Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană vă invităm sa vizitați www.fonduri-ue.ro

Conditii de internare

Acte necesare:

Internarea in spital se face pe baza urmatoarelor acte:

 • buletin sau carte de identitate;
 • certificat de nastere in cazul copiilor minori care se interneaza in Clinica ORL;
 • bilet de trimitere - model unic de bilet de trimitere pentru servicii medicale clinice / bilet de internare semnat de medicul din ambulator sau medicul de familie si vizat de medicul de garda al clinicii in care urmeaza sa se interneze;
 • cardul de sanatate;
 • document ce dovedeste calitatea de asigurat (adeverinta salariat, cupon de pensie personal, adeverinta de somaj, adeverinta de elev, adeverinta de asigurat emisa de CAS in care isi are domiciliul pacientul), sau dovada de asigurat din aplicatia SIUI, daca este cazul.
 • in cazul in care asiguratul este salariat va prezenta adeverinta de salariat cu numarul de zile de concediu medical efectuat in ultimele 12 luni.

Externarea pacientului se face de catre medicul curant si se va comunica pacientului cu cel putin 24 de ore inainte. Medicul curant va completa Biletul de externare si scrisoarea medicala in care va consemna diagnosticul la externare, starea pacientului, tratamentul medical, indicatii privind regimul alimentar, data controlului medical si numarul de zile de concediu medical(dupa caz).In cazul externarii pacientului la cerere, i se va explica riscurile la care se poate expune. Medicul curant consemneaza in Foaia de observatie solicitarea de externare a pacientului, iar acesta este pus sa semneze ca a solicitat externarea.La externare se foloseste cardul de sanatate al pacientului.

Documentele care se elibereaza pacientului la externare:

 • Bilet de externare;
 • Scrisoare medicala;
 • Certificat de concediu medical(dupa caz);
 • Adeverinta medicala(dupa caz);
 • Reteta medicala;
 • Decont de cheltuieli.

 

Noutati

Anunt concurs post vacant economist IA- Serviciul Statistica si Informatica Medicala

Nr. 835  din 14.01.2020

Aprobat,                                                                                Manager,

                                                    Ec. Cumpat Carmen Marinela

 

ANUNT

 

Spitalul Clinic de Recuperare Iasi, cu sediul in Iasi, str.Pantelimon Halipa nr.14, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatorului post vacant :

Compartimentul Statistica si Informatica Medicala :

-1 post de economist IA- pe perioada nedeterminata .

            Concursul se va desfasura in conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 modificata si completata de H.G. 1027/2014 pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice.

Concursul consta in urmatoarele etape succesive :

                        -selectia dosarelor de inscriere ;

                        -proba scrisa;

                        -interviul.

            Conditii de desfasurare a concursului :

 1. Dosarele de inscriere se depun la Serviciul RUNOS pana la data de  29 ianuarie 2020 inclusiv, intre orele 9:00-12:00;
 2. Data si ora organizarii probei scrise : 6 februarie 2020, ora 9:00- Pavilionul Administrativ ;
 3. Data si ora interviului : 10 februarie 2020, ora 9 :00- Pavilionul Administrativ ;

Concursul se va desfasura la sediul unitatii, astfel :

-depunerea dosarelor de concurs : 29 ianuarie 2020, ora 11 :00 ;

- rezultate selectia dosarelor candidatilor : 31 ianuarie 2020;

-rezultate contestatii la selectia dosarelor : 5 februarie 2020;

-proba scrisa : 6 februarie2020, ora 9 ;00, Pavilionul Administrativ ;

-afisarea rezultatelor probei scrise : 6 februarie2020, ora 14 :00 ;

-rezultate contestatii la rezultatele probei scrise : 7 februarie2020, ora 15 :00 ;

-proba interviu : 10 februarie2020, ora 9 :00 , Pavilionul Administrativ ;

-afisarea rezultatelor la proba interviu : 10 februarie2020, ora 14.00 ;

-rezultate contestatii la proba interviu : 11 februarie2020, ora 14.00 ;

-afisarea rezultatelor finale :   12 februarie2020, ora 14.00.

Conditii generale, conform art. 3 din H.G. NR. 286/2011 :

Poate participa la concurs persoana care indeplineste urmatoarele conditii :

 1. Are cetatenie romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania ;
 2. Cunoaste limba romana, scris si vorbit ;
 3. Are varsta minima reglementata de prevederile legale ;
 4. Are capacitate deplina de exercitiu ;
 5. Are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestat pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate ;
 6. Indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs ;

 

 

 

 

 1. Nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de falsori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice de participare la concurs pentru postul de economist IA:

            - studii: diploma de licenta in stiinte economice;

            - minim 6 ani si 6 luni vechime in specialitate.

Cei interesati vor depune la Serviciul RUNOS al unitatii, dosar de concurs care sa cuprinda urmatoarele acte :

 • cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copia xerox certificate nastere si casatorie, daca este cazul;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice postului solicitat (diploma de licenta) ;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţa care atestă vechimea în specialitate, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 • adeverinta medicala eliberata de medicul de familie sau de medicul de medicina muncii din spital care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare (Dr. Munteanu Georgeta –nr. telefon 0788437959, 0740256003) ;
 • curriculum vitae;
 • dosar de carton cu sina.

In cazul in care s-a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, candidatul are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.

Copiile de pe actele prevazute in dosarul de concurs se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs, sau in copii legalizate.

Anuntul de concurs, bibliografia si tematica sunt afisate la avizier si pe site-ul unitatii www.scr.ro.

Relatii suplimentare se obtin de la persoana care asigura secretariatul comisie de concurs, serviciul resurse umane tel. 0232.266044/int. 105.

 

Sef Seviciu RUNOS,

            Ec. Axinte Dana

 

                                                                                                                    Aprobat,

                                                                                                        Manager,

              Ec. Cumpat Carmen Marinela

Tematica si bibliografia pentru ocuparea unui post de economist IA

 Compartiment Statistica si Informatica Medicala

 

Tematica

      1.Bazele informaticii

 a.Microsoft WORD

-  Lansare si inchidere aplicatii WORD

- Crearea unui document nou

- Deschiderea, salvarea, copierea, arhivarea documentelor existente

- Introducerea , corectarea, modificarea unui text

b. EXCEL

- Crearea de tabele

- Transfer de informatii intre aplicatii EXCEL si WORD

      2. Cap.II  Sectiunea 1- Persoane asigurate – Legea 95/2006

                              Sectiunea 2 – Drepturile si obligatiile asiguratilor – Legea 95/2006

 1. Titlul 9 – Cardul european si cardul national de asigurari sociale de sanatate – Legea 95/2006
 2. Inregistrarea si raportarea pacientilor care primesc servicii medicale in regim de spitalizare continua si spitalizare de zi – Articolele de la 1 la 13 din Ord. 1782/2006
 3. Reguli de confimare din punct de vedere al datelor clinice si medicale la nivel de pacient pentru cazurile de spitalizare in regim de spitalizare continua si spitalizare de zi;
 4. Fisa postului.

 

Bibliografie

 1. Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare
 2. Ordin MS nr. 1782/576/2006 privind inregistrarea si raportarea statistica a pacientilor care primesc servicii medicale in regim de spitalizare continua si spitalizare de zi.
 3. Ordinul nr. 840/2018 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice si medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate in regim de spitalizare continua si de zi precum si a metodologiei de evaluare a cazurilor necorfimate din punctul de vede al datelor clinice si medicale pentru care se solicita reconfirmarea.
 4. Bazele retelelor de calculatoare, Editura Teora, 1999.
 5. MS Windows, MS Office – www.microsoft.com
 6. Fisa postului.

 

Intocmit,                                                                                           Cons.jr.,

Bioing.med.Marin Andreea                                                              Gabi Nica

 

                                                                                                                               APROBAT,

Manager

                                                                                                                    Ec. Carmen Cumpat

                                                                                     

 

 

 

 

LISTA DE CONTROL A PAGINILOR REVIZUITE

Nr.

ed./rev.

Pag.

rev.

Obiectul reviziei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FISA POSTULUI

OCUPATIA: ECONOMIST IA

COD COR: 121124

 

 

 

 

 

 

TITULAR POST:

 

FUNCTIA/POSTUL/SPECIALITATEA:  economist IA

 

LOC MUNCA: Statistica si Informatica Medicala

 

GRADUL PROFESIONAL : economist IA

 

NIVELUL POSTULUI: de executie

 

 

 

 

 

 

 

 

Data

Elaborat

Verificat

Aprobat

 

Funcţia/Nume

Semnătura

Funcţia/Nume

Semnătura

Funcţia/Nume

Semnătura

Ref.de specialitate gr.I

Pricop Mihaela

 

Sef Serv.RUNOS

Ec. Axinte Dana

 

Manager

Ec. Cumpăt Carmen

 

Exemplar nr:

 

1. CERINTELE POSTULUI:

 1. Pregătirea profesionala: Studii superioare cu diploma de licenta in stiinte economice;
 2. Experienta necesara: minim 6 ani si 6 luni in specialitate;
 3. Cunostinte de operare pe calculator, cunoasterea programelor informatice (Word, Excel, programme baze de date) ;
 4. Cunoasterea de metode si tehnici utilizate in statistica ;
 5. Competente in elaborarea de instrumente (chestionare), situatii, rapoarte statistice ;
 6. Buna memorie a cifrelor, atentie la detalii, rezistenta la efort si stres, rabdare, calm, fermitate si promptitudine, gandire logica ;
 7. Conştiinciozitate fata de sarcinile pe care le are de îndeplinit;
 8. Cunoasterea la nivel profesionist a legislatiei in domeniu;
 9. Abilitati de comunicare, capacitate de analiza si sinteza, corectitudine, flexibilitate, capacitatea de a redacta rapoarte din toate domeniile de activitate clare si corecte;
 10. Atitudine pozitiva si abilitati de a se mobiliza si de a-i mobiliza pe altii;
 11. Discernamant si capacitate de a rezolva problemele, capacitate de deductie logica
 12. Dificultatea operaţiunilor specifice postului: centralizarea permanenta a tuturor datelor referitoare la pacienti si diagnostice, intocmirea de rapoarte privind evolutia indicatorilor specifici spitalului si transmiterea lor catre unitatile solicitatoare, furnizarea informatiilor necesare pentru a asigura o buna corelare intre indicatorii propusi in contractarea de servicii medicale si cei realizati;
 13. Responsabilitatea implicata de post: responsabilitatea monitorizarii pacientilor internati pe tip diagnostic si transmiterea acestora la CAS Iasi. 

 

2. RELATII

 1. IERARHICE:
 • este subordonat  managerului Spitalului Clinic de Recuperare

b) FUNCTIONALE:

 • colaborează cu celelalte sectii/compartimente sau subunitati functionale ale spitalului , in scopul realizarii sarcinilor de serviciu si in scopul furnizarii de servicii medicale in sistemul asigurarilor de sanatate, conform contractului incheiat intre spital si Casa de Asigurari de Sanatate Iasi

 

3. PROGRAM DE LUCRU :

- activitate curenta in cadrul serviciului conform programului de lucru stabilit in conformitate cu prevederile legale in vigoare: 8 ore/zi;

 

4. SET DE INDICATORI CANTITATIVI/ CALITATIVI ASOCIATI ATINGERII REZULTATELOR PRESTABILITE:

Indicatori  cantitativi: executarea lucrarilor planificate si repartizate, la nivelele cantitative si termenele stabilite, rezolvarea la termen a sarcinilor ordonate de conducere si indeplinirea obiectivelor stabilite prin strategii, programe de actiune si planuri de munca.

 

Indicatori calitativi: 0 (zero) neconformitati referitoare la controlul documentelor/inregistrarilor constatate la audituri

 • 100% efectuare a auditurilor interne la termenele programate
 • 100% actiuni corective si preventive eficace (zero reaparitii/aparitii ale neconformitatilor constatate/potentiale)
 • Minim o instruire/angajat/an referitoare la SMC
 • Minim o evaluare a gradului de satisfactie a pacientilor / an
 • Zero reaparitii ale aceluiasi tip de reclamatii din partea pacientilor
 • Zero neconformitati referitoare la analiza efectuata de management constatate la audituri
 • Minim un raport /an referitor la stadiul de implementare si posibilitati de imbunatatire a SMC

Costuri: asigura planificarea, organizarea si desfasurarea activitatilor specifice, cu respectarea si incadrarea stricta in limitele resurselor materiale si financiare aprobate in acest scop; 

Timp: incadrarea in termenele ordonate de conducere, in termenele stabilite de actele normative specifice

Utilizarea resurselor: gestionarea eficienta si rationala a resurselor din dotare in scopul indeplinirii atributiilor;

Mod de realizare: sarcinile se realizeaza individual, in colectiv sau in colaborare cu alte sectii ale spitalului;  conduce prin exemplul personal;

 

5.CRITERII DE EVALUARE ALE POSTULUI

Evaluarea activitatii:

 • obiectivele de performanta individuala:
 • modul de indeplinire cantitativa si calitativa a sarcinilor din prezenta Fisa a postului;
 • modul de raspuns la alte solicitari decat cele curente.
 • criterii de evaluare a realizarii acestora (se noteaza cu insuficient, suficient, bine sau foarte bine)
 • rezultatele obtinute:

-cantitatea si calitatea lucrarilor si sarcinilor realizate

- nivelul de indeplinire a sarcinilor si lucrarilor in termenele stabilite;

-eficienta lucrarilor si sarcinilor realizate, in contextual atingerii obiectivelor propuse;

 • adaptarea la complexitatea muncii:

- adaptarea la conceptia de alternative de schimbare sau de solutii noi(creativitate)

-analiza si sinteza riscurilor, influentelor, efectelor si consecintelor evaluate;

            - evaluarea lucrarilor si sarcinilor de rutina (repetitive)

      - asumarea responsabilitatii:

- intensitatea implicarii si rapiditatea interventiei in realizarea atributiilor;

            - evaluarea nivelului riscului decizional;

      - capacitatea relationala si disciplina muncii:

- capacitatea de evitare a starilor conflictuale si respectarea relatiilor ierarhice;

            - adaptabilitatea la situatii neprevazute;

 • Persoana care realizeaza evaluarea performantelor profesionale individuale: seful ierarhic sau persoana desemnata de angajator in acest sens.
 • Modalitatea de evaluare: prin observare directa de catre evaluator, in baza rezultatelor obtinute ca urmare a desfasurarii activitatii, prin chestionar sau prin intermediul altor instrumente de evaluare elaborate de angajator
 • Periodicitatea de evaluare a performantelor- Anual

 

Fisa de evaluare a performantelor

                                                                              Luat la cunostintă:

Evaluator:                                                             Data:

 

 

Bugetul de timp efectiv

Bugetul de timp planificat

1

2

3

4

5

N/A

A existat o bună comunicare între Serviciul Statistica - CIM si manager?

 

 

 

 

 

 

A existat o bună comunicare între Serviciul Statistica si celelalte sectoare de activitate.

 

 

 

 

 

 

Programul anual de formare este elaborat astfel incat să îndeplineasca obiectivele stabilite in planul de management al calitatii

 

 

 

 

 

 

Programul anual de formare a fost respectat

 

 

 

 

 

 

Etapele implementarii Planului de management al calitatii  au fost respectate

 

 

 

 

 

 

Au fost intocmite rapoartele de analiza privind gradul de satisfactie al pacientilor si salariatilor ?

 

 

 

 

 

 

Au fost implementate PO specifice managementului calitatii si cim.

 

 

 

 

 

 

Au fost întocmite rapoarte periodice in urma monitorizarii activitatii de management al calitatii si cim, la toate sectoarele de activitate.

 

 

 

 

 

 

Au fost respectate ROF,ROI, codul etic, procedurile de lucru?

 

 

 

 

 

 

Rapoartele de analiza si recomandările/propunerile de soluții formulate demonstrează analize profunde si concluzii  pertinente?

 

 

 

 

 

 

Documentele cerute au fost completate corespunzator si în conformitate cu cerințele standardelor/normelor?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bugetul de timp a fost respectat?

 

 

 

 

 

 

Tabelul  va fi completat tinând cont de următorul mod de punctare:

1.   ‘’Nesatisfacator’’

2.   ’’Slab’’

3.   ’’Satisface cerintele’’

4.   ’’Foarte bine’’

5.   ’’Excelent’’

Notă: orice evaluare sub 3 va trebui explicată

6. OBIECTIVE /ACTIVITATI:

Obiectivul general: Ridicarea standardelor serviciilor oferite si imbunatatirea performantei spitalului prin oferirea serviciilor medicale de calitate, cu promptitudine, in climat de siguranta,

 incredere, flexibilita.

Obiective specifice/activitati:

a).  Coordonarea  si implimentarea programului de acreditare etapa II al Spitalului clinic de Recuperare  pe baza documentelor SCIM si a standardelor de calitate:

b). Evaluarea  nivelului de implementare a procedurilor operationale ale SCR si protocoalelor terapeutice si de ingrijiri:

  c). Mentinerea si dezvoltarea Sistemului de control intern/ managerial;

  d). Reactualizarea si urmarirea  implementarii documentelor Sistemului de Management al Calitatii: Manualul Calitatii  si procedurile de sistem ale SCR.

e). Evaluarea listelor de verificare ce cuprind standardele de calitate necesare programului de acreditare etapa a II a:

f). Stabilirea profilului de risc și limita de toleranță a acestuia, in vederea diminuarii lui.

7.INDICATORI DE MONITORIZARE:

 

Indicatori de monitorizare a rezultatelor

Analiza rezultatelor implementarii

DA

NU

Riscuri estimate

Masuri

Risc rezidual

Concluzii

Indicatori de structura

Personal existent

Dotari existente

 

 

Imposibilitatea raportarii datelor statistice

Folosirea corecta a programelor de lucru

 

Raportarea corecta a datelor statistice

Indicatori de proces

Monitorizare neconformitati

 

 

Existenta neconformitati

Verificare in programe; instruire personal

 

Indeplinirea corecta a sarcinilor de serviciu corespunzatoare fisei postului

Respectarea procedurilor de lucru

 

 

Aparitia neregulilor in cadrul procedurilor de lucru

Revizuire proceduri de lucru

 

Indeplinirea corecta a sarcinilor de serviciu corespunzatoare fisei postului

 

Indicatori de rezultat

Servicii de calitate si de performanta a indicatorilor

 

 

Nerespectarea termenelor de raportare si a corectitudinii raportarilor

Respectarea procedurilor de lucru

 

Raportari corecte , servicii de calitate

 

 

 

 

8.ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI :

I.Atributii generale:

1.         Are obligatia de a semna zilnic in condica de prezenta cu mentionarea orei de venire si de plecare din serviciu;

2.         Respecta programul de lucru si are obligatia de a respecta programarea concediului de odihna planificat la inceputul anului ;

3.         Nu va parasi locul de munca fara aprobarea managerului ;

4.         Este interzis fumatul, venirea la serviciu in stare de ebrietate si consumul de bauturi alcoolice in timpul programului de lucru;

5.         Respecta prevederile ROI si ale ROF ;

6.         Respecta prevederile legale privind confidentialitatea datelor pacientului ;

7.         Respecta procedurile operationale existente ;

8.         Urmareste si asigura folosirea, pastrarea si intretinerea corecta a bunurilor din dotarea serviciului.

II.A. Atributii specifice:

 1. Isi desfasoara activitatea in mod responsabil, conform cerintelor postului;

 2. Asigura consiliere in conformitate cu legislatia in vigoare privind modul de raportare a pacientilor in programul national SIUI si aplicatia informatica a spitalului ;

3. Verifica exactitatea raportarilor efectuate de catre sectiile spitalului in programul national SIUI si aplicatia informatica a spitalului cu cele din documentele primare (foile de observatie);

4. Sesizeaza neconformitatile din foile de observatie si ii informeaza pe registratorii medicali pentru a efectua corecturile corespunzatoare;

5. Intocmeste rapoarte statistice, lunar, in ceea ce priveste spitalizarea (de zi si continua) punand aceste date la dispozitia CAS Iasi cat si catre sectiile furnizoare de informatii;

6. Urmareste evolutia indicatorilor de activitate si informeaza directorul medical si sefii de sectii privind evolutia acestora;

7. Ofera informatii statistice directorului financiar contabil in vederea calcularii indicatorilor de performanta ai managementului si valoarea indicatorilor realizati in luna precedenta in vederea elaborarii facturilor spre decontare;

8. Introduce in aplicatia informatica a spitalului serviciile paraclinice realizate in laboratorul de explorari functionale;

9. Urmareste miscarea zilnica a bolnavilor;

10.Raporteaza trimestrial si anual catre DSP si CAS indicatorii realizati;

11.Executa orice alte dispozitii date de superiorul ierarhic direct sau de supraordonantii acestuia in realizarea strategiilor pe termen scurt ale unitatii in limitele respectarii temeiului legal;

12.Utilizeaza calculatorul in scopul raportarii datelor in stricta concordanta cu programele impuse de conducerea unitatii;

13.Utilizeaza numai programele informatice licentiate ale spitalului;

14.Se preocupa de rezolvarea in termen a sarcinilor stabilite in fisa postului si planul de munca, fara a-si depasi atributiile de serviciu;

15. Are obligatia de a respecta confidentialitatea datelor, programului informatic, precum si a intregii activitati desfasurate;

16.Raspunde solidar, alaturi de personalul compartimentului la gestiunea valorica al acestuia ;

17.Sa fie loial echipei si institutiei respectand ierarhia profesionala, confidentialitatea, secretul profesional si codul de etica ;

18. Se  preocupa  de  actualizarea  cunostintelor  profesionale, prin  studiu individual sau alte forme  de  educatie  continua  si  conform  cerintelor  postului;

19. Asigura o buna comunicare cu sectiile din spital si transmite corect informatiile privind situatiile ce trebuie introduse in sistemul informatic ;

20. Are o atitudine politicoasa atat fata de colegi cat si fata de persoanele cu care vine in contact in cadrul unitatii ;

21. Ii informeaza pe toti colaboratorii despre orice modificari si imbunatatiri in sistemul informatic ;

22. Raspunde de corectitudinea si promptitudinea cu care furnizeaza, transmite informatii ;

23. Sesizeaza unuia din sefii ierarhici ori de cate ori apar probleme ce depasesc competenta personala de rezolvare ;

24. Respecta procedurile interne de utilizarea aparaturii din dotare ;

25. Raspunde de informarea imediata a persoanelor responsabile privind orice defectiune in functionarea echipamentului cu care isi desfasoara activitatea ;

26. Raspunde de corectitudinea informatiilor furnizate si a rapoartelor intocmite ;

27. Raspunde de transmiterea lunara catre contabilitate a documentelor ce contin indicatori specifici spitalului ;

28. Participa la mentinerea curateniei, ordinii si a conditiilor de igiena;

29. Participa la instructajele inpuse de CPCIN, PSI si protectia muncii ;

II.B.  Atributii in conformitate cu Regulamentul UE nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulator a acestor date:

1.sa cunoasca si sa aplice prevederile actelor normative din domeniul prelucrarii datelor cu caracter personal;

2.de a pastra confidentialitatea asupra datelor personale pe care le prelucreaza atat in afara programului normal de lucru cat si dupa incetarea contractului individual de munca cu Spitalul.

3.de a nu dezvalui datele personale pe care le prelucreaza unor alte persoane decat cele in privinta carora ii este permis acest lucru prin procedurile interne, prin regulamentul intern al spitalului, prin contractul individual de munca si fisa postului;

4.de a prelucra datale personale numai pentru aducerea la indeplinire a atributiilor de serviciu prevazute in fisa postului, in contractul individual de munca si in regulamentul intern;

5.sa informeze de indata conducerea unitatii despre imprejurari de natura a conduce la o diseminare neautorizata de date cu caracter personal  sau despre o situatie in care au fost accesate/prelucrate date cu caracter personal prin incalcarea normelor legale, despre care a luat la cunostinta.

6.sa nu introduca in retea programe neautorizate care ar putea permite conectarea persoanelor de la distanta.

7.Utilizatorul are acces doar la ce este relevant muncii lui (Utilizatorul in cauza este autorizat sa lucreze cu acel program).

8.Fisierele care contin date personale aflate pe dispozitive mobile (laptop, tablet, memorie USB) se cripteaza. Criptarea informatiilor importante inseamna protejarea datelor communicate la distanta, facandu-le neinteligibile pentru orice alte persoane decat cele autorizate a le receptiona.

9.Nu se aduc date din surse nesigure, memorie USB, DVD, CD.  Daca este necesar, se foloseste doar stick USB, pentru salvare de date in forma criptata.

10.Nu este permisa scoaterea din spital a mediilor de stocare (USB Stick, DVD, CD, etc.) decat cu aprobarea prealabila din partea conducerii unitatii.

11.Utilizatorii nu vor accesa internetul pentru a deschide site-uri nesigure si nu vor deschide mailuri necunoscute, suspecte.

12.In locurile unde publicul poate vedea monitorul, pe care apar date cu caracter personal, acesta va fi pozitionat astfel incat sa nu poata fi vazut de public.

13.Utilizatorii ies din aplicatie daca parasesc statia, iar daca temporar nu se lucreaza la statie, acestia blocheaza statia cu CTRL+ALT-DEL.

14.Documentele care contin date cu caracter personal sunt tinute in dulapuri inchise cu cheie.

15.Se interzice stocarea sau notarea parolei de catre utilizator intr-un loc care poate fi accesat de persoane neautorizate. Se prefera memorarea acesteia.

16.Incaperile unde se afla computerele se incuie dupa terminarea programului.
Nerespectarea obligatiilor  mentionate mai sus  atrage raspunderea disciplinara a salariatului in conformitate cu prevederile regulamentului intern si plata de daune interese.

17.Fiecare statie trebuie sa aiba o parola complexa;

18.Parola trebuie sa contina minim 6 caractere si sa fie o combinatie de litere (minuscule si majuscule), cifre si simboluri special. Parola nu trebuie sa fie un nume, substantive, idee sau orice cuvant care poate sa existe intr-un dictionar.

Utilizatorii statiei nu trebuie sa tina o parola  mai mult de cateva luni consecutive, iar la momentul schimbarii nu trebuie ca cea noua sa fi fost folosita in ultimele 3 cicluri.

III. Atributii  privind securitatea si sanatatea in munca, PSI, colectare deseuri:         

1.         Îşi însuşeşte si respecta normele de securitate si sănătate in munca prevăzute in Legea nr. 319/2006 si normele de aplicare ale acesteia;

Art.22-prevede ca fiecare lucrator  trebuie sa isi desfasoare activitatea in conformitate cu pregatirea si instruirea sa, precum si cu instructiunile primite din partea angajatorului, astfel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca;

Art.23-prevede obligatiile lucratorilor:

- sa utilizeze corect aparatura, substantele periculoase,echipamentele de transport;

- sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat;

-sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii si sa utilizeze corect aceste dispozitive;

-sa comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de munca despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru sanatatea lucratorilor, precum si orice deficienta a sistemelor de protectie;

-sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoana;

-sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, atat timp cat este necesar, pentru a face posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari, pentru protectia sanatatii si securitatii lucratorilor;

-sa coopereze atat timp cat este necesar, cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, pentru a permite engajatorulu sa se asigura ca mediul de munca si conditiile de lucru sunt sigure si fara riscuri pentru securitate si sanatate, in domeniul sau de activitate;

-sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in munca si masurile de aplicare ale acestora;

-sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii santari 

2. Îşi însuşeşte si respecta prevederile Legii nr. 481/2004 privind situaţii de urgenta;

3. Îşi însuşeşte si respecta prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;

4. Îşi însuşeşte si respecta prevederile Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectiva a deşeurilor in instituţiile publice.

Aceste atributii nu sunt limitative, salariatul avand obligatia de a respecta si duce la indeplinire orice alte sarcini, decizii si dispozitii primite din partea conducerii unitatii, a Directiei de Sanatate Publica sau a Ministerului Sanatatii in baza reglementarilor legale in vigoare.

 

9. Sanctiuni pentru nerespectarea fisie postului sau anexelor acestora :

Titularul postului raspunde dupa caz, civil, disciplinar, material sau penal, in cazul nerespectarii atributiilor, sarcinilor sau lucrarilor ce-i revin, precum si a legislatiei in vigoare.
- raspunde material pentru orice distrugere , degradare, disparitie a tuturor obiectelor de inventar din culpa sa, situatie in care va fi obligat sa repare integral paguba produsa.
- raspunde personal material si disciplinar pentru orice neindeplinire, indeplinire defectuoasa sau cu intarziere a sarcinilor stabilite prin fisa postului, regulamentul de ordine interioara si contractul individual de munca. despre tot ce este in sarcina sa ca obligatie;

-  nu respecta programul de activitate stabilit de conducerea unitatii

- nu respecta conduita, etica si deontologia profesiei;

-.nu respecta disciplina muncii si nu utilizeaza corespunzator instalatiile si echipamentele de lucru si cele de protectie ;

- nu duce la indeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare atributiilor de serviciu si orice sarcini specifice ;

 

10.Salarizare:

 • Salarizarea este în conformitate cu legislaţia  in vigoare;
 • Salariul de bază este remuneraţia primită in raport cu munca depusa, cu cantitatea si calitatea acesteia, cu importanta sociala a muncii;

11. SEMNATURI :

Functia :Manager

Numele si prenumele :

Semnatura : …………………………………    

   

Luat la cunostinta si primit un exemplar salariat

Numele si prenumele:                                                                                                                                        Semnatura: .............................................

Data: ................................

 

(0 votes)422 views

Pachetul de servicii

TELEMEDICINA

 

 

Ortopedie-traumatologie, Oto - Rino - Laringologie Chirurgie, Neurologie Recuperare neuromotorie Recuperare cardio-pulmonara Neurologie