Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană vă invităm sa vizitați www.fonduri-ue.ro

Conditii de internare

Acte necesare:

Internarea in spital se face pe baza urmatoarelor acte:

 • buletin sau carte de identitate;
 • certificat de nastere in cazul copiilor minori care se interneaza in Clinica ORL;
 • bilet de trimitere - model unic de bilet de trimitere pentru servicii medicale clinice / bilet de internare semnat de medicul din ambulator sau medicul de familie si vizat de medicul de garda al clinicii in care urmeaza sa se interneze;
 • cardul de sanatate;
 • document ce dovedeste calitatea de asigurat (adeverinta salariat, cupon de pensie personal, adeverinta de somaj, adeverinta de elev, adeverinta de asigurat emisa de CAS in care isi are domiciliul pacientul), sau dovada de asigurat din aplicatia SIUI, daca este cazul.
 • in cazul in care asiguratul este salariat va prezenta adeverinta de salariat cu numarul de zile de concediu medical efectuat in ultimele 12 luni.

Externarea pacientului se face de catre medicul curant si se va comunica pacientului cu cel putin 24 de ore inainte. Medicul curant va completa Biletul de externare si scrisoarea medicala in care va consemna diagnosticul la externare, starea pacientului, tratamentul medical, indicatii privind regimul alimentar, data controlului medical si numarul de zile de concediu medical(dupa caz).In cazul externarii pacientului la cerere, i se va explica riscurile la care se poate expune. Medicul curant consemneaza in Foaia de observatie solicitarea de externare a pacientului, iar acesta este pus sa semneze ca a solicitat externarea.La externare se foloseste cardul de sanatate al pacientului.

Documentele care se elibereaza pacientului la externare:

 • Bilet de externare;
 • Scrisoare medicala;
 • Certificat de concediu medical(dupa caz);
 • Adeverinta medicala(dupa caz);
 • Reteta medicala;
 • Decont de cheltuieli.

 

Noutati

Anunt concurs post vacant muncitor necalificat- Sector Intretinere spatii verzi

 

 

Nr.  23668 din 21.11.2017

Aprobat,                                                                                Manager,

                                                    Ec.Cumpat Carmen Marinela

 

ANUNT

 

Spitalul Clinic de Recuperare Iasi, cu sediul in Iasi, str.Pantelimon Halipa nr.14, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatorului post vacant :

Compartiment Tehnic- Muncitori- Sector Intretinere spatii verzi :

-1 post de muncitor necalificat- pe perioada nedeterminata .

            Concursul se va desfasura in conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 modificata si completata de H.G. 1027/2014 pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice.

Concursul consta in urmatoarele etape succesive :

                        -selectia dosarelor de inscriere ;

                        -proba scrisa;

                        -interviul.

Conditii de desfasurare a concursului :

1.       Ultima zi pentru depunerea dosarelor de inscriere este 7 decembrie 2017, ora 15 :00-Serviciul RUNOS ;

2.       Data si ora organizarii probei scrise : 15 decembrie 2017, ora 9:00- Pavilionul Administrativ ;

3.       Data si ora interviului : 19 decembrie , ora 9 :00- Pavilionul Administrativ ;

Concursul se va desfasura la sediul unitatii, astfel :

-depunerea dosarelor de concurs : 7 decembrie 2017, ora 15 :00 ;

-rezultate selectie dosare candidati : 11 decembrie 2017 ;

-rezultate contestatii selectie dosare : 12 decembrie 2017 ;

-proba scrisa : 15 decembrie 2017, ora 9 ;00, Pavilionul Administrativ ;

-afisarea rezultatelor probei scrise : 15 decembrie 2017, ora 14 :00 ;

-rezultate contestatii la proba scrisa : 18 decembrie 2017, ora 14 :00 ;

-proba interviu : 19 decembrie 2017, ora 9 :00 , Pavilionul Administrativ ;

-afisarea rezultatelor la proba interviu : 19 decembrie 2017 , ora 14.00 ;

-rezultate contestatii la proba interviu : 20 decembrie 2017 , ora 14.00 ;

-afisarea rezultatelor finale : 21 decembrie 2017 , ora 14.00.

Conditii generale, conform art. 3 din H.G. NR. 286/2011 :

Poate participa la concurs persoana care indeplineste urmatoarele conditii :

a)       Are cetatenie romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania ;

b)      Cunoaste limba romana, scris si vorbit ;

c)       Are varsta minima reglementata de prevederile legale ;

d)      Are capacitate deplina de exercitiu ;

e)       Are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestat pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate ;

f)       Indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs ;

g)      Nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de falsori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice de participare la concurs pentru postul de muncitor necalificat:

            - studii: scoala generala;

            - nu se solicita vechime in munca.

Cei interesati vor depune la Serviciul RUNOS al unitatii, dosar de concurs care sa cuprinda urmatoarele acte :

-          cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

-          copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

-          copia xerox certificate nastere si casatorie, daca este cazul;

-          copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor ;

-          carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, daca este cazul, în copie;

-          cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

-          adeverinta medicala eliberata de medicul de familie sau de medicul de medicina muncii din spital care sa ateste faptul ca este apt pentru exercitarea profesiei (Dr. Munteanu Georgeta –nr. telefon 0788437959, 0740256003) ;

-          curriculum vitae;

-          dosar de carton cu sina.

In cazul in care s-a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, candidatul are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.

Copiile de pe actele prevazute in dosarul de concurs se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs, sau in copii legalizate.

Anuntul de concurs, bibliografia si tematica sunt afisate la avizier si pe site-ul unitatii www.scr.ro.

Relatii suplimentare se obtin de la persoana care asigura secretariatul comisie de concurs, serviciul resurse umane tel. 0232.266044/int. 105.

 

Sef Seviciu RUNOS,

            Ec. Axinte Dana

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IAŞI

COMPARTIMENT TEHNIC

 


                                                                  

                                                                              Aprobat.

                                                                              Manager

 

                                                                        Ec.Carmen Cumpat

 

 

 

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE  CONCURS PENTRU  OCUPAREA        POSTULUI  DE MUNCITOR NECALIFICAT

 

 

 

 

        Bibliografie;

 

 -   Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor.

 -   Legea 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca,Monitorul Oficial nr. 646/26.07.2006.

 

        Tematica;

 

-      Capitolul 1 si 4 din Legea 319/2006.

-      Capitolul 2, Obligatii privind apararea impotriva incendiilor din Legea 307/2006.

-      Fisa Postului.

 

 

Comp. Tehnic,

Th.Liviu Zaborila

 

 

 

Comp.Juridic,

Consilier juridic,Gabriela Nica

 

 

                                                                                                                               APROBAT,

Manager

                                                                                                          Ec. Carmen Cumpat

                                                                                     

 

 

 

 

LISTA DE CONTROL A PAGINILOR REVIZUITE

Nr.

ed./rev.

Pag.

rev.

Obiectul reviziei

 

 

 

 

 

 

FISA POSTULUI

OCUPATIA: MUNCITOR NECALIFICAT

COD COR: 961303

 

 

 

 

 

 

TITULAR POST:

 

FUNCTIA/POSTUL/SPECIALITATEA: muncitor necalificat

 

LOC MUNCA: Sector intretinere spatii verzi

 

GRADUL PROFESIONAL : muncitor necalificat

 

NIVELUL POSTULUI: de executie

 

 

 

 

 

Data

Elaborat

Verificat

Aprobat

 

Funcţia/Nume

Semnătura

Funcţia/Nume

Semnătura

Funcţia/Nume

Semnătura

Ref.de specialitate gr.I

Pricop Mihaela

 

Sef Serv.RUNOS

Ec. Axinte Dana

 

Manager

Ec. Cumpăt Carmen

 

Exemplar nr:

1.CERINTELE POSTULUI:

a)    Pregătirea profesionala: scoala generala;

b)    Conştiinciozitate fata de sarcinile pe care le are de îndeplinit;

c)    Abilitatea de a lucra in echipa, corectitudine, obiectivitate si energie, rezistenta la efort si stres, viteza de reactie si capacitate de a lua decizii, capacitate de prevedere a situatiilor deosebite;

d)    Responsabilitatea implicata de post: de a executa operatiuni si lucrari care vizeaza intretinerea suprafetelor din exteriorul cladirii spitalului- maturat, udat, cosit si alte lucrari in acest scop ;

2.RELATII

a)  IERARHICE:

-          este subordonat tehnicianului, inginerului, sefului serviciului administrativ, transport, aprovizionare, achizitii publice;

b) FUNCTIONALE:

-          colaborează cu toti sefii de sectii si compartimente din spital;

3.PROGRAM DE LUCRU :

- activitate curenta conform programului de lucru stabilit in conformitate cu prevederile legale in vigoare: 8 ore/zi.

4.ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI :

I.Atributii si responsabilitati :

1.    Efectueaza lucrari de intretinere a spatiilor verzi- udat, maturat, cosit, curatare copaci si alte lucrari in acest sens ;

2.    Efectueaza lucrari de curatenie a spatiilor din curtea spitalului (maturat, gunoi menajer) ;

3.    Este responsabil pentru indepartarea ghetii si a zapezii din incinta spitalului si caile de acces ;

4.    Participa la activitatile agricole ;

5.    Participa la descarcarea bunurilor materiale achizitionate de spital- magazia de alimente si de materiale ;

6.    Ia in primire materialele de curatenie avand obligatia sa asigure pastrarea si utilizarea acestora in bune conditii ;

7.    Executa orice alte dispozitii date de superiorul ierarhic in realizarea strategiilor pe termen scurt ale unitatii in limitele respectarii temeiului legal ;

8.    Raspunde cu operativitate la solicitarile venite din partea superiorilor ierarhici ;

9.    Informeaza la timp referitor la lucrarile ce trebuie realizate, raspunde prompt la solicitarile colegilor si superiorilor ierarhici ;

10.  Raspunde de corectitudinea si promptitudinea cu care realizeaza lucrarile in domeniul sau de activitate ;

11.  Respecta regulile privind exploatarea si intretinerea trusei de instrumente si a echipamentelor din dotare precum si a substantelor periculoase ;

12.  Raspunde de buna intretinere a echipamentului de protectie din dotare ;

13.  Raspunde de exploatarea si intretinerea corespunzatoare a aparaturii din dotarea sectiei unde lucreaza ;

14.  Raspunde de informarea imediata a persoanelor responsabile privind orice defectiune in functionare a echipamentului cu care isi desfasoara activitatea ;

15.  Raspunde cu promptitudine la orice sesizare in cazul asigurarii curateniei spatiilor exterioare spitalului ;

16.  Raspunde de controlul zilnic al curateniei ;

17.  Il informeaza pe superiorul ierarhic ori de cate ori apar probleme ce depasesc competenta personala de rezolvare ;

18.  Va consemna in caietul de evidenta lucrarile pe care le executa, zilnic ;

19.  Participa la instructajele inpuse de CPCIN, PSI si protectia muncii ;

20.  Utilizeaza integral timpul de lucru, respectand programul de lucru ;

21.  Anunta imediat seful ierarhic asupra deficientelor de igiena (alimentare cu apa, instalatii sanitare incalzire, etc.).

II. Atributii generale:

 1. Are obligatia de a semna zilnic in condica de prezenta cu mentionarea orei de venire si de plecare din serviciu;
 2. Respecta graficul de lucru;
 3. Nu va parasi locul de munca fara aprobarea superiorulu ierarhic;
 4. Are obligatia de a respecta programarea concediului de odihna planificat la inceputul anului;
 5. Este interzis fumatul, venirea la serviciu in stare de ebrietate si consumul de bauturi alcoolice in timpul programului de lucru;
 6. Respecta prevederile ROI si ale ROF ;
 7. Urmareste si asigura folosirea, pastrarea si intretinerea corecta a bunurilor din dotare.

III. Atributii  privind securitatea si sanatatea in munca, PSI, colectare deseuri:         

1.Îşi însuşeşte si respecta normele de securitate si sănătate in munca prevăzute in Legea nr. 319/2006 si normele de aplicare ale acesteia;

Art.22-prevede ca fiecare lucrator  trebuie sa isi desfasoare activitatea in conformitate cu pregatirea si instruirea sa, precum si cu instructiunile primite din partea angajatorului, astfel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca;

Art.23-prevede obligatiile lucratorilor:

- sa utilizeze corect aparatura, substntele periculoase,echipamentele de transport;

- sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat;

-sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii si sa utilizeze corect aceste dispozitive;

-sa comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de munca despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru sanatatea lucratorilor, precum si orice deficienta a sistemelor de protectie;

-sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoana;

-sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, atat timp cat este necesar, pentru a face posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari, pentru protectia sanatatii si securitatii lucratorilor;

-sa coopereze atat timp cat este necesar, cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, pentru a permite angajatorulu sa se asigura ca mediul de munca si conditiile de lucru sunt sigure si fara riscuri pentru securitate si sanatate, in domeniul sau de activitate;

-sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in munca si masurile de aplicare ale acestora;

-sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii santari 

2. Îşi însuşeşte si respecta prevederile Legii nr. 481/2004 privind situaţii de urgenta;

3. Îşi însuşeşte si respecta prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;

4. Îşi însuşeşte si respecta prevederile Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectiva a deşeurilor in instituţiile publice.

IV. Atributii  privind Sistemul de Management al Calitatii (SMC):

1.    Îşi însuşeşte si respecta cerintele procedurilor SMC ;

2.    Îşi însuşeşte si respecta cerintele Manualului Calitatii ;

3.    Elaboreaza/participa la elaborarea de proceduri de lucru atunci cand este cazul ;

Aceste atributii nu sunt limitative, salariatul avand obligatia de a respecta si duce la indeplinire orice alte sarcini, decizii si dispozitii primite din partea conducerii unitatii, a Directiei de Sanatate Publica sau a Ministerului Sanatatii in baza reglementarilor legale in vigoare.

Raspunde disciplinar, material si penal atunci cand:

     1. nu respecta programul de activitate stabilit de conducerea societatii;

2.nu respecta conduita, etica si deontologia profesiei;

3.nu respecta disciplina muncii si nu utilizeaza corespunzator instalatiile si echipamentele de lucru si cele de protectie ;

4.nu duce la indeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare atributiilor de serviciu si orice sarcini specifice ;

5. comite orice alte abateri sanctionabile prin regulamentul intern, codul muncii sau alte acte normative aflate in vigoare.

5.Salarizare:

 • Salarizarea este în conformitate cu legislaţia  in vigoare;
 • Salariul de bază este remuneraţia primită in raport cu munca depusa, cu cantitatea si calitatea acesteia, cu importanta sociala a muncii;

Fisa postului este valabila pe intreaga perioada de desfasurare a contractului de munca, putand fi reinnoita in cazul aparitiei unor noi reglementari legale  sau ori de cate ori este necesar.

 

 

 

Seful locului de munca,

Functia : Tehnician I-coordonator muncitori

Numele si prenumele : Zaborila Neculai- Liviu

Semnatura : …………………………………                                                 

 

                                                                      

                                                                       Luat la cunostinta si primit un exemplar salariat

                                                                        Numele si prenumele:                                                                                                                                    Semnatura: .............................................

                                                                        Data: .................................

 

(0 votes)193 views

Pachetul de servicii

TELEMEDICINA

 

 

Ortopedie-traumatologie, Oto - Rino - Laringologie Chirurgie, Neurologie Recuperare neuromotorie Recuperare cardio-pulmonara Neurologie