Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană vă invităm sa vizitați www.fonduri-ue.ro

Conditii de internare

Acte necesare:

Internarea in spital se face pe baza urmatoarelor acte:

 • buletin sau carte de identitate;
 • certificat de nastere in cazul copiilor minori care se interneaza in Clinica ORL;
 • bilet de trimitere - model unic de bilet de trimitere pentru servicii medicale clinice / bilet de internare semnat de medicul din ambulator sau medicul de familie si vizat de medicul de garda al clinicii in care urmeaza sa se interneze;
 • cardul de sanatate;
 • document ce dovedeste calitatea de asigurat (adeverinta salariat, cupon de pensie personal, adeverinta de somaj, adeverinta de elev, adeverinta de asigurat emisa de CAS in care isi are domiciliul pacientul), sau dovada de asigurat din aplicatia SIUI, daca este cazul.
 • in cazul in care asiguratul este salariat va prezenta adeverinta de salariat cu numarul de zile de concediu medical efectuat in ultimele 12 luni.

Externarea pacientului se face de catre medicul curant si se va comunica pacientului cu cel putin 24 de ore inainte. Medicul curant va completa Biletul de externare si scrisoarea medicala in care va consemna diagnosticul la externare, starea pacientului, tratamentul medical, indicatii privind regimul alimentar, data controlului medical si numarul de zile de concediu medical(dupa caz).In cazul externarii pacientului la cerere, i se va explica riscurile la care se poate expune. Medicul curant consemneaza in Foaia de observatie solicitarea de externare a pacientului, iar acesta este pus sa semneze ca a solicitat externarea.La externare se foloseste cardul de sanatate al pacientului.

Documentele care se elibereaza pacientului la externare:

 • Bilet de externare;
 • Scrisoare medicala;
 • Certificat de concediu medical(dupa caz);
 • Adeverinta medicala(dupa caz);
 • Reteta medicala;
 • Decont de cheltuieli.

 

Noutati

Anunt examen promovare interna personal contractual

Nr. 20186/04.10.2017

                                                                                                Aprobat,

                                                                                                Manager Ec. Cumpat Carmen

 

                                                          ANUNT

 

In baza prevederilor H.G. NR. 286/2011 si completata de H.G. nr.1027/2014 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice Spitalul Clinic de Recuperare Iasi, cu sediul in Iasi, str.Pantelimon Halipa nr.14, organizeaza examen intern  de promovare pentru urmatoarele functii contractuale :

A.   Functia contractuala pentru care se organizeaza examenul de promovare :

Nr. Crt.

Nume si prenume

Denumirea postului initial

Denumirea postului transformat

Sectie /Compartiment

Vechime minima necesara

1

Ciornia Gheorghe Codrin

Kinetoterapeut

Kinetoterapeut principal

Sectia Clinica Reumatologie

5 ani 

2

Popescu Marius

Kinetoterapeut debutant

Kinetoterapeut

Sectia Recup. Med. fizica si balneologie

6 luni

 

B.   Data, ora si locul organizarii examenului :

·        Examenul va avea loc in data de 18.10.2017, ora 10, la sediul unitatii

C.   Bibliografia si tematica sunt atasate prezentului anunt.

D.Modalitatea de desfasurare a examenului :

1.Examenul de promovare a personalului contractual consta in sustinerea unei probe scrise sau a unei probe practice, dupa caz, stabilite de comisia de examinare.

2. In cadrul examenului de promovare fiecare membru al comisie de examinare al comisiei de examinare noteaza lucrarea elaborata de candidat cu un punctaj maxim de 100 de puncte, pe baza urmatoarelor criterii :

a)     Cunostinte teoretice necesare functiei evaluate;

b)    Abilitati de comunicare;

c)     Capacitate de sinteza;

d)    Complexitate, initiative, creativitate.

4.Durata examenului  de promovare se stabileste de comisia de examinare in functie de gradul de dificultate si complexitate al subiectelor stabilite, dar nu poate depasi 3 ore.

Comunicare rezultatelor la fiecare proba a examenului se face prin specificarea punctajului final al fiecarui candidat si a mentiunii « admis » sau « respins », prin afisare la sediu unitatii a institutiei organizatorice a examenului, in termen de maxim o  zi lucratoare de la data finalizarii probei.

Dupa afisarea rezultatelor obtinute la proba scrisa si /sau proba practica , dupa caz, candidatii nemultumiti pot depune contestatie in termen de cel mult o zi lucratoare de la data afisarii rezultatului probei scrise si/sau probei practice si a interviului, sub sanctiunea decaderii din acest drept.

Rezultatele finale se afiseaza la sediul unitatii, precum si pe pagina de internet in termen maximum o zi lucratoare  de la expirarea termenului prevazut la alineatului anterior pentru proba, prin specificarea punctajului final al fiecarui candidat si a mentiunii «  admis » sau « respins ».

       5.Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.

                   6.Incadrarea in noua functie ca urmare a promovarii examenului de promovare se face incepand cu prima zi a lunii urmatoare celei in care a avut loc promovarea.

            7. Termenul de depunere a contestafiei este de o zi lucrdtoare de la data afisarii rezultatelor, sub sanctiunea decaderii din acest drept.

          E)  Dosarul de examen al candidatiilor va contine urmatoarele documente:

                   a) cerere de inscriere la concurs adresata managerului Spitalului Clinic de Recuperare Iasi.

                   b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;

                   c) adeverinta vechime;

                    Data limita depunere dosar :13.10.2017 ora 15:00

Anuntul de concurs, bibliografia si tematica sunt afisate la avizier si pe site-ul unitatii www.scr.ro.

Relatii suplimentare la Serviciul  RUNOS al unitatii tel. 0232.266044/105

 

Sef Serviciu RUNOS,

Ec. Axinte Dana

Spitalul Clinic de Recuperare Iaşi                                                            Aprobat,

Secţia Reumatologie                                                           Manager Ec. CUMPĂT CARMEN

 

BIBLIOGRAFIA ŞI TEMATICA

PENTRU EXAMEN DE PROMOVARE INTERNĂ

KINETOTERAPEUT PRINCIPAL

 

BIBLIOGRAFIE

 

1.      T. Sbenghe – Kinetologie profilactică, terapeutică şi de recuperare, Ed. Medicală, Bucureşti, 1987;

2.      T. Sbenghe – Bazele teoretice şi practice ale kinetoterapiei, Ed. Medicală, Bucureşti, 1999;

3.      T. Sbenghe – Recuperarea medicală a sechelelor posttraumatice ale membrelor, Ed. Medicală, Bucureşti, 1981;

4.      I. Kiss – Fiziokinetoterapia şi recuperarea medicală, Ed. Medicală, Bucureşti, 1999;

5.      I. Pop şi colab. – Evaluare clinică articulară şi musculară, Ed. Medicală, Cluj, 2002.

 

TEMATICA

a)      Kinetoterapia în periartrita scapulohumerală;

b)     Kinetoterapia în coxartroză;

c)      Kinetoterapia în gonartroză;

d)     Kinetoterapia în spondilita anchilozantă;

e)      Kinetoterapia în poliartrtita reumatoidă;

f)       Kinetoterapia în fibromialgie;

g)      Kinetoterapia în sindromul algoneurodistrofic;

 

                                                                                                       Şef Clinică,

                                                                                           Conf. Dr. ELENA REZUŞ

SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IASI

SECTIA RECUPERARE, MEDICINA FIZICA, BALNEOLOGIE

 

 

 

 

TEMATICA PENTRU CONCURS PENTRU EXAMENUL DE PROMOVARE IN POSTUL DE KINETOTERAPEUT

 

 

 

1.      Tratamentul fizical-kinetic si recuperarea medicala in sindroamele algofunctionale ale mebrului superior;

2.      Tratamentul fizical-kinetic si recuperarea medicala in sindroamele algofunctionale ale mebrului inferior;

3.      Tratamentul fizical-kinetic si recuperarea medicala in sindroamele algofunctionale ale coloanei vertebrale;

4.       Tratamentul fizical-kinetic si recuperarea medicala in leziunile de nervi periferici;

5.      Bilantul articular si muscular;

6.      Tehnici si metode de kinetoterapie.

 

            Bibliografia:

 

1.      Adriana Sarah Nica – Compendiu de medicina fizica si recuperare; Ed. Carol Davila 1998

2.      T. Sbenghe – Kinetoterapie profilactica, terapeutica si de recuperare; Ed. Medicala 1987

3.      I. Kiss – Fiziokinetoterapia si recuperarea medicala; Ed. Medicala 2002.

 

 

 

 

SEF SECTIE,

Dr. Cuibaru Irina

(0 votes)251 views

Pachetul de servicii

TELEMEDICINA

 

 

Ortopedie-traumatologie, Oto - Rino - Laringologie Chirurgie, Neurologie Recuperare neuromotorie Recuperare cardio-pulmonara Neurologie