Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană vă invităm sa vizitați www.fonduri-ue.ro

Conditii de internare

Acte necesare:

Internarea in spital se face pe baza urmatoarelor acte:

 • buletin sau carte de identitate;
 • certificat de nastere in cazul copiilor minori care se interneaza in Clinica ORL;
 • bilet de trimitere - model unic de bilet de trimitere pentru servicii medicale clinice / bilet de internare semnat de medicul din ambulator sau medicul de familie si vizat de medicul de garda al clinicii in care urmeaza sa se interneze;
 • cardul de sanatate;
 • document ce dovedeste calitatea de asigurat (adeverinta salariat, cupon de pensie personal, adeverinta de somaj, adeverinta de elev, adeverinta de asigurat emisa de CAS in care isi are domiciliul pacientul), sau dovada de asigurat din aplicatia SIUI, daca este cazul.
 • in cazul in care asiguratul este salariat va prezenta adeverinta de salariat cu numarul de zile de concediu medical efectuat in ultimele 12 luni.

Externarea pacientului se face de catre medicul curant si se va comunica pacientului cu cel putin 24 de ore inainte. Medicul curant va completa Biletul de externare si scrisoarea medicala in care va consemna diagnosticul la externare, starea pacientului, tratamentul medical, indicatii privind regimul alimentar, data controlului medical si numarul de zile de concediu medical(dupa caz).In cazul externarii pacientului la cerere, i se va explica riscurile la care se poate expune. Medicul curant consemneaza in Foaia de observatie solicitarea de externare a pacientului, iar acesta este pus sa semneze ca a solicitat externarea.La externare se foloseste cardul de sanatate al pacientului.

Documentele care se elibereaza pacientului la externare:

 • Bilet de externare;
 • Scrisoare medicala;
 • Certificat de concediu medical(dupa caz);
 • Adeverinta medicala(dupa caz);
 • Reteta medicala;
 • Decont de cheltuieli.

 

Noutati

Anunt concurs post vacant brancardier- Serv. Primire Bolnavi

Nr.22465/01.10.2019                                                                                 

Aprobat,                                                                                                                                       Manager,

                                                    Ec. Cumpat Carmen Marinela

 

ANUNT

 

Spitalul Clinic de Recuperare Iasi, cu sediul in Iasi, str.Pantelimon Halipa nr.14, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatorului post vacant :

Serviciul Primire Bolnavi :

-1 post de brancardier- pe perioada nedeterminata .

            Concursul se va desfasura in conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 modificata si completata de H.G. 1027/2014 pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice.

Concursul consta in urmatoarele etape succesive :

                        -selectia dosarelor de inscriere ;

                        -proba scrisa;

                        -interviul.

            Conditii de desfasurare a concursului :

 1. Ultima zi pentru depunerea dosarelor de inscriere este 15 octombrie 2019, ora 15 :00-Serviciul RUNOS ;
 2. Data si ora organizarii probei scrise: 23 octombrie 2019, ora 9:00-Pavilionul Administrativ ;
 3. Data si ora interviului: 25 octombrie 2019, ora 9 :00- Pavilionul Administrativ.

Concursul se va desfasura la sediul unitatii, astfel :

-depunerea dosarelor de concurs : 15 octombrie 2019, ora 15 :00 ;

- rezultate selectie dosarelor candidatilor : 17 octombrie 2019 ;

-rezultate contestatii la selectia dosarelor : 22 octombrie 2019;

-proba scrisa : 23 octombrie 2019, ora 9 ;00, Pavilionul Administrativ ;

-afisarea rezultatelor probei scrise : 23 octombrie 2019, ora 14 :00 ;

-rezultate contestatii la rezultatele probei scrise : 24 octombrie 2019, ora 15 :00 ;

-proba interviu : 25 octombrie 2019, ora 9 :00 , Pavilionul Administrativ ;

-afisarea rezultatelor la proba interviu : 25 octombrie 2019 , ora 14.00 ;

-rezultate contestatii la proba interviu : 28 octombrie 2019 , ora 14.00 ;

-afisarea rezultatelor finale :   29 octombrie 2019, ora 14.00.

Conditii generale, conform art. 3 din H.G. NR. 286/2011 :

Poate participa la concurs persoana care indeplineste urmatoarele conditii :

 1. Are cetatenie romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania ;
 2. Cunoaste limba romana, scris si vorbit ;
 3. Are varsta minima reglementata de prevederile legale ;
 4. Are capacitate deplina de exercitiu ;
 5. Are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestat pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate ;
 6. Indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs ;
 7. Nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de falsori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu

intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice de participare la concurs pentru postul de brancardier:

            - studii: scoala generala ;

            - nu se solicita vechime in activitate.

Cei interesati vor depune la Serviciul RUNOS al unitatii, dosar de concurs care sa cuprinda urmatoarele acte :

 • cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copia xerox certificate nastere si casatorie, daca este cazul;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor
 • carnetul de muncă sau adeverinţele care atestă vechimea în activitate, daca e cazul, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 • adeverinta medicala eliberata de medicul de familie sau de medicul de medicina muncii din spital care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare (Dr. Munteanu Georgeta –nr. telefon 0788437959, 0740256003) ;
 • curriculum vitae;
 • dosar de carton cu sina.

 

In cazul in care s-a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, candidatul are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.

Copiile de pe actele prevazute in dosarul de concurs se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs, sau in copii legalizate.

Anuntul de concurs, bibliografia si tematica sunt afisate la avizier si pe site-ul unitatii www.scr.ro.

Relatii suplimentare se obtin de la persoana care asigura secretariatul comisie de concurs, serviciul resurse umane tel. 0232.266044/int. 105.

 

 

 

Sef Seviciu RUNOS,

 

Ec. Axinte Dana       

 

                                                           CF:4541092, Iasi,  Strada Pantelimon Halipa, nr. 14

Cont Trezorerie:RO27TREZ40621F330800XXX

Telefon : 0232 / 266044; Fax : 0232 / 252030, Email: secretariat@scr.ro;   www.scr.ro

Operator de date cu caracter personal nr. 17761


APROBAT

Manager Ec. Carmen Cumpat

 

 

CĂTRE,

D-NA MANAGER EC. CARMEN CUMPAT

 

                        Vă înaintez tematica si bibliografia propusă pentru examenul pentru postul de brancardier.

Bibliografie

 1. Note de curs-Programul National de Pregatire a Infirmierelor- OAMGMAMR 2012
 2. Tehnica ingrijirii bolnavului- Carol Mozes
 3. ORDIN nr. 1.101 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare
 4. Ordinul nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare publice și private, tehnicii de lucru și interpretare pentru testele de evaluare a eficienței procedurii de curățenie și dezinfecție, procedurilor recomandate pentru dezinfecția mâinilor, în funcție de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcție de suportul care urmează să fie tratat și a metodelor de evaluare a derulării și eficienței procesului de sterilizare.
 5. Ordinul MSP 1226/2012- Ordinul nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale și a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza națională de date privind deșeurile rezultate din activități medicale
 6.  Legea nr. 46/2003 – privind drepturile pacientilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

Tematica:

Note de curs-Programul National de Pregatire a Infirmierelor- OAMGMAMR 2012

 1. Respectarea drepturilor persoanei îngrijite
 2. Drepturile persoanelor cu dizabilităţi
 3. Drepturile pacienţilor
 4. Drepturile persoanelor cu tulburări psihice

Tehnica ingrijirii bolnavului- Carol Mozes

 1. Notiuni de asepsie si antisepsie
 2. Circuite functionale intr-un spital
 3. Transportul lenjeriei
 4. Transportul deseurilor
 5. Transportul Pacientului
 6. Pozitiile bolnavului
 7. Toaleta generala si partial
 8. Imbracatul si dezbracatul unei personae
 9. Ingrijirea persoanei bolnave

Ordinul nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare publice și private, tehnicii de lucru și interpretare pentru testele de evaluare a eficienței procedurii de curățenie și dezinfecție, procedurilor recomandate pentru dezinfecția mâinilor, în funcție de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcție de suportul care urmează să fie tratat și a metodelor de evaluare a derulării și eficienței procesului de sterilizare

 1. Proceduri recomandate pentru dezinfectia mainilor, in functie de nivelul de risc
 2. Meotde de aplicare a dezinfectantilor chimici, in functie de suportul care urmeaza sa fie tratat

Ordinul nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare

 1. PRECAUȚIUNILE STANDARD Măsuri minime obligatorii pentru prevenirea și limitarea infecțiilor asociate asistenței medicale

 Ordinul MSP 1226/2012- Ordinul nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale și a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza națională de date privind deșeurile rezultate din activități medicale                                                                      

 1. Conditii de colectare prin separare la locul producerii, pe categoriile stabilite, a deșeurilor rezultate din activități medicale

Legea nr. 46/2003 – privind drepturile pacientilor, cu modificarile si completarile ulterioare

 1. Dreptul pacientului la informația medical
 2. Drepturile pacientului la tratament și îngrijiri medicale

 

 

 Jurist

Gabriela Nica

 

                                                                                        Director Ingrijiri

                                                                               As. med. pr. lic. Dana Mihai

           

 

                                                                                                                                                APROBAT,

  Manager

                                                                                                                       Ec. Carmen Cumpat

                                                                                     

 

 

 

 

LISTA DE CONTROL A PAGINILOR REVIZUITE

Nr.

ed./rev.

Pag.

rev.

Obiectul reviziei

0/

   

 

 

 

 

 

FISA POSTULUI

OCUPATIA: BRANCARDIER

COD COR: 325801

 

 

 

 

 

 

 

TITULAR POST

 

FUNCTIA/POSTUL/SPECIALITATEA: Brancardier

 

LOC MUNCA: Serviciul Primire Bolnavi

 

GRADUL PROFESIONAL :  brancardier

 

NIVELUL POSTULUI: de executie

 

 

 

 

 

Data

Elaborat

Verificat

Aprobat

 

Funcţia/Nume

Semnătura

Funcţia/Nume

Semnătura

Funcţia/Nume

Semnătura

Ref.de specialitate gr.I

Pricop Mihaela

 

Sef Serv.RUNOS

Ec. Axinte Dana

 

Manager

Ec. Cumpăt Carmen

 

Exemplar nr:

 

1.CERINTELE POSTULUI:

           a) Pregătirea profesionala: Şcoala generala;

            b) Experienţa necesara: experienţa in activitate

 2.RELATII

 1. IERARHICE:
 • este subordonat  medicului sef de sectie , medicului specialist/primar, asistentului sef si asistentului medical;

b) FUNCTIONALE:

 • colaborează cu personalul compartimentului, cu celelalte secţii/compartimente sau subunităţi funcţionale ale spitalului si cu pacienţii in scopul realizării sarcinilor de serviciu.

3.PROGRAM DE LUCRU :

- activitate curenta in cadrul compartimentului  conform programului de lucru stabilit in conformitate cu prevederile legale in vigoare: 8 ore/zi

4. SET DE INDICATORI CANTITATIVI/ CALITATIVI ASOCIATI ATINGERII REZULTATELOR PRESTABILITE:

Indicatori  cantitativi: executarea lucrarilor planificate si repartizate, la nivelele cantitative si termenele stabilite, rezolvarea la termen a sarcinilor ordonate de conducere si indeplinirea obiectivelor stabilite prin strategii, programe de actiune si planuri de munca;

Indicatori calitativi: asigura un management performant al activitatii, conform prevederilor legale, cerintelor postului; rezolvarea corecta, completa si viabila a sarcinilor ordonate de conducere precum si a celor stabilite prin strategii, programe de actiune si planuri de munca; asigura realizarea eficienta si la termen a obiectivelor, actiunilor, masurilor stabilite si a lucrarilor, conform prevederilor legale, cerintelor postului, ordinelor si dispozitiilor conducerii spitalului;

Costuri: asigura planificarea, organizarea si desfasurarea activitatilor specifice, cu respectarea si incadrarea stricta in limitele resurselor materiale si financiare aprobate in acest scop; 

Timp: incadrarea in termenele ordonate de conducere, in termenele stabilite de actele normative specifice

Utilizarea resurselor: gestionarea eficienta si rationala a resurselor din dotare in scopul indeplinirii atributiilor;

Mod de realizare: sarcinile se realizeaza individual, in colectiv sau in colaborare cu alte sectii ale spitalului; conduce prin exemplul personal;

5.CRITERII DE EVALUARE ALE POSTULUI

Evaluarea activitatii:

 • obiectivele de performanta individuala:
 • modul de indeplinire cantitativa si calitativa a sarcinilor din prezenta Fisa a postului;
 • modul de raspuns la alte solicitari decat cele curente.
 • criterii de evaluare a realizarii acestora
 • rezultatele obtinute:

-cantitatea si calitatea lucrarilor si sarcinilor realizate

- nivelul de indeplinire a sarcinilor si lucrarilor in termenele stabilite;

-eficienta lucrarilor si sarcinilor realizate, in contextual atingerii obiectivelor propuse;

 • adaptarea la complexitatea muncii:

- adaptarea la conceptia de alternative de schimbare sau de solutii noi(creativitate)

-analiza si sinteza riscurilor, influentelor, efectelor si consecintelor evaluate;

            - evaluarea lucrarilor si sarcinilor de rutina (repetitive)

      - asumarea responsabilitatii:

- intensitatea implicarii si rapiditatea interventiei in realizarea atributiilor;

            - evaluarea nivelului riscului decisional;

      - capacitatea relationala si disciplina muncii:

- capacitatea de evitare a starilor conflictuale si respectarea relatiilor ierarhice;

            - adaptabilitatea la situatii neprevazute;

 • Personana care realizeaza evaluarea performantelor profesionale individuale: medicul sef sau asistentul sef al sectiei Recuperare Neuromotorie.
 • Modalitatea de evaluare: prin observare directa de catre evaluator, in baza rezultatelor obtinute ca urmare a desfasurarii activitatii, prin chestionar sau prin intermediul altor instrumente de evaluare elaborate de angajator
 • Periodicitatea de evaluare a performantelor- Anual

 

Fisa de evaluare a performantelor Brancardierului 

 

 

Bugetul de timp efectiv

Bugetul de timp planificat

 

1

2

3

4

5

N/A

 

 Au fost respectate PO şi PL specifice Serviciului

 

 

 

 

 

 

 

Au fost respectate normele , instrucţiunile, codul etic, procedurile de lucru

 

 

 

 

 

 

 

A existat o bună comunicare cu superiorii

 

 

 

 

 

 

 

Bugetul de timp a fost respectat

 

 

 

 

 

 

 

Brancardierul demonstrează un ȋnalt nivel de productivitate profesională

 

 

 

 

 

 

 

Îndeplinirea sarcinilor şi atribuţiilor de servici

 

 

 

 

 

 

 

S-a ocupat de buna organizare a locului de muncă şi de utilizarea corectă a aparaturii si a echipamentelor de lucru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S-a preocupat de curăţenia şi dezinfecţia din cadrul Serviciului

 

 

 

 

 

 

 

Abilități de comunicare cu pacienții

 

 

 

 

 

 

 

 

Cunoaşterea gradului de risc ȋn utilizarea aparaturii si a echipamentelor de lucru din dotare

 

 

 

 

 

 

 

Modul cum răspunde solicitărilor legate de sarcinile trasate de superior

 

 

 

 

 

 

 

Tabelul  va fi completat ținând cont de următorul mod de punctare:

1.‘’Nesatisfăcător’’

2.”Slab’’

3.’’Satisface cerințele’’

4.’’Foarte bine’’

5.’’Excelent’’

Notă: orice evaluare sub 3 va trebui explicată

 

6.OBIECTIVE GENERALE SI SPECIFICE PENTRU  POSTUL DE BRANCARDIER :

 1. Obiective generale ale postului:

- Raspunde de utilizarea optima a resurselor materiale, financiare, patrimoniale alocate  pentru atingerea obiectivelor spitalului.

- Raspunde de pastrarea confidentialitatii informatiilor la care are acces.

 1. Obiective specifice postului:

Obiectiv

Monitorizare

Indicator de

evaluare

Valoare ţintă

Perioada de evaluare

Responsabil

Termen

Creșterea calității îngrijirilor acordate pacienților și eficientizarea activității , prin implementarea PO şi PL din cadrul  Serviciului

 

 

Rapoarte semestriale privind instruirea personalului legat de PO şi PL

Nr. de participari/Nr.

instruiri

90%

Semestrial

Asistent şef

Raportare anuală

Participarea la instruirea din planul anual de pregătire profesională

Plan de pregatire profesională

Nr. de participari/ nr. de cursuri

 

90%

Anual

Dir. de ingrijiri

 

Permanent

Creşterea capacităţii de a oferi servicii medicale de calitate, prin conștientizarea și responsabilizarea brancardierului referitor la noile cerinţe ale standardelor de acreditare (informare, actualizarea fișei de post, implementare PO si registrul riscurilor)

Nr. PO implementate/nr.PO existente

Nr.PO implementate/nr. PO existente

 

100%

Trimestrial

SMC şi personalul implicat ȋn urmărirea indicatorilor

de acreditare

Final an

Prevenirea riscului de IAAM prin cunoaşterea şi respectarea normelor CPIAAM

Participări la instruiri pe temă

Nr.participari/nr.cursuri

90%

Trimestrial

Asistent sef si medic sef CPIAAM

Permanent

 

                 

 

7. INDICATORI DE MONITORIZARE:

Indicatori de monitorizare a rezultatelor

Analiza rezultatelor implementării

DA

NU

Riscuri estimate

Măsuri

Risc rezidual

Concluzii

Indicatori de structură

Asigurarea organizării și funcționării activității specifice la pacienţii repartizaţi ȋn cadrul Serviciului

x

 

Deficienţe ale resurselor umane, deficienţe ale aparaturii, ale echipamentelor si ale

materialelor

 

Alocarea resurselor umane, aparaturii, echipamentelor  şi materialelor.

Transparenţa  în scopul creşterii eficienţei în utilizarea resurselor alocate.

 

Existența graficului de lucru și a repartiției asistentei șefe

Indicatori de proces

Respectarea tuturor PO și PL specifice Serviciului

x

 

Nerespectarea PO şi PL

Responsabilizarea brancardierilor prin instruiri periodice

 

Proces verbal de instruire

Verificarea echipamentelor de lucru specifice activitatii

x

 

Echipamente  de lucru incomplete sau defecte 

Prin instruiri periodice facute de asistenta sefa

2

Proces verbal de instruire

Participarea la cursurile din Planul Anual de Formare

x

 

Lipsa participarii in proportie de 80%

Responsabilizarea brancardierilor si eventual masuri disciplinare

3

Proces verbal de participare 

 

Indicatori de rezultat

Echipamentele de transport sunt folosite dupa verificare  si sunt in stare optima de functionare

x

 

Folosirea echipamentelor de transport fara a fi verificate si in stare optima de functionare

Identificarea cauzelor si corectarea lor

2

Proces verbal de instruire

Participarea brancardierilor la toate cursurile din Planul Anual

x

 

Nerealizarea in procentaj maxim

Reinstruiri periodice pentru cei care au lipsit

2

Proces verbal de instruire

Toate

PO specifice activității de transport, curatenie si dezinfectie sunt cunoscute și implementate.

x

 

Personal nou angajat neinstruit

Identificarea persoanelor şi instruirea lor

2

Proces verbal de instruire

Cresterea calitatii serviciilor medicale

x

 

Nerespectarea sarcinilor din fisa postului

Control programat sau inopinat al respectarii sarcinilor din fisa postului

1

Cresterea calitatii serviciilor medicale

 

8. ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI :

I. Atributii specifice postului:

 1. Isi desfasoara activitatea sub indrumarea si supravegherea asistentului medical sef sau asistentului medical de serviciu;
 2. Se ocupa de transportul bolnavilor;
 3. Se ocupa de functionarea, curatenia si dezinfectarea carucioarelor de transport, a targilor si cunoaste solutiile dezinfectante si modul de folosire, conform PO;
 4. Efectueaza transportul cadavrelor, respectand regulile de etica, insotit de inca doua persoane, cu documentele de identificare;
 5. La transportul cadavrelor va folosi obligatoriu echipament special de protectie (un halat de protectie, manusi de cauciuc, masca si boneta);
 6. Va anunta orice eveniment deosebit ivit asistentului medical de serviciu, asistentului medical sef si medicului;
 7. Nu are dreptul sa dea informatii privind starea bolnavului;
 8. Va avea un comportament etic fata de bolnav, apartinatorii acestuia si fata de personalul medico-sanitar;
 9. Respecta ordinea si disciplina la locul de munca, folosind integral si cu maxima eficienta timpul de munca;
 10. Isi desfasoara activitatea in mod responsabil, conform reglementarilor profesionale si cerintelor postului;
 11. Poarta echipamentul de protectie prevazut de ROI care va fi schimbat ori de cate ori este nevoie pentru pastrarea igienei si aspectului estetic personal;
 12. Indeplineste toate indicatiile asistentei sefe privind intretinerea spatiului exterior arondat ;
 13. Va efectua orice sarcini profesionale stabilite de un cadru superior ;
 14.  Are obligatia de a anunta in cel mai scurt timp asistenta coordonatoare in legatura cu orice caz de   imbolnavire sau de aparitie a unei boli transmisibile in familie, cu situatiile de incapacitate  temporara de munca ;
 15. Participa la instructajele impuse de CPCIN, PSI si protectia muncii ;
 16. Respecta  prevederile Ordinului nr. 1226/2012 privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale, prevederile Ordinului nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale în unităţile sanitare, prevederile Legii nr.132/2010 privind colectarea selectiva a deseurilor, prevederile Ordinului MSF nr.961/2016 privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare precum si  prevederile Ordinului MS 914/2006 completat de Ordinul MS nr. 1096/2016  privind conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca un spital in vederea autorizarii ;    

            Orice dauna adusa pacientilor prin nerespectarea prevederilor Ord.1101/2016 sau a normativelor profesionale privind asigurarea calitatii asistentei medicale acordate pacientilor in scopul prevenirii infectiilor asociate asistentei medicale atrage responsabilitatea individuala sau, dupa caz, institutionala, in conditiile prevazute de legislatia in vigoare.

II.Atributii generale:

 1. Are obligatia de a semna zilnic in condica de prezenta cu mentionarea orei de venire si de plecare din serviciu;
 2. Respecta graficul de lucru pe tura stabilita;
 3. Nu va parasi locul de munca fara aprobarea asistentului sef;
 4. Schimbarea turei de lucru se va solicita prin cerere scrisa aprobata de medicul coordonator si cu avizul managerului unitatii;
 5. Are obligatia de a respecta programarea concediului de odihna planificat la inceputul anului;
 6. Este interzis fumatul, venirea la serviciu in stare de ebrietate si consumul de bauturi alcoolice in timpul programului de lucru;
 7. Respecta prevederile ROI si ale ROF ;
 8. Urmareste si asigura folosirea, pastrarea si intretinerea corecta a bunurilor din dotarea compartimentului.

III.  Atributii  privind securitatea si sanatatea in munca, PSI, colectare deseuri:

 1. Îşi însuşeşte si respecta normele de securitate si sănătate in munca prevăzute in Legea nr. 319/2006 si normele de aplicare a acesteia;

Art.22-prevede ca fiecare lucrator  trebuie sa isi desfasoare activitatea in conformitate cu pregatirea si instruirea sa, precum si cu instructiunile primite din partea angajatorului, astfel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca;

Art.23-prevede obligatiile lucratorilor:

- sa utilizeze corect aparatura, substntele periculoase,echipamentele de transport;

- sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat;

-sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii si sa utilizeze corect aceste dispozitive;

-sa comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de munca despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru sanatatea lucratorilor, precum si orice deficienta a sistemelor de protectie;

-sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoana;

-sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, atat timp cat este necesar, pentru a face posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari, pentru protectia sanatatii si securitatii lucratorilor;

-sa coopereze atat timp cat este necesar, cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, pentru a permite engajatorulu sa se asigura ca mediul de munca si conditiile de lucru sunt sigure si fara riscuri pentru securitate si sanatate, in domeniul sau de activitate;

-sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in munca si masurile de aplicare ale acestora;

-sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari 

 1. Îşi însuşeşte si respecta prevederile Legii nr. 481/2004 privind situaţii de urgenta;
 2. Îşi însuşeşte si respecta prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
 3. Îşi însuşeşte si respecta prevederile Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectiva a deşeurilor in instituţiile publice.

 

IV.Atributii  privind Sistemul de Management al Calitatii (SMC):

 1. Îşi însuşeşte si respecta cerintele procedurilor SMC ;
 2. Îşi însuşeşte si respecta cerintele Manualului Calitatii ;
 3. Elaboreaza/participa la elaborarea de proceduri de lucru atunci cand este cazul ;

Aceste atributii nu sunt limitative, salariatul avand obligatia de a respecta si duce la indeplinire orice alte sarcini, decizii si dispozitii primite din partea conducerii unitatii, a Directiei de Sanatate Publica sau a Ministerului Sanatatii in baza reglementarilor legale in vigoare.

V. In conformitate cu Regulamentul UE nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulator a acestor date, salariatul are urmatoarele obligatii:

- sa cunoasca si sa aplice prevederile actelor normative din domeniul prelucrarii datelor cu caracter personal;

- de a pastra confidentialitatea asupra datelor personale pe care le prelucreaza atat in afara programului normal de lucru cat si dupa incetarea contractului individual de munca cu Spitalul.
- de a nu dezvalui datele personale pe care le prelucreaza unor alte persoane decat cele in privinta carora ii este permis acest lucru prin procedurile interne, prin regulamentul intern al spitalului, prin contractul individual de munca si fisa postului;
- de a prelucra datele personale numai pentru aducerea la indeplinire a atributiilor de serviciu prevazute in fisa postului, in contractul individual de munca si in regulamentul intern;
- sa informeze de indata conducerea unitatii despre imprejurari de natura a conduce la o diseminare neautorizata de date cu caracter personal  sau despre o situatie in care au fost accesate/prelucrate date cu caracter personal prin incalcarea normelor legale, despre care a luat la cunostinta.
- sa nu introduca in retea programe neautorizate care ar putea permite conectarea persoanelor de la distanta.

- Utilizatorul are acces doar la ce este relevant muncii lui (Utilizatorul in cauza este autorizat sa lucreze cu acel program).

- Fisierele care contin date personale aflate pe dispozitive mobile (laptop, tablet, memorie USB) se cripteaza. Criptarea informatiilor importante inseamna protejarea datelor communicate la distanta, facandu-le neinteligibile pentru orice alte persoane decat cele autorizate a le receptiona.

- Nu se aduc date din surse nesigure, memorie USB, DVD, CD.  Daca este necesar, se foloseste doar stick USB, pentru salvare de date in forma criptata.

- Nu este permisa scoaterea din spital a mediilor de stocare (USB Stick, DVD, CD, etc.) decat cu aprobarea prealabila din partea conducerii unitatii.

- Utilizatorii nu vor accesa internetul pentru a deschide site-uri nesigure si nu vor deschide mailuri necunoscute, suspecte.

- In locurile unde publicul poate vedea monitorul, pe care apar date cu caracter personal, acesta va fi pozitionat astfel incat sa nu poata fi vazut de public.

- Utilizatorii ies din aplicatie daca parasesc statia, iar daca temporar nu se lucreaza la statie, acestia blocheaza statia cu CTRL+ALT-DEL.

- Documentele care contin date cu caracter personal sunt tinute in dulapuri inchise cu cheie.

- Se interzice stocarea sau notarea parolei de catre utilizator intr-un loc care poate fi accesat de persoane neautorizate. Se prefera memorarea acesteia.

- Incaperile unde se afla computerele se incuie dupa terminarea programului.

Nerespectarea obligatiilor mentionate mai sus, in conformitate cu Regulamentul UE nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, atrage raspunderea disciplinara a salariatului.

- Fiecare statie trebuie sa aiba o parola complexa;

- Parola trebuie sa contina minim 6 caractere si sa fie o combinatie de litere (minuscule si majuscule), cifre si simboluri . Parola nu trebuie sa fie un nume, substantive, idee sau orice cuvant care poate sa existe intr-un dictionar.

-Utilizatorii statiei nu trebuie sa tina o parola  mai mult de cateva luni consecutive, iar la momentul schimbarii nu trebuie ca cea noua sa fi fost folosita in ultimele 3 cicluri.

9. RESPONSABILITATI :

- Îndeplinirea cantitativă și calitativă a sarcinilor din Fișa  Postului;

- Asigurarea de a  răspunde la alte solicitări decât cele curente.

- Îndeplinirea cu promptitudine și operativitate a sarcinilor trasate;

- Asigurarea calității lucrărilor executate și a activităților desfășurate

- Asumarea responsabilității - intensificarea  implicării în realizarea sarcinilor de serviciu și rapiditatea intervențiilor , utilizarea echipamentului și materialelor, încadrarea în normativele de consum utilizate;

- Perseverență, disciplină și susținerea efortului suplimentar;

- Asigurarea condițiilor optime pentru buna desfășurare a activităților din sector ;

- În raport cu obiectivele postului , răspunde de utilizarea optimă a resurselor materiale alocate pentru atingerea obiectivelor;

- Este direct răspunzător de păstrarea bunurilor materiale sau de altă natură pe care le are în subgestiune

Raspunde disciplinar, material si penal atunci cand:

1. nu respecta programul de activitate stabilit de conducerea societatii;

2. nu respecta conduita, etica si deontologia profesiei;

3. nu respecta disciplina muncii si nu utilizeaza corespunzator instalatiile si echipamentele de lucru si cele de protectie ;

4. nu duce la indeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare atributiilor de serviciu si orice sarcini specifice ;

5. comite orice alte abateri sanctionabile prin regulamentul intern, codul muncii sau alte acte normative aflate in vigoare.

10. SALARIZARE:

 • Salarizarea este în conformitate cu legislaţia  in vigoare;
 • Salariul de bază este remuneraţia primită in raport cu munca depusa, cu cantitatea si calitatea acesteia, cu importanta sociala a muncii;

Fisa postului este valabila pe intreaga perioada de desfasurare a contractului de munca, putand fi reinnoita in cazul aparitiei unor noi reglementari legale  sau ori de cate ori este necesar.

11. SEMNATURI :

Seful locului de munca,                                             

Functia : Director Ingrijiri                                                        

Numele si prenumele :                       

Semnatura : …………………………………                                                              

                                                                                    Luat la cunostinta si primit un exemplar salariat,

                                                                                    Numele si prenumele:

                                                                                    Semnatura: .........................

                                                                                    Data :                                      

 


   

 

 

 

(0 votes)210 views

Pachetul de servicii

TELEMEDICINA

 

 

Ortopedie-traumatologie, Oto - Rino - Laringologie Chirurgie, Neurologie Recuperare neuromotorie Recuperare cardio-pulmonara Neurologie