Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană vă invităm sa vizitați www.fonduri-ue.ro

Conditii de internare

Acte necesare:

Internarea in spital se face pe baza urmatoarelor acte:

 • buletin sau carte de identitate;
 • certificat de nastere in cazul copiilor minori care se interneaza in Clinica ORL;
 • bilet de trimitere - model unic de bilet de trimitere pentru servicii medicale clinice / bilet de internare semnat de medicul din ambulator sau medicul de familie si vizat de medicul de garda al clinicii in care urmeaza sa se interneze;
 • cardul de sanatate;
 • document ce dovedeste calitatea de asigurat (adeverinta salariat, cupon de pensie personal, adeverinta de somaj, adeverinta de elev, adeverinta de asigurat emisa de CAS in care isi are domiciliul pacientul), sau dovada de asigurat din aplicatia SIUI, daca este cazul.
 • in cazul in care asiguratul este salariat va prezenta adeverinta de salariat cu numarul de zile de concediu medical efectuat in ultimele 12 luni.

Externarea pacientului se face de catre medicul curant si se va comunica pacientului cu cel putin 24 de ore inainte. Medicul curant va completa Biletul de externare si scrisoarea medicala in care va consemna diagnosticul la externare, starea pacientului, tratamentul medical, indicatii privind regimul alimentar, data controlului medical si numarul de zile de concediu medical(dupa caz).In cazul externarii pacientului la cerere, i se va explica riscurile la care se poate expune. Medicul curant consemneaza in Foaia de observatie solicitarea de externare a pacientului, iar acesta este pus sa semneze ca a solicitat externarea.La externare se foloseste cardul de sanatate al pacientului.

Documentele care se elibereaza pacientului la externare:

 • Bilet de externare;
 • Scrisoare medicala;
 • Certificat de concediu medical(dupa caz);
 • Adeverinta medicala(dupa caz);
 • Reteta medicala;
 • Decont de cheltuieli.

 

Noutati

Anunt concurs post vacant infirmiera + post vacant ingrijitoare- Sectia Clinica Recuperare Medicala Cardiovasculara

Nr. 19793/30.08.2019                                                                                

Aprobat,                                                                                                                                       Manager,

                                                    Ec. Cumpat Carmen Marinela

 

ANUNT

 

Spitalul Clinic de Recuperare Iasi, cu sediul in Iasi, str.Pantelimon Halipa nr.14, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante :

Sectia Clinica Recuperare Medicala Cardiovasculara :

-1 post de infirmiera- pe perioada nedeterminata ;

-1 post de ingrijitoare- pe perioada nedeterminata .

            Concursul se va desfasura in conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 modificata si completata de H.G. 1027/2014 pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice.

Concursul consta in urmatoarele etape succesive :

                        -selectia dosarelor de inscriere ;

                        -proba scrisa;

                        -proba practica ;

                        -interviul.

            Conditii de desfasurare a concursului :

 1. Ultima zi pentru depunerea dosarelor de inscriere este 13 septembrie 2019, ora 15 :00-Serviciul RUNOS ;
 2. Data si ora organizarii probei scrise: 23 septembrie 2019, ora 9:00-Pavilionul Administrativ ;
 3. Data si ora organizarii probei practice : 25 septembrie 2019, ora 9:00- Sectia Clinica Recuperare Medicala Cardiovasculara ;
 4. Data si ora interviului: 27 septembrie 2019, ora 9 :00- Sectia Clinica Recuperare Medicala Cardiovasculara .

Concursul se va desfasura la sediul unitatii, astfel :

-depunerea dosarelor de concurs : 13 septembrie 2019, ora 15 :00 ;

-rezultate selectie dosarelor candidatilor : 17 septembrie 2019 ;

-rezultate contestatii la selectia dosarelor : 20 septembrie 2019;

-proba scrisa : 23 septembrie 2019, ora 9 :00- Pavilionul Administrativ ;

-afisarea rezultatelor probei scrise : 23 septembrie 2019, ora 14 :00 ;

-rezultate contestatii la rezultatele probei scrise : 24 septembrie 2019, ora 15 :00 ;

-proba practica : 25 septembrie 2019, ora 9 :00- Sectia Clinica Recuperare Medicala Cardiovasculara ;

-afisarea rezultatelor probei practice : 25 septembrie 2019, ora 14 :00 ;

-rezultate contestatii la rezultatele probei practice : 26 septembrie 2019, ora 15 :00 ;

-proba interviu : 27 septembrie 2019, ora 9 :00- Sectia Clinica Recuperare Medicala Cardiovasculara  ;

-afisarea rezultatelor la proba interviu : 27 septembrie 2019 , ora 14.00 ;

-rezultate contestatii la proba interviu : 30 septembrie 2019 , ora 14.00 ;

-afisarea rezultatelor finale :   1 octombrie 2019, ora 14.00.

Conditii generale, conform art. 3 din H.G. NR. 286/2011 :

Poate participa la concurs persoana care indeplineste urmatoarele conditii :

 1. Are cetatenie romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania ;
 2. Cunoaste limba romana, scris si vorbit ;
 3. Are varsta minima reglementata de prevederile legale ;
 4. Are capacitate deplina de exercitiu ;
 5. Are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestat pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate ;
 6. Indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs ;
 7. Nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de falsori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice de participare la concurs pentru postul de infirmiera:

- studii: scoala generala, curs de infirmiere organizat de OAMGMAMR sau curs de infirmiere organizat de furnizori autorizati de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale cu aprobarea Ministerului Sanatatii-Directia generela resurse umane si certificare ;

            - vechime: minim 6 luni vechime in activitate;

Condiţii specifice de participare la concurs pentru postul de ingrijitoare:

            - studii: scoala generala ;

            - nu se solicita vechime in activitate.

Cei interesati vor depune la Serviciul RUNOS al unitatii, dosar de concurs care sa cuprinda urmatoarele acte :

 • cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copia xerox certificate nastere si casatorie, daca este cazul;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitat;
 • carnetul de muncă sau adeverinţele care atestă vechimea în activitate, daca e cazul, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 • adeverinta medicala eliberata de medicul de familie sau de medicul de medicina muncii din spital care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare (Dr. Munteanu Georgeta –nr. telefon 0788437959, 0740256003) ;
 • curriculum vitae;
 • dosar de carton cu sina.

In cazul in care s-a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, candidatul are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.

Copiile de pe actele prevazute in dosarul de concurs se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs, sau in copii legalizate.

Anuntul de concurs, bibliografia si tematica sunt afisate la avizier si pe site-ul unitatii www.scr.ro.

Relatii suplimentare se obtin de la persoana care asigura secretariatul comisie de concurs, serviciul resurse umane tel. 0232.266044/int. 105.

 

 

Sef Seviciu RUNOS,

 

Ec. Axinte Dana         

 SECTIA CLINICA MEDICALA RECUPERARE CARDIOVASCULARA

 

                   TEMATICA  PENTRU CONCURSUL  PRIVIND  OCUPAREA   POSTULUI DE  INFIRMIERA

                                                                                                                                            APROBAT MANAGER,

                                                                                                                                           Ec. Carmen Cumpat

 1. Ordinul nr 961/2016-ANEXA NR 1:Normele tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare publice si private din 19.08.2016;Capitolul I Definitii art 1. Capitolul II Curatarea art 2-7; Capitolul III Dezinfectia art 8-27;
 2. Ordinul nr 961/2016- Anexa nr 3; Procedurile recomandate pentru dezinfectia mainilor, in functie de nivelul de risc
 3. Ordinul Nr 961/2016- Anexa nr 4; metodele de aplicare a dezinfectantelor chimice in functie de  suportul care urmeaza sa fie tratat.
 4. Ordinul 1226/2012-Anexa nr 1; Norma tehnica privind gestionarea deseurilor rezultate din activitati  medicale din 03.12.2012;Capitolul II Definitii art 7; Capitolul III Clasificari art 8, Capitolul V – Colectarea deseurilor medicale la locul de producer art 12; Capitolul VI-Ambalarea deseurilor medicale art 13-30; Capitolul VII Stocarea temporara a deseurilor rezultate din activitatile medicale art 31-35; Capitolul VIII Transportul deseurilor rezultate din activitatile medicale art 36-40;
 5. Ordinul nr 1101/2016-Anexa nr 4; Precautiunile Standard- Masuri minime obligatorii pentru prevenirea si  limitarea infectiilor asociate asistentei  medicale.
 6. Ingrijirea pacientului imobilizat la pat.
 7. Atributii generale ale infirmierei ( vezi fisa postului).

 

 1. BIBLIOGRAFIA:

 

1.Ordinul  nr 961/2016 pt. aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare publice si private, tehnicii de lucru si interpretare pentru testele de evaluare a eficientei procedurii de curatenie si dezinfectie, procedurilor recomandate pt. dezinfectia manilor, in functie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice in funcie de suportul care urmeaza sa fie tratat si a metodelor de evaluare a derularii si eficientei procesului de sterilizare.

2.Ordinul nr 1226/2012 pt. aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale si a metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din activitati medicale

3. Ordinul nr 1101/2016 privind aprobarea normelor de supraveghere, prevenire si limitare a infectiilor  asociate asistentei medicale in unitatile sanitare.

4. Carol Mozes- Tehnica ingrijirii bolnavului editia VII Ed. Medicala 2007.

 

Asistent sef                                                                                                   Sef Sectie Clinica

 

Veronica Budaca        

07.05.2019                                                                                    Prof. univ. dr. Florin Mitu

 SECTIA CLINICA MEDICALA RECUPERARE CARDIOVASCULARA

 

                   TEMATICA  PENTRU CONCURSUL  PRIVIND  OCUPAREA   POSTULUI DE  INGRIJITOARE

                                                                                                                                            APROBAT MANAGER,

                                                                                                                                           Ec. Carmen Cumpat

 1. Ordinul nr 961/2016-ANEXA NR 1:Normele tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare publice si private din 19.08.2016;Capitolul I Definitii art 1. Capitolul II Curatarea art 2-7; Capitolul III Dezinfectia art 8-27;
 2. Ordinul nr 961/2016- Anexa nr 3; Procedurile recomandate pentru dezinfectia mainilor, in functie de nivelul de risc
 3. Ordinul Nr 961/2016- Anexa nr 4; metodele de aplicare a dezinfectantelor chimice in functie de  suportul care urmeaza sa fie tratat.
 4. Ordinul 1226/2012-Anexa nr 1; Norma tehnica privind gestionarea deseurilor rezultate din activitati  medicale din 03.12.2012;Capitolul II Definitii art 7; Capitolul III Clasificari art 8, Capitolul V – Colectarea deseurilor medicale la locul de producer art 12; Capitolul VI-Ambalarea deseurilor medicale art 13-30; Capitolul VII Stocarea temporara a deseurilor rezultate din activitatile medicale art 31-35; Capitolul VIII Transportul deseurilor rezultate din activitatile medicale art 36-40;
 5. Ordinul nr 1101/2016-Anexa nr 4; Precautiunile Standard- Masuri minime obligatorii pentru prevenirea si  limitarea infectiilor asociate asistentei  medicale.
 6. Carol Mozes - Tehnica ingrijirii bolnavului; Capitolul II.1: Asigurarea odihnei passive si ingrijirile generale acordate bolnavilor.

 

 1. BIBLIOGRAFIA:

 

1.Ordinul  nr 961/2016 pt. aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare publice si private, tehnicii de lucru si interpretare pentru testele de evaluare a eficientei procedurii de curatenie si dezinfectie, procedurilor recomandate pt. dezinfectia manilor, in functie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice in funcie de suportul care urmeaza sa fie tratat si a metodelor de evaluare a derularii si eficientei procesului de sterilizare.

2.Ordinul nr 1226/2012 pt. aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale si a metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din activitati medicale

3. Ordinul nr 1101/2016 privind aprobarea normelor de supraveghere, prevenire si limitare a infectiilor  asociate asistentei medicale in unitatile sanitare.

4. Carol Mozes- Tehnica ingrijirii bolnavului editia VII Ed. Medicala 2007.

 

Asistent sef                                                                 Sef Sectie Clinica

 

Veronica Budaca                                                   Prof. univ. dr. Florin Mitu

07.05.2019

                                                                                                                                                APROBAT,

  Manager

                                                                                                                       Ec. Carmen Cumpat

                                                                                                           

 

 

 

 

LISTA DE CONTROL A PAGINILOR REVIZUITE

Nr.

ed./rev.

Pag.

rev.

Obiectul reviziei

I/

 

 

 

 

 

 

 

FISA POSTULUI

OCUPATIA: INFIRMIERA

COD COR: 532103

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITULAR POST:

 

FUNCTIA/POSTUL/SPECIALITATEA: Infirmiera

 

LOC MUNCA: Sectia Clinica Recuperare Medicala Cardiovasculara

 

GRADUL PROFESIONAL : Infirmiera

 

NIVELUL POSTULUI: de executie

 

 

 

 

 

 

Data

Elaborat

Verificat

Aprobat

 

Funcţia/Nume

Semnătura

Funcţia/Nume

Semnătura

Funcţia/Nume

Semnătura

Ref.de specialitate

Pricop Mihaela

 

Sef serv RUNOS EC. Axinte Dana

 

Manager

Ec. Cumpăt Carmen

 

Exemplar nr:

1.CERINTELE POSTULUI:

 1. Pregătirea profesionala:Scoala generala,cursuri de infirmier organizate de OAMGMAM;
 2. Experienta necesara: minim 6 luni vechime in activitate ;
 3. Conştiinciozitate fata de sarcinile pe care le are de îndeplinit;
 4. Atitudine pozitiva si abilitati de a se mobiliza si de a-i mobiliza pe altii;
 5. Rezistenta la efort si stres;

 

2.RELATII

 1. IERARHICE:
 • este subordonat  medicului sef de sectie, medicului specialist/medic primar,asistentului sef si asistentului medical;

b) FUNCTIONALE:

 • colaborează cu personalul compartimentului,cu celelalte sectii/comartimente sau subunitati functionale ale spitalului si cu toti pacientii, in scopul realizarii sarcinilor de serviciu ;

 

3.PROGRAM DE LUCRU :

- activitate curenta in cadrul serviciului conform programului de lucru stabilit in conformitate cu prevederile legale in vigoare: 8 ore/zi;

 

4.SET DE INDICATORI CANTITATIVI/ CALITATIVI ASOCIATI ATINGERII REZULTATELOR PRESTABILITE:

Indicatori  cantitativi: numar proceduri implementate/numar total PO , numar asistenti sefi care au urmat curs în managemetul calitatii/ numar total as sefi, numar PI corect completate/ numar total PI

Indicatori calitativi: asigura un management performant al activitatii, conform prevederilor legale, cerintelor postului; rezolvarea corecta, completa si viabila a sarcinilor ordonate de manager precum si a celor stabilite prin strategii, programe de actiune si planuri de munca; asigura realizarea eficienta si la termen a obiectivelor, actiunilor, masurilor stabilite si a lucrarilor, conform prevederilor legale, cerintelor postului, ordinelor si dispozitiilor conducerii spitalului;

Costuri: asigura planificarea, organizarea si desfasurarea activitatilor specifice, cu respectarea si incadrarea stricta in limitele resurselor materiale si financiare aprobate in acest scop; 

Timp: incadrarea in termenele ordonate de conducere, in termenele stabilite de actele normative specifice

Utilizarea resurselor: gestionarea eficienta si rationala a resurselor din dotare in scopul indeplinirii atributiilor;

Mod de realizare: sarcinile se realizeaza individual, in colectiv sau in colaborare cu alte sectii ale spitalului; conduce prin exemplul personal;

 

5.CRITERII DE EVALUARE ALE POSTULUI

Evaluarea activitatii:

 • obiectivele de performanta individuala:
 • modul de indeplinire cantitativa si calitativa a sarcinilor din prezenta Fisa a postului;
 • modul de raspuns la alte solicitari decat cele curente.
 • criterii de evaluare a realizarii acestora (se noteaza cu insuficient, suficient, bine sau foarte bine)
 • rezultatele obtinute:

-cantitatea si calitatea lucrarilor si sarcinilor realizate

- nivelul de indeplinire a sarcinilor si lucrarilor in termenele stabilite;

-eficienta lucrarilor si sarcinilor realizate, in contextual atingerii obiectivelor propuse;

 • adaptarea la complexitatea muncii:

- adaptarea la conceptia de alternative de schimbare sau de solutii noi(creativitate)

-analiza si sinteza riscurilor, influentelor, efectelor si consecintelor evaluate;

            - evaluarea lucrarilor si sarcinilor de rutina (repetitive)

      - asumarea responsabilitatii:

- intensitatea implicarii si rapiditatea interventiei in realizarea atributiilor;

            - evaluarea nivelului riscului decizional;

      - capacitatea relationala si disciplina muncii:

- capacitatea de evitare a starilor conflictuale si respectarea relatiilor ierarhice;

            - adaptabilitatea la situatii neprevazute;

 • Persoana care realizeaza evaluarea performantelor profesionale individuale: seful ierarhic sau persoana desemnata de angajator in acest sens.
 • Modalitatea de evaluare: prin observare directa de catre evaluator, in baza rezultatelor obtinute ca urmare a desfasurarii activitatii, prin chestionar sau prin intermediul altor instrumente de evaluare elaborate de angajator
 • Periodicitatea de evaluare a performantelor- Annual

 

Fisa de evaluare a performantelor

                                                                              Luat la cunostintă:

Evaluator:                                                             Data:

 

 

Bugetul de timp efectiv

Bugetul de timp planificat

1

2

3

4

5

N/A

A existat o bună comunicare între infirmiere si asistentul sef de sectie ?

 

 

 

 

 

 

A existat o bună comunicare între infirmiere  si celelalte sectoare de activitate. ?

 

 

 

 

 

 

Programul anual de formare este elaborat astfel incat să îndeplineasca obiectivele stabilite in planul de management al calitatii

 

 

 

 

 

 

Programul anual de formare a fost respectat

 

 

 

 

 

 

Etapele implementarii Planului de management al calitatii  au fost respectate

 

 

 

 

 

 

Au fost intocmite rapoartele de analiza privind gradul de satisfactie al pacientilor si salariatiolor ?

 

 

 

 

 

 

Au fost implementate PO specifice managementului calitatii si cim.

 

 

 

 

 

 

Au fost întocmite rapoarte periodice in urma monitorizarii activitatii de management al calitatii si cim, la toate sectoarele de activitate.

 

 

 

 

 

 

Au fost respectate ROF,ROI, codul etic, procedurile de lucru?

 

 

 

 

 

 

Rapoartele de analiza si recomandările/propunerile de soluții formulate demonstrează analize profunde si concluzii  pertinente?

 

 

 

 

 

 

Documentele cerute au fost completate corespunzator si în conformitate cu cerințele standardelor/normelor?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bugetul de timp a fost respectat?

 

 

 

 

 

 

Tabelul  va fi completat tinând cont de următorul mod de punctare:

1.   ‘’Nesatisfacator’’

2.   ’’Slab’’

3.   ’’Satisface cerintele’’

4.   ’’Foarte bine’’

5.   ’’Excelent’’

Notă: orice evaluare sub 3 va trebui explicată

 

6. OBIECTIVE /ACTIVITATI:

Obiectivul general: Ridicarea standardelor serviciilor oferite si imbunatatirea performantei spitalului prin oferirea serviciilor medicale de calitate, cu promptitudine, in climat de siguranta,

 incredere, flexibilita.

Obiective specifice:

obiectiv

monitorizare

indicator de

 evaluare

valoare tinta

perioada de evaluare

responsabil

termen

Asigurarea continuitatii activitatii prin organizarea corespunzatoare a locului de munca

As. sef

Respectare grafic de lucru

100%

anual

As. sef

anual

Prevenirea riscului de infectii nosocomiale prin cunoasterea si respectarea normelor CIAAP

As. sef

Prevenirea nr. de infectii nosocomiale

98%

Anual

As. Sef

Anual

Scaderea ratei de infectii nosocomiale prin supravegherea eficienta a activitatii si pregatirea permanenta a intregului personal

As. sef

Scaderea nr de infectii nososcomiale

98%

anual

As. sef

anual

 

7.INDICATORI DE MONITORIZARE:

 

Indicatori de monitorizare a rezultatelor

Analiza rezultatelor implementarii

DA

NU

Riscuri estimate

Masuri

Risc rezidual

Concluzii

Indicatori de structura

Asigurarea nr de infirmiere si a materialelor necesare

x

 

Aparitie infectii nosocomiale

Asigurarea organizarii si functionarii specifice de ingrijire la pacientii repartizati

1

Existenta graficului de lucru si a repartitiei facuta de asistenta sefa

Indicatori de proces

Respectarea tuturor PO si PL specifice

x

 

Nerespectarea PO si PL specifice

Responsabilizarea infirmierelor prin instruiri periodice facute de catre asistentul sef sau directorul de ingrijiri

2

PV de instruire

Completarea corecta  a caietului de predare/ primire  a turei

 

x

Caiet de predare /primire incomplet

Control periodic facut de catre asistentul sef

2

PV de instruire

Participarea la cursurile din Planul Anual de Formare

 

x

Lipsa participarii in proportie de 80%

Responsabilizarea infirmierelor si eventual masuri disciplinare

3

PV de participare

Participarea infirmierelor la toate cursurile din Planul Anual De Formare

 

x

Nerealizarea la procentaj maxim

Reinstruiri periodice pentru cei ce au lipsit

2

PV de instruire

 

Indicatori de rezultat

Toate PO specifice activitatii de ingrijire sunt cunoscute si implementate

x

 

Personal nou angajat ,neinstruit

Identificarea persoanelor si instruirea lor

2

PV de instruire

 

8.ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI :

I.Atributii generale:

1.         Are obligatia de a semna zilnic in condica de prezenta cu mentionarea orei de venire si de plecare din serviciu;

2.         Respecta programul de lucru si are obligatia de a respecta programarea concediului de odihna planificat la inceputul anului ;

3.         Nu va parasi locul de munca fara aprobarea managerului ;

4.         Este interzis fumatul, venirea la serviciu in stare de ebrietate si consumul de bauturi alcoolice in timpul programului de lucru;

5.         Respecta prevederile ROI si ale ROF ;

6.         Respecta prevederile legale privind confidentialitatea datelor pacientului ;

7.         Respecta procedurile operationale existente ;

8.         Urmareste si asigura folosirea, pastrarea si intretinerea corecta a bunurilor din dotarea serviciului.

II. Atributii specifice

 1. Isi desfasoara activitatea sub indrumarea si supravegherea asistentului medical.
 2. Pregateste patul si schimba lenjeria bolnavilor;
 3. Efectueaza sau ajuta la efectuarea toaletei zilnice a bolnavului imobilizat , cu respectarea regulilor de igiena;
 4. Ajuta bolnavii deplasabili la efectuarea toaletei zilnice;
 5. Ajuta bolnavii pentru efectuarea nevoilor fiziologice;
 6. Asigura toaleta bolnavilor imobilizati ori de cate ori este nevoie;
 7. Ajuta la pregatirea bolnavilor in vederea examinarii;
 8. Transporta lenjeria murdara (de pat si a bolnavilor )in containere speciale la spalatorie si o aduce curata in containere speciale, cu respectarea circuitelor conform reglementarilor in vigoare;
 9. Pregateste si ajuta bolnavul pentru efectuarea plimbarii si ii ajuta pe cei care necesita ajutor pentru a se deplasa;
 10. Efectueaza aerisirea periodica a incaperilor ;
 11. Raspunde de pastrarea in bune conditii a materialelor de curatenie pe care le are in grija personal precum si a celor care se folosesc in comun ;
 12. Respecta permanent regulile de igiena personala si declara asistentei coordonatoare   imbolnavirile pe care le prezinta personal sau imbolnavirile survenite la membrii de familie;
 13. Administreaza alimentatia pacientului  si informeaza asistenta despre apetitul acestuia;
 14. Ajuta asistentul medical la pozitionarea bolnavului imobilizat;
 15. Goleste periodic sau la indicatia asistentului medical pungile care colecteaza urina sau alte produse biologice, excremente, dupa ce s-a facut bilantul de catre asistentul medical si au fost inregistrate in documentatia pacientului;
 16. Dupa decesul unui bolnav, sub supravegherea asistentului medical pregateste cadavrul si ajuta la transportul acestuia la morga
 17. Nu este abilitata sa dea  relatii despre starea de sanatate a bolnavului;
 18. Respecta un comportament etic fata de bolnavi si apartinatori si fata de personalul medico-sanitar;
 19. Poarta echipamentul de protectie prevazut de ROI care va fi schimbat ori de cate ori este nevoie pentru pastrarea igienei si aspectului estetic personal;
 20.   Are obligatia de a anunta in cel mai scurt timp asistenta coordonatoare in legatura cu orice caz de   imbolnavire sau de aparitie a unei boli transmisibile in familie, cu situatiile de incapacitate  temporara de munca ;
 21. Este desemnata infirmiera la oficiu alimentar, de unde ii revin urmatoarele atributii specifice :

-Asigura in permanenta conditiile igienico-sanitare la oficiul alimentar si la sala de mese pe care le are in ingrijire ;

-Spala, dezinfecteaza, clateste vesela si tacamurile de la oficiu conform protocolului stabilit si gestioneaza aceste bunuri;

-Este obligata sa poarte echipamentul de protectie specific si sa-si intretina igiena personala conform legislatiei in vigoare;

-Efectueaza controlul medical periodic (o data la 6 luni) impus de legislatia in vigoare;

Asigura transportul si distributia alimentelor de la bucatarie catre sectie, respectand programul de masa, regulile circuitelor si cele de igiena;

-Efectueaza lucrarile de pregatire in sala de mese in vederea bunei serviri a bolnavilor;

-Va avea afisat zilnic meniul de la bucatarie si lista nominala de regimuri indicate de cadrele medicale de pe sectoare;

-Serveste masa bolnavilor respectand gramajul si lista de regimuri indicata de medici;

-Nu va permite intrarea persoanelor straine (salariati de pe sectoare, insotitori, vizitatori) in oficiu;

-Nu-i este permis a desfasura activitati in ingrijirea si deservirea pacientului la pat (cu bazinet, plosca, toaleta partiala a bolnavului, etc.) sau sa efectueze curatenie in saloane, wc-uri, bai, atat timp cat activeaza la oficiul de alimente.

In afara turelor in care infirmiera deserveste oficiul alimentar si respecta atributiile specifice, va respecta atributiile generale ale infirmierei pe sectie.

 1. Participa la instructajele impuse de CPCIN, PSI si protectia muncii ;

23.Respecta  prevederile Ordinului nr. 1226/2012 privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale, prevederile Ordinului nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale în unităţile sanitare, prevederile Legii nr.132/2010 privind colectarea selectiva a deseurilor, prevederile Ordinului MSF nr.961/2016 privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare precum si  prevederile Ordinului MS 914/2006 completat de Ordinul MS nr. 1096/2016  privind conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca un spital in vederea autorizarii ;    

            Orice dauna adusa pacientilor prin nerespectarea prevederilor Ord.1101/2016 sau a normativelor profesionale privind asigurarea calitatii asistentei medicale acordate pacientilor in scopul prevenirii infectiilor asociate asistentei medicale atrage responsabilitatea individuala sau, dupa caz, institutionala, in conditiile prevazute de legislatia in vigoare.

III.B.  Atributii in conformitate cu Regulamentul UE nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulator a acestor date:

1.sa cunoasca si sa aplice prevederile actelor normative din domeniul prelucrarii datelor cu caracter personal;

2.de a pastra confidentialitatea asupra datelor personale pe care le prelucreaza atat in afara programului normal de lucru cat si dupa incetarea contractului individual de munca cu Spitalul.

3.de a nu dezvalui datele personale pe care le prelucreaza unor alte persoane decat cele in privinta carora ii este permis acest lucru prin procedurile interne, prin regulamentul intern al spitalului, prin contractul individual de munca si fisa postului;

4.de a prelucra datale personale numai pentru aducerea la indeplinire a atributiilor de serviciu prevazute in fisa postului, in contractul individual de munca si in regulamentul intern;

5.sa informeze de indata conducerea unitatii despre imprejurari de natura a conduce la o diseminare neautorizata de date cu caracter personal  sau despre o situatie in care au fost accesate/prelucrate date cu caracter personal prin incalcarea normelor legale, despre care a luat la cunostinta.

6.sa nu introduca in retea programe neautorizate care ar putea permite conectarea persoanelor de la distanta.

7.Utilizatorul are acces doar la ce este relevant muncii lui (Utilizatorul in cauza este autorizat sa lucreze cu acel program).

8.Fisierele care contin date personale aflate pe dispozitive mobile (laptop, tablet, memorie USB) se cripteaza. Criptarea informatiilor importante inseamna protejarea datelor communicate la distanta, facandu-le neinteligibile pentru orice alte persoane decat cele autorizate a le receptiona.

9.Nu se aduc date din surse nesigure, memorie USB, DVD, CD.  Daca este necesar, se foloseste doar stick USB, pentru salvare de date in forma criptata.

10.Nu este permisa scoaterea din spital a mediilor de stocare (USB Stick, DVD, CD, etc.) decat cu aprobarea prealabila din partea conducerii unitatii.

11.Utilizatorii nu vor accesa internetul pentru a deschide site-uri nesigure si nu vor deschide mailuri necunoscute, suspecte.

12.In locurile unde publicul poate vedea monitorul, pe care apar date cu caracter personal, acesta va fi pozitionat astfel incat sa nu poata fi vazut de public.

13.Utilizatorii ies din aplicatie daca parasesc statia, iar daca temporar nu se lucreaza la statie, acestia blocheaza statia cu CTRL+ALT-DEL.

14.Documentele care contin date cu caracter personal sunt tinute in dulapuri inchise cu cheie.

15.Se interzice stocarea sau notarea parolei de catre utilizator intr-un loc care poate fi accesat de persoane neautorizate. Se prefera memorarea acesteia.

16.Incaperile unde se afla computerele se incuie dupa terminarea programului.
Nerespectarea obligatiilor  mentionate mai sus  atrage raspunderea disciplinara a salariatului in conformitate cu prevederile regulamentului intern si plata de daune interese.

17.Fiecare statie trebuie sa aiba o parola complexa;

18.Parola trebuie sa contina minim 6 caractere sis a fie o combinatie de litere (minuscule si majuscule), cifre si simboluri special. Parola nu trebuie sa fie un nume, substantive, idee sau orice cuvant care poate sa existe intr-un dictionar.

Utilizatorii statiei nu trebuie sa tina o parola  mai mult de cateva luni consecutive, iar la momentul schimbarii nu trebuie ca cea noua sa fi fost folosita in ultimele 3 cicluri.

IV. Atributii  privind securitatea si sanatatea in munca, PSI, colectare deseuri:         

1.         Îşi însuşeşte si respecta normele de securitate si sănătate in munca prevăzute in Legea nr. 319/2006 si normele de aplicare ale acesteia;

Art.22-prevede ca fiecare lucrator  trebuie sa isi desfasoare activitatea in conformitate cu pregatirea si instruirea sa, precum si cu instructiunile primite din partea angajatorului, astfel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca;

Art.23-prevede obligatiile lucratorilor:

- sa utilizeze corect aparatura, substantele periculoase,echipamentele de transport;

- sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat;

-sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii si sa utilizeze corect aceste dispozitive;

-sa comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de munca despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru sanatatea lucratorilor, precum si orice deficienta a sistemelor de protectie;

-sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoana;

-sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, atat timp cat este necesar, pentru a face posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari, pentru protectia sanatatii si securitatii lucratorilor;

-sa coopereze atat timp cat este necesar, cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, pentru a permite engajatorulu sa se asigura ca mediul de munca si conditiile de lucru sunt sigure si fara riscuri pentru securitate si sanatate, in domeniul sau de activitate;

-sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in munca si masurile de aplicare ale acestora;

-sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii santari 

2. Îşi însuşeşte si respecta prevederile Legii nr. 481/2004 privind situaţii de urgenta;

3. Îşi însuşeşte si respecta prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;

4. Îşi însuşeşte si respecta prevederile Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectiva a deşeurilor in instituţiile publice.

Aceste atributii nu sunt limitative, salariatul avand obligatia de a respecta si duce la indeplinire orice alte sarcini, decizii si dispozitii primite din partea conducerii unitatii, a Directiei de Sanatate Publica sau a Ministerului Sanatatii in baza reglementarilor legale in vigoare.

 

9.Sanctiuni pentru nerespectarea fisie postului sau anexelor acestora :

Titularul postului raspunde dupa caz, civil, disciplinar, material sau penal, in cazul nerespectarii atributiilor, sarcinilor sau lucrarilor ce-i revin, precum si a legislatiei in vigoare.
- raspunde material pentru orice distrugere , degradare, disparitie a tuturor obiectelor de inventar din culpa sa, situatie in care va fi obligat sa repare integral paguba produsa.
- raspunde personal material si disciplinar pentru orice neindeplinire, indeplinire defectuoasa sau cu intarziere a sarcinilor stabilite prin fisa postului, regulamentul de ordine interioara si contractul individual de munca. despre tot ce este in sarcina sa ca obligatie;

-  nu respecta programul de activitate stabilit de conducerea unitatii

- nu respecta conduita, etica si deontologia profesiei;

-.nu respecta disciplina muncii si nu utilizeaza corespunzator instalatiile si echipamentele de lucru si cele de protectie ;

- nu duce la indeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare atributiilor de serviciu si orice sarcini specifice ;

 

10.Salarizare:

 • Salarizarea este în conformitate cu legislaţia  in vigoare;
 • Salariul de bază este remuneraţia primită in raport cu munca depusa, cu cantitatea si calitatea acesteia, cu importanta sociala a muncii;

11. SEMNATURI :

Functia : Sef sectie

Numele si prenumele : Prof.dr. Mitu Florin

Semnatura : …………………………………    

   

Luat la cunostinta si primit un exemplar salariat

Numele si prenumele:                                                                                                                                            Semnatura: .............................................

Data: ................................

                                                                                                                                                APROBAT,

  Manager

                                                                                                                               Ec. Carmen Cumpat

                                                                                                           

 

 

 

 

LISTA DE CONTROL A PAGINILOR REVIZUITE

Nr.

ed./rev.

Pag.

rev.

Obiectul reviziei

I/

 

 

 

 

 

 

 

FISA POSTULUI

OCUPATIA: INGRIJITOARE

COD COR: 532104

 

 

 

 

 

TITULAR POST:

 

FUNCTIA/POSTUL/SPECIALITATEA: Ingrijitoare

 

LOC MUNCA:  Sectia Clinica Recuperare Medicala Cardiovasculara

 

GRADUL PROFESIONAL : Ingrijitoare

 

NIVELUL POSTULUI: de executie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data

Elaborat

Verificat

Aprobat

 

Funcţia/Nume

Semnătura

Funcţia/Nume

Semnătura

Funcţia/Nume

Semnătura

Ref.de specialitate

Pricop Mihaela

 

Sef serv RUNOS EC. Axinte Dana

 

Manager

Ec. Cumpăt Carmen

 

Exemplar nr:

1.CERINTELE POSTULUI:

 1. Pregătirea profesionala: Scoala generala;
 2. Conştiinciozitate fata de sarcinile pe care le are de îndeplinit;
 3. Atitudine pozitiva si abilitati de a se mobiliza si de a-i mobiliza pe altii;
 4. Rezistenta la efort si stres;

 

2.RELATII

 1. IERARHICE:
 • este subordonat medicului sef de sectie, medicului primar/ medic specialist, asistentului sef si asistentului medical; 

b) FUNCTIONALE:

 • colaborează cu personalul compartimentului,cu celelalte sectii/comartimente sau subunitati functionale ale spitalului si cu pacientii in scopul realizarii sarcinilor de serviciu ;

 

3.PROGRAM DE LUCRU :

- activitate curenta in cadrul serviciului conform programului de lucru stabilit in conformitate cu prevederile legale in vigoare: 8 ore/zi;

 

4.SET DE INDICATORI CANTITATIVI/ CALITATIVI ASOCIATI ATINGERII REZULTATELOR PRESTABILITE:

Indicatori  cantitativi: numar proceduri implementate/numar total PO , numar asistenti sefi care au urmat curs în managemetul calitatii/ numar total as sefi, numar PI corect completate/ numar total PI

Indicatori calitativi: asigura un management performant al activitatii, conform prevederilor legale, cerintelor postului; rezolvarea corecta, completa si viabila a sarcinilor ordonate de manager precum si a celor stabilite prin strategii, programe de actiune si planuri de munca; asigura realizarea eficienta si la termen a obiectivelor, actiunilor, masurilor stabilite si a lucrarilor, conform prevederilor legale, cerintelor postului, ordinelor si dispozitiilor conducerii spitalului;

Costuri: asigura planificarea, organizarea si desfasurarea activitatilor specifice, cu respectarea si incadrarea stricta in limitele resurselor materiale si financiare aprobate in acest scop; 

Timp: incadrarea in termenele ordonate de conducere, in termenele stabilite de actele normative specifice

Utilizarea resurselor: gestionarea eficienta si rationala a resurselor din dotare in scopul indeplinirii atributiilor;

Mod de realizare: sarcinile se realizeaza individual, in colectiv sau in colaborare cu alte sectii ale spitalului; conduce prin exemplul personal;

 

5.CRITERII DE EVALUARE ALE POSTULUI

Evaluarea activitatii:

 • obiectivele de performanta individuala:
 • modul de indeplinire cantitativa si calitativa a sarcinilor din prezenta Fisa a postului;
 • modul de raspuns la alte solicitari decat cele curente.
 • criterii de evaluare a realizarii acestora (se noteaza cu insuficient, suficient, bine sau foarte bine)
 • rezultatele obtinute:

-cantitatea si calitatea lucrarilor si sarcinilor realizate

- nivelul de indeplinire a sarcinilor si lucrarilor in termenele stabilite;

-eficienta lucrarilor si sarcinilor realizate, in contextual atingerii obiectivelor propuse;

 • adaptarea la complexitatea muncii:

- adaptarea la conceptia de alternative de schimbare sau de solutii noi(creativitate)

-analiza si sinteza riscurilor, influentelor, efectelor si consecintelor evaluate;

            - evaluarea lucrarilor si sarcinilor de rutina (repetitive)

      - asumarea responsabilitatii:

- intensitatea implicarii si rapiditatea interventiei in realizarea atributiilor;

            - evaluarea nivelului riscului decizional;

      - capacitatea relationala si disciplina muncii:

- capacitatea de evitare a starilor conflictuale si respectarea relatiilor ierarhice;

            - adaptabilitatea la situatii neprevazute;

 • Persoana care realizeaza evaluarea performantelor profesionale individuale: seful ierarhic sau persoana desemnata de angajator in acest sens.
 • Modalitatea de evaluare: prin observare directa de catre evaluator, in baza rezultatelor obtinute ca urmare a desfasurarii activitatii, prin chestionar sau prin intermediul altor instrumente de evaluare elaborate de angajator
 • Periodicitatea de evaluare a performantelor- Annual

 

Fisa de evaluare a performantelor

                                                                              Luat la cunostintă:

Evaluator:                                                             Data:

 

Bugetul de timp efectiv

Bugetul de timp planificat

1

2

3

4

5

N/A

A existat o bună comunicare între ingrijitoare si asistentul sef de sectie ?

 

 

 

 

 

 

A existat o bună comunicare între ingrijitoare  si celelalte sectoare de activitate. ?

 

 

 

 

 

 

Programul anual de formare este elaborat astfel incat să îndeplineasca obiectivele stabilite in planul de management al calitatii

 

 

 

 

 

 

Programul anual de formare a fost respectat

 

 

 

 

 

 

Etapele implementarii Planului de management al calitatii  au fost respectate

 

 

 

 

 

 

Au fost intocmite rapoartele de analiza privind gradul de satisfactie al pacientilor si salariatiolor ?

 

 

 

 

 

 

Au fost implementate PO specifice managementului calitatii si cim.

 

 

 

 

 

 

Au fost întocmite rapoarte periodice in urma monitorizarii activitatii de management al calitatii si cim, la toate sectoarele de activitate.

 

 

 

 

 

 

Au fost respectate ROF,ROI, codul etic, procedurile de lucru?

 

 

 

 

 

 

Rapoartele de analiza si recomandările/propunerile de soluții formulate demonstrează analize profunde si concluzii  pertinente?

 

 

 

 

 

 

Documentele cerute au fost completate corespunzator si în conformitate cu cerințele standardelor/normelor?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bugetul de timp a fost respectat?

 

 

 

 

 

 

Tabelul  va fi completat tinând cont de următorul mod de punctare:

1.   ‘’Nesatisfacator’’

2.   ’’Slab’’

3.   ’’Satisface cerintele’’

4.   ’’Foarte bine’’

5.   ’’Excelent’’

Notă: orice evaluare sub 3 va trebui explicată

6. OBIECTIVE /ACTIVITATI:

Obiectivul general: Ridicarea standardelor serviciilor oferite si imbunatatirea performantei spitalului prin oferirea serviciilor medicale de calitate, cu promptitudine, in climat de siguranta,

 incredere, flexibilita.

Obiective specifice:

obiectiv

monitorizare

indicator de

 evaluare

valoare tinta

perioada de evaluare

responsabil

termen

Asigurarea continuitatii activitatii prin organizarea corespunzatoare a locului de munca

As sef

Respectare grafic de lucru

100%

anual

As sef

anual

Prevenirea riscului de infectii nosocomiale prin cunoasterea si respectarea normelor CPCIN

As sef

Prevenirea nr. de infectii nosocomiale

98%

anual

As sef

anual

Scaderea ratei de infectii nosocomiale prin supravegherea eficienta a activitatii si pregatirea permanenta a intregului personal

As sef

Scaderea nr de infectii nososcomiale

98%

anual

As sef

anual

 

7.INDICATORI DE MONITORIZARE:

Indicatori de monitorizare a rezultatelor

Analiza rezultatelor implementarii

DA

NU

Riscuri estimate

Masuri

Risc rezidual

Concluzii

Indicatori de structura

Asigurarea organizarii si functionarii activitatii de management al calitatii serviciilor medicale si CIM din cadrul  sectiei

x

 

Deficitiente a resurselor umane,

Deficiente la materiale sanitare.si dezinfectie

 

Alocarea resurselor umane,

creşterii eficienţei în utilizarea resurselor alocate

 

1

Existenta structura de management al calitatii CIM functionala aprobata de organul ierarhic superior

Indicatori de proces

Elaborarea  planului anual de management al calitatii din cadrul  sectiei

 

X

Neparticiparea in proportie de min 80% a personalului la planul anual de management al calitatii

Responsabilizarea structurii de management la elaboratrea planului anual de management al calitatii.

2

Plan anual

Procent de pacienţi

satisfăcuţi de serviciile acordate

X

 

Obiective neindeplinite la termen 

Respectarea PO, utilizarea resurselor umane si materialelor sanitare  

2

Raportare lunara

Prevenirea si scaderea ratei de infectii nosocomiale  prin supraveghere permanenta

X

 

Rata de imbolnavire a pacientilor

Scaderea nr de incidente

2

Raportare semetriala

Implementarea procedurilor operationale specifice activitatii de SMC al  sectiei

x

 

Necunoasterea si nerespectarea PO.

Identificarea PO insuficient cunoscute si aplicate.

 

3

Raportare semestriala

 

Indicatori de rezultat

Monitorizare indicatori de acreditare

X

 

Nerespectarea termenelor

Identificarea cauzelor si corectarea lor

2

Raportare lunara

Isi desfasoara activitatea atat in mod individual cat si in colaborare cu colegii pentru cresterea satisfactie apartinatorilor pentru serviciile oferite 

X

 

Nerealizarea in procentaj maxim

 

Instruiri interne facute de SMC

2

Raportare lunara

Asigura realizarea eficienta si la termen a obiectivelor, actiunilor, masurilor stabilite si a lucrarilor, conform prevederilor legale, 

X

 

Personal nou angajat neinstruit

Identificare persoanelor si instruirea lor

2

Raport de analiza semestriala

 

8.ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI :

I.Atributii generale:

1.         Are obligatia de a semna zilnic in condica de prezenta cu mentionarea orei de venire si de plecare din serviciu;

2.         Respecta programul de lucru si are obligatia de a respecta programarea concediului de odihna planificat la inceputul anului ;

3.         Nu va parasi locul de munca fara aprobarea managerului ;

4.         Este interzis fumatul, venirea la serviciu in stare de ebrietate si consumul de bauturi alcoolice in timpul programului de lucru;

5.         Respecta prevederile ROI si ale ROF ;

6.         Respecta prevederile legale privind confidentialitatea datelor pacientului ;

7.         Respecta procedurile operationale existente ;

8.         Urmareste si asigura folosirea, pastrarea si intretinerea corecta a bunurilor din dotarea serviciului.

II. Atributii specifice

 1. Isi desfasoara activitatea sub indrumarea si supravegherea asistentului medical.
 2. Asigura curatenia, dezinfectia si pastrarea recipientelor utilizate, in locurile si in conditiile

stabilite( in sectie);

 1. Raspunde de utilizarea si pastrarea in bune conditii a ustensilelor de curatenie (carucior, perii, lavete, etc.) ce le are personal in grija, precum si a celor ce se folosesc in comun si le depoziteaza in conditii de siguranta ;
 2. Executa, la indicatia asistentului medical, dezinfectia teminala ; cunoaste  si respecta criteriile de utilizare si pastrare corecta a produselor dezinfectante ;
 3. Pregateste la indicatia asistentului medical impreuna cu infirmiera, salonul pentru curatenie si dezinfectie terminala ori de cate ori este    necesar;
 4. Efectueaza dezinfectia curenta a pardoselilor, peretilor (grup sanitar, hol, saloane, cabinet, scari) si pastrarea lor  in mod corespunzator, prin aplicarea procedurii de lucru si respectarea protocoalelor de curatenie;
 5. Efectueaza curatenia si dezinfectia carucioarelor pentru bolnavi, a targilor si a celorlalte obiecte care ajuta bolnavul la deplasare;
 6. Asigura transportul deseurilor rezultate din activitatea medicala conf. Ord. nr.1226/2012 la spatiile amenajate de depozitare in vederea neutralizarii ;
 7. Curata si dezinfecteaza baile si WC –urile cu materiale si ustensile folosite numai in aceste locuri ;
 8. Efectueaza aerisirea periodica a incaperilor ;
 9. Transporta deseurile menajere si infectioase la spatiile special amenajate pentru depozitarea temporara a acestora, in conditii corespunzatoare, raspunde de depunerea lor corecta in recipiente, curata si dezinfecteaza vasele in care se pastreaza sau transporta deseul;
 10. Raspunde de pastrarea in bune conditii a materialelor de curatenie pe care le are in grija personal precum si a celor care se folosesc in comun ;
 11. Indeplineste  toate  indicatiile asistentei coordonatoare, privind intretinerea curateniei,    salubrizarii ,dezinfectiei si dezinsectiei;
 12. Respecta permanent regulile de igiena personala si declara asistentei coordonatoare   imbolnavirile pe care le prezinta personal sau imbolnavirile survenite la membrii de familie;
 13. Nu este abilitata sa dea  relatii despre starea de sanatate a bolnavului, respecta Ord.46/203 privind drepturile pacientului;
 14. Respecta un comportament etic fata de bolnavi si apartinatori si fata de personalul medico-sanitar;
 15. Poarta echipamentul de protectie prevazut de ROI care va fi schimbat ori de cate ori este nevoie pentru pastrarea igienei si aspectului estetic personal;
 16.   Are obligatia de a anunta in cel mai scurt timp asistenta coordonatoare in legatura cu orice caz de   imbolnavire sau de aparitie a unei boli transmisibile in familie, cu situatiile de incapacitate  temporara de munca ;
 17. Respecta indeplinirea conditiilor de igiena individuala efectuand controlul periodic al starii de sanatate pentru prevenirea bolilor transmisibile si inlaturarea pericolului declansarii unor epidemii (viroze respiratorii, infectii cutanate, diaree, tuberculoza, etc.)
 18. Participa la instructajele impuse de CPCIN, PSI si protectia muncii ;
 19. Respecta  prevederile Ordinului nr. 1226/2012 privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale, prevederile Ordinului nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale în unităţile sanitare, prevederile Legii nr.132/2010 privind colectarea selectiva a deseurilor, prevederile Ordinului MSF nr.961/2016 privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare precum si  prevederile Ordinului MS 914/2006 completat de Ordinul MS nr. 1096/2016  privind conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca un spital in vederea autorizarii ;    

            Orice dauna adusa pacientilor prin nerespectarea prevederilor Ord.1101/2016 sau a normativelor profesionale privind asigurarea calitatii asistentei medicale acordate pacientilor in scopul prevenirii infectiilor asociate asistentei medicale atrage responsabilitatea individuala sau, dupa caz, institutionala, in conditiile prevazute de legislatia in vigoare.

III .  Atributii in conformitate cu Regulamentul UE nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulator a acestor date:

1.sa cunoasca si sa aplice prevederile actelor normative din domeniul prelucrarii datelor cu caracter personal;

2.de a pastra confidentialitatea asupra datelor personale pe care le prelucreaza atat in afara programului normal de lucru cat si dupa incetarea contractului individual de munca cu Spitalul.

3.de a nu dezvalui datele personale pe care le prelucreaza unor alte persoane decat cele in privinta carora ii este permis acest lucru prin procedurile interne, prin regulamentul intern al spitalului, prin contractul individual de munca si fisa postului;

4.de a prelucra datale personale numai pentru aducerea la indeplinire a atributiilor de serviciu prevazute in fisa postului, in contractul individual de munca si in regulamentul intern;

5.sa informeze de indata conducerea unitatii despre imprejurari de natura a conduce la o diseminare neautorizata de date cu caracter personal  sau despre o situatie in care au fost accesate/prelucrate date cu caracter personal prin incalcarea normelor legale, despre care a luat la cunostinta.

6.sa nu introduca in retea programe neautorizate care ar putea permite conectarea persoanelor de la distanta.

7.Utilizatorul are acces doar la ce este relevant muncii lui (Utilizatorul in cauza este autorizat sa lucreze cu acel program).

8.Fisierele care contin date personale aflate pe dispozitive mobile (laptop, tablet, memorie USB) se cripteaza. Criptarea informatiilor importante inseamna protejarea datelor communicate la distanta, facandu-le neinteligibile pentru orice alte persoane decat cele autorizate a le receptiona.

9.Nu se aduc date din surse nesigure, memorie USB, DVD, CD.  Daca este necesar, se foloseste doar stick USB, pentru salvare de date in forma criptata.

10.Nu este permisa scoaterea din spital a mediilor de stocare (USB Stick, DVD, CD, etc.) decat cu aprobarea prealabila din partea conducerii unitatii.

11.Utilizatorii nu vor accesa internetul pentru a deschide site-uri nesigure si nu vor deschide mailuri necunoscute, suspecte.

12.In locurile unde publicul poate vedea monitorul, pe care apar date cu caracter personal, acesta va fi pozitionat astfel incat sa nu poata fi vazut de public.

13.Utilizatorii ies din aplicatie daca parasesc statia, iar daca temporar nu se lucreaza la statie, acestia blocheaza statia cu CTRL+ALT-DEL.

14.Documentele care contin date cu caracter personal sunt tinute in dulapuri inchise cu cheie.

15.Se interzice stocarea sau notarea parolei de catre utilizator intr-un loc care poate fi accesat de persoane neautorizate. Se prefera memorarea acesteia.

16.Incaperile unde se afla computerele se incuie dupa terminarea programului.
Nerespectarea obligatiilor  mentionate mai sus  atrage raspunderea disciplinara a salariatului in conformitate cu prevederile regulamentului intern si plata de daune interese.

17.Fiecare statie trebuie sa aiba o parola complexa;

18.Parola trebuie sa contina minim 6 caractere sis a fie o combinatie de litere (minuscule si majuscule), cifre si simboluri special. Parola nu trebuie sa fie un nume, substantive, idee sau orice cuvant care poate sa existe intr-un dictionar.

Utilizatorii statiei nu trebuie sa tina o parola  mai mult de cateva luni consecutive, iar la momentul schimbarii nu trebuie ca cea noua sa fi fost folosita in ultimele 3 cicluri.

IV. Atributii  privind securitatea si sanatatea in munca, PSI, colectare deseuri:         

1.         Îşi însuşeşte si respecta normele de securitate si sănătate in munca prevăzute in Legea nr. 319/2006 si normele de aplicare ale acesteia;

Art.22-prevede ca fiecare lucrator  trebuie sa isi desfasoare activitatea in conformitate cu pregatirea si instruirea sa, precum si cu instructiunile primite din partea angajatorului, astfel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca;

Art.23-prevede obligatiile lucratorilor:

- sa utilizeze corect aparatura, substantele periculoase,echipamentele de transport;

- sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat;

-sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii si sa utilizeze corect aceste dispozitive;

-sa comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de munca despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru sanatatea lucratorilor, precum si orice deficienta a sistemelor de protectie;

-sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoana;

-sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, atat timp cat este necesar, pentru a face posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari, pentru protectia sanatatii si securitatii lucratorilor;

-sa coopereze atat timp cat este necesar, cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, pentru a permite engajatorulu sa se asigura ca mediul de munca si conditiile de lucru sunt sigure si fara riscuri pentru securitate si sanatate, in domeniul sau de activitate;

-sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in munca si masurile de aplicare ale acestora;

-sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii santari 

2. Îşi însuşeşte si respecta prevederile Legii nr. 481/2004 privind situaţii de urgenta;

3. Îşi însuşeşte si respecta prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;

4. Îşi însuşeşte si respecta prevederile Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectiva a deşeurilor in instituţiile publice.

Aceste atributii nu sunt limitative, salariatul avand obligatia de a respecta si duce la indeplinire orice alte sarcini, decizii si dispozitii primite din partea conducerii unitatii, a Directiei de Sanatate Publica sau a Ministerului Sanatatii in baza reglementarilor legale in vigoare.

 

9.Sanctiuni pentru nerespectarea fisie postului sau anexelor acestora :

Titularul postului raspunde dupa caz, civil, disciplinar, material sau penal, in cazul nerespectarii atributiilor, sarcinilor sau lucrarilor ce-i revin, precum si a legislatiei in vigoare.
- raspunde material pentru orice distrugere , degradare, disparitie a tuturor obiectelor de inventar din culpa sa, situatie in care va fi obligat sa repare integral paguba produsa.
- raspunde personal material si disciplinar pentru orice neindeplinire, indeplinire defectuoasa sau cu intarziere a sarcinilor stabilite prin fisa postului, regulamentul de ordine interioara si contractul individual de munca. despre tot ce este in sarcina sa ca obligatie;

-  nu respecta programul de activitate stabilit de conducerea unitatii

- nu respecta conduita, etica si deontologia profesiei;

-.nu respecta disciplina muncii si nu utilizeaza corespunzator instalatiile si echipamentele de lucru si cele de protectie ;

- nu duce la indeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare atributiilor de serviciu si orice sarcini specifice ;

 

10.Salarizare:

 • Salarizarea este în conformitate cu legislaţia  in vigoare;
 • Salariul de bază este remuneraţia primită in raport cu munca depusa, cu cantitatea si calitatea acesteia, cu importanta sociala a muncii;

11. SEMNATURI :

Functia : Sef sectie

Numele si prenumele : Prof.dr. Mitu Florin

Semnatura : …………………………………    

   

Luat la cunostinta si primit un exemplar salariat

Numele si prenumele:                                                                                                                                            Semnatura: .............................................

Data: ................................

 

(0 votes)251 views

Pachetul de servicii

TELEMEDICINA

 

 

Ortopedie-traumatologie, Oto - Rino - Laringologie Chirurgie, Neurologie Recuperare neuromotorie Recuperare cardio-pulmonara Neurologie