Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană vă invităm sa vizitați www.fonduri-ue.ro

Conditii de internare

Acte necesare:

Internarea in spital se face pe baza urmatoarelor acte:

 • buletin sau carte de identitate;
 • certificat de nastere in cazul copiilor minori care se interneaza in Clinica ORL;
 • bilet de trimitere - model unic de bilet de trimitere pentru servicii medicale clinice / bilet de internare semnat de medicul din ambulator sau medicul de familie si vizat de medicul de garda al clinicii in care urmeaza sa se interneze;
 • cardul de sanatate;
 • document ce dovedeste calitatea de asigurat (adeverinta salariat, cupon de pensie personal, adeverinta de somaj, adeverinta de elev, adeverinta de asigurat emisa de CAS in care isi are domiciliul pacientul), sau dovada de asigurat din aplicatia SIUI, daca este cazul.
 • in cazul in care asiguratul este salariat va prezenta adeverinta de salariat cu numarul de zile de concediu medical efectuat in ultimele 12 luni.

Externarea pacientului se face de catre medicul curant si se va comunica pacientului cu cel putin 24 de ore inainte. Medicul curant va completa Biletul de externare si scrisoarea medicala in care va consemna diagnosticul la externare, starea pacientului, tratamentul medical, indicatii privind regimul alimentar, data controlului medical si numarul de zile de concediu medical(dupa caz).In cazul externarii pacientului la cerere, i se va explica riscurile la care se poate expune. Medicul curant consemneaza in Foaia de observatie solicitarea de externare a pacientului, iar acesta este pus sa semneze ca a solicitat externarea.La externare se foloseste cardul de sanatate al pacientului.

Documentele care se elibereaza pacientului la externare:

 • Bilet de externare;
 • Scrisoare medicala;
 • Certificat de concediu medical(dupa caz);
 • Adeverinta medicala(dupa caz);
 • Reteta medicala;
 • Decont de cheltuieli.

 

Noutati

Anunt post economist debutant

Nr. 21902  din  19.10.2015

                                                          ANUNT

 

In baza aprobari nr. 89964/01.10.2015 emisa de Cosiliul Local Iasi,Spitalul Clinic de Recuperare Iasi, cu sediul in Iasi, str.Pantelimon Halipa nr.14, organizeaza concurs pentru ocuparea  urmatorului post vacant :

-1 post de economist debutant, pe perioada nedeterminata,  in cadrul Compartimentului Administrativ.

          Concursul se va desfasura in conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 modificata si completata de H.G. 1027/2014 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice.

          Concursul consta in urmatoarele etape succesive :

                   -selectia dosarelor de inscriere ;

                   -proba scrisa ;

                   -interviul.

             Conditii de desfasurare a concursului :

1.     Ultima zi pentru depunerea dosarelor de inscriere este 2 noiembrie 2015, ora 15 :00.

2.     Data si ora organizarii probei scrise : 10 noiembrie 2015, ora 9 :00.

3.     Data si ora interviului : 10 noiembrie 2015 , ora 12 :00.

4.     Locul depunerii dosarelor si al organizarii probelor de concurs : Spitalul Clinic de Recuperare Iasi, str. P. Halipa nr. 14.

Comunicare rezultatelor la fiecare proba a concursului se face prin specificarea punctajului final al fiecarui candidat si a mentiunii « admis » sau « respins », prin afisare la sediu unitatii a institutiei organizatorice a concursului, in termen de maxim o  zi lucratoare de la data finalizarii probei.

Dupa afisarea rezultatelor obtinute la selectia dosarelor, proba scrisa si /sau proba practica si interviu, dupa caz, candidatii nemultumiti pot depune contestatie in termen de cel mult o zi lucratoare de la data afisarii rezultatului selectiei dosarelor, respectiv de la data afisarii rezultatului probei scrise si/sau probei practice si ainterviului, sub sanctiunea decaderii din acest drept.

In situatia contestatiilor formulate fata de rezultatul selectiei dosarelor, comisia de solutionare a contestatiilor va verifica indeplinirea de catre candidatul contestator a conditiilor pentru participare la concurs in termen de maximum o zi lucratoare de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor.

In situatia contestatiilor formulate fata de rezultatul probei scrise, probei practice sau a interviului comisia de solutionare a contestatiilor va analiza lucrarea sau consemnarea raspunsurilor la interviu doar pentru candidatul contestatar in termen de maximum o zi lucratoare de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor.

Rezultatele finale se afiseaza la sediul unitatii, precum si pe pagina de internet in termen maximum o zi lucratoare  de la expirarea termenului prevazut la alineatului anterior pentru proba, prin specificarea punctajului final al fiecarui candidat si a mentiunii «  admis » sau « respins ».

Conditii generale, conform art. 3 din H.G. NR. 286/2011 :

Poate participa la concurs persoana care indeplineste urmatoarele conditii :

a)     Are cetatenie romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania ;

b)    Cunoaste limba romana, scris si vorbit ;

c)     Are varsta minima reglementata de prevederile legale ;

d)    Are capacitate deplina de exercitiu ;

e)     Are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atesta pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate ;

f)      Indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs ;

g)     Nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptie situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditii  specifice de participare la concurs :

- studii superioare de specialitate

Cei interesati vor depune la Biroul RUNOS al unitatii, dosar de concurs care sa cuprinda urmatoarele acte :

·        Cerere de inscriere la concurs care va cuprinde postul si locul de munca pentru care opteaza concurentul, adresata conducatorului institutiei publice organizatorice ;

·        Copia xerox actului de indentitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii,dupa caz;

·        Copia xerox certificate nastere si casatorie daca este cazul ;

·        Copiile documentelor care atesta nivelul studiilor si ale altor acte care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului ;

·        Cazierul judiciar ;

·        Adeverinta  medicala  eliberata de medicul de familie sau de medicul  de medicina muncii din spital care sa ateste faptul ca este apt pentru exercitarea profesiei ( Dr. Munteanu Georgeta –nr. telefon 0788437959,0740256003)

·        Copia fisei de evaluare a performantelor profesionale individuale sau  recomandare de la ultimul loc de munca privind profilul moral si profesional al candidatului ;

·        Curriculum vitae.

·        1 Dosar de carton cu sina.

Copiile de pe actele prevazute la alin(1) se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs, sau in copii legalizate.

Anuntul de concurs, bibliografia si tematica sunt afisate la avizier si pe site-ul unitatii www.scr.ro.

Relatii suplimentare la Biroul Personal al unitatii tel. 0232.266044/105

 

                                                            Manager,

         Ec.Cumpat Carmen Marinela

 

SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IASI

 

 

AVIZAT MANAGER,

EC. CUMPAT CARMEN

 

BIBLIOGRAFIA DE CONCURS

Pentru postul de economist debutant Compartiment Administrativ

 

1.      Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii cu modificarile si completarile ulterioare : Titlul VII – Spitalele;

2.      Legea finantelor publice nr.500/2002 cu modificarile si completarile ulterioare;

3.      Legea contabilitatii nr.82/1991 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

4.      Ordinul MFP nr.2226/27.12.2006 privind utilizarea unor formulare financiare-contabile de catre persoanele prevazute la art.1 din Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata;

5.      Ordinul MFP nr.2861/09.10.2009 care aproba Normele metodologice privind organizarea si efectuarea „inventarierii patrimoniului”;

 

Sef Serviciu Administrativ,

Inspector de specialitate

Macari Vladimir

 

                                                                                                                                                APROBAT,

  Manager

                                                                                                                       Ec. Carmen Cumpat

                                                                                     

 

 

 

 

LISTA DE CONTROL A PAGINILOR REVIZUITE

Nr.

ed./rev.

Pag.

rev.

Obiectul reviziei

0/

   

 

 

 

 

 

FISA POSTULUI

OCUPATIA: ECONOMIST DEBUTANT

COD COR: 263102

 

 

 

 

 

 

TITULAR POST:

 

FUNCTIA/POSTUL/SPECIALITATEA: economist

 

LOC MUNCA: Administrativ

 

GRADUL PROFESIONAL : economist

 

NIVELUL POSTULUI: de executie

 

 

 

 

 

 

Data

Elaborat

Verificat

Aprobat

 

Funcţia/Nume

Semnătura

Funcţia/Nume

Semnătura

Funcţia/Nume

Semnătura

Ref.de specialitate gr.II

 

 

RC

 

 

Manager

Ec. Cumpăt Carmen

 

Exemplar nr:

1.CERINTELE POSTULUI:

a)    Pregătirea profesionala: Studii superioare economice, cu diploma de licenta;

b)    Conştiinciozitate fata de sarcinile pe care le are de îndeplinit;

c)    Cunostinte de operare pe calculator ;

d)    Cunoasterea  legislatiei in domeniul financiar-contabil ;

e)    Abilitati de comunicare, capacitate de analiza si sinteza, corectitudine, flexibilitate, capacitatea de a redacta rapoarte financiare clare si corecte;

f)     Atitudine pozitiva si abilitati de a se mobiliza si de a-i mobiliza pe altii;

g)    Discernamant si capacitate de a rezolva problemele, capacitate de deductie logica

h)    Putere de decizie si asumarea responsabilitatii;

i)      Rezistenta la efort si stres;

j)      Responsabilitatea implicata de post: responsabilitatea de a organiza, coordona si prelua controlul activitatii de gestiune contabila si evidenta contabila a spitalului, responsabilitatea confidenţialităţii datelor si informatiilor .

 

2.RELATII

a)  IERARHICE:

-          este subordonat  managerului, sef serviciu  administrativ;

b) FUNCTIONALE:

-          colaborează cu toate sectoarele de activitate din spital si cu autoritatile publice centrale si locale, organele de control financiar ale statului.

 

3.PROGRAM DE LUCRU :

- activitate curenta in cadrul serviciului conform programului de lucru stabilit in conformitate cu prevederile legale in vigoare: 8 ore/zi.

 

4.ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI :

I. Atributii si responsabilitati economistului :

1.    Studiaza permanent legislatia in domeniul financiar- contabil, precum si aplicarea ei in cadrul spitalului ;

2.    Organizeaza si asigura efectuarea corecta si la timp a inregistrarilor in contabilitate cronologic si sistematic, potrivit planurilor de conturi si normelor generale emise de institutiile de reglementare legala, pe baza documentelor justificative ale tuturor operatiunilor patrimoniale ; 

3.    Inregistreaza in contabilitate numai documentele care corespund din punct de vedere al legalitatii, regularitatii si incadrarii in limitele creditelor bugetare sau a creditelor de angajament care poarta viza compartimentelor de specialitate , viza de control financiar preventiv si viza ordonatorului de credite ;

1.    Intocmeste si urmareste semnarea zilnica a bonurilor de consum pentru produsele alimentare si  le inainteaza la magazia de alimente  pentru a se asigura distribuirea produselor ;

2.    Asista zilnic la receptia si distribuirea alimentelor, conform fiselor de alimente ;

3.    Verifica calitatea si valabilitatea alimentelor cu care se aprovizioneaza unitatea, modul de pastrare in magazie si calitatea si valabilitatea alimentelor la eliberarea din magazie 

4.    Controleaza distribuirea alimentatiei pe sectii si la bolnavi ;

5.    Intocmeste zilnic lista cu alimentele si cantitatile necesare ;

6.    Verifica, prin sondaj, corectitudinea distribuirii mesei la bolnavi ;

7.    Verifica intrarile si iesirile de produse alimentare in baza documentelor primite de la gestiunea alimente;

8.    Solicita saptamanal/periodic documentele inregistrate in cadrul gestiuni alimente si neprezentate compartimentului financiar-contabil;

9.    Furnizeaza corect si prompt informatii din domenul sau de activitate colegilor si superiorilor ierarhici ;

10.  Are o atitudine politicoasa atat fata de colegi, cat si fata de persoanele cu care vine in contact in cadrul unitatii 

11.  Raspunde de corectitudinea si promptitudinea cu care furnizeaza, transmite informatii 

12.  Are o atitudine politicoasa atat fata de colegi, cat si fata de persoanele cu care vine in contact in cadrul unitatii ;

13.  Este obligat sa poarte echipamentul de protectia muncii din dotare pe care il mentine in conditii corespunzatoare ;

14.  Raspunde de corectitudinea si promptitudinea cu care furnizeaza, transmite informatii ;

15.  Sesizeaza unuia din sefii ierarhici ori de cate ori apar probleme ce depasesc competenta personala de rezolvare ;Intocmeste  situatii privind operatiunile efectuate, la cererea oricarui organ ierarhic superioar  (autoritati publice, manager sau alte persoane abilitate );

16.  Respecta si executa deciziile interne prind efectuarea controlului financiar preventiv.

17.  Executa lucrari preliminare in vederea incheierii darii de seama contabile de la finele fiecarei luni/trimestru, pentru conturile a caror evidenta o executa ;

18.  Indosariaza si numeroteaza cronologic documentele cu care lucreaza si supervizeaza arhivarea lor;

19.  Duce la indeplinire sarcinile stabilite pe cale ierarhica;

20.  Verifica corectitudinea inregistrarii operatiunilor contabile ;

21.  Asigura intocmirea si arhivarea documentelor justificative si a registrelor contabile conform legislatiei in vigoare ;

22.  Coopereaza cu, consilierul juridic al spitalului cu privire la aplicarea legislatiei economice in vigoare ;

23.  Executa orice alte dispozitii date de superiorul ierarhic in realizarea strategiilor pe termen scurt al unitatii in limitele respectarii temeiului legal ;

24.  Raspunde de corectitudinea si veridicitatea informatiilor transmise catre superiorul ierarhic si catre personalul unitatii ;

25.  Promoveaza respectul reciproc, colaborarea si transparenta in raporturile din cadrul Serviciului financiar- contabil, precum si in relatiile cu persoanele din exterior;

26.  Asigura dezvoltarea si imbogatirea permanenta a competentelor proprii de comunicare;

27.  Promoveaza imaginea unitatii prin transparenta, confidentialitate si transmiterea de informatii reale ;

28.  Respecta procedurile interne legate de utilizarea aparaturii din dotare;

29.  Raspunde de informarea imediata a persoanelor responsabile privind orice defectiune in functionarea echipamentului cu care isi desfasoara activitatea;

30.  Raspunde de arhivarea documentelor create intern sau primite de la personalul altor sectoare de activitate ale spitalului;

31.  Raspunde de eficienta, calitatea si corectitudinea lucrarilor executate in cadrul serviciului;

32.  Pastreaza confidentialitatea datelor si informatiilor la care are acces ;

33.  Raspunde de depunerea corect si in timp util a documentelor si situatiilor solicitate la institutiile in drept;

34.  Organizeaza si participa la efectuarea inventarierii generale a patrimoniului, raspunde si urmareste modul de valorificare a rezultatelor inventarierii.

35.  Raspunde de utilizarea eficienta a timpului de lucru si disciplina in cadrul serviciului;

36.  Raspunde de executarea la termen a atributiilor si a sarcinilor incredintate de conducerea spitalului, daca a respectat prevederile legale, normele si procedurile interne;

37.  Participa la cursurile de instruire a personalului si se  asigura de formarea continua  in concordanata cu legislatia in vigoare;

38.  Participa la receptia bunurilor, serviciilor si lucrarilor efectuate in cadrul spitalului, conform deciziilor emise ;

39.  Participa la inregistrarea documentelor pentru buna desfasurare a activitatii pe perioadele de concediu de odihna/medical a colegilor de birou ;

40.  Raspunde de intocmirea formelor de recuperare a sumelor care eventual au fost gresit platite ;

41.  Raspunde de intocmirea, circulatia si pastrarea documentelor justificative care stau la baza inregistrarii in contabilitate, eliberarea acestora altor persoane, fiind interzisa fara aprobarea prealabila a conducatorului compartimentului financiar cntabil ;

42.  Raspunde de implementarea si mentinerea unor standarde inalte de igiena, precum si respectarea normelor de consum agreate pentru materielele de curatenie si intretinere ;

43.  Raspunde de modul de intocmire a documentelor care ii revin

44.   Actioneaza in conformitate cu dispozitiile legale in legatura cu raspunderea materiala, in cazul falsurilor si a lipsurilor ce au fost depistate anterior ;

45.  Pastreaza confidentialitatea datelor si informatiilor la care are acces ;

46.  Participa la instructajele impuse de CPCIN, PSI si protectia muncii .

 

 

II. Atributii generale:

 1. Are obligatia de a semna zilnic in condica de prezenta cu mentionarea orei de venire si de plecare din serviciu;
 2. Respecta programul de lucru si are obligatia de a respecta programarea concediului de odihna planificat la inceputul anului ;
 3. Nu va parasi locul de munca fara aprobarea sefului serviciului administrativ;
 4. Este interzis fumatul, venirea la serviciu in stare de ebrietate si consumul de bauturi alcoolice in timpul programului de lucru;
 5. Respecta prevederile ROI si ale ROF ;
 6. Urmareste si asigura folosirea, pastrarea si intretinerea corecta a bunurilor din dotarea serviciului.

III. Atributii  privind securitatea si sanatatea in munca, PSI, colectare deseuri:         

1.    Îşi însuşeşte si respecta normele de securitate si sănătate in munca prevăzute in Legea nr. 319/2006 si normele de aplicare ale acesteia;

Art.22-prevede ca fiecare lucrator  trebuie sa isi desfasoare activitatea in conformitate cu pregatirea si instruirea sa, precum si cu instructiunile primite din partea angajatorului, astfel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca;

Art.23-prevede obligatiile lucratorilor:

- sa utilizeze corect aparatura, substantele periculoase,echipamentele de transport;

- sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat;

-sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii si sa utilizeze corect aceste dispozitive;

-sa comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de munca despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru sanatatea lucratorilor, precum si orice deficienta a sistemelor de protectie;

-sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoana;

-sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, atat timp cat este necesar, pentru a face posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari, pentru protectia sanatatii si securitatii lucratorilor;

-sa coopereze atat timp cat este necesar, cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, pentru a permite engajatorulu sa se asigura ca mediul de munca si conditiile de lucru sunt sigure si fara riscuri pentru securitate si sanatate, in domeniul sau de activitate;

-sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in munca si masurile de aplicare ale acestora;

-sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii santari 

2. Îşi însuşeşte si respecta prevederile Legii nr. 481/2004 privind situaţii de urgenta;

3. Îşi însuşeşte si respecta prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;

4. Îşi însuşeşte si respecta prevederile Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectiva a deşeurilor in instituţiile publice.;

IV. Atributii  privind Sistemul de Management al Calitatii (SMC):

1.    Îşi însuşeşte si respecta cerintele procedurilor SMC ;

2.    Îşi însuşeşte si respecta cerintele Manualului Calitatii ;

3.    Elaboreaza/participa la elaborarea de proceduri de lucru atunci cand este cazul ;

Aceste atributii nu sunt limitative, salariatul avand obligatia de a respecta si duce la indeplinire orice alte sarcini, decizii si dispozitii primite din partea conducerii unitatii, a Directiei de Sanatate Publica sau a Ministerului Sanatatii in baza reglementarilor legale in vigoare.

Raspunde disciplinar, material si penal atunci cand:

     1. nu respecta programul de activitate stabilit de conducerea societatii;

2.nu respecta conduita, etica si deontologia profesiei;

3.nu respecta disciplina muncii si nu utilizeaza corespunzator instalatiile si echipamentele de lucru si cele de protectie ;

4.nu duce la indeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare atributiilor de serviciu si orice sarcini specifice ;

5. comite orice alte abateri sanctionabile prin regulamentul intern, codul muncii sau alte acte normative aflate in vigoare.

 

5.Salarizare:

 • Salarizarea este în conformitate cu legislaţia  in vigoare;
 • Salariul de bază este remuneraţia primită in raport cu munca depusa, cu cantitatea si calitatea acesteia, cu importanta sociala a muncii;

Fisa postului este valabila pe intreaga perioada de desfasurare a contractului de munca, putand fi reinnoita in cazul aparitiei unor noi reglementari legale  sau ori de cate ori este necesar.

 

 

 

Seful locului de munca,

Functia : Sef serviciu administrativ

Numele si prenumele :

Semnatura : …………………………………       

                                                                       

 

         Luat la cunostinta si primit un exemplar salariat

         Numele si prenumele:

                                                                                    Semnatura: .........               

Data: ....................                                                                      

 

(0 votes)576 views

Pachetul de servicii

TELEMEDICINA

 

 

Ortopedie-traumatologie, Oto - Rino - Laringologie Chirurgie, Neurologie Recuperare neuromotorie Recuperare cardio-pulmonara Neurologie