Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană vă invităm sa vizitați www.fonduri-ue.ro

Conditii de internare

Acte necesare:

Internarea in spital se face pe baza urmatoarelor acte:

 • buletin sau carte de identitate;
 • certificat de nastere in cazul copiilor minori care se interneaza in Clinica ORL;
 • bilet de trimitere - model unic de bilet de trimitere pentru servicii medicale clinice / bilet de internare semnat de medicul din ambulator sau medicul de familie si vizat de medicul de garda al clinicii in care urmeaza sa se interneze;
 • cardul de sanatate;
 • document ce dovedeste calitatea de asigurat (adeverinta salariat, cupon de pensie personal, adeverinta de somaj, adeverinta de elev, adeverinta de asigurat emisa de CAS in care isi are domiciliul pacientul), sau dovada de asigurat din aplicatia SIUI, daca este cazul.
 • in cazul in care asiguratul este salariat va prezenta adeverinta de salariat cu numarul de zile de concediu medical efectuat in ultimele 12 luni.

Externarea pacientului se face de catre medicul curant si se va comunica pacientului cu cel putin 24 de ore inainte. Medicul curant va completa Biletul de externare si scrisoarea medicala in care va consemna diagnosticul la externare, starea pacientului, tratamentul medical, indicatii privind regimul alimentar, data controlului medical si numarul de zile de concediu medical(dupa caz).In cazul externarii pacientului la cerere, i se va explica riscurile la care se poate expune. Medicul curant consemneaza in Foaia de observatie solicitarea de externare a pacientului, iar acesta este pus sa semneze ca a solicitat externarea.La externare se foloseste cardul de sanatate al pacientului.

Documentele care se elibereaza pacientului la externare:

 • Bilet de externare;
 • Scrisoare medicala;
 • Certificat de concediu medical(dupa caz);
 • Adeverinta medicala(dupa caz);
 • Reteta medicala;
 • Decont de cheltuieli.

 

Noutati

Anunt examen intern de promovare si tematica pentru functii contractuale

Nr.  25735 / 02.12.2015                                                                   Aprobat,

                                                                                                Manager Ec. Cumpat Carmen

 

                                                          ANUNT

In baza prevederilor H.G. NR. 286/2011 si completata de H.G. nr.1027/2014 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice Spitalul Clinic de Recuperare Iasi, cu sediul in Iasi, str.Pantelimon Halipa nr.14, organizeaza examen intern  de promovare pentru urmatoarele functii contractuale :

A.   Functia contractuala pentru care se organizeaza examenul de promovare :

 

Nr. Crt.

Nume si prenume

Denumirea postului initial

Denumirea postului transformat

Sectie /Compartiment

Vechime minima necesara

1.

Ciobanu Liliana

Infirmiera debutant

Infimiera

Sectie recuperare Neuromotorie

6 luni

2.

Constantin Alexandra Stefana

Asistent medical debutant (S)

Asistent medical (S)

Sectie Cl. Medicina M-cii

6 luni

3.

Naghi Madalina

Asistent medical debutant(PL)

Asistent medical (PL)

Serviciul primire bolnavi

6 luni

4.

Sauciuc Mihaela

Asistent medical debutant(PL)

Asistent medical (PL)

Sectia Cl. Medicina m-cii

6 luni

 

B.   Data, ora si locul organizarii examenului :

·        Examenul va avea loc in data de 16.12.2015, ora 10, la sediul unitatii

C.   Bibliografia si tematica sunt atasate prezentului anunt.

D.Modalitatea de desfasurare a examenului :

1.Examenul de promovare a personalului contractual consta in sustinerea unei probe scrise sau a unei probe practice, dupa caz, stabilite de comisia de examinare.

2. In cadrul examenului de promovare fiecare membru al comisie de examinare al comisiei de examinare noteaza lucrarea elaborata de candidat cu un punctaj maxim de 100 de puncte, pe baza urmatoarelor criterii :

a)     Cunostinte teoretice necesare functiei evaluate;

b)    Abilitati de comunicare;

c)     Capacitate de sinteza;

d)    Complexitate, initiative, creativitate.

4.Durata examenului  de promovare se stabileste de comisia de examinare in functie de gradul de dificultate si complexitate al subiectelor stabilite, dar nu poate depasi 3 ore.

Comunicare rezultatelor la fiecare proba a examenului se face prin specificarea punctajului final al fiecarui candidat si a mentiunii « admis » sau « respins », prin afisare la sediu unitatii a institutiei organizatorice a examenului, in termen de maxim o  zi lucratoare de la data finalizarii probei.

Dupa afisarea rezultatelor obtinute la proba scrisa si /sau proba practica si interviu, dupa caz, candidatii nemultumiti pot depune contestatie in termen de cel mult o zi lucratoare de la data afisarii rezultatului probei scrise si/sau probei practice si a interviului, sub sanctiunea decaderii din acest drept.

Rezultatele finale se afiseaza la sediul unitatii, precum si pe pagina de internet in termen maximum o zi lucratoare  de la expirarea termenului prevazut la alineatului anterior pentru proba, prin specificarea punctajului final al fiecarui candidat si a mentiunii «  admis » sau « respins ».

       5.Punctajul maxim de promovare este de 50 de puncte.

                   6.Incadrarea in noua functie ca urmare a promovarii examenului de promovare se face incepand cu prima zi a lunii urmatoare celei in care a avut loc promovarea.

C. Conditii  specifice de participare la examenul de promovare :

Candidatul inscris trebuie sa fi obtinut calificativul «  foarte bine » la evaluarea performantelor profesionale individuale cel putin de doua ori in ultimii 3 ani.

Anuntul de concurs, bibliografia si tematica sunt afisate la avizier si pe site-ul unitatii www.scr.ro.

Relatii suplimentare la Biroul RUNOS al unitatii tel. 0232.266044/105

 

Sef Birou,

Ec. Axinte DanaNr.  25735 / 02.12.2015                                                                   Aprobat,

                                                                                                Manager Ec. Cumpat Carmen

 

                                                          ANUNT

In baza prevederilor H.G. NR. 286/2011 si completata de H.G. nr.1027/2014 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice Spitalul Clinic de Recuperare Iasi, cu sediul in Iasi, str.Pantelimon Halipa nr.14, organizeaza examen intern  de promovare pentru urmatoarele functii contractuale :

A.   Functia contractuala pentru care se organizeaza examenul de promovare :

 

Nr. Crt.

Nume si prenume

Denumirea postului initial

Denumirea postului transformat

Sectie /Compartiment

Vechime minima necesara

1.

Ciobanu Liliana

Infirmiera debutant

Infimiera

Sectie recuperare Neuromotorie

6 luni

2.

Constantin Alexandra Stefana

Asistent medical debutant (S)

Asistent medical (S)

Sectie Cl. Medicina M-cii

6 luni

3.

Naghi Madalina

Asistent medical debutant(PL)

Asistent medical (PL)

Serviciul primire bolnavi

6 luni

4.

Sauciuc Mihaela

Asistent medical debutant(PL)

Asistent medical (PL)

Sectia Cl. Medicina m-cii

6 luni

 

B.   Data, ora si locul organizarii examenului :

·        Examenul va avea loc in data de 16.12.2015, ora 10, la sediul unitatii

C.   Bibliografia si tematica sunt atasate prezentului anunt.

D.Modalitatea de desfasurare a examenului :

1.Examenul de promovare a personalului contractual consta in sustinerea unei probe scrise sau a unei probe practice, dupa caz, stabilite de comisia de examinare.

2. In cadrul examenului de promovare fiecare membru al comisie de examinare al comisiei de examinare noteaza lucrarea elaborata de candidat cu un punctaj maxim de 100 de puncte, pe baza urmatoarelor criterii :

a)     Cunostinte teoretice necesare functiei evaluate;

b)    Abilitati de comunicare;

c)     Capacitate de sinteza;

d)    Complexitate, initiative, creativitate.

4.Durata examenului  de promovare se stabileste de comisia de examinare in functie de gradul de dificultate si complexitate al subiectelor stabilite, dar nu poate depasi 3 ore.

Comunicare rezultatelor la fiecare proba a examenului se face prin specificarea punctajului final al fiecarui candidat si a mentiunii « admis » sau « respins », prin afisare la sediu unitatii a institutiei organizatorice a examenului, in termen de maxim o  zi lucratoare de la data finalizarii probei.

Dupa afisarea rezultatelor obtinute la proba scrisa si /sau proba practica si interviu, dupa caz, candidatii nemultumiti pot depune contestatie in termen de cel mult o zi lucratoare de la data afisarii rezultatului probei scrise si/sau probei practice si a interviului, sub sanctiunea decaderii din acest drept.

Rezultatele finale se afiseaza la sediul unitatii, precum si pe pagina de internet in termen maximum o zi lucratoare  de la expirarea termenului prevazut la alineatului anterior pentru proba, prin specificarea punctajului final al fiecarui candidat si a mentiunii «  admis » sau « respins ».

       5.Punctajul maxim de promovare este de 50 de puncte.

                   6.Incadrarea in noua functie ca urmare a promovarii examenului de promovare se face incepand cu prima zi a lunii urmatoare celei in care a avut loc promovarea.

C. Conditii  specifice de participare la examenul de promovare :

Candidatul inscris trebuie sa fi obtinut calificativul «  foarte bine » la evaluarea performantelor profesionale individuale cel putin de doua ori in ultimii 3 ani.

Anuntul de concurs, bibliografia si tematica sunt afisate la avizier si pe site-ul unitatii www.scr.ro.

Relatii suplimentare la Biroul RUNOS al unitatii tel. 0232.266044/105

 

Sef Birou,

Ec. Axinte Dana

Spitalul clinic de Recuperare Iasi

Sectia Neuromotorie

                                                                                                                        Aprobat Manager,

                                                                                                                        Ec. Carmen Cumpat

 

 

Bibliografia si tematica pentru promovare infirmiera debutanta

 

 

·                     Bibliografia :

·                     Tehnica ingrijirii bolnavului – autor Carol Mozes, editia a VII-a, anul 2007;

·                     Ordinul nr. 219/2002 (cu completarile ulterioare) privind gestionarea deseurilor;

·                     Ordinul nr. 916/2006 privind prevenirea infectiilor nosocomiale in unitatile sanitare;

·                     Ordinul MSF nr. 261/2006 privind curatearea, dezinfectia in unitatile sanitare.

·                     Tematica::

Ingrijirea pacientului imobilizat la pat;

Respectarea circuitelor in unitatile sanitare;

Dezinfectia, tehnici de dezinfectie;

Atributii generale ale infirmierei;

Deservirea pacientului la pat de catre infirmiera.

Ordinul nr. 219/2002 (cu completarile ulterioare) privind gestionarea deseurilor;

                              Ordinul MSF nr. 261/2006 privind curatearea, dezinfectia in                                                unitatile sanitare.

 

 

Sef sectie ,

Dr. Barzoi Raluca Oana

SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IASI

CLINICA MEDICINA MUNCII

    

     TEMATICA PROMOVARE ASISTENT MEDICAL DEBUTANT ( S)

 

Tematica

1.    Tehnici de aplicare a curentilor de medie frecventa

2.    Tehnici ale masajului clasic pe regiuni

3.    Terapia cu ultrasunet

Bibliografie: „Electroterapie”, Autor: Andrei Raduclescu Ed Medicala Bucuresti 1993

„Medicina fizica in recuperarea medicala”, Autor: Elena Luminita Sidenco, Ed. Universitara „Carol Davila”, bucuresti, 2005.

„Artroza”, Autor: Rodica Chiriac, Codrina Ancuta.

 

 

 

 

Conf.Univ.Dr.Veronica Oprea

SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IASI

 CLINICA MEDICINA MUNCII

 

 

 

 

 

            PROMOVARE ASISTENT MEDICAL DEBUTANT(PL)

 

            Tematica:

 

 

 

Reguli generale de administrare a medicamentelor

 

Socul anafilactic

 

Colectarea, transportul si depozitarea deseurilor provenite din activitatea medicala

 

Prevenirea si combaterea infectiilor nosocomiale

 

 

 

Bibliografie

 

 

“Urgenta Medico-Chirurgicale”, Autor Lucretia Titirica, 1989

 

“Tehnica Ingrijirii Bolnavului”, Autor Carol Mozes, Editia a VII a, Anul 2007

 

Ordinul 1266/2012 privind colectarea, transportul si depozitarea deseurilor provenite din activitatea medicala

 

 

 

 

   Sef Sectie Clinica,

Conf. Dr.BRANDUSA CONSTANTIN

 

 

 

 

 

SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IASI

SERVICIUL PRIMIRE BOLNAVI

 

 

TEMATICA PENTRU PROMOVAREA  POSTULUI DE ASISTENT MEDICAL-GRILA BAZA

 

1.Masurarea si notarea functiilor vitale si vegetative

2. Recoltarea produselor biologice si patologice

3. Administrarea medicamentelor

4.Pregatirea bolnavului pentru explorari functionale si imagistice

5.Primul ajutor in urgente medico – chirurgicale.

 

Bibliografie:

Carmen–Diana Cimpoesu  -Protocoale si  ghiduri de urgenta in medicina de urgenta-Note de curs -Editura PIM (Noul ghid de resuscitare 2010)

Carol Mozes- Tehnica ingrijirii bolnavului-Ed. Medicala -2010

Lucretia Titirca -Urgentele medico-chirurgicale - Sinteze pentru asistentii medicali, editia a III –Ed Medicala -2006

Lucretia Titirca -Tehnici de evaluare si ingrijiri acordate de asistentii medicali - Editura: Viata Medicala Romaneasca-2006

Ordinul 1142/2013 privind aprobarea procedurilor de practica pentru asistentii medicali generalisti

Ordinul 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activităti medicale

Ordin nr. 261 /2007 pentru aprobarea normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare

 

 

Sef compartiment                                                                                               Asit .coord                                                 

Dr. Doru Baltag                                                                                                 Georgeta Pasnicu                                                                                                                            

 

 

 

(0 votes)648 views

Pachetul de servicii

TELEMEDICINA

 

 

Ortopedie-traumatologie, Oto - Rino - Laringologie Chirurgie, Neurologie Recuperare neuromotorie Recuperare cardio-pulmonara Neurologie