Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană vă invităm sa vizitați www.fonduri-ue.ro

Conditii de internare

Acte necesare:

Internarea in spital se face pe baza urmatoarelor acte:

 • buletin sau carte de identitate;
 • certificat de nastere in cazul copiilor minori care se interneaza in Clinica ORL;
 • bilet de trimitere - model unic de bilet de trimitere pentru servicii medicale clinice / bilet de internare semnat de medicul din ambulator sau medicul de familie si vizat de medicul de garda al clinicii in care urmeaza sa se interneze;
 • cardul de sanatate;
 • document ce dovedeste calitatea de asigurat (adeverinta salariat, cupon de pensie personal, adeverinta de somaj, adeverinta de elev, adeverinta de asigurat emisa de CAS in care isi are domiciliul pacientul), sau dovada de asigurat din aplicatia SIUI, daca este cazul.
 • in cazul in care asiguratul este salariat va prezenta adeverinta de salariat cu numarul de zile de concediu medical efectuat in ultimele 12 luni.

Externarea pacientului se face de catre medicul curant si se va comunica pacientului cu cel putin 24 de ore inainte. Medicul curant va completa Biletul de externare si scrisoarea medicala in care va consemna diagnosticul la externare, starea pacientului, tratamentul medical, indicatii privind regimul alimentar, data controlului medical si numarul de zile de concediu medical(dupa caz).In cazul externarii pacientului la cerere, i se va explica riscurile la care se poate expune. Medicul curant consemneaza in Foaia de observatie solicitarea de externare a pacientului, iar acesta este pus sa semneze ca a solicitat externarea.La externare se foloseste cardul de sanatate al pacientului.

Documentele care se elibereaza pacientului la externare:

 • Bilet de externare;
 • Scrisoare medicala;
 • Certificat de concediu medical(dupa caz);
 • Adeverinta medicala(dupa caz);
 • Reteta medicala;
 • Decont de cheltuieli.

 

Noutati

Anunt post economist debutant Compartiment Audit Intern

  Nr.  6170 din  23.03.2016

Aprobat,                                                                                                                                                                                                            Manager,

                                                   Ec.Cumpat Carmen Marinela

    ANUNT

 Spitalul Clinic de Recuperare Iasi, cu sediul in Iasi, str.Pantelimon Halipa nr.14, organizeaza concurs pentru ocuparea  urmatorului  post vacant :

Compartiment Audit Intern

-1 post economist debutant- pe perioada nedeterminata

            Concursul se va desfasura in conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 modificata si completata de H.G. 1027/2014 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice.

            Concursul consta in urmatoarele etape succesive :

                        -selectia dosarelor de inscriere ;

                        -proba scrisa;

                        -interviul.

               Conditii de desfasurare a concursului :

1.      Ultima zi pentru depunerea dosarelor de inscriere este 6 aprilie  2016, ora 15 :00.

2.      Data si ora organizarii probei scrise : 25 aprilie 2016, ora 9 :00.

3. Data si ora interviului : 25 aprilie 2016 , ora 15 :00.

 1. Locul depunerii dosarelor si al organizarii probelor de concurs : Spitalul Clinic de Recuperare Iasi, str. P. Halipa nr. 14.

 

Calendarul de desfasurare al concursului :

Data-limita pana la care se pot depune dosarele de concurs

6 aprilie 2016, ora 15 :00

Data selectiei de dosare

7 aprilie 2016

Data afisarii rezultatele selectiei de dosare

8 aprilie 2016

Data limita de depunere a contestatiilor privind rezultatul selectiei de dosare

9 aprilie 2016

Data afisarii rezultatelor contestatiilor privind selectia de dosare

10 aprilie 2016

 

Data probei scrise

25  aprilie 2016, ora 9 :00

Data interviului

25 aprilie 2016, ora 15 :00

Data afisarii rezultatului final al concursului

26 aprilie 2016

Data limita de depunere a contestatiilor privind rezultatul concursului

27 aprilie 2016

Conditii generale, conform art. 3 din H.G. NR. 286/2011 :

Poate participa la concurs persoana care indeplineste urmatoarele conditii :

a)      Are cetatenie romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania ;

b)      Cunoaste limba romana, scris si vorbit ;

c)      Are varsta minima reglementata de prevederile legale ;

d)     Are capacitate deplina de exercitiu ;

e)      Are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atesta pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate ;

f)       Indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs ;

g)      Nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptie situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice de participare la concurs pentru postul de economist debutant:

 • Studii: diploma de licenta in profil economic

Cei interesati vor depune la Biroul RUNOS al unitatii, dosar de concurs care sa cuprinda urmatoarele acte :

·         Cerere de inscriere la concurs care va cuprinde postul si locul de munca pentru care opteaza concurentul, adresata conducatorului institutiei publice organizatorice ;

·         Copia xerox actului de indentitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii,dupa caz;

·         Copia xerox certificate nastere si casatorie daca este cazul ;

·         Copiile documentelor care atesta nivelul studiilor si ale altor acte care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului ;

·         Cazierul judiciar ;

·         Adeverinta  medicala  eliberata de medicul de familie sau de medicul  de medicina muncii din spital care sa ateste faptul ca este apt pentru exercitarea profesiei ( Dr. Munteanu Georgeta –nr. telefon 0788437959,0740256003)

·         Copia fisei de evaluare a performantelor profesionale individuale sau  recomandare de la ultimul loc de munca privind profilul moral si profesional al candidatului ;

·         Curriculum vitae.

·         1 Dosar de carton cu sina.

Copiile de pe actele prevazute la alin(1) se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs, sau in copii legalizate.

Anuntul de concurs, bibliografia si tematica sunt afisate la avizier si pe site-ul unitatii www.scr.ro.

Relatii suplimentare  se obtin de la persoana care asigura secretariatul comisie de concurs,serviciul resurse umane tel. 0232.266044/int. 105

 

Sef seviciu  RUNOS,

                        Ec. Axinte Dana


SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IAŞI 

   CF: 4541092

Cont: RO04 TREZ4065041XXX000709   TREZORERIA  Iaşi

Iaşi Str. Pantelimon Halipa nr 14

Tel.: 0232 266044; Fax 0232 252030

 


Aprobat,

Manager,

Ec. Cumpat Carmen

 

 

TEMATICA  SI BIBLIOGRAFIE

PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE ECONOMIST DEBUTANT COMPARTIMENT AUDIT INTERN

 

Tematica :

1.   Atributiile compartimentului de audit public intern ;

2.   Numirea si revocarea auditorilor interni ;

3.   Pregatirea profesionala continua a auditorilor interni ;

4.   Elaborarea planului de audit public intern ;

5.   Referatul de justificare si structura planului de audit public intern ;

6.   Etapele misiunii de audit public intern ;

7.   Proceduri si documente elaborate pe parcursul desfasurarii unei misiuni de audit public intern ;

8.   Tipuri de audit intern ;

9.   Incompatibilitati referitoare la exercitarea auditului intern ;

10.Contraventii si sanctiuni referitoare la auditul intern ;

11.Organizarea si conducerea contabilitatii ;

12. Contabilitatea Trezoreriei Statului si a institutiilor publice ;

13. Dispozitii privind controlul financiar preventiv ;

14. Codul Controlului intern / managerial ;

15. Angajarea , lichidarea, ordonatarea si plata cheltuielilor in institutiile publice ;

16. Principii si reguli bugetare ;

17. Codul de conduita etica a auditorului intern ;

18. Atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de cesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii ;

19. Spitalele – structura organizatorica, patrimoniu ;

20. Contractul individual de munca.

21. Salarizarea personalului medical si nemedical din spitale.

 

Bibliografie :

1.   Legea 672/2002 republicata privind auditul public intern ;

2.   Hotararea 1086/2013 privind aprobarea normelor generale privind exercitarea activitatii de audit public intern ;

3.   Legea 82/1991 republicata – Legea contabilitatii ;

4.   Ordonanţa nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv;

5.   Ordinul nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice;

6.   Ordinul nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;

7.   Ordinul nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu

8.   Ordinul nr. 252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului intern;

9.   Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice;

10.   Ordonanţa de urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;

10.Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii;

11. Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii;

12.Legea 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice ;

13. Ordinul nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia;

14. Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;

15. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale

 

 

 

Intocmit

Economist specialist IA,

Toma Mirela Lacramioara

 
 • FISE POST
  PO 109-04/F1
  Ed.: 0 Rev.:0
  Pag.: 1/6
  APROBAT,
  Manager
  Ec. Carmen Cumpat
  LISTA DE CONTROL A PAGINILOR REVIZUITE
  Nr.
  ed./rev.
  Pag.
  rev.
  Obiectul reviziei
  FISA POSTULUI
  OCUPATIA: AUDITOR INTERN
  COD COR: 263102
  TITULAR POST:
  FUNCTIA/POSTUL/SPECIALITATEA: economist
  LOC MUNCA: Compartiment audit intern
  GRADUL PROFESIONAL : economist
  NIVELUL POSTULUI: de executie
  Data Elaborat Verificat Aprobat
  Funcţia/Nume Semnătura Funcţia/Nume Semnătura Funcţia/Nume Semnătura
  Referent de
  specialitate
  Pricop Mihaela
  Ec.Axinte Dana
  sef serv. RUNOS
  Manager
  Ec. Cumpăt
  Carmen
  Exemplar nr:
 • FISE POST
  PO 109-04/F1
  Ed.: 0 Rev.:0
  Pag.: 2/6
  1.CERINTELE POSTULUI:
  a) Pregătirea profesionala: Studii superioare de lunga durata in domeniul economic si
  perfectionari cel putin 15 zile pe an , conform Legii 672/2002 republicata.
  b) Cunostinte de operare pe calculator – WORD, Excel, Internet Explorer ;
  c) Conştiinciozitate fata de sarcinile pe care le are de îndeplinit;
  d) Cunoasterea la nivel profesionist a legislatiei ;
  e) Abilitati de comunicare, capacitate de analiza si sinteza, obiectivitate, impartialitate,
  capacitate de evaluare, capacitate de argumentare, corectitudine, flexibilitate, deschidere,
  asumarea responsabilitatilor, performanta, incredere, credibilitate, responsabilitate,
  onestitate, capacitatea de autoperfectionare, capacitatea de a lucra in echipa ;
  f) Putere de decizie si asumarea responsabilitatii;
  g) Realizarea de activitati de asigurare si activitati de consiliere :
  misiuni de asigurare – examinari obiective ale elementelor probante, efectuate in
  scopul de a furniza o evaluare independenta a proceselor de management al
  riscurilor, de control si guvernanta;
  misiuni de consiliere menite sa adauge valoare si sa imbunatateasca procesele
  guvernantei in cadrul spitalului, fara asumarea de responsabilitati manageriale.
  2.RELATII
  2.1 Sfera relationala interna
  a) IERARHICE:
  - este subordonat managerului;
  b) FUNCTIONALE:
  - colaborează cu toate sectoarele de activitate din spital si cu autoritatile publice centrale
  si locale, organele de control financiar ale statului.
  c)CONTROL :
  - cu toate sectiile spitalului, serviciile si birourile Spitalului Clinic de Recuperare Iasi;
  d) Relatii de reprezentare :
  - - reprezinta activitatea de audit a institutiei;
  2.2 Sfera relationala externa :
  a) cu autoritati si institutii publice :
  - Primaria Municipiului Iasi, Directia de Sanatate Publica Iasi, Casa de Sanatate Iasi, Curtea de
  Conturi;
  b) cu persoane juridice private :
  - conform prevederilor Legii nr. 672/2002 republicata, HG nr. 1086/2013
  3.PROGRAM DE LUCRU :
  - activitate curenta in cadrul serviciului conform programului de lucru stabilit in
  conformitate cu prevederile legale in vigoare: 8 ore/zi.
  4.ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI :
  I Atributii specifice :
  Integritatea:
  a) exercitarea profesiei cu onestitate, bună-credinţă şi responsabilitate;
  b) respectarea legii şi acţionarea în conformitate cu cerinţele profesiei;
  c) respectarea şi contribuţia la obiectivele etice legitime ale spitalului;
  Independenţa şi obiectivitatea:
 • FISE POST
  PO 109-04/F1
  Ed.: 0 Rev.:0
  Pag.: 3/6
  a) se interzice implicarea auditorului intern în activităţi sau în relaţii care ar putea să fie în
  conflict cu interesele spitalului/ structuri auditate şi care ar putea afecta o evaluare obiectivă;
  b) se interzice auditorului intern să asigure unei structuri auditate alte servicii decât cele de
  audit şi consultanţă;
  c) se interzice auditorului intern, în timpul misiunii lor, să primească din partea celui auditat
  avantaje de natură materială sau personală care ar putea să afecteze obiectivitatea evaluării
  lor;
  d) auditorii interni sunt obligaţi să prezinte în rapoartele lor orice documente sau fapte
  cunoscute de ei, care în caz contrar ar afecta activitatea structurii auditate.
  Confidenţialitatea:
  se interzice folosirea de către auditorul intern a informaţiilor obţinute în cursul activităţii lor în
  scop personal sau într-o manieră care poate fi contrară legii ori în detrimentul obiectivelor
  legitime şi etice ale structurii auditate.
  Competenţa:
  a) auditorul intern trebuie să se comporte într-o manieră profesională în toate activităţile pe
  care le desfăşoară, să aplice standarde şi norme profesionale şi să manifeste imparţialitate în
  îndeplinirea atribuţiilor de serviciu;
  b) auditorii interni trebuie să utilizeze metode şi practici de cea mai bună calitate în
  activităţile pe care le realizează; în desfăşurarea auditului şi în elaborarea rapoartelor auditorii
  interni au datoria de a adera la postulatele de bază şi la standardele de audit general
  acceptate;
  c) auditorul intern trebuie să îşi îmbunătăţească în mod continuu cunoştinţele, eficienţa şi
  calitatea activităţii lor; managerul spitalului, trebuie să asigure condiţiile necesare pregătirii
  profesionale a auditorilor interni, perioada alocată în acest scop fiind de minimum 15 zile
  lucrătoare pe an;
  d) auditorii interni trebuie să cunoască legislaţia de specialitate şi să se preocupe în mod
  continuu de creşterea nivelului de pregătire, conform standardelor internaţionale.
  Competenţa managerială: cunoaşterea noţiunilor legate de:
  Structura organizatorică şi a proceselor/activităţilor desfăşurate în cadrul organizaţiei;
  ROF, ROI, decizii;
  Misiunea şi obiectivele generale, strategice, specifice ale organizaţiei
  Normele, normativele în vigoare specifice domeniului de activitate şi aplicarea acestora în
  cadrul organizaţiei
  II. Atributii si responsabilitati ale auditorului intern :
  1. Efectueaza misiuni de audit public intern de asigurare – regularitate/ conformitate,
  performanta si de sistem cu respectarea intocmai a Cartei , normelor metodologice
  specifice si ghidurilor procedurale / manualul procedurilor operationale cu privire la
  derularea acestora ;
  2. Efectueaza misiuni de audit public intern de consiliere informala si formalizate cu
  respectarea normelor specifice, Cartei auditului si a celorlalte prevederi / ghiduri
  procedurale / manualul procedurilor operationale , care guverneaza efectuarea
  misiunilor de consiliere ;
  3. Stabileste metodele si procedurile de lucru, etapele de realizare a auditului intern
  precum si criteriile de evaluare ale managementului astfel incat sa permita aprecierea
  nivelului de realizare a obiectivelor manageriale ;
  4. Asigură realizarea misiunilor de audit prin abordări sistematice si metodice, conform
  procedurilor prestabilite si a normelor specifice. In realizarea misiunilor procedează în
  vederea: stabilirii sferei activităţilor necesare atingerii obiectivelor misiunilor de
 • FISE POST
  PO 109-04/F1
  Ed.: 0 Rev.:0
  Pag.: 4/6
  asigurare si consiliere;prezentării în scris a cerinţelor generale, a problemelor
  identificate şi a rezultatelor misiunilor , precum şi a elementelor referitoare la modul de
  organizare şi de desfăşurare a acestora; comunicării şi raportării rezultatelor misiunilor
  de asigurare si consiliere; elaborării proiectului de raport/raportului misiunii, pe care le
  prezintă conducerii serviciului spre analiză, supervizare si semnare; procedează la
  urmărirea recomandărilor formulate prin rapoartele de audit, până la implementarea lor
  în totalitate;
  5. Identifica si elaboreaza documentele necesare efectuarii auditului financiar- contabil in
  conformitate cu legislatia in vigoare si in functie de scopul si obiectivele auditului intern
  si conform planului de audit ;
  6. Stabileste concluziile/ constatarile fundamentate pe baza analizei obiective a datelor
  selectate, iar in cazul identificarii unor iregularitati sau posibile prejudicii, raporteaza
  imediat managerului ;
  7. Elaboreaza planul de audit intern corespunzator scopului si obiectivelor auditului
  intern ;
  8. Elaboreaza raportul de audit intern pe baza datelor relevante, corecte, conforme cu
  activitatea de audit intern efectuata si il transmite managerului pentru analiza si avizare
  si il arhiveaza conform legislatiei in vigoare ;
  9. Desfasoara activitate de consiliere, activitate menita sa aduca plusvaloare si sa
  imbunatateasca administrarea unitatii, gestiunea riscului, a controlului intern fara sa-si
  asume responsabilitati manageriale ;
  10.Evalueaza performanta managementului pe baza aprecierii modului de indeplinire a
  criteriilor de conformitate si de performanta, a gradului de prevenire, reducere sau de
  compensare a riscurilor atat la nivelul decizional, cat si la nivelul implementarii
  acesteia ;
  11. Asigura o comunicare eficienta cu persoanele audiate ;
  12.Raspunde de comunicarea in timp util a rapoartelor de audit si a masurilor corective
  catre toti cei implicati ;
  13.Raspunde de corectitudinea si promptitudinea cu care furnizeaza informatiile din
  domeniul sau de activitate ;
  14. Raspunde de comunicarea corecta si in timp util a zonei audiate si a datei programate
  pentru realizarea auditului informand managerul asupra modului de desfasurare a
  misiunii de audit;
  15.Respecta procedurile interne legate de utilizarea aparaturii din dotare;
  16.Raspunde de informarea imediata a persoanelor responsabile privind orice defectiune
  in functionarea echipamentului cu care isi desfasoara activitatea;
  17.Raspunde de intocmirea corecta si la timp a documentelor specifice auditului;
  18.Raspunde de stabilirea metodelor de culegere a datelor:interviu, examinarea
  documentelor si a inregistrarilor;
  19.Raspunde de identificarea erorilor, risipei, gestiunii defectuase si a fraudelor;
  20.Are responsabilitati in stabilirea necesarului de instruire in domeniul auditului intern;
  21. Are responsabilitati in propunerea de masuri pentru corectarea deficientelor constatate,
  recuperarea pagubelor si sanctionarea celor vinovati, dupa caz;
  22.Raspunde de protejarea si pastrarea documentelor intocmite si utilizate pe parcursul
  auditului, evitand deteriorarea lor;
  23.Raspunde de realizarea raportului de audit pe baza evaluarii obiective a capacitatii de
  a realize obiectivele propuse in conformitate cu politica firmei;
  24.Pastreaza confidentialitatea datelor si informatiilor la care are acces;
 • FISE POST
  PO 109-04/F1
  Ed.: 0 Rev.:0
  Pag.: 5/6
  25. Exercita o functie distincta si independenta de activitatile unitatii, cu profesionalism si
  integritate , conform prevederilor Legii 672/2002 republicata, HG 1086/2013 cu
  respectarea Standardelor Internationale de audit intern;
  26. Nu trebuie sa fie desemnat intr-o misiune de audit la o structura, daca sunt soti, rude
  sau afini pana la gradul al patrulea inclusive, cu conducatorul acesteia.
  II. Atributii generale:
  1. Are obligatia de a semna zilnic in condica de prezenta cu mentionarea orei de venire si
  de plecare din serviciu;
  2. Respecta programul de lucru si are obligatia de a respecta programarea concediului de
  odihna planificat la inceputul anului ;
  3. Nu va parasi locul de munca fara aprobarea managerului ;
  4. Este interzis fumatul, venirea la serviciu in stare de ebrietate si consumul de bauturi
  alcoolice in timpul programului de lucru;
  5. Respecta prevederile ROI si ale ROF ;
  6. Urmareste si asigura folosirea, pastrarea si intretinerea corecta a bunurilor din dotarea
  serviciului.
  III. Atributii privind securitatea si sanatatea in munca, PSI, colectare deseuri:
  1. Îşi însuşeşte si respecta normele de securitate si sănătate in munca prevăzute in
  Legea nr. 319/2006 si normele de aplicare ale acesteia;
  Art.22-prevede ca fiecare lucrator trebuie sa isi desfasoare activitatea in
  conformitate cu pregatirea si instruirea sa, precum si cu instructiunile primite din
  partea angajatorului, astfel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau
  imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si alte persoane care pot fi
  afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca;
  Art.23-prevede obligatiile lucratorilor:
  - sa utilizeze corect aparatura, substantele periculoase,echipamentele de transport;
  - sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat;
  -sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau
  inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii si sa utilizeze corect aceste
  dispozitive;
  -sa comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de
  munca despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru sanatatea
  lucratorilor, precum si orice deficienta a sistemelor de protectie;
  -sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau angajatorului
  accidentele suferite de propria persoana;
  -sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, atat timp cat este
  necesar, pentru a face posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de
  catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari, pentru protectia sanatatii si
  securitatii lucratorilor;
  -sa coopereze atat timp cat este necesar, cu angajatorul si/sau cu lucratorii
  desemnati, pentru a permite engajatorulu sa se asigura ca mediul de munca si
  conditiile de lucru sunt sigure si fara riscuri pentru securitate si sanatate, in domeniul
  sau de activitate;
  -sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si
  sanatatii in munca si masurile de aplicare ale acestora;
  -sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii santari
  2. Îşi însuşeşte si respecta prevederile Legii nr. 481/2004 privind situaţii de urgenta;
 • FISE POST
  PO 109-04/F1
  Ed.: 0 Rev.:0
  Pag.: 6/6
  3. Îşi însuşeşte si respecta prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva
  incendiilor;
  4. Îşi însuşeşte si respecta prevederile Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectiva a
  deşeurilor in instituţiile publice.
  Raspunde disciplinar, material si penal atunci cand:
  1. nu respecta programul de activitate stabilit de conducerea spitalului;
  2.nu respecta conduita etica si deontologia profesiei;
  3.nu respecta disciplina muncii si nu utilizeaza corespunzator instalatiile si
  echipamentele de lucru si cele de protectie ;
  4.nu duce la indeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare atributiilor de serviciu si
  orice sarcini specifice ;
  5. comite orice alte abateri sanctionabile prin regulamentul intern, codul muncii sau alte
  acte normative aflate in vigoare.
  5.Salarizare:
  Salarizarea este în conformitate cu legislaţia in vigoare;
  Salariul de bază este remuneraţia primită in raport cu munca depusa, cu cantitatea si
  calitatea acesteia, cu importanta sociala a muncii;
  6.Delegarea de atributii si competenta : vor fi efectuate de catre celalalt economist din
  cadrul compartimentului de audit intern ( in cazul efectuarii concediului medical, de odihna,
  deplasarilor pentru studii).
  Fisa postului este valabila pe intreaga perioada de desfasurare a contractului de munca,
  putand fi reinnoita in cazul aparitiei unor noi reglementari legale sau ori de cate ori este
  necesar.
  Seful locului de munca,
  Functia : manager
  Numele si prenumele : Ec.Cumpat Carmen
  Semnatura : ………………………………… Luat la cunostinta si primit un exemplar salariat
  Numele si prenumele:
  Semnatura: .............................................
  Data: .................................
   

 

(0 votes)849 views

Pachetul de servicii

TELEMEDICINA

 

 

Ortopedie-traumatologie, Oto - Rino - Laringologie Chirurgie, Neurologie Recuperare neuromotorie Recuperare cardio-pulmonara Neurologie