Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană vă invităm sa vizitați www.fonduri-ue.ro

Conditii de internare

Acte necesare:

Internarea in spital se face pe baza urmatoarelor acte:

 • buletin sau carte de identitate;
 • certificat de nastere in cazul copiilor minori care se interneaza in Clinica ORL;
 • bilet de trimitere - model unic de bilet de trimitere pentru servicii medicale clinice / bilet de internare semnat de medicul din ambulator sau medicul de familie si vizat de medicul de garda al clinicii in care urmeaza sa se interneze;
 • cardul de sanatate;
 • document ce dovedeste calitatea de asigurat (adeverinta salariat, cupon de pensie personal, adeverinta de somaj, adeverinta de elev, adeverinta de asigurat emisa de CAS in care isi are domiciliul pacientul), sau dovada de asigurat din aplicatia SIUI, daca este cazul.
 • in cazul in care asiguratul este salariat va prezenta adeverinta de salariat cu numarul de zile de concediu medical efectuat in ultimele 12 luni.

Externarea pacientului se face de catre medicul curant si se va comunica pacientului cu cel putin 24 de ore inainte. Medicul curant va completa Biletul de externare si scrisoarea medicala in care va consemna diagnosticul la externare, starea pacientului, tratamentul medical, indicatii privind regimul alimentar, data controlului medical si numarul de zile de concediu medical(dupa caz).In cazul externarii pacientului la cerere, i se va explica riscurile la care se poate expune. Medicul curant consemneaza in Foaia de observatie solicitarea de externare a pacientului, iar acesta este pus sa semneze ca a solicitat externarea.La externare se foloseste cardul de sanatate al pacientului.

Documentele care se elibereaza pacientului la externare:

 • Bilet de externare;
 • Scrisoare medicala;
 • Certificat de concediu medical(dupa caz);
 • Adeverinta medicala(dupa caz);
 • Reteta medicala;
 • Decont de cheltuieli.

 

Noutati

Anunt concurs post vacant asistent medical debutant PL- Seviciul Dietetica

Nr. 16245/16.07.2019                                                                                

Aprobat,                                                                                                                                       Manager,

                                                    Ec.Cumpat Carmen Marinela

 

ANUNT

 

Spitalul Clinic de Recuperare Iasi, cu sediul in Iasi, str.Pantelimon Halipa nr.14, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatorului post vacant :

Serviciul Dietetica (Bloc Alimentar) :

-1 post de asistent medical debutant cu studii postliceale- pe perioada nedeterminata .

            Concursul se va desfasura in conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 modificata si completata de H.G. 1027/2014 pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice.

Concursul consta in urmatoarele etape succesive :

                        -selectia dosarelor de inscriere ;

                        -proba scrisa;

                        -interviul.

            Conditii de desfasurare a concursului :

 1. Ultima zi pentru depunerea dosarelor de inscriere este 30 iulie 2019, ora 15 :00-Serviciul RUNOS ;
 2. Data si ora organizarii probei scrise: 7 august 2019, ora 9:00-Pavilionul Administrativ ;
 3. Data si ora interviului: 9 august 2019, ora 9 :00- Pavilionul Administrativ.

Concursul se va desfasura la sediul unitatii, astfel :

-depunerea dosarelor de concurs : 30 iulie 2019, ora 15 :00 ;

- rezultate selectie dosarelor candidatilor : 1 august 2019 ;

-rezultate contestatii la selectia dosarelor : 6 august 2019;

-proba scrisa : 7 august 2019, ora 9 :00, Pavilionul Administrativ ;

-afisarea rezultatelor probei scrise : 7 august 2019, ora 14 :00 ;

-rezultate contestatii la rezultatele probei scrise : 8 august 2019, ora 15 :00 ;

-proba interviu : 9 august 2019, ora 9 :00 , Pavilionul Administrativ ;

-afisarea rezultatelor la proba interviu : 9 august 2019 , ora 14.00 ;

-rezultate contestatii la proba interviu : 12 august 2019 , ora 14.00 ;

-afisarea rezultatelor finale :   13 august 2019, ora 14.00.

Conditii generale, conform art. 3 din H.G. NR. 286/2011 :

Poate participa la concurs persoana care indeplineste urmatoarele conditii :

 1. Are cetatenie romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania ;
 2. Cunoaste limba romana, scris si vorbit ;
 3. Are varsta minima reglementata de prevederile legale ;
 4. Are capacitate deplina de exercitiu ;
 5. Are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestat pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate ;
 6. Indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs ;
 7. Nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de falsori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice de participare la concurs pentru postul de asistent medical debutant cu studii postliceale:

- studii: diplomă de scoala sanitara postliceala sau echivalenta sau diploma de studii postliceale prin echivalare conf.HG nr.797/1997, specialitatea medicina generala;

- vechime : nu se solicita vechime ca asistent medical.

Cei interesati vor depune la Serviciul RUNOS al unitatii, dosar de concurs care sa cuprinda urmatoarele acte :

 • cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copia xerox certificate nastere si casatorie, daca este cazul;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitat (diploma de bacalaureat, diploma de postliceala, certificat de membru cu viza anuala) ;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 • adeverinta medicala eliberata de medicul de familie sau de medicul de medicina muncii din spital care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare (Dr. Munteanu Georgeta –nr. telefon 0788437959, 0740256003) ;
 • curriculum vitae;
 • dosar de carton cu sina.

In cazul in care s-a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, candidatul are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.

Copiile de pe actele prevazute in dosarul de concurs se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs, sau in copii legalizate.

Anuntul de concurs, bibliografia si tematica sunt afisate la avizier si pe site-ul unitatii www.scr.ro.

Relatii suplimentare se obtin de la persoana care asigura secretariatul comisie de concurs, serviciul resurse umane tel. 0232.266044/int. 105.

 

 

 

Sef Seviciu RUNOS,

 

Ec. Axinte Dana         

 

 

Aprobat

Manager ec. Carmen Cumpat

 

 

BIBLIOGRAFIE SI TEMATICA CONCURS ASISTENT MEDICAL DEBUTANT DIETETICIAN

 

 

 

BIBLIOGRAFIE                                  

1. Dr. Constantin Borundel - Manual de medicină internă pentru cadre medii -Editura All 1994-2002;

2. Lucreţia Titircă – Urgenţe medico-chirurgicale – Sinteze pentru cadre medii Ed.Medicală 1994-2002

3. Prof.Dr.Iulian Mincu – Alimentaţia omului bolnav, Editura Medicală, Bucureşti, 1980

4. Ord. MS nr. 976/1998 pentru aprobarea Normelor de igienă privind producţia, prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul şi desfacerea alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare;

5. Ordinul nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare

6.Ordinul nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare publice și private, tehnicii de lucru și interpretare pentru testele de evaluare a eficienței procedurii de curățenie și dezinfecție, procedurilor recomandate pentru dezinfecția mâinilor, în funcție de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcție de suportul care urmează să fie tratat și a metodelor de evaluare a derulării și eficienței procesului de sterilizare

7. Codul de etica si deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei si al asistentului medical din Romania/2009.

8.  Ordinul Ministerului Sanatatii 1226/2012- Norme tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatea medicala

 

Tematica:

 

I. BAZELE ALIMENTAŢIEI RAŢIONALE. GRUPELE DE ALIMENTE

-Alimente de origine animală: Carnea şi produsele derivate din carne; Produse piscicole; Lapte şi derivate lactate; Ouă şi preparate din ouă;

-Alimente de origine vegetală: Cereale, făinoase şi produse de patiserie; Legume şi zarzavaturi; Fructe; Grăsimi vegetale; Produse zaharoase şi produse de cofetărie; Condimente; Băuturi.

II. NOTIUNI DE IGIENA ALIMENTARA

- Cerintele igienico-sanitare fata de pastrarea, transportul si pregatirea alimentelor;

- Cerintele igienico-sanitare fata de unitatile de alimentatie colectiva: blocul alimentar din spitale;

III. TIPURI DE DIETE( REGIMURI) PARTICULARE

- Dieta hidrică; Regimul hidrozaharat; Regimul lactat; Regimul lactofăinos ; Regimul desodat; Regimul hipoglucidic; Regimul hipolipidic; Regimul hipocaloric; Regimul hipoprotidic

IV. DIETOTERAPIA

a) dietoterapia in patologia gastro-intestinală: ulcer gastric şi duodenal, enterite, diaree, constipaţie;

b) dietoterapia in patologia hepatobiliară, hepatita cronica, criza hepatică, icter, colecistite, litiază biliară;

c) dietoterapia în patologie pancreatică;

d) dietoterapia in patologie nutriţională: obezitate, diabet zaharat, guta, hiperlipidemii

e) dietoterapia in patologie cardio-vasculară: insuficienţă cardiacă, ateroscleroza, HTA.

f) dietoterapia in patologie urinară: litiază urinară, insuficienţă renală;

g) dietoterapia in patologia aparatului respirator: pneumonii, pleurezii.

Nota: Candidaţii vor cunoaşte pentru fiecare afecţiune: definiţia, simptomatologia, tratament

igieno-dietetic.

V. Ordinul nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare publice și private, tehnicii de lucru și interpretare pentru testele de evaluare a eficienței procedurii de curățenie și dezinfecție, procedurilor recomandate pentru dezinfecția mâinilor, în funcție de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcție de suportul care urmează să fie tratat și a metodelor de evaluare a derulării și eficienței procesului de sterilizare

VI. Ordinul nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare

VII. Ordinul MSP 1226/2012- Ordinul nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale și a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza națională de date privind deșeurile rezultate din activități medicale

 

 

Director Ingrijiri,

As med pr lic Dana Mihai

 

                                                                                                                                                APROBAT,

  Manager

                                                                                                                       Ec. Carmen Cumpăt

                                                                                     

 

 

 

 

LISTA DE CONTROL A PAGINILOR REVIZUITE

Nr.

ed./rev.

Pag.

rev.

Obiectul reviziei

I/

 

 

 

 

 

 

 

FIȘA POSTULUI

OCUPAȚIA: ASISTENT MEDICAL PL

COD COR: 222101

 

 

 

 

TITULAR POST:

 

FUNCŢIA/POSTUL/SPECIALITATE: asistent medical debutant PL

 

LOC MUNCӐ: Serviciul Dietetica

 

GRADUL PROFESIONAL: asistent medical debutant PL

 

NIVELUL POSTULUI:  de execuție

 

 

 

 

 

 

 

 

Data

Elaborat

Verificat

Aprobat

 

Funcţia/Nume

Semnătura

Funcţia/Nume

Semnătura

Funcţia/Nume

Semnătura

Ref.de specialitate gr.I

Pricop Mihaela

 

Şef Serv.RUNOS

Ec. Axinte Dana

 

Manager

Ec. Cumpăt Carmen

 

Exemplar nr.

1.CERINTELE POSTULUI:

 1. Pregătirea profesionala: scoala postliceala ;
 2. Autorizatie de libera practica si aviz anual in termen de valabilitate;
 3. Experienţa necesara: experienţa in munca si in specialitatea postului; 
 4. Conştiinciozitate fata de sarcinile pe care le are de îndeplinit;
 5. Cunostinte minime de operare pe calculator ;
 6. Dificultatea operaţiunilor specifice postului: cunoaşterea gradului de risc in utilizarea aparaturii din dotare, efortul intelectual si fizic necesar in activitatea prestata, gradul de autonomie in luarea unor decizii in caz de urgenta;
 7. Responsabilitatea implicata de post: responsabilitatea pregatirii alimentelor si prepararea regimurilor speciale;

 

2.RELATII

a) IERARHICE:

 • este subordonat managerului si directorului de ingrijiri;
 • are in subordine personalul din Blocul alimentar;

b) FUNCTIONALE:

 • colaborează cu celelalte secţii/compartimente sau subunitati funcţionale ale spitalului in scopul realizării sarcinilor de serviciu si in scopul furnizării de servicii medicale in sistemul asigurărilor sociale de sănătate, conform contractului încheiat intre spital si Casa de Asigurări de Sănătate Iaşi.

 

3.PROGRAM DE LUCRU :

- activitate curenta in cadrul secţiei conform programului de lucru stabilit in conformitate cu prevederile legale in vigoare: 8 ore/zi.

 

4. SET DE INDICATORI CANTITATIVI/ CALITATIVI ASOCIAŢI  ATINGERII REZULTATELOR PRESTABILITE:

Indicatori  cantitativi: executarea lucrărilor planificate şi repartizate, la nivelele cantitative şi termenele stabilite, rezolvarea la termen a sarcinilor ordonate de conducere şi ȋndeplinirea obiectivelor stabilite prin strategii, programe de acţiune şi planuri de muncă;

Indicatori calitativi: asigură un management performant al activităţii, conform prevederilor legale, cerinţelor postului; rezolvarea corectă, completă şi viabilă a sarcinilor ordonate de conducere precum şi a celor stabilite prin strategii, programe de acţiune şi planuri de muncă; asigură realizarea eficientă şi la termen a obiectivelor, acţiunilor, măsurilor stabilite si a lucrărilor, conform prevederilor legale, cerinţelor postului, ordinelor şi dispoziţiilor conducerii spitalului;

Costuri: asigură planificarea, organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice, cu respectarea şi ȋncadrarea strictă ȋn limitele resurselor materiale şi financiare aprobate ȋn acest scop; 

Timp: ȋncadrarea ȋn termenele ordonate de conducere, ȋn termenele stabilite de actele normative specifice

Utilizarea resurselor: gestionarea eficientă şi raţională a resurselor din dotare ȋn scopul ȋndeplinirii atribuţiilor;

Mod de realizare: sarcinile se realizează individual, ȋn colectiv sau ȋn colaborare cu alte secţii ale spitalului;

 

5.CRITERII DE EVALUARE ALE POSTULUI

Evaluarea activităţii:

 • obiectivele de performanţă individuală:
 • modul de ȋndeplinire cantitativă şi calitativă a sarcinilor din prezenta Fişă a Postului;
 • modul de răspuns la alte solicitări decât cele curente.
 • criterii de evaluare a realizării acestora (se notează‘’Nesatisfăcător”;’’Slab’’;’’Satisface cerinţele’’;

’’Foarte bine’’ şi ’’Excelent’’ )

Notă: orice evaluare sub 3 va trebui explicată

-rezultatele obţinute:

-cantitatea şi calitatea lucrărilor şi sarcinilor realizate

- nivelul de ȋndeplinire a sarcinilor şi lucrărilor ȋn termenele stabilite;

-eficienţa lucrărilor şi sarcinilor realizate, ȋn contextul atingerii obiectivelor propuse;

- adaptarea la complexitatea muncii:

-analiza şi sinteza riscurilor, influenţelor, efectelor şi consecinţelor evaluate;

            - evaluarea lucrărilor şi sarcinilor de rutină (repetitive)

- asumarea responsabilităţii:

- intensitatea implicării şi rapiditatea intervenţiei ȋn realizarea atribuţiilor;

            - evaluarea nivelului riscului decizional;

 - capacitatea relaţională şi disciplina muncii:

- capacitatea de evitare a stărilor conflictuale și respectarea relațiilor ierarhice;

            - adaptabilitatea la situații neprevazute;

 • Personana care realizează evaluarea performanțelor profesionale individuale:seful ierarhic sau persoana desemnata de angajator in acest sens
 • Modalitatea de evaluare: prin observare directă de către evaluator, ȋn baza rezultatelor obţinute ca urmare a desfăşurării activităţii, prin chestionar sau prin intermediul altor instrumente de evaluare elaborate de angajator
 • Periodicitatea de evaluare a performanţelor- Anual

 

Fişă de evaluare a performanţelor: Dietetician

 

 

Bugetul de timp efectiv

Bugetul de timp planificat

1

2

3

4

5

N/A

 Au fost respectate PO şi PL

 

 

 

 

 

 

Au fost respectate normele , instrucţiunile , codul etic , procedurile de lucru

 

 

 

 

 

 

A existat o bună comunicare cu superiorii

 

 

 

 

 

 

Bugetul de timp a fost respectat

 

 

 

 

 

 

Demonstrarea unui ȋnalt nivel de productivitate profesională

 

 

 

 

 

 

Îndeplinirea sarcinilor şi atribuţiilor de servici

 

 

 

 

 

 

Modul cum răspunde solicitărilor legate de sarcinile trasate de superior

 

 

 

 

 

 

 

Tabelul  va fi completat ținând cont de următorul mod de punctare:

1.‘’Nesatisfăcător’’

2.”Slab’’

3.’’Satisface cerințele’’

4.’’Foarte bine’’

5.’’Excelent’’

Notă: orice evaluare sub 3 va trebui explicată

 

6. OBIECTIVE SPECIFICE/ACTIVITĂȚI:

Obiectivul general: Ridicarea standardelor serviciilor oferite și îmbunătățirea performanței spitalului prin oferirea serviciilor medicale de calitate, cu promptitudine, în climat de siguranță, încredere, flexibilitate.

Obiective specifice:

 

Obiectiv

Monitorizare

Indicator de

evaluare

Valoare ţintă

Perioada de evaluare

Responsabil

Termen

Respectarea normele igienico-sanitare in vigoare

analiza ratei  imbolnăvirii pacientilor  datorita alimentelor contaminate in raportarea periodica CPIAAM comparativ cu anul precedent

scaderea ratei  imbolnăvirii pacientilor  datorita alimentelor contaminate declararea  cu 10% fata de anul anterior 100%

90%

Anual

Manager

Medici sefi sectii

CPIAAM

Permanent

Organizarea si coordonarea activitatii blocului alimentar  in concordanţa cu resursele financiare aprobate in BVC; Mentinerea unui nivel de instruire ridicat al personalului prin perfectionare continua specifica

P.v. de control audit intern/ p.v. instruire pt mentinerea unui nivel ridicat de instruire a personalului

Elaborarea si implementarea

procedurii privind competenta, instruirea si constientizarea

100%

Anual

Comisia de dezvoltare si implementare control intern managerial

Permanent

 

Text Box: Indicatori de monitorizare a rezultatelor	Analiza rezultatelor implementării	DA	NU	Riscuri estimate	Măsuri	Risc rezidual	Concluzii
Indicatori de structură	Asigurarea
organizării și
funcționării
activității specifice
blocului alimentar	x		Deficiente resurse materiale 	Alocarea resurselor materiale		Respectarea legislatiei in vigoare
Indicatori de proces	Completarea documentelor de evidenta specifice blocului alimentar	x		Neindeplinirea la termen	Identificarea cauzelor		Registru evidenta documente
	Monitorizarea zilnica a modului de prelucrare si preparare alimente/ Monitorizarea respectarii regimurilor alimentare	x		Meniu neconform	Instruire periodica a personalului		Meniuri conforme calitativ
	Respectarea tuturor PO si PL specifice blocului alimentar	x		Nerespectarea PO si PL
	Identificarea cauzelor 		Toate PO si PL sunt respectate
Indicatori de rezultat	Respectarea legislatiei in vigoare	x		Nerespectarea	Identificarea cauzelor si intruire		Legislatia este respectata
	
 
7.INDICATORI DE MONITORIZARE:

 

8.ATRIBUȚII ȘI RESPONSABILITĂȚI :

I. Atributii:

 1. Conduce si coordoneaza activitatea echipei din Blocul alimentar si bucatarie, privind pregatirea alimentelor si respectarea prescriptiilor medicale ;
 2. Controleaza respectarea normelor igienico-sanitare in bucatarie si in Blocul alimentar, curatenia si dezinfectia curenta a veselei ;
 3. Verifica calitatea si valabilitatea alimentelor cu care se aprovizioneaza unitatea, modul de pastrare in magazie si calitatea si valabilitatea alimentelor la eliberarea din magazie ;
 4. Realizeaza periodic planuri de diete si meniuri ;
 5. Intocmeste si transmite zilnic meniul pentru fiecare sectie (meniu care este afisat la nivelul fiecarei sectii) ;
 6. Supravegheaza si participa la prepararea regimurilor speciale ;
 7. Controleaza modul de respectare a normelor de igiena privind transportul si circuitele pentru alimente, conform reglementarilor in vigoare ;
 8. Controleaza distribuirea alimentatiei pe sectii si la bolnavi ;
 9. Calculeaza regimurile alimentare si verifica respectarea principiilor alimentare ;
 10. Intocmeste zilnic lista cu alimentele si cantitatile necesare ;
 11. Verifica, prin sondaj, corectitudinea distribuirii mesei la bolnavi ;
 12. Recolteaza si pastreaza probele alimentare ;
 13. Controleaza starea de functionare a instalatiilor frigorifice pentru conservarea alimentelor ;
 14. Informeaza conducerea unitatii despre deficientele constatate privind prepararea, distribuirea si conservarea alimentelor ;
 15. Organizeaza activitati de educatie pentru sanatate privind o alimentatie sanatoasa ;
 16. Participa la formarea asistentilor medicali de dietetica/nutritie ;
 17. Intocmeste graficul de lucru si foaia de prezenta pentru personalul din blocul alimentar ;
 18. Respecta secretul profesional si codul de etica al profesiei de dietetician ;
 19. Se  preocupa  de  actualizarea  cunostintelor  profesionale, prin  studiu individual sau alte forme  de  educatie  medicala  continua  si  conform  cerintelor  postului;
 20. Are obligatia de anunta in cel mai scurt timp medicul CPIAAM in legatura cu orice caz de imbolnavire sau de aparitie a unei boli transmisibile in familie cu situatiile de incapacitate temporara de munca ;
 21. Supravegheaza dezinfectia ciclica;
 22. Participa la instructajele inpuse de CSPAN, PSI si protectia muncii ;
 23. Utilizeaza integral timpul de lucru, respectand programul de lucru ;
 24. Respecta si urmareste respectarea de catre tot personalul din Blocul alimentar a prevederilor Ordinului nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale în unităţile sanitare, prevederilor Ordinului nr 1226/2012 privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale, prevederilor Legii nr.132/2010 privind colectarea selectiva a deseurilor, prevederilor Ordinului MSF nr.961/2016 privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare, prevederilor Ordinului MS 914/2006 completat de Ordinul MS. 1096/2016 privind conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca un spital in vederea autorizarii precum si prevederile Legii nr.256/2015 privind exercitarea profesiei de dietetician  ;

Orice dauna adusa pacientilor prin nerespecarea prevederilor Ord. 1101/2016 sau a normativelor profesionale privind asigurarea calitatii asistentei medicale acordate pacientilor sau, dupa caz, institutionala, in conditiile prevazute de legislatia in vigoare.

 1. Anunta imediat seful ierarhic asupra deficientelor de igiena (alimentare cu apa, instalatii sanitare incalzire, etc.)

II. Atributii generale:

 1. Are obligatia de a semna zilnic in condica de prezenta cu mentionarea orei de venire si de plecare din serviciu;
 2. Respecta graficul de lucru pe tura stabilita;
 3. Nu va parasi locul de munca fara aprobarea medicului coordonator;
 4. Schimbarea turei de lucru se va solicita prin cerere scrisa aprobata de medicul coordonator si cu avizul managerului unitatii;
 5. Are obligatia de a respecta programarea concediului de odihna planificat la inceputul anului;
 6. Este interzis fumatul, venirea la serviciu in stare de ebrietate si consumul de bauturi alcoolice in timpul programului de lucru;
 7. Respecta prevederile ROI si ale ROF ;
 8. Urmareste si asigura folosirea, pastrarea si intretinerea corecta a bunurilor din dotarea Blocului alimentar;
 9. Are obligatia sa prezinte la serviciul RUNOS certificat de membru eliberat de CDR, in termen de valabilitate, precum si asigurarea malpraxis anuala.

III. Atributii  privind securitatea si sanatatea in munca, PSI, colectare deseuri:         

1.Îşi însuşeşte si respecta normele de securitate si sănătate in munca prevăzute in Legea nr. 319/2006 si normele de aplicare ale acesteia;

Art.22-prevede ca fiecare lucrator  trebuie sa isi desfasoare activitatea in conformitate cu pregatirea si instruirea sa, precum si cu instructiunile primite din partea angajatorului, astfel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca;

Art.23-prevede obligatiile lucratorilor:

- sa utilizeze corect aparatura, substntele periculoase,echipamentele de transport;

- sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat;

-sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii si sa utilizeze corect aceste dispozitive;

-sa comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de munca despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru sanatatea lucratorilor, precum si orice deficienta a sistemelor de protectie;

-sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoana;

-sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, atat timp cat este necesar, pentru a face posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari, pentru protectia sanatatii si securitatii lucratorilor;

-sa coopereze atat timp cat este necesar, cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, pentru a permite engajatorulu sa se asigura ca mediul de munca si conditiile de lucru sunt sigure si fara riscuri pentru securitate si sanatate, in domeniul sau de activitate;

-sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in munca si masurile de aplicare ale acestora;

-sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii santari 

2. Îşi însuşeşte si respecta prevederile Legii nr. 481/2004 privind situaţii de urgenta;

3. Îşi însuşeşte si respecta prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;

4. Îşi însuşeşte si respecta prevederile Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectiva a deşeurilor in instituţiile publice.

IV. Atributii  privind Sistemul de Management al Calitatii (SMC):

 1. Îşi însuşeşte si respecta cerintele procedurilor SMC ;
 2. Îşi însuşeşte si respecta cerintele Manualului Calitatii ;
 3. Elaboreaza/participa la elaborarea de proceduri de lucru atunci cand este cazul ;

Aceste atributii nu sunt limitative, salariatul avand obligatia de a respecta si duce la indeplinire orice alte sarcini, decizii si dispozitii primite din partea conducerii unitatii, a Directiei de Sanatate Publica sau a Ministerului Sanatatii in baza reglementarilor legale in vigoare.

 

9.SANCȚIUNI PENTRU NERESPECTAREA FIȘEI POSTULUI SAU ANEXELOR ACESTORA :

Titularul postului răspunde după caz, civil, disciplinar, material sau penal, în cazul nerespectării atribuțiilor, sarcinilor sau lucrărilor ce-i revin, precum și a legislației în vigoare.

     1.nu respecta programul de activitate stabilit de conducerea societatii;

2.nu respecta conduita, etica si deontologia profesiei de dietetician;

3.nu respecta disciplina muncii si nu utilizeaza corespunzator instalatiile si echipamentele de lucru si cele de protectie ;

4.nu duce la indeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare atributiilor de serviciu si orice sarcini specifice ;

5.comite orice alte abateri sanctionabile prin regulamentul intern, codul muncii sau alte acte normative aflate in vigoare.

 

10.SALARIZAREA:

• Salarizarea este în conformitate cu legislaţia  în vigoare;

• Salariul de bază este remuneraţia primită în raport cu munca depusă, cu cantitatea și calitatea acesteia, cu importanța socială a muncii;

 

Fișa postului este valabilă pe întreaga perioadă de desfășurare a contractului de muncă, putând fi reînnoită în cazul apariției unor noi reglementări legale  sau ori de câte ori este necesar.

 

 

Șeful locului de muncă :

Funcția : Director de ingrijiri

Numele și prenumele :

Semnătură : …………………………………                    

 

                                                                                         Luat la cunoștință și primit un exemplar salariat

                                                                                    Numele și prenumele:                                                                                                                                          Semnătura: .............................................

                                                                                    Data: .................................       

           

 

(0 votes)789 views

Pachetul de servicii

TELEMEDICINA

 

 

Ortopedie-traumatologie, Oto - Rino - Laringologie Chirurgie, Neurologie Recuperare neuromotorie Recuperare cardio-pulmonara Neurologie