Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană vă invităm sa vizitați www.fonduri-ue.ro

Conditii de internare

Acte necesare:

Internarea in spital se face pe baza urmatoarelor acte:

 • buletin sau carte de identitate;
 • certificat de nastere in cazul copiilor minori care se interneaza in Clinica ORL;
 • bilet de trimitere - model unic de bilet de trimitere pentru servicii medicale clinice / bilet de internare semnat de medicul din ambulator sau medicul de familie si vizat de medicul de garda al clinicii in care urmeaza sa se interneze;
 • cardul de sanatate;
 • document ce dovedeste calitatea de asigurat (adeverinta salariat, cupon de pensie personal, adeverinta de somaj, adeverinta de elev, adeverinta de asigurat emisa de CAS in care isi are domiciliul pacientul), sau dovada de asigurat din aplicatia SIUI, daca este cazul.
 • in cazul in care asiguratul este salariat va prezenta adeverinta de salariat cu numarul de zile de concediu medical efectuat in ultimele 12 luni.

Externarea pacientului se face de catre medicul curant si se va comunica pacientului cu cel putin 24 de ore inainte. Medicul curant va completa Biletul de externare si scrisoarea medicala in care va consemna diagnosticul la externare, starea pacientului, tratamentul medical, indicatii privind regimul alimentar, data controlului medical si numarul de zile de concediu medical(dupa caz).In cazul externarii pacientului la cerere, i se va explica riscurile la care se poate expune. Medicul curant consemneaza in Foaia de observatie solicitarea de externare a pacientului, iar acesta este pus sa semneze ca a solicitat externarea.La externare se foloseste cardul de sanatate al pacientului.

Documentele care se elibereaza pacientului la externare:

 • Bilet de externare;
 • Scrisoare medicala;
 • Certificat de concediu medical(dupa caz);
 • Adeverinta medicala(dupa caz);
 • Reteta medicala;
 • Decont de cheltuieli.

 

Noutati

Anunt post economist II Serviciul Managementul al Calitatii Serviciilor Medicale

Nr.28349    din  22.12.2015

 

                                                          Aprobat,                                                                                              Manager,

                                                Ec.Cumpat Carmen Marinela

                  

 

                                                          ANUNT

 

In baza aprobari nr. 109833/23.11.2015 emisa de Cosiliul Local Iasi,Spitalul Clinic de Recuperare Iasi, cu sediul in Iasi, str.Pantelimon Halipa nr.14, organizeaza concurs pentru ocuparea  urmatorului post vacant :

-1 post de economist II, pe perioada nedeterminata,  in cadrul Serviciul de Management al Calitatii Serviciilor Medicale.

          Concursul se va desfasura in conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 modificata si completata de H.G. 1027/2014 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice.

          Concursul consta in urmatoarele etape succesive :

                   -selectia dosarelor de inscriere ;

                   -proba scrisa ;

                   -interviul.

             Conditii de desfasurare a concursului :

1.Ultima zi pentru depunerea dosarelor de înscriere este 7 ianuarie 2016, ora 15:00.

2.Data şi ora organizării probei scrise : 15 ianuarie 2016, ora 10:00 .

3.Data şi ora interviului: 15 ianuarie  2016 , ora 15ºº.

4.Locul depunerii dosarelor si al organizării probelor de concurs: Spitalul Clinic de Recuperare Iasi, str. P. Halipa nr. 14.

Comunicare rezultatelor la fiecare proba a concursului se face prin specificarea punctajului final al fiecarui candidat si a mentiunii « admis » sau « respins », prin afisare la sediu unitatii a institutiei organizatorice a concursului, in termen de maxim o  zi lucratoare de la data finalizarii probei.

Dupa afisarea rezultatelor obtinute la selectia dosarelor, proba scrisa si /sau proba practica si interviu, dupa caz, candidatii nemultumiti pot depune contestatie in termen de cel mult o zi lucratoare de la data afisarii rezultatului selectiei dosarelor, respectiv de la data afisarii rezultatului probei scrise si/sau probei practice si ainterviului, sub sanctiunea decaderii din acest drept.

In situatia contestatiilor formulate fata de rezultatul selectiei dosarelor, comisia de solutionare a contestatiilor va verifica indeplinirea de catre candidatul contestator a conditiilor pentru participare la concurs in termen de maximum o zi lucratoare de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor.

In situatia contestatiilor formulate fata de rezultatul probei scrise, probei practice sau a interviului comisia de solutionare a contestatiilor va analiza lucrarea sau consemnarea raspunsurilor la interviu doar pentru candidatul contestatar in termen de maximum o zi lucratoare de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor.

Rezultatele finale se afiseaza la sediul unitatii, precum si pe pagina de internet in termen maximum o zi lucratoare  de la expirarea termenului prevazut la alineatului anterior pentru proba, prin specificarea punctajului final al fiecarui candidat si a mentiunii «  admis » sau « respins ».

Conditii generale, conform art. 3 din H.G. NR. 286/2011 :

Poate participa la concurs persoana care indeplineste urmatoarele conditii :

a)     Are cetatenie romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania ;

b)    Cunoaste limba romana, scris si vorbit ;

c)     Are varsta minima reglementata de prevederile legale ;

d)    Are capacitate deplina de exercitiu ;

e)     Are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atesta pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate ;

f)      Indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs ;

g)     Nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptie situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditii  specifice de participare la concurs :

 - studii superioare de specialitate

- vechime 3 ani în specialitate

Cei interesati vor depune la Biroul RUNOS al unitatii, dosar de concurs care sa cuprinda urmatoarele acte :

·        Cerere de inscriere la concurs care va cuprinde postul si locul de munca pentru care opteaza concurentul, adresata conducatorului institutiei publice organizatorice ;

·        Copia xerox actului de indentitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii,dupa caz;

·        Copia xerox certificate nastere si casatorie daca este cazul ;

·        Copiile documentelor care atesta nivelul studiilor si ale altor acte care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului ;

·        Cazierul judiciar ;

·        Adeverinta  medicala  eliberata de medicul de familie sau de medicul  de medicina muncii din spital care sa ateste faptul ca este apt pentru exercitarea profesiei ( Dr. Munteanu Georgeta –nr. telefon 0788437959,0740256003)

·        Copia fisei de evaluare a performantelor profesionale individuale sau  recomandare de la ultimul loc de munca privind profilul moral si profesional al candidatului ;

·        Curriculum vitae.

·        1 Dosar de carton cu sina.

Copiile de pe actele prevazute la alin(1) se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs, sau in copii legalizate.

Anuntul de concurs, bibliografia si tematica sunt afisate la avizier si pe site-ul unitatii www.scr.ro.

Relatii suplimentare la Biroul Personal al unitatii tel. 0232.266044/105

 

 

Birou Runos,

Ec. Axinte Dana 

                                                                                                                                                APROBAT,

  Manager

                                                                                                                       Ec. Carmen Cumpat

                                                                                     

 

 

 

 

LISTA DE CONTROL A PAGINILOR REVIZUITE

Nr.

ed./rev.

Pag.

rev.

Obiectul reviziei

 

 

 

 

 

FISA POSTULUI

OCUPATIA: ECONOMIST

COD COR: 121124

 

 

 

 

 

 

TITULAR POST:

 

FUNCTIA/POSTUL/SPECIALITATEA: economist

 

LOC MUNCA: Serviciul de Management al Calitatii Serviciilor Medicale

GRADUL PROFESIONAL : economist II

 

NIVELUL POSTULUI: de executie

 

 

 

 

 

 

Data

Elaborat

Verificat

Aprobat

 

Funcţia/Nume

Semnătura

Funcţia/Nume

Semnătura

Funcţia/Nume

Semnătura

Ref.de spec.gr.I

 

 

Sef Serv.RUNOS

 

 

Manager

 

 

Exemplar nr:

1.CERINTELE POSTULUI:

a)    Pregătirea profesionala: Studii superioare, cu diploma de licenta in domeniul financiar- contabilitate;

b)    Cunostinte de operare pe calculator, programe de contabilitate ;

c)    Conştiinciozitate fata de sarcinile pe care le are de îndeplinit;

d)    Cunoasterea la nivel profesionist a legislatiei in domeniu;

e)    Abilitati de comunicare, capacitate de analiza si sinteza, corectitudine, flexibilitate, capacitatea de a redacta rapoarte din toate domeniile de activitate clare si corecte;

f)     Atitudine pozitiva si abilitati de a se mobiliza si de a-i mobiliza pe altii;

g)    Discernamant si capacitate de a rezolva problemele, capacitate de deductie logica

h)    Putere de decizie si asumarea responsabilitatii;

i)      Rezistenta la efort si stres;

j)      Responsabilitatea implicata de post: responsabilitatea de a organiza, coordona si prelua activitatea de control intern managerial a spitalului, responsabilitatea confidenţialităţii datelor si informatiilor .

 

2.RELATII

a)  IERARHICE:

-          este subordonat  managerului, Spitalului clinic de Recuperare

-          este inlocuit de ec.Toma Mirela

b) FUNCTIONALE:

-          colaborează cu toate sectoarele de activitate din spital si cu autoritatile publice centrale si locale, organele de control financiar ale statului.

 

3.PROGRAM DE LUCRU :

- activitate curenta in cadrul serviciului conform programului de lucru stabilit in conformitate cu prevederile legale in vigoare: 8 ore/zi.

 

4.ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI :

-          . Elaboreaza Programul de dezvoltare a sistemului de control managerial al Spitalului Clinic de Recuparare Iasi, program care cuprinde obiective, actiuni,responsabilitati si termene, precum si alte masuri necesare dezvoltarii acestuia. La elaborarea programului se vor avea in vedere regulile minimale de management continute in standardele de control intern, aprobate prin OMFP 946/2005 cu modificarile si completarile ulterioare cu luarea in considerare a specificului Spitalului Clinic de Recuperare Iasi;

-                      Supune spre aprobare Managerului, programul  de dezvoltare a sistemului de control intern managerial al Spitalului Clinic de Recuparare Iasi, si urmareste realizarea acestuia;

-                      Urmareste elaborarea subsistemelor de control managerial ale structurilor din cadrul Spitalului Clinic de Recuperare Iasi care trebuie sa respecte si inventarul operatiunilor/activitatilor care se desfasoara in compartimentele respective;

-                      Inventariaza riscurile si problemele intampinate si informeaza conducerea Spitalului Clinic de Recuperare Iasi referitor la acestea;

-                      Evalueaza si avizeaza procedurile elaborate in cadrul Spitalului Clinic de Recuperare Iasi;

-                      Intocmeste trimestrial sau ori de cate ori este necesar informari referitoare la progresele inregistrate cu privire la dezvoltarea sistemului/subsistemelor de control intern managerial in raport cu programele adoptate, precum si referitoare la situatiile deosebite si la actiunile de monitorizare, coordonare si indrumare in cadrul acestora. Aceste informari vor fi transmise Managerului si/sau altor institutii abilitate, la solicitarea acestora.


                     -  Analizeaza  sistemul de control managerial existent în cadrul entităţii publice.

În cadrul acestei prime etape, se va evalua gradul de implementare a sistemului de control intern/managerial în cadrul fiecărui compartiment din structura organizatorică a entităţii publice.

-              Constituirea unei structuri (comisie) cu atribuţii privind organizarea, implementarea şi menţinerea sistemului de control intern/managerial.

În această etapă, se va stabili componenţa comisiei (grupului de lucru), formată din angajaţii entităţii publice, care vor fi responsabili de desfăsurarea activităţilor necesare implementării sistemului de control intern/managerial, prezenţa sefilor de compartimente/departamente din cadrul entităţii publice, fiind obligatorie;

-            Stabilirea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare (ROF) al comisiei.

-          Se va întocmi un regulament de organizare şi funcţionare al comisiei de lucru, care va conţine următoarele capitole: dispoziţii generale, structura organizatorică a comisiei, organizarea şedinţelor şi mecanismul de luare a deciziilor, atrubuţiile comisiei, atribuţiile preşedintelui comisiei, atribuţiile secretariatului comisiei, atribuţiile conducătorilor de compartimente, dispoziţii finale.

-              Elaboreaza programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial.

-          Elaborarea se face  împreună cu grupul de lucru, a unui program de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial, în cadrul căruia se vor preciza direcţiile de acţiune, activităţile, responsabilii precum si termenele până la care trebuiesc realizate activităţile stabilite în program.

-            Implementarea sistemului de control intern/managerial. Etapa presupune derularea de către comisia de lucru a activităţilor prevăzute în cadrul programului de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial, sub atenta coordonare şi îndrumare a managerului.

 Etapa se desfăşoară numai împreuna cu membrii comisiei de lucru. Se va avea în vedere conformarea entităţii publice cu toate cerinţele prevăzute de cele 25 de standarde ale OMFP 946/2005, si anume:

STANDARDUL 1 – ETICA, INTEGRITATEA

Elaborare decizie responsabil conduita etică;Elaborare/actualizare cod de conduită etică;Comunicarea codului de conduită etică catre angajaţii entităţii publice;Proces verbal de luare la cunoştiinţă a prevederilor codului de conduită etică.

STANDARDUL 2 – ATRIBUŢII, FUNCŢII, SARCINI

Definirea/actualizarea misiunii si a politicii entităţii publice;Elaborarea/actualizarea ROF, RI, fişe de post;Elaborare/actualizare organigramă.

STANDARDUL 3 – COMPETENŢĂ, PERFORMANŢĂ

Identificarea/actualizarea nevoilor de instruire a personalului;Elaborarea/actualizarea planului anual de pregătire profesională a angajaţilor;

STANDARDUL 4 – FUNCŢII SENSIBILE

Decizie numire responsabil inventariere funcţii sensibile;Inventarierea funcţiilor considerate a fi sensibile;Listă cu salariaţii care ocupă funcţii sensibile;Politica de rotaţie/programul de controale suplimentare a persoanelor care ocupă funcţii sensibile;Planul de rotaţie al persoanelor care ocupa funcţii sensibile;Procedură pentru definirea şi inventarierea funcţiilor sensibile.

 STANDARDUL 5 – DELEGAREA

Elaborare fisă de delegare a competenţelor;Procedură privind delegarea de competenţă.

 STANDARDUL 6 – STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

Urmareste elaborarea/actualizarea/aprobarea organigramă/anual;

 STANDARDUL 7 - OBIECTIVE

Urmareste elaborarea/actualizarea/inventarierea obiectivelor generale /anual;

 Urmareste elaborarea/actualizarea/inventarierea obiective specifice SMART la nivelul compartimentelor;elaborarea/actualizarea/inventarierea activităţiilor specifice la nivelul compartimentelor;elaborarea procedurii privind stabilirea obiectivelor.

 STANDARDUL 8 - PLANIFICAREA

Urmareste aprobarea obiectivelor şi stabilirea măsurilor necesare realizării acestora;Actualizarea BVC conform obiectivelor stabilite.

 STANDARDUL 9 - COORDONAREA

Centralizeaza măsurilor pentru asigurarea coordonării activităţilor necesare a fi desfăşurate pentru realizarea obiectivelor.

 STANDARDUL 10 – MONITORIZAREA PERFORMANŢELOR

Definirea pentru fiecare obiectiv a unor indicatori cantitativi şi/sau calitativi relevanţi;Comunicarea angajaţilor a indicatorilor şi a modului de măsurare a performanţelor;Stabilirea unui sistem de monitorizare şi raportare a performanţelor.

 STANDARDUL 11 – MANAGEMENTUL RISCURILOR

Elaboreaza decizie stabilire responsabili de riscuri pentru fiecare compartiment al entităţii;Elaborare procedură privind managementul riscurilor în cadrul organizaţiei;Identificarea şi analiza riscurilor;Gestionarea riscurilor identificate şi evaluate;Elaborarea/actualizarea Registrului de riscur

STANDARDUL 12 - INFORMAREA

Stabileste documentele şi a fluxurile de informaţii necesare îndeplinirii sarcinilor de către fiecare compartiment;Stabilirea modului de utilizare a sistemelor informatice în scopul colectării şi prelucrării informaţiilor (intranet, mail, softuri specializate).

 STANDARDUL 13 - COMUNICAREA

Elaboreaza procedură privind comunicarea internă şi externă.

 STANDARDUL 14 – CORESPONDENŢA ŞI ARHIVAREA

Elaboreaza procedură pentru primirea/expedierea, înregistrarea si arhivarea corespondenţei.

 STANDARDUL 15 – IPOTEZE, REEVALUĂRI

Formularea de ipoteze/premise acceptate prin consens, necesare pentru stabilirea obiectivelor specifice.

 STANDARDUL 16 – SEMNALAREA NEREGULARITĂŢILOR

Elaboreaza/actualizeaza procedură privind controlul neregularităţilor;Elaborare raport de sesizare neregularitate;Raport de acţiuni corective;Elaborare/actualizare procedură Acţiuni corective.

 STANDARDUL 17 - PROCEDURI

Urmareste stabilirea activităţilor procedurabile – procese de muncă cu un grad de complexitate şi omogenitate ridicat, pentru care se pot stabili reguli şi norme de lucru general valabile în vederea îndeplinirii, în condiţii de regularitate, eficacitate, economicitate şi eficienţă a obiectivelor compartimentului/entităţii publice;Elaborare procedură privind elaborarea procedurilor;Elaborarea procedurilor operaţionale formalizate pe activităţi (achiziţii, relaţii publice, resurse umane, juridic, financiar-contabil, economic, audit intern, etc);Comunicarea procedurilor întocmite către personalul entităţii publice.

 STANDARDUL 18 – SEPARAREA ATRIBUŢIILOR

Asigurarea şi monitorizarea respectării separării atribuţiilor.

 STANDARDUL 19 - SUPRAVEGHEREA

Stabilirea de măsuri de supraveghere şi supervizare a activităţilor.

 STANDARDUL 20 – GESTIONAREA ABATERILOR

Elaboreaza procedură privind gestionarea abaterilor;Raport de semnalare al abaterii de la procedură;Raport de analiză al abaterilor.

 STANDARDUL 21 – CONTINUITATEA ACTIVITĂŢII

Identifica  evenimentelor posibile generatoare de întreruperi în derularea unor activităţi;Elaborare plan pentru continuitatea activităţilor.

 STANDARDUL 22 – STRATEGII DE CONTROL

Elaboreaza planul/strategiei de control pentru îndeplinirea obiectivelor;Monitorizarea stadiului de îndeplinire al obiectivelor.

 STANDARDUL 23 – ACCESUL LA RESURSE

Urmareste reglementarea accesului angajaţilor la resurse prin acte administrative;Monitorizarea accesului salariaţilor la resurse.

  STANDARDUL 24 – VERIFICAREA ŞI EVALUAREA CONTROLULUI

Urmareste stabilirea de responsabilităţi prin fişele postului cu privire la autoevaluarea sistemului de control intern/managerial;Elaborarea regulamentului de autoevaluare a sistemului de control intern/managerial;

 STANDARDUL 25 – AUDITUL INTERN

Îndeplinirea programului de audit şi asigurarea unui număr suficient de auditori interniEfectuarea de misiuni de consiliere pe tema controlului intern/managerial. 

Dupa parcurgerea acestor etape, sistemul de control intern managerial OMFP 946/2005 este conform cu cerintele prevazute in cele 25 de standarde de management / control intern.

Face parte din Comisia de Control inopinat si indeplineste sarcinile prevazute in cadrul programului de control.

Executa orice alte dispozitii date de superiorul ierarhic in realizarea strategiilor pe termen scurt al unitatii in limitele respectarii temeiului legal ;

 1. Raspunde de corectitudinea si veridicitatea informatiilor transmise catre superiorul ierarhic si catre personalul unitatii ;
 2. Promoveaza respectul reciproc, colaborarea si transparenta in raporturile din cadrul Serviciilor  precum si in relatiile cu persoanele din exterior ;
 3. Asigura dezvoltarea si imbogatirea permanenta a competentelor proprii de comunicare;
 4. Promoveaza imaginea unitatii prin transparenta, confidentialitate si transmiterea de informatii reale ;
 5. Respecta procedurile interne legate de utilizarea aparaturii din dotare;
 6. Raspunde de informarea imediata a persoanelor responsabile privind orice defectiune in functionarea echipamentului cu care isi desfasoara activitatea;
 7. Raspunde de arhivarea documentelor create intern sau primite de la personalul altor sectoare de activitate ale spitalului;
 8. Raspunde de eficienta, calitatea si corectitudinea lucrarilor executate in cadrul serviciului;
 9. Raspunde de depunerea documentelor la   institutiile in drept;
 10. Raspunde de executarea la termen a atributiilor si a sarcinilor incredintate de conducerea spitalului, daca a respectat prevederile legale, normele si procedurile interne;
 11. Raspunde de utilizarea eficienta a timpului de lucru si disciplina in cadrul serviciului;

 

 1. Participa la cursurile de instruire a personalului si se  asigura de formarea continua  in concordanata cu legislatia in vigoare;

 

      13.Pastreaza confidentialitatea datelor si informatiilor la care are acces.

II. Atributii generale:

 1. Are obligatia de a semna zilnic in condica de prezenta cu mentionarea orei de venire si de plecare din serviciu;
 2. Respecta programul de lucru si are obligatia de a respecta programarea concediului de odihna planificat la inceputul anului ;
 3. Nu va parasi locul de munca fara aprobarea persoanei ierarhice superioare ;
 4. Este interzis fumatul, venirea la serviciu in stare de ebrietate si consumul de bauturi alcoolice in timpul programului de lucru;
 5. Respecta prevederile ROI si ale ROF ;
 6. Urmareste si asigura folosirea, pastrarea si intretinerea corecta a bunurilor din dotarea serviciului.

III. Atributii  privind securitatea si sanatatea in munca, PSI, colectare deseuri:         

1.    Îşi însuşeşte si respecta normele de securitate si sănătate in munca prevăzute in Legea nr. 319/2006 si normele de aplicare ale acesteia;

Art.22-prevede ca fiecare lucrator  trebuie sa isi desfasoare activitatea in conformitate cu pregatirea si instruirea sa, precum si cu instructiunile primite din partea angajatorului, astfel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca;

Art.23-prevede obligatiile lucratorilor:

- sa utilizeze corect aparatura, substantele periculoase,echipamentele de transport;

- sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat;

-sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii si sa utilizeze corect aceste dispozitive;

-sa comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de munca despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru sanatatea lucratorilor, precum si orice deficienta a sistemelor de protectie;

-sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoana;

-sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, atat timp cat este necesar, pentru a face posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari, pentru protectia sanatatii si securitatii lucratorilor;

-sa coopereze atat timp cat este necesar, cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, pentru a permite engajatorulu sa se asigura ca mediul de munca si conditiile de lucru sunt sigure si fara riscuri pentru securitate si sanatate, in domeniul sau de activitate;

-sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in munca si masurile de aplicare ale acestora;

-sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii santari 

2. Îşi însuşeşte si respecta prevederile Legii nr. 481/2004 privind situaţii de urgenta;

3. Îşi însuşeşte si respecta prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;

4. Îşi însuşeşte si respecta prevederile Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectiva a deşeurilor in instituţiile publice.

IV. Atributii  privind Sistemul de Management al Calitatii (SMC)

1.    Îşi însuşeşte si respecta cerintele procedurilor SMC ;

2.    Îşi însuşeşte si respecta cerintele Manualului Calitatii ;

3.    Elaboreaza/participa la elaborarea de proceduri de lucru atunci cand este cazul ;

Aceste atributii nu sunt limitative, salariatul avand obligatia de a respecta si duce la indeplinire orice alte sarcini, decizii si dispozitii primite din partea conducerii unitatii, a Directiei de Sanatate Publica sau a Ministerului Sanatatii in baza reglementarilor legale in vigoare.

Raspunde disciplinar, material si penal atunci cand:

     1. nu respecta programul de activitate stabilit de conducerea societatii;

2.nu respecta conduita, etica si deontologia profesiei;

3.nu respecta disciplina muncii si nu utilizeaza corespunzator instalatiile si echipamentele de lucru si cele de protectie ;

4.nu duce la indeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare atributiilor de serviciu si orice sarcini specifice ;

5. comite orice alte abateri sanctionabile prin regulamentul intern, codul muncii sau alte acte normative aflate in vigoare.

 

5.Salarizare:

 • Salarizarea este în conformitate cu legislaţia  in vigoare;
 • Salariul de bază este remuneraţia primită in raport cu munca depusa, cu cantitatea si calitatea acesteia, cu importanta sociala a muncii;

Fisa postului este valabila pe intreaga perioada de desfasurare a contractului de munca, putand fi reinnoita in cazul aparitiei unor noi reglementari legale  sau ori de cate ori este necesar.

 

Seful locului de munca,

Functia :Manager

Numele si prenumele :

Semnatura : …………………………………       

 

Luat la cunostinta si primit un exemplar salariat

                                                                                    Numele si prenumele:                                                                                                                         Semnatura: .............................................

                                                                                    Data: .................................

                                                                                                           

                                                            Aprobat,

                        Manager Ec. Cumpat Carmen

Tematica si bibliografia pentru ocuparea postului de economist II in cadrul Serviciului de Management al Calitatii Serviciilor Medicale

Bibliografie:

1. Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, Titlul VII.

 2. Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacientilor

 3. Ordinul Ministerului Sanatatii nr.386/2004, pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr.46/2004

4. Legea nr.53/2003 – Codul Muncii, cu modificari si completari, Titlul XI, cap.I, II, III.

 5. Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr.946/2005, pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzind standardele de control intern/managerial la entitatile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial

6. Ordinul Ministerului Sanatatii nr.972/2010, pentru aprobarea Procedurilor, standardelor si metodologiei de acreditare a spitalelor

7. Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 975/2012, privind organizarea structurii de management al calitatii serviciilor medicale in cadrul unitatilor sanitare cu paturi din reteaua Ministerului Sanatatii si a autoritatilor administratiei publice locale.

 8. Ordinul Ministerului Sanatatii Publice nr.1490/2008,privind aprobarea  metodologiei de calcul al indicatorilor de performanta ai managementului spitalului.

9.  Ordinul Ministerului Finantelor Publice 1792/2002, pentru aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea,ordonantarea si plata cheluielilor institutiilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare

Tematica:

-          Obiectivele generale ale controlului intern managerial;

-           Metodologie de elaborare si revizuire a procedurilor;

-          Metodologie de elaborare si conducere a Registrului Riscurilor;

-          Reguli generale privind prelucrarea datelor cu character personal;

-          Reguli special privind prelucrarea datelor cu character personal;

-          Atributiile generale ale Structurii de Management al Calitatii Serviciilor Medicale;

-          Drepturile pacientului;

-          Principiile si procedurile privind formarea, administrarea, angajarea si utilizarea fondurilor publice;

-          Procesul bugetar in  institutiile publice.

(0 votes)651 views

Pachetul de servicii

TELEMEDICINA

 

 

Ortopedie-traumatologie, Oto - Rino - Laringologie Chirurgie, Neurologie Recuperare neuromotorie Recuperare cardio-pulmonara Neurologie