Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană vă invităm sa vizitați www.fonduri-ue.ro

Conditii de internare

Acte necesare:

Internarea in spital se face pe baza urmatoarelor acte:

 • buletin sau carte de identitate;
 • certificat de nastere in cazul copiilor minori care se interneaza in Clinica ORL;
 • bilet de trimitere - model unic de bilet de trimitere pentru servicii medicale clinice / bilet de internare semnat de medicul din ambulator sau medicul de familie si vizat de medicul de garda al clinicii in care urmeaza sa se interneze;
 • cardul de sanatate;
 • document ce dovedeste calitatea de asigurat (adeverinta salariat, cupon de pensie personal, adeverinta de somaj, adeverinta de elev, adeverinta de asigurat emisa de CAS in care isi are domiciliul pacientul), sau dovada de asigurat din aplicatia SIUI, daca este cazul.
 • in cazul in care asiguratul este salariat va prezenta adeverinta de salariat cu numarul de zile de concediu medical efectuat in ultimele 12 luni.

Externarea pacientului se face de catre medicul curant si se va comunica pacientului cu cel putin 24 de ore inainte. Medicul curant va completa Biletul de externare si scrisoarea medicala in care va consemna diagnosticul la externare, starea pacientului, tratamentul medical, indicatii privind regimul alimentar, data controlului medical si numarul de zile de concediu medical(dupa caz).In cazul externarii pacientului la cerere, i se va explica riscurile la care se poate expune. Medicul curant consemneaza in Foaia de observatie solicitarea de externare a pacientului, iar acesta este pus sa semneze ca a solicitat externarea.La externare se foloseste cardul de sanatate al pacientului.

Documentele care se elibereaza pacientului la externare:

 • Bilet de externare;
 • Scrisoare medicala;
 • Certificat de concediu medical(dupa caz);
 • Adeverinta medicala(dupa caz);
 • Reteta medicala;
 • Decont de cheltuieli.

 

Noutati

Anunt concurs post temporar vacant muncitor IV(bucatar)-Bl.alimentar

 

 

Nr.12339 din 05.07.2018

Aprobat,                                                                                   Manager,

                                                    Ec.Cumpat Carmen Marinela

 

 

 

ANUNT

 

Spitalul Clinic de Recuperare Iasi, cu sediul in Iasi, str.Pantelimon Halipa nr.14, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatorului post temporar vacant :

Bloc alimentar :

-1 post de muncitor IV(bucatar)- pe perioada determinata ;

            Concursul se va desfasura in conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 modificata si completata de H.G. 1027/2014 pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice.

Concursul consta in urmatoarele etape succesive :

                        -selectia dosarelor de inscriere ;

                        -proba scrisa;

                        -interviul.

            Conditii de desfasurare a concursului :

 1. Ultima zi pentru depunerea dosarelor de inscriere este 12 iulie 2018, ora 15 :00-Serviciul RUNOS ;
 2. Data si ora organizarii probei scrise : 20 iulie 2018, ora 9:00- Pavilionul Administrativ ;
 3. Data si ora interviului : 24 iulie 2018, ora 9 :00- Pavilionul Administrativ  ;

Concursul se va desfasura la sediul unitatii, astfel :

-depunerea dosarelor de concurs : 12 iulie 2018, ora 15 :00 ;

- rezultate selectie dosarelor candidatilor : 16 iulie 2018 ;

-rezultate contestatii la selectia dosarelor : 17 iulie 2018;

-proba scrisa : 20 iulie 2018, ora 9 ;00, Pavilionul Administrativ ;

-afisarea rezultatelor probei scrise : 20 iulie 2018, ora 14 :00 ;

-rezultate contestatii la rezultatele probei scrise : 23 iulie 2018, ora 14 :00 ;

-proba interviu : 24 iulie 2018, ora 9 :00 , Pavilionul Administrativ ;

-afisarea rezultatelor la proba interviu : 24 iulie 2018 , ora 14.00 ;

-rezultate contestatii la proba interviu : 25 iulie 2018 , ora 14.00 ;

-afisarea rezultatelor finale :  25 iulie 2018, ora 14.00.

Conditii generale, conform art. 3 din H.G. NR. 286/2011 :

Poate participa la concurs persoana care indeplineste urmatoarele conditii :

 1. Are cetatenie romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania ;
 2. Cunoaste limba romana, scris si vorbit ;
 3. Are varsta minima reglementata de prevederile legale ;
 4. Are capacitate deplina de exercitiu ;
 5. Are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestat pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate ;
 6. Indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs ;
 7. Nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de falsori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice de participare la concurs pentru postul de ingrijitoare:

            - studii: acte de studii (calificare) care confera dreptul exercitarii meseriei;

            - nu se solicita vechime in meserie.

Cei interesati vor depune la Serviciul RUNOS al unitatii, dosar de concurs care sa cuprinda urmatoarele acte :

 • cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copia xerox certificate nastere si casatorie, daca este cazul;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor (calificare) şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitat ;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 • adeverinta medicala eliberata de medicul de familie sau de medicul de medicina muncii din spital care sa ateste faptul ca este apt pentru exercitarea profesiei (Dr. Munteanu Georgeta –nr. telefon 0788437959, 0740256003) ;
 • curriculum vitae;
 • dosar de carton cu sina.

In cazul in care s-a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, candidatul are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.

Copiile de pe actele prevazute in dosarul de concurs se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs, sau in copii legalizate.

Anuntul de concurs, bibliografia si tematica sunt afisate la avizier si pe site-ul unitatii www.scr.ro.

Relatii suplimentare se obtin de la persoana care asigura secretariatul comisie de concurs, serviciul resurse umane tel. 0232.266044/int. 105.

 

 

Sef Seviciu RUNOS,

            Ec. Axinte Dana

 

                                                                                             AVIZ MANAGER,

                                                                 Ec. Carmen Cumpat

                                                                                                    

Concurs de ocupare post BUCATAR BLOC ALIMENTAR  Spitalul Clinic Recuperare Iasi

 

Bibliografie:

1. Legea 319/2006-Legea securitatii si sanatatii in munca

2. Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 976/1998-Norme de igiena privind productia, prelucrarea, depozitarea, pastrarea, transportul si desfacerea alimentelor

3.  Legea nr. 307/2006-Legea privind apararea impotriva incendiilor

4. Bazele practice ale nutritiei  omului bolnav-Iulian Mincu, Viorel T. Mogos, Ed.1995

5. Ordinul Ministerului Sanatatii nr.1101/2016  privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitare

6. Ordinul Ministerului Sanatatii nr.961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare publice si private, tehnicii de lucru si interpretare pentru testele de evaluare a eficientei procedurii de curatenie si dezinfectie, procedurilor recomandate pentru dezinfectia mainilor, in functie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice in functie de suportul care urmeaza sa fie tratat si a metodelor de evaluare a derularii si eficientei procesului de sterilizare

7. Ordinul Ministerului Sanatatii nr.1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din activitati medicale

8. Ordinul Ministerului Sanatatii nr.914/2006, pentru aprobarea Normelor privind conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca un spital in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare

 

 

 Tematica:

 1. Legea 319/ 2006,  cap. IV – Obligatiile lucratorilor
 2. Ordinul M.S. 976/1998, cap. III- Norme privind prepararea alimentelor (alimentatia publica si colectiva)
 3. Ordinul M.S. 976/1998, cap. IV- Norme privind  depozitarea  si transportul alimentelor
 4. Legea 307/2006, art. 22-Obligatiile salariatilor privind apararea impotriva incendiilor
 5. Bazele practice ale nutritiei omului bolnav,  cap. 18- Gastrotehnie
 6. Ordinul M.S. 1101/ 2016-Anexa 4  Precautiunile standard
 7. Ordinul M.S. 961/ 2016-Anexa 1 Norme tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare publice si private  Cap. II :Curatarea, Cap. III Dezinfectia
 8. Ordinul M.S.914/2006 – Anexa III Organizarea blocului alimentar-art.144-156
 9. Ordinul M. S. nr.1226/2012 –Anexa 1 -Cap. V Colectarea deseurilor medicale la locul de producer, Cap. VI Ambalarea deseurilor medicale (art.13-16), Cap. VII Stocarea temporara a deseurilor rezultate din activitatile medicale,  Cap. VIII Transportul deseurilor rezultate din activitatile medicale

 

     Jurist                                                                                                       Medic epidemiolog

    Nica Gabriela                                                                                           Dr. Popa Florentina

 

                                                                                                                               APROBAT,

Manager

                                                                                                          Ec. Carmen Cumpat

                                                                                     

 

 

 

 

LISTA DE CONTROL A PAGINILOR REVIZUITE

Nr.

ed./rev.

Pag.

rev.

Obiectul reviziei

0/

   

 

 

 

FISA POSTULUI

OCUPATIA: MUNCITOR IV( BUCATAR)

COD COR: 512001

 

 

 

 

 

TITULAR POST:

 

FUNCTIA/POSTUL/SPECIALITATEA: muncitor IV /bucatar

 

LOC MUNCA: Bloc alimentar

 

GRADUL PROFESIONAL : muncitor IV

 

NIVELUL POSTULUI: de executie

 

 

 

 

 

 

Data

Elaborat

Verificat

Aprobat

 

Funcţia/Nume

Semnătura

Funcţia/Nume

Semnătura

Funcţia/Nume

Semnătura

Ref.de specialitate gr.I

Pricop Mihaela

 

Sef Serv.RUNOS

Ec. Axinte Dana

 

Manager

Ec. Cumpăt Carmen

 

Exemplar nr:

1.CERINTELE POSTULUI:

 1. Pregătirea profesionala: studii medii de specialitate in alimentatia publica ;
 2. Experienta profesionala:minim 6 luni experienta in domeniu;
 3. Conştiinciozitate fata de sarcinile pe care le are de îndeplinit;
 4. Cunostinte la nivel profesionist in domeniul gastronomic, abilitati de comunicare, spirit de ordine si disciplina, creativitate, flexibilitate, deschidere, cunoasterea standardelor si legislatiei aplicabile in alimentatia publica, minutiozitate, precizie, acuratete, atentie la detaliu;
 5. Responsabilitatea implicata de post :de a asigura pregatirea produselor alimentare la standarde inalte, in conformitate cu politicile spitalului.;

2.RELATII

 1. IERARHICE:
 • este subordonat medicului epidemiolog ;

b) FUNCTIONALE:

 • colaborează cu asistentii dieteticieni, cu infirmierele spitalului;
 • are in subordine muncitorii necalificati din cadrul Blocului alimentar.

3.PROGRAM DE LUCRU :

- activitate curenta conform programului de lucru stabilit in conformitate cu prevederile legale in vigoare: 8 ore/zi.

4.ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI :

I.Atributii si responsabilitati :

 1. Desfasoara activitatile zilnice in bucataria spitalului, asigurandu-se ca standardele de pregatire si prezentare a produselor alimentare sunt pastrate si se respecta bugetul alocat ;
 2. Calculeaza norma specifica de timp pentru fiecare pozitie din meniu ;
 3. Stabileste cu exactitate necesarul de materii prime si auxiliare pentru o anumita perioada de timp ;
 4. Verifica si se asigura ca atat produsele preparate cat si produsele nepreparate sunt bine pastrate, in conformitate cu normele sanitar-veterinare in vigoare ;
 5. Verifica si se asigura ca toate echipamentele, vasele si tacamurile sunt corect folosite ;
 6. Se asigura ca circuitul deseurilor si a reziduurilor este respectat in totalitate in conformitate cu reglementarile interne ;
 7. Executa orice alte dispozitii date de superiorul ierarhic in realizarea strategiilor pe termen scurt ale unitatii in limitele respectarii temeiului legal ;
 8. Furnizeaza corect si prompt informatii din domeniul sau de activitate colegilor si superiorilor ierarhici ;
 9. Are o atitudine politicoasa fata de colegi cat si fata de alte persoane cu care vine incontact in cadrul spitalului ;
 10. Raspunde de indeplinirea unui climat favorabil indeplinirii sarcinilor de lucru ;
 11. Il informeaza pe superiorul ierarhic ori de cate ori apar probleme ce depasesc competenta personala de rezolvare ;
 12. Respecta procedurile interne legate de utilizarea si pastrarea in buna functionare a echipamentului din dotarea bucatariei si raspunde de respectarea acestora de intreg personalul din subordine ;
 13. Poarta obligatoriu echipament de lucru si raspunde de purtarea lui de catre intreg personalul din subordine ;
 14. Raspunde de informarea imediata a persoanelor responsabile privind orice defectiune in functionare a echipamentului cu care isi desfasoara activitatea ;
 15. Raspunde de activitatea desfasurata in bucataria spitalului oferind produse si servicii la cele mai inalte standarde ;
 16. Raspunde de mentinerea gradului de profesionalism in realizarea activitatilor din bucatarie ;
 17. Raspunde de implementarea si mentinerea unor standarde inalte de igiena, precum si de respectarea normelor de consum agreate pentru materialele de curatenie si intretinere ;
 18. Raspunde de circuitul alimentelor in bucatarie (fara a se intersecta murdar/curat, produs neprelucrat/produs prelucrat termic) ;
 19. Raspunde de predarea produsului finit catre sectiile spitalului ;
 20. Respecta codul de procedura elaborat si implementat conform HACCP ;
 21. Nu permite accesul persoanelor straine in spatiile de pregatire a alimentelor ;
 22. Participa la instructajele inpuse de CPCIN, PSI si protectia muncii ;
 23. Utilizeaza integral timpul de lucru, respectand programul de lucru ;
 24. Anunta imediat seful ierarhic asupra deficientelor de igiena (alimentare cu apa, instalatii sanitare incalzire, etc.).

II. Atributii generale:

 1. Are obligatia de a semna zilnic in condica de prezenta cu mentionarea orei de venire si de plecare din serviciu;
 2. Respecta graficul de lucru;
 3. Nu va parasi locul de munca fara aprobarea superiorulu ierarhic;
 4. Are obligatia de a respecta programarea concediului de odihna planificat la inceputul anului;
 5. Este interzis fumatul, venirea la serviciu in stare de ebrietate si consumul de bauturi alcoolice in timpul programului de lucru;
 6. Respecta prevederile ROI si ale ROF ;
 7. Urmareste si asigura folosirea, pastrarea si intretinerea corecta a bunurilor din dotare.

III. Atributii  privind securitatea si sanatatea in munca, PSI, colectare deseuri:         

1.Îşi însuşeşte si respecta normele de securitate si sănătate in munca prevăzute in Legea nr. 319/2006 si normele de aplicare ale acesteia;

Art.22-prevede ca fiecare lucrator  trebuie sa isi desfasoare activitatea in conformitate cu pregatirea si instruirea sa, precum si cu instructiunile primite din partea angajatorului, astfel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca;

Art.23-prevede obligatiile lucratorilor:

- sa utilizeze corect aparatura, substntele periculoase,echipamentele de transport;

- sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat;

-sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii si sa utilizeze corect aceste dispozitive;

-sa comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de munca despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru sanatatea lucratorilor, precum si orice deficienta a sistemelor de protectie;

-sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoana;

-sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, atat timp cat este necesar, pentru a face posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari, pentru protectia sanatatii si securitatii lucratorilor;

-sa coopereze atat timp cat este necesar, cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, pentru a permite angajatorulu sa se asigura ca mediul de munca si conditiile de lucru sunt sigure si fara riscuri pentru securitate si sanatate, in domeniul sau de activitate;

-sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in munca si masurile de aplicare ale acestora;

-sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii santari 

2. Îşi însuşeşte si respecta prevederile Legii nr. 481/2004 privind situaţii de urgenta;

3. Îşi însuşeşte si respecta prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;

4. Îşi însuşeşte si respecta prevederile Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectiva a deşeurilor in instituţiile publice.

IV. Atributii  privind Sistemul de Management al Calitatii (SMC):

 1. Îşi însuşeşte si respecta cerintele procedurilor SMC ;
 2. Îşi însuşeşte si respecta cerintele Manualului Calitatii ;
 3. Elaboreaza/participa la elaborarea de proceduri de lucru atunci cand este cazul ;

Aceste atributii nu sunt limitative, salariatul avand obligatia de a respecta si duce la indeplinire orice alte sarcini, decizii si dispozitii primite din partea conducerii unitatii, a Directiei de Sanatate Publica sau a Ministerului Sanatatii in baza reglementarilor legale in vigoare.

Raspunde disciplinar, material si penal atunci cand:

     1. nu respecta programul de activitate stabilit de conducerea societatii;

2.nu respecta conduita, etica si deontologia profesiei;

3.nu respecta disciplina muncii si nu utilizeaza corespunzator instalatiile si echipamentele de lucru si cele de protectie ;

4.nu duce la indeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare atributiilor de serviciu si orice sarcini specifice ;

5. comite orice alte abateri sanctionabile prin regulamentul intern, codul muncii sau alte acte normative aflate in vigoare.

5.Salarizare:

 • Salarizarea este în conformitate cu legislaţia  in vigoare;
 • Salariul de bază este remuneraţia primită in raport cu munca depusa, cu cantitatea si calitatea acesteia, cu importanta sociala a muncii;

Fisa postului este valabila pe intreaga perioada de desfasurare a contractului de munca, putand fi reinnoita in cazul aparitiei unor noi reglementari legale  sau ori de cate ori este necesar.

 

 

Seful locului de munca,

Functia : Sef serviciu administrativ

Numele si prenumele :

Semnatura : …………………………………       

                                                                      

                                                                 Luat la cunostinta si primit un exemplar salariat

                                                                  Numele si prenumele:                                                                                                                                    Semnatura: .............................................

                                                                        Data: .................................

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

(0 votes)110 views

Pachetul de servicii

TELEMEDICINA

 

 

Ortopedie-traumatologie, Oto - Rino - Laringologie Chirurgie, Neurologie Recuperare neuromotorie Recuperare cardio-pulmonara Neurologie