semneze ca a solicitat externarea.La externare se foloseste cardul de sanatate al pacientului.

Documentele care se elibereaza pacientului la externare:

 • Bilet de externare;
 • Scrisoare medicala;
 • Certificat de concediu medical(dupa caz);
 • Adeverinta medicala(dupa caz);
 • Reteta medicala;
 • Decont de cheltuieli.

 

Noutati

Anunt post magaziner perioada determinata

Nr.  11180 din 03.06.2016

Aprobat,                                                                                             Manager,

                                                    Ec.CumpatCarmen Marinela

 

 

ANUNT

Spitalul Clinic de Recuperare Iasi, cu sediul in Iasi, Str.Pantelimon Halipa nr.14, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatorului post temporar vacant :

Compartiment Aprovizionare, Manipulare, Depozitare si Deservire :

-1 post magaziner -pe perioada determinata

            Concursul se va desfasura in conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 modificata si completata de H.G. 1027/2014 pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice.

            Concursul consta in urmatoarele etape succesive :

                        -selectia dosarelor de inscriere ;

                        -proba scrisa;

                        -interviul.

            Conditii de desfasurare a concursului :

1.     Ultima zi pentru depunerea dosarelor de inscriere este 13 iunie 2016, ora 15 :00.

2.     Data si ora organizarii probei scrise : 21 iunie  2016, ora 9 :00.

 1. Data si ora interviului : 21 iunie 2016 ,ora 15 :00.
 2. Locul depunerii dosarelor si al organizarii probelor de concurs : Spitalul Clinic de Recuperare Iasi, str. P. Halipa nr. 14.

Poate participa la concurs persoana care indeplineste urmatoarele conditii :

a)     Are cetatenie romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania ;

b)     Cunoaste limba romana, scris si vorbit ;

c)     Are varsta minima reglementata de prevederile legale ;

d)     Are capacitate deplina de exercitiu ;

e)     Are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate ;

f)      Indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs ;

g)     Nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, a unor falsuri, a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice de participare la concurs pentru postul de magaziner:

 • diploma studii medii;
 • minim 6 luni in activitate.

Cei interesati vor depune la Serviciul RUNOS al unitatii, dosar de concurs care sa cuprinda urmatoarele acte :

·       Cerere de inscriere la concurs care va cuprinde postul si locul de munca pentru care opteaza concurentul, adresata conducatorului institutiei publice organizatorice ;

·       Copia xerox a actului de indentitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;

·       Copia xerox certificate nastere si casatorie daca este cazul ;

·       Copiile documentelor care atesta nivelul studiilor ( diploma de studii medii) si ale altor acte care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului ;

·       Cazierul judiciar ;

·       Adeverinta medicala eliberata de medicul de familie sau de medicul de medicina muncii din spital care sa ateste faptul ca este apt pentru exercitarea profesiei ( Dr. Munteanu Georgeta –nr. telefon 0788437959, 0740256003)

·       Copia fisei de evaluare a performantelor profesionale individuale sau recomandare de la ultimul loc de munca privind profilul moral si profesional al candidatului ;

·       Curriculum vitae.

·       1 Dosar de carton cu sina.

Copiile de pe actele prevazute la alin(1) se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs, sau in copii legalizate.

Anuntul de concurs, bibliografia si tematica sunt afisate la avizier si pe site-ul unitatii www.scr.ro.

Relatii suplimentare se obtin de la persoana care asigura secretariatul comisie de concurs, serviciul resurse umane tel. 0232.266044/int. 105

 

 

Sef Seviciu RUNOS,

               Ec. Axinte Dana

                                                                                                           APROBAT,

Manager

                                                                                                          Ec. Carmen Cumpat

                                                                                         

 

 

 

 

LISTA DE CONTROL A PAGINILOR REVIZUITE

Nr.

ed./rev.

Pag.

rev.

Obiectul reviziei

0/1

   

 

 

 

FISA POSTULUI

OCUPATIA: MAGAZINER

COD COR: 432102

 

 

 

 

 

 

TITULAR POST:

 

FUNCTIA/POSTUL/SPECIALITATEA: magaziner

 

LOC MUNCA: Compartiment Aprovizionare, Manipulare , depozitare si Deservire

GRADUL PROFESIONAL : magaziner

 

NIVELUL POSTULUI: de executie

 

 

 

 

 

Data

Elaborat

Verificat

Aprobat

 

Funcţia/Nume

Semnătura

Funcţia/Nume

Semnătura

Funcţia/Nume

Semnătura

Ref.de specialitate gr.I

Pricop Mihaela

 

Sef Serv.RUNOS

Ec. Axinte Dana

 

Manager

Ec. Cumpăt Carmen

 

Exemplar nr:

1.CERINTELE POSTULUI:

a)     Pregătirea profesionala: Studii medii;

b)     Experienta profesionala: minim 6 luni vechime;

c)     Cunostinte minime operare PC (Word, Excel, programe de baze de date);

d)     Conştiinciozitate fata de sarcinile pe care le are de îndeplinit;

e)     Prezenta de spirit, corectitudine, rigurozitate in tinerea evidentei si intocmirea rapoartelor, echilibru emotional si psihic, gandire logica si memorie buna, capacitate de comunicare, rezistenta la efort si stres ;

f)       Responsabilitatea implicata de post: de a asigura evidenta consumurilor de materiale, intocmirea documentelor in acest sens.

2.RELATII

a)   IERARHICE:

-        este subordonat  sefului serviciului administrativ, transport, aprovizionare, achizitii publice;

b) FUNCTIONALE:

-        colaborează cu toti salariatii unitatii.

3.PROGRAM DE LUCRU :

- activitate curenta in cadrul compartimentului conform programului de lucru stabilit in conformitate cu prevederile legale in vigoare: 8 ore/zi.

4.ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI :

I. Atributii si responsabilitati ale magazinerului:

1.     intocmeste si urmareste semnarea zilnica a bonurilor de consum de materiale si obiecte de inventar si le inainteaza la magazia de materiale pentru a ase asigura distribuirea produselor ;

2.     Asiste zilnic, in calitate de membru al comisiei, la predarea- primirea inventarului moale la si de la magazie catre firma prestatoare de servicii de spalatorie ;

3.     Intocmeste borderourile si duce corespondenta la posta ;

4.     Participa in comisiile de inventariere a patrimoniului spitalului ;

5.     Executa orice alte dispozitii date de superiorul ierarhic in realizarea strategiilor pe termen scurt ale unitatii in limitele respectarii temeiului legal ;

6.     Furnizeaza corect si prompt informatii din domenul sau de activitate colegilor si superiorilor ierarhici ;

7.     Are o atitudine politicoasa atat fata de colegi, cat si fata de persoanele cu care vine in contact in cadrul unitatii ;

8.     Raspunde de corectitudinea si promptitudinea cu care furnizeaza, transmite informatii ;

9.     Sesizeaza unuia din sefii ierarhici ori de cate ori apar probleme ce depasesc competenta personala de rezolvare ;

10.  Respecta procedurile interne legate de utilizarea aparaturii din dotare ;

11.  Este obligat sa poarte echipamentul de protectia muncii din dotare pe care il mentine in conditii corespunzatoare ;

12.  Raspundede informarea imediata a persoanelor responsabile privind orice defectiune in functionarea echipamentului cu care isi desfasoara activitatea ;

13.  Raspunde de imbunatatirea permanenta a cunostintelor, competentelor sau abilitatilor personale ;

14.  Raspunde de implementarea si mentinerea unor standarde inalte de igiena, precum si respectarea normelor de consum agreate pentru materielele de curatenie si intretinere ;

15.  Raspunde de modul de intocmire a documentelor care ii revin

16.   Actioneaza in conformitate cu dispozitiile legale in legatura cu raspunderea materiala, in cazul falsurilor si a lipsurilor ce au fost depistate anterior ;

17.  Raspunde de utilizarea eficienta a timpului de lucru si disciplina in cadrul serviciului ;

18.  Pastreaza confidentialitatea datelor si informatiilor la care are acces ;

19.  Participa la instructajele impuse de CPCIN, PSI si protectia muncii .

 

II. Atributii generale:

 1. Are obligatia de a semna zilnic in condica de prezenta cu mentionarea orei de venire si de plecare din serviciu;
 2. Respecta programul de lucru si are obligatia de a respecta programarea concediului de odihna planificat la inceputul anului ;
 3. Nu va parasi locul de munca fara aprobarea sefului serviciului administrativ;
 4. Este interzis fumatul, venirea la serviciu in stare de ebrietate si consumul de bauturi alcoolice in timpul programului de lucru;
 5. Respecta prevederile ROI si ale ROF ;
 6. Urmareste si asigura folosirea, pastrarea si intretinerea corecta a bunurilor din dotarea serviciului.

III. Atributii  privind securitatea si sanatatea in munca, PSI, colectare deseuri:           

1.Îşi însuşeşte si respecta normele de securitate si sănătate in munca prevăzute in Legea nr. 319/2006 si normele de aplicare ale acesteia;

Art.22-prevede ca fiecare lucrator  trebuie sa isi desfasoare activitatea in conformitate cu pregatirea si instruirea sa, precum si cu instructiunile primite din partea angajatorului, astfel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca;

Art.23-prevede obligatiile lucratorilor:

- sa utilizeze corect aparatura, substantele periculoase,echipamentele de transport;

- sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat;

-sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii si sa utilizeze corect aceste dispozitive;

-sa comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de munca despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru sanatatea lucratorilor, precum si orice deficienta a sistemelor de protectie;

-sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoana;

-sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, atat timp cat este necesar, pentru a face posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari, pentru protectia sanatatii si securitatii lucratorilor;

-sa coopereze atat timp cat este necesar, cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, pentru a permite engajatorulu sa se asigura ca mediul de munca si conditiile de lucru sunt sigure si fara riscuri pentru securitate si sanatate, in domeniul sau de activitate;

-sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in munca si masurile de aplicare ale acestora;

-sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii santari 

2. Îşi însuşeşte si respecta prevederile Legii nr. 481/2004 privind situaţii de urgenta;

3. Îşi însuşeşte si respecta prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;

4. Îşi însuşeşte si respecta prevederile Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectiva a deşeurilor in instituţiile publice;

IV. Atributii  privind Sistemul de Management al Calitatii (SMC):

1.     Îşi însuşeşte si respecta cerintele procedurilor SMC ;

2.     Îşi însuşeşte si respecta cerintele Manualului Calitatii ;

3.     Elaboreaza/participa la elaborarea de proceduri de lucru atunci cand este cazul ;

Aceste atributii nu sunt limitative, salariatul avand obligatia de a respecta si duce la indeplinire orice alte sarcini, decizii si dispozitii primite din partea conducerii unitatii, a Directiei de Sanatate Publica sau a Ministerului Sanatatii in baza reglementarilor legale in vigoare.

Raspunde disciplinar, material si penal atunci cand:

     1. nu respecta programul de activitate stabilit de conducerea societatii;

2.nu respecta conduita, etica si deontologia profesiei;

3.nu respecta disciplina muncii si nu utilizeaza corespunzator instalatiile si echipamentele de lucru si cele de protectie ;

4.nu duce la indeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare atributiilor de serviciu si orice sarcini specifice ;

5. comite orice alte abateri sanctionabile prin regulamentul intern, codul muncii sau alte acte normative aflate in vigoare.

 

5.Salarizare:

 • Salarizarea este în conformitate cu legislaţia  in vigoare;
 • Salariul de bază este remuneraţia primită in raport cu munca depusa, cu cantitatea si calitatea acesteia, cu importanta sociala a muncii;

Fisa postului este valabila pe intreaga perioada de desfasurare a contractului de munca, putand fi reinnoita in cazul aparitiei unor noi reglementari legale  sau ori de cate ori este necesar.

 

 

 

Seful locului de munca,

Functia : Sef Serv.Administrativ

Numele si prenumele :

Semnatura : …………………………………     

         Luat la cunostinta si primit un exemplar salariat

                                                                                 Numele si prenumele:

                                                                                 Semnatura: .............................................

                                                                                 Data: .................................

 

SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IASI

SERVICIUL FINANCIAR-CONTABIL

AVIZAT MANAGER,

EC. CUMPAT CARMEN

 

 

BIBLIOGRAFIA DE CONCURS

Pentru postul de magaziner

 

1. Legea 22/1969 actualizată – privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor;

2. Legea 307/2006 – privind apărarea împotriva incendiilor;

3. Legea 319/2006 actualizată – privind sănătatea şi securitatea în muncă;

4. OMFP 2861/2009 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;

5. Legea 132/2010 privind colectarea selectiva a deseurilor institutiilor publice.

 

 

 

Director financiar – contabil

Ec. Hutu Daniela

(0 votes)461 views

Pachetul de servicii

TELEMEDICINA

 

 

Ortopedie-traumatologie, Oto - Rino - Laringologie Chirurgie, Neurologie Recuperare neuromotorie Recuperare cardio-pulmonara Neurologie