Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană vă invităm sa vizitați www.fonduri-ue.ro

Conditii de internare

Acte necesare:

Internarea in spital se face pe baza urmatoarelor acte:

 • buletin sau carte de identitate;
 • certificat de nastere in cazul copiilor minori care se interneaza in Clinica ORL;
 • bilet de trimitere - model unic de bilet de trimitere pentru servicii medicale clinice / bilet de internare semnat de medicul din ambulator sau medicul de familie si vizat de medicul de garda al clinicii in care urmeaza sa se interneze;
 • cardul de sanatate;
 • document ce dovedeste calitatea de asigurat (adeverinta salariat, cupon de pensie personal, adeverinta de somaj, adeverinta de elev, adeverinta de asigurat emisa de CAS in care isi are domiciliul pacientul), sau dovada de asigurat din aplicatia SIUI, daca este cazul.
 • in cazul in care asiguratul este salariat va prezenta adeverinta de salariat cu numarul de zile de concediu medical efectuat in ultimele 12 luni.

Externarea pacientului se face de catre medicul curant si se va comunica pacientului cu cel putin 24 de ore inainte. Medicul curant va completa Biletul de externare si scrisoarea medicala in care va consemna diagnosticul la externare, starea pacientului, tratamentul medical, indicatii privind regimul alimentar, data controlului medical si numarul de zile de concediu medical(dupa caz).In cazul externarii pacientului la cerere, i se va explica riscurile la care se poate expune. Medicul curant consemneaza in Foaia de observatie solicitarea de externare a pacientului, iar acesta este pus sa semneze ca a solicitat externarea.La externare se foloseste cardul de sanatate al pacientului.

Documentele care se elibereaza pacientului la externare:

 • Bilet de externare;
 • Scrisoare medicala;
 • Certificat de concediu medical(dupa caz);
 • Adeverinta medicala(dupa caz);
 • Reteta medicala;
 • Decont de cheltuieli.

 

Noutati

Anunt concurs post temporar vacant economist spec.IA- Serv. Financiar- contabilitate

 

Nr. 24763 din 10.11.2020

Aprobat,                                                                                Manager,

                                                    Ec. Cumpat Carmen Marinela

 

ANUNT

 

Spitalul Clinic de Recuperare Iasi, cu sediul in Iasi, str.Pantelimon Halipa nr.14, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatorului post temporar vacant :

Serviciul Financiar- Contabilitate :

-1 post de economist specialist IA- pe perioada determinata .

            Concursul se va desfasura in conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 modificata si completata de H.G. 1027/2014 pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice.

Concursul consta in urmatoarele etape succesive :

                        -selectia dosarelor de inscriere ;

                        -proba scrisa;

                        -interviul.

            Conditii de desfasurare a concursului :

 1. Dosarele de inscriere se depun la Serviciul RUNOS pana la data de  17 noiembrie 2020 inclusiv, intre orele 9:00-12:00;
 2. Data si ora organizarii probei scrise: 25 noiembrie 2020, ora 9:00- la sediul institutiei ;
 3. Data si ora interviului: 27 noiembrie 2020, ora 9 :00- la sediul institutiei .

Concursul se va desfasura la sediul unitatii, astfel :

-depunerea dosarelor de concurs : 17 noiembrie 2020, ora 12 :00 ;

- rezultate selectia dosarelor candidatilor : 19 noiembrie 2020;

-rezultate contestatii la selectia dosarelor : 24 noiembrie 2020;

-proba scrisa : 25 noiembrie 2020, ora 9 ;00, la sediul institutiei ;

-afisarea rezultatelor probei scrise : 25 noiembrie 2020, ora 14 :00 ;

-rezultate contestatii la rezultatele probei scrise : 26 noiembrie 2020, ora 15 :00 ;

-proba interviu : 27 noiembrie 2020, ora 9 :00 , la sediul institutiei ;

-afisarea rezultatelor la proba interviu : 27 noiembrie 2020, ora 14.00 ;

-rezultate contestatii la proba interviu : 2 decembrie 2020, ora 14.00 ;

-afisarea rezultatelor finale :   3 decembrie 2020, ora 14.00.

Conditii generale, conform art. 3 din H.G. NR. 286/2011 :

Poate participa la concurs persoana care indeplineste urmatoarele conditii :

 1. Are cetatenie romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania ;
 2. Cunoaste limba romana, scris si vorbit ;
 3. Are varsta minima reglementata de prevederile legale ;
 4. Are capacitate deplina de exercitiu ;
 5. Are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestat pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate ;
 6. Indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs ;
 7. Nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de falsori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice de participare la concurs pentru postul de economist spec.IA:

            - studii: diploma de licenta in stiinte economice;

            - minim 6 ani si 6 luni vechime in specialitate.

Cei interesati vor depune la Serviciul RUNOS al unitatii, dosar de concurs care sa cuprinda urmatoarele acte :

 • cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copia xerox certificate nastere si casatorie, daca este cazul;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice postului solicitat (diploma de licenta) ;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţa care atestă vechimea în specialitate, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 • adeverinta medicala eliberata de medicul de familie sau de medicul de medicina muncii din spital care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare (Dr. Munteanu Georgeta –nr. telefon 0788437959, 0740256003) ;
 • curriculum vitae;
 • dosar de carton cu sina.

 

In cazul in care s-a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, candidatul are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.

Copiile de pe actele prevazute in dosarul de concurs se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs, sau in copii legalizate.

 

Anuntul de concurs, bibliografia si tematica sunt afisate la avizier si pe site-ul unitatii www.scr.ro.

Relatii suplimentare se obtin de la persoana care asigura secretariatul comisie de concurs, serviciul resurse umane tel. 0232.266044/int. 105.

 

Sef Seviciu RUNOS,

            Ec. Axinte Dana

 

 

AVIZAT MANAGER,

EC. CUMPAT CARMEN

 

 BIBLIOGRAFIA DE CONCURS

pentru ocuparea postului pe perioada deterimata

de economist specialist IA la Serviciul financiar – contabil

 

 1. Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii cu modificarile si completarile ulterioare - Titlul VII – Spitalele;
 2. Legea finantelor publice nr.500/2002 cu modificarile si completarile ulterioare;
 3. Legea contabilitatii nr.82/1991 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 4. Ordinul MFP nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale;
 5. Ordinul nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia
 6. Ordinul nr. 414/2006 pentru aprobarea reglementărilor contabile specifice domeniului sanitar
 7. Decretul nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operatiilor de casa ale unitatilor socialiste*)
 8. Ordinul MFP nr.2861/09.10.2009 care aproba Normele metodologice privind organizarea si efectuarea „inventarierii patrimoniului”;
 9. Ordinul MF nr. 2021/17.12.2013 – norme metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice. Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiuni de aplicare;
 10. Hotararea nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fara plata si de valorificare a bunurilor apartinand institutiilor publice;
 11. Legea 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale;
 12. Ordonanta nr. 81/28.09.2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate in patrimoniul institutilor publice;
 13. Ordinul  MF 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv si a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfasoara activitatea de control financiar preventiv.

 

Director financiar – contabil

Ec. Hutu Daniela

 

Vizat juridic,

Nica Gabriela

 

                                                                                                                                                 APROBAT,

  Manager

                                                                                                                                    Ec. Carmen Cumpat

                                                                                                           

 

 

 

 

LISTA DE CONTROL A PAGINILOR REVIZUITE

Nr.

ed./rev.

Pag.

rev.

Obiectul reviziei

I/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FISA POSTULUI

OCUPATIA: ECONOMIST

COD COR: 263102

 

 

 

 

 

TITULAR POST:

 

FUNCTIA/POSTUL/SPECIALITATEA: economist I A

 

LOC MUNCA: Serviciul financiar- contabilitate

 

GRADUL PROFESIONAL : economist I A

 

NIVELUL POSTULUI: de executie

 

 

 

 

 

Data

Elaborat

Verificat

Aprobat

 

Funcţia/Nume

Semnătura

Funcţia/Nume

Semnătura

Funcţia/Nume

Semnătura

Director fin contabil

Ec. Hutu Daniela

 

Sef Serv.RUNOS

Ec. Axinte Dana

 

Manager

Ec. Cumpăt Carmen

 

Exemplar nr:

1.CERINTELE POSTULUI:

 1. Pregătirea profesionala: Studii superioare, cu diploma de licenta in domeniul financiar- contabilitate;
 2. Cunostinte de operare pe calculator, programe de contabilitate ;
 3. Conştiinciozitate fata de sarcinile pe care le are de îndeplinit;
 4. Cunoasterea la nivel profesionist a legislatiei in domeniul financiar- contabil ;
 5. Abilitati de comunicare, capacitate de analiza si sinteza, corectitudine, flexibilitate, capacitatea de a redacta rapoarte financiare clare si corecte;
 6. Atitudine pozitiva si abilitati de a se mobiliza si de a-i mobiliza pe altii;
 7. Discernamant si capacitate de a rezolva problemele, capacitate de deductie logica
 8. Putere de decizie si asumarea responsabilitatii;
 9. Rezistenta la efort si stres;
 10. Responsabilitatea implicata de post: responsabilitatea de a organiza, coordona si prelua controlul activitatii de gestiune contabila si evidenta contabila a spitalului, responsabilitatea confidenţialităţii datelor si informatiilor .

 

2.RELATII

2.1 Sefera relationala interna

 1. IERARHICE:
 • este subordonat  managerului, directorului financiar - contabil si sefului srviciu financiar contabilitate;
 • este inlocuit de ec. Panu Ioana Ruxandra - inlocuitor 1, sau ec. Mocanasu Manuela Ortansa – inlocuitor 2;

b) FUNCTIONALE:

 • colaborează cu toate sectoarele de activitate din spital si cu autoritatile publice centrale si locale, organele de control financiar ale statului.

c) Relatii de reprezentare :

     - reprezinta activitatea financiar - contabila  a institutiei;

2.2 Sfera relationala externa :

a) cu autoritati si institutii publice :

- Primaria Municipiului Iasi, Directia de Sanatate Publica Iasi, Casa de Asigurari de Sanatate Iasi, Administratia Judeteana a Finantelor Publice Iasi, Curtea de Conturi;

b) cu persoane juridice private :

- conform prevederilor Legii nr. 672/2002 republicata, HG nr. 1086/2013

 

3.PROGRAM DE LUCRU:

- activitate curenta in cadrul serviciului conform programului de lucru stabilit in conformitate cu prevederile legale in vigoare: 8 ore/zi, 8,00-16,00, de luni pana vineri.

 

4. SET DE INDICATORI CANTITATIVI/ CALITATIVI ASOCIATI ATINGERII REZULTATELOR PRESTABILITE:

Indicatori  cantitativi: executarea lucrarilor planificate si repartizate, la nivelele cantitative si termenele stabilite, rezolvarea la termen a sarcinilor ordonate de conducere si indeplinirea obiectivelor stabilite prin strategii, programe de actiune si planuri de munca;

Indicatori calitativi:

 • asigura un management performant al activitatii, conform prevederilor legale, cerintelor postului; rezolvarea corecta, completa si viabila a sarcinilor ordonate de conducere precum si a celor stabilite prin strategii, programe de actiune si planuri de munca;
 • asigura realizarea eficienta si la termen a obiectivelor, actiunilor, masurilor stabilite si a lucrarilor, conform prevederilor legale, cerintelor postului, ordinelor si dispozitiilor conducerii spitalului;

Costuri: asigura planificarea, organizarea si desfasurarea activitatilor specifice, cu respectarea si incadrarea stricta in limitele resurselor materiale si financiare aprobate in acest scop; 

Timp: incadrarea in termenele ordonate de conducere, in termenele stabilite de actele normative specifice;

Utilizarea resurselor: gestionarea eficienta si rationala a resurselor din dotare in scopul indeplinirii atributiilor;

Mod de realizare: sarcinile se realizeaza individual, in colectiv sau in colaborare cu alte sectii ale spitalului; conduce prin exemplul personal;

 

 

Indicatori de monitorizare a rezultatelor

Analiza rezultatelor implementarii

DA

NU

Riscuri estimate

Masuri

Risc rezi dual

Concluzii

Indicatori de structura

Asigurarea organizarii si functionarii serviciului financiar  contabil:

- Serviciu financiar  contabil in structura;

- 1 sef serviciu financiar – contabil  cu norma intreaga;

- 6 economisti cu norma intreaga;

 

 

 

 

1

Existenta structura functionala aprobata de organul ierarhic superior – Primaria Municipiului Iasi

Indicatori de proces

Asigurarea transparentei prin publicarea pe www.scr.ro in format deschis a indicatorilor economici si de performanta a spitalului.

X

 

Scaderea nivelului privind asigurarea transparentei prin publicarea pe pagina de internet a spitalului www.scr.ro in format deschis a indicatorilor economici si de performanta a spitalului

Respectare cadru legislativ privind asigurarea transparentei prvind publicarea informatiilor de interes public.

 

4

Urmarire periodica pagina internet spital www.scr.ro.

Monitorizarea si utilizarea eficienta a resurselor financiare astfel incat

platile catre furnizori sa fie efectuate pentru datorii certe si exigibile

X

 

Incertitudinea existenţei a unei obligaţii certe şi o sumă datorată, exigibilă la o anumită dată.

Respectare procedura de lucru PO- 108 03

Decizie ALOP

2

Verificarea  periodica a documentelor de receptie pentru bunuri, servicii si lucrari.

 

Urmărirea ca Ordonanţarea de plată să fie însoţită de documente justificative în original şi să poarte viza compartimentelor de specialitate prin care să fie confirmată  corectitudinea sumelor de plată.

X

 

Plata facturilor fără avizul “Bun de plată”.

Respectare procedura de lucru PO 108-14, PO 108-03,

Decizie ALOP

2

 

Încadrarea platilor în limita creditelor bugetare şi a destinaţiilor aprobate.

X

 

Plata cheltuielilor bugetare peste limita prevederilor şi destinaţiile creditelor bugetare aprobate.

Respectare procedura de lucru PO 108-03

1

Verificarea continuă a creditelor bugetare potrivit destinaţiei lor.

Implementarea planului de pregatire profesionala pentru personalul din cadrul serviciului financiar – contabil.

 

X

Neresectarea prevederilor legale privind Codul controlului intern managerial al entitatilor publice.

 

Alocari bugetare insuficiente aferente categoriile profesionale pentru pregatire profesionala.

Asigurarea nivelului de pregatire profesionala  prin participarea la cursuri de pregatire specifice compartimentului.

4

 

Indicatori de rezultat

Pagina internet spital www.scr.ro

X

 

Nerespectarea prevederi legale privind asigurarea transparentei.

Respectare prevederi legale.

4

Indicatori financiari

PV de receptie;

NIR;

Extras cont;

Fise cont;

Balanta de verificare analitica si sintetica.

X

 

Neconformarea privind existenta documentelor justificative privind lichidarea cheltuielilor.

Respectare procedura de lucru  PO 108-03

2

 

Ordonantare de plata

X

 

Nerespectarea

normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice

Respectarea prevederilor legale Ord.1792/ 2002.

 

2

 

Cont de executie bugetara

X

 

Nerespectarea încadrării în limita creditelor bugetare potrivit destinaţiei lor

Respectare procedura de lucru PO 108 -03

1

Buget de venituri si cheltuieli

Plan de pregatire profesionala

 

X

Neresectarea prevederilor legale privind Codul controlului intern managerial al entitatilor publice.

Prevederi bugetare    Dobandirea de noi cunostinte/ competente

4

 

 

 

5.CRITERII DE EVALUARE ALE POSTULUI

Evaluarea activitatii:

 • obiectivele de performanta individuala:
 • modul de indeplinire cantitativa si calitativa a sarcinilor din prezenta Fisa a postului;
 • modul de raspuns la alte solicitari decat cele curente.
 • criterii de evaluare a realizarii acestora (se noteaza cu insuficient, suficient, bine sau foarte bine)

         - rezultatele obtinute:

        - cantitatea si calitatea lucrarilor si sarcinilor realizate

         - nivelul de indeplinire a sarcinilor si lucrarilor in termenele stabilite;

         - eficienta lucrarilor si sarcinilor realizate, in contextual atingerii obiectivelor propuse;

         - adaptarea la complexitatea muncii:

         - adaptarea la conceptia de alternative de schimbare sau de solutii noi(creativitate)

         - analiza si sinteza riscurilor, influentelor, efectelor si consecintelor evaluate;

        -  evaluarea lucrarilor si sarcinilor de rutina (repetitive)

        - asumarea responsabilitatii:

         - intensitatea implicarii si rapiditatea interventiei in realizarea atributiilor;

         - evaluarea nivelului riscului decisional;

         - capacitatea relationala si disciplina muncii:

          - capacitatea de evitare a starilor conflictuale si respectarea relatiilor ierarhice;

         - adaptabilitatea la situatii neprevazute;

 • Personana care realizeaza evaluarea performantelor profesionale individuale: seful ierarhic sau persoana desemnata de angajator in acest sens.
 • Modalitatea de evaluare: prin observare directa de catre evaluator, in baza rezultatelor obtinute ca urmare a desfasurarii activitatii, prin chestionar sau prin intermediul altor instrumente de evaluare elaborate de angajator.
 • Periodicitatea de evaluare a performantelor- Anual

La evaluarea performantelor profesionale vor fi luate în considerare rezultatele evaluărilor efectuate pentru fiecare economist din cadrul serviciului financiar-contabil in cursul unui an calendaristic.

   În urma evaluării performantelor individuale, fiecare economist va primi în functie de punctajele obtinute unul dintre calificativele: “foarte  bine”, ”satisfăcător” , ”nesatisfacator” , acestea urmând a fi avute in vedere la :

 • -  avansarea în treptele de ierarhizare;
 • -  eliberarea din functia de economist din cadrul serviciului financiar-contabil.

Directorul financiar contabil analizează contribuţia fiecărui economist la realizarea activitatii din cadrul serviciuui financiar-contabil  şi determină nivelul în care aceştia si-au atins obiectivele.

Rezultatele evaluării sunt sintetizate în -Fisa de evaluare a performantelor individuale.                                    

 

Fisa de evaluare a performantelor individuale

 

Numele si prenumele persoanei evaluate:..................................

Postul:............................................................................................

Perioada evaluata:........................................................................

Evaluator:                                                   Functia:                                          Data:

Domenii ale evaluarii

Criterii de performanta

Indicatori de performanta

Punctaj maxim

Punctaj evaluare

1. Proiectarea activitatii

( 20 puncte)

1.1 Respectarea planurilor manageriale ale spitalului

Cunoaşte planurile manageriale ale spitalului şi le respectă în vederea operaţionalizării eficiente a activităţii în compartimentul financiar – contabil.

5

 

 

1.2 Implicarea în proiectarea activităţii , la nivelul compartimentului financiar

Se implică nemijlocit la proiectarea activităţii din spital împreună cu managerul spitalului în vederea stabilirii necesităţilor unităţii din punct de vedere financiar- contabil.

5

 

 

1.3 Cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei în vigoare

Se preocupă permanent de actualizarea bazei legislative din domeniul financiar –contabil, cunoaşterea şi aplicarea ei.

5

 

 

1.4 Folosirea tehnologiei informatice în proiectare

Are abilităţi de operare PC şi le foloseşte în proiectarea activităţii.

5

 

 

 

Total

20

 

2. Realizarea activităţilor

( 30 puncte)

2.1 Organizarea activităţilor

2.1.1 Organizează şi efectuează plătile către furnizori în conformitate cu prevederile legale;

2.1.2 Asigura conformitatea intocmirii notelor contabile, respectiv balantelor de verificare analitice si sintetice pentru documentele financiar contabile a conturilor repartizate prin fisa postului ;

2.1.3 Întocmeşte acte justificative şi documente contabile cu respectarea formularelor şi regulilor de alcătuire şi completare în vigoare;

2.1.4 Urmareste si efectueaza lunar plata la termen a datoriilor catre terti;

2.1.5 Gestioneaza eficient creditele bugetare aprobate in vederea efectuarii platilor catre furnizori, cu încadrarea precisă în sumele alocate şi pe destinaţii.

2

 

 

 

2

 

 

 

 

2

 

 

 

2

 

 

2

 

 

2.2 Înregistrarea şi prelucrarea informatică periodică a datelor în programele de contabilitate

2.2.1 Se preocupă permanent de înregistrarea şi prelucrarea periodică a datelor în programul de contabilitate SivApps;

2.2.2 Ţine evidenţa financiar –contabilă într-o  bază de date electronică;

2.2.3 Se preocupă permanent de înregistrarea in sistemul informatic FOREXEBUG a angajamentelor legale, receptiilor si platilor efectuate.

2

 

 

 

2

 

 

2

 

 

2.3 Monitorizarea activităţii

2.3.1 Urmăreşte aplicarea şi respectarea tuturor dispoziţiilor legale privind organizarea evidentei contabile pentru conturile repartizate conform fisei postului;

2.3.2 Înregistrează si monitorizeaza toate operaţiunile contabile potrivit planului de conturi si normelor generale emise de institutiile de reglementare legala pe surse de finantare;

2

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

2.4 Consilierea /îndrumarea şi controlul periodic al personalului care gestionează valori materiale

2.4.3 Instruieşte şi controlează periodic personalul care gestionează  valori materiale si banesti;

2.4.4 Organizează inventarierea valorilor materiale  şi băneşti, instruieşte şi controlează personalul unităţii în vederea efectuării corecte a operaţiunii de inventariere.

3

 

 

 

 

3

 

 

 

 

2.5 Elaborarea si actualizarea de proceduri operationale specifice activitatii

2.5.1 Participa periodic la elaborarea si actualizarea  procedurilor operaţionale de lucru pentru compartimentul financiar -contabil, adaptându-le la nevoile spitalului.

2

 

 

 

Total

30

 

3. Comunicare şi relaţionare

( 20 puncte)

3.1 Asigurarea fluxului informaţional al compartimentului

3.1.1 Organizează circuitul documentelor contabile şi înregistrarea lor în mod cronologic şi sistematic în evidenţa contabilă;

3.1.2 Întocmeşte la timp notele contabile in vederea raportarii si transmiterii dărilor de seamă contabile lunare/ trimestriale/ anuale;

 

5

 

 

 

 

5

 

 

 

3.2 Raportarea periodică pentru conducerea instituţiei

3.2.1 Se preocupă permanent de aducerea la cunoştinţă a tuturor activităţilor din serviciul financiar- contabil;

3.2.2 Solicita  avizul şi aprobarea managerului spitalului pentru toate propunerile privind transferul, casarea si disponibilizarea bunurilor de natura mijloacelor fixe si obiectelor de inventar;

2

 

 

 

2

 

 

3.3 Asigurarea transparenţei deciziilor din compartiment

3.3.1 Duce la îndeplinire deciziile cu privire la răspunderea materială, disciplinară şi administrativă a salariaţilor;

2

 

 

3.4 Evidenţa, gestionarea şi arhivarea documentelor

3.4.1 Arhivează, clasează şi păstrează toate documentele justificative, documente contabile, fişe cont, balanţele de verificare şi răspunde de activitatea financiar- contabilă a spitalului.

2

 

 

3.5 Asigurarea interfeţei privind achizitiile publice

3.5.1 Participa in comisii de evaluare a procedurilor de atribuire a contractelor de achizitii publice.

2

 

 

 

Total

20

 

4.Managementul carierei şi al dezvoltării personale

( 10 puncte)

4.1 Nivelul şi stagiul propriei pregătiri profesionale

4.1.1 Participarea la cursuri şi programe de formare specifice postului pe care este încadrată;

4

 

 

4.2 Formare profesională şi dezvoltare în carieră

 4.2.1 Se preocupă de propria dezvoltare profesională şi manifestă interes în cunoaşterea legislaţiei în vigoare;

3

 

 

4.3 Participarea la instrurile organizate in cadrul spitalului.

4.3.1 Participă la cursurile de perfecţionare, instructaje, consfătuiri organizate in cadrul spitalului;

3

 

 

 

Total

10

 

5. Contribuţia la dezvoltarea instituţională şi la promovarea imaginii spitalului

( 15 puncte)

5.1 Planificarea bugetară prin prisma dezvoltării instituţionale şi promovarea imaginii spitalului

5.1.1 Întocmeşte lunar balanţele analitice si sintetice la obiecte de inventar;

5.1.2 Verifică legalitatea trecerii pe cheltuieli a unor sume, în limitele de competenţă stabilite de lege;

1

 

 

1

 

 

5.2 Asigurarea permanentă a legăturii cu reprezentanţii comunităţii locale privind activitatea serviciului financiar - contabil

5.2.1 Transmite în termenul stabilit toate situaţiile către Primăria Municipiului Iasi, Casa de Asigurari de Sanatate Iasi, Directia de Sanatate Publica, Agentia Nationala de Administratie Publica Iasi şi comunică cu aceste instituţii cu privire la activitatea compartimentului financiar – contabil;

5.2.2 Asigura varsarea sumelor privind  obligaţiile de plata către bugetul statului în termenele stabilite;

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

5.3 Îndeplinirea altor atribuţii dispuse de şeful ierarhic superior şi/sau managerul spitalului, care pot rezulta din necesitatea derulării în bune condiţii a atribuţiilor aflate în sfera sa de responsabilitate

5.3.1 Urmăreşte încadrarea strictă în creditele aprobate pe toate coordonatele clasificaţiei bugetare;

5.3.2 Efectueaza punctaje ori de cate ori este nevoie cu debitorii/clientii prin confirmarea extraselor de cont privind soldurile;

5.3.3 Întocmeşte lunar, balanţa sintetică de verificare pe solduri şi rulaje, pe surse de finanţare;

5.3.4 Primeşte şi execută formele de poprire  şi asigură realizarea titlurilor executorii în condiţii legale;

5.3.5 Valorifică, centralizează listele de inventar anuale ale patrimoniului;

5.3.6 Preia listele de casare de la gestionari, le centralizează şi le transmite Primariei Municipiului Iasi;

2

 

 

2

 

 

 

 

2

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

5.4 Respectarea ROI, ROF, normelor şi procedurilor de sănătate şi securitate a muncii, de PSI şi ISU pentru toate tipurile de activităţi desfăşurate în cadrul spitalului.

5.4.1 Respectă prevederile ROI, ROF;

 

5.4.2 Respectă normele de sănătate şi securitate în muncă din spital PSI, ISU.

 

1

 

1

 

 

 

Total

15

 

 

6.Conduita profesională

( 5 puncte)

6.1. Manifestarea atitudinii morale și civice (limbaj, ținută, respect, comportament).

6.1.1. Adoptarea unei tinute vestimentare decente;

6.1.2. Adoptarea unui comportament si limbaj adecvat;

1

 

 

1

 

 

6.2. Respectarea și promovarea deontologiei profesionale.

6.2.1. Cunoasterea prevederilor Codului deontologic;

6.2.2. Respectarea prevederilor codului deontologic;

6.2.3. Promovarea deontologiei profesionale.

1

1

 

1

 

 

 

Total

5

 

 

 

Total general

100

 

Punctaj:

100 - 85 de puncte – Foarte bine;

          84,99 - 71 de puncte – Satisfacator;

          70,99 - 61 de puncte -  Slab;

           Sub 60,99 de puncte – Nesatisfacator;

Punctaj pentru indeplinirea criteriilor de evaluare..........................................

Calificativul acordat..........................................................................................

 1. Numele si prenumele evaluatorului.................................................................

            Functia.......................................Semnatura.........................Data.....................

 1. Am luat la cunostinta de aprecierea activitatii profesionale desfasurate

            Numele si prenumele persoanei evaluate....................................

            Functia..........................Semnatura...........................Data...............

 1. Contestatia persoanei evaluate:

Motivatia............................................................................................

Semnatura persoanei evaluate..................................Data...............

 1. Modificarea aprecierii (DA, NU):

Numele si prenumele prersoanei care a facut aprecierea

Functia acesteia..................................................................................

Modifcarea adusa aprecierii.................................................................

Semnatura................................................................................................

Data............................................................................................................

 1. Am luat la cunostinta de modificarea evaluarii

Numele si prenumele.........................................................................

Functia acesteia..................................................................................

Semnatura................................................................................................

Data............................................................................................................

 

6.OBIECTIVE GENERALE, OBIECTIVE SPECIFICE/ACTIVITATI

6.1. OBIECTIVE GENERALE/ ACTIVITATI

6.1.1. Desfasurarea activitatii spitalului pe baza principiului continuitatii activitatii.

 • spitalul isi continua in mod normal functionarea, fara a intra in stare de lichidare sau reducere semnificativa a activitatii;

6.1.2. Aplicarea politicilor contabile si metodele de evaluare in mod consecvent de la un exercitiu financiar la altul.

 • spitalul isi continua in mod normal functionarea, fara a intra in stare de lichidare sau reducere semnificativa a activitatii

6.1.3.  Intocmirea situatiilor financiare anuale, recunoasterea si evaluarea trebuie realizate pe o baza prudenta si, in special:

 • in situatiile financiare poate fi inclus numai profitul realizat la data bilantului;
 • sunt recunoscute datoriile aparute in cursul exercitiului financiar curent sau al unui exercitiu precedent, chiar daca acestea devin evidente numai intre data bilantului si data intocmirii acestuia;
 • sunt recunoscute deprecierile, indiferent daca rezultatul exercitiului financiar este pierdere sau profit. inregistrarea ajustarilor pentru depreciere sau pierdere de valoare se efectueaza pe seama conturilor de cheltuieli, indiferent de impactul acestora asupra contului de profit si pierdere.

6.1.4.  Asigurarea respectarii principiului contabilitatii de angajamente

 • Efectele tranzactiilor si ale altor evenimente sunt recunoscute atunci cand tranzactiile si evenimentele se produc (si nu pe masura ce numerarul sau echivalentul sau este incasat sau platit) si sunt inregistrate in contabilitate si raportate in situatiile financiare ale perioadelor aferente.
  1. Asigurarea respectarii principiului intangibilitatii
 • Bilantul de deschidere pentru fiecare exercitiu financiar trebuie sa corespunda cu bilantul de inchidere al exercitiului financiar precedent.
  1. Asigurarea respectarii principiului evaluarii separate a elementelor de activ si de datorii
 • Componentele elementelor de active si de datorii trebuie evaluate separat.
  1.  Asigurarea respectarii principiului  necompensarii
 • Orice compensare intre elementele de active si datorii sau intre elementele de venituri si cheltuieli este interzisa.
  1. Contabilizarea si prezentarea elementelor din bilant  tinand seama de fondul economic al tranzactiei sau al angajamentului in cauza
 • inregistrarea in contabilitate si prezentarea fidela a operatiunilor economico-financiare, in conformitate cu realitatea economica, punand in evidenta drepturile si obligatiile, precum si riscurile asociate acestor operatiuni.
  1. Asigurarea respectarii principiului  evaluarii la cost de achizitie sau cost de productie
 • Elementele prezentate in situatiile financiare se evalueaza, de regula, pe baza principiului costului de achizitie sau al costului de productie. Cazurile in care nu se foloseste costul de achizitie sau costul de productie sunt cele prevazute de prezentele reglementari.
  1. Asigurarea respectarii principiului  pragului de semnificatie
 • Entitatea se poate abate de la cerintele cuprinse in prezentele reglementari referitoare la prezentarile de informatii si publicare, atunci cand efectele respectarii lor sunt nesemnificative.

 

 

 

 

 

6.2. OBIECTIVE SPECIFICE

 

OBIECTIV

Monitorizare

Indicator de

 evaluare

Valoare tinta

Perioada de evaluare

Responsabil

Termen

Riscuri asociate

Cresterea nivelului privind asigurarea transparentei prin publicarea pe www.scr.ro in format deschis a indicatorilor economici si de performanta a spitalului

Pagina internet spital www.scr.ro

Nr. indicatori financiari publicati 2017/ Nr. indicatori financiari publicati 2018

100%

lunar

Personalul serviciului financiar- contabil

permanent

Scaderea nivelului privind asigurarea transparentei prin publicarea pe www.scr.ro in format deschis a indicatorilor economici si de performanta a spitalului

Asigurarea conformitatii intocmirii notelor contabile, respectiv a balantelor de verificare analitice si sintetice pentru documentele financiar contabile

Fisa cont;

 

Balanta de verificare

Nr. note contabile/balanta de verificare analitica si sintetica verificate /

 Nr. note contabile/balanta de verificare analitica si sintetica intocmite

100%

lunar

Personalul serviciului financiar- contabil

permanent

Nerespectarea prevederilor legale privind intocmirea notelor contabile, respectiv balantelor de verificare analitice si sintetice pentru documentele financiar contabile

Utilizarea eficienta a resurselor financiare astfel incat

platile catre furnizori sa fie efectuate pentru datorii certe si exigibile

Extras cont;

Fise cont;

Balanta de verificare analitica si sintetica

OP bunuri si servicii emise /balanta de verificare analitica si sintetica furnizori  

 

100%

lunar

Personalul serviciului financiar- contabil

permanent

Plati eronate catre furnizori  pentru servicii/bunuri/ lucrari care nu exista

 

7.ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI :

I. Atributii si responsabilitati specifice serviciului financiar-contabilitate :

 1. Studiaza permanent legislatia in domeniul financiar- contabil, precum si aplicarea ei in cadrul spitalului ;
 2. Intocmeste, raspunde, verifica si inregistreaza in sistemul informatic, dupa caz evidenta contabila a urmatoarelor operatiuni :
 • Efectuarea ordonantarii cheltuielilor de bunuri/ servicii/lucrari si cheltuieli de capital;
 • Efectuare plati catre furnizorii de bunuri/servicii/lucrari si furnizorii de active fixe in limita bugetului de venituri si cheltuieli aprobat pe surse de finantare;
 • transmitere angajamente, receptii si plati in sistemul national de raportare FOREXEBUG, conform OUG nr. 88/2013 si Ordinului nr. 517/2016 ;
 • intocmire situatie lunara privind platile restante, anexa 30 b la situatiile financiare lunare si trimestriale in sistemul national de raportare FOREXEBUG, conform OUG nr. 88/2013 si Ordinului nr. 517/2016 ;
 • transmite lunar catre Primaria Municipiului Iasi, Ministerul Sanatatii Publice - Situatia privind executia bugetului de venituri si cheltuieli a spitalului ;
 1. Organizeaza si asigura efectuarea corecta si la timp a inregistrarilor in contabilitate cronologic si sistematic, potrivit planurilor de conturi si normelor generale emise de institutiile de reglementare legala, pe baza documentelor justificative ale tuturor operatiunilor patrimoniale ;
 2. Inregistreaza in contabilitate numai documentele care corespund din punct de vedere al legalitatii, regularitatii si incadrarii in limitele creditelor bugetare sau a creditelor de angajament care poarta viza compartimentelor de specialitate , viza de control financiar preventiv si viza ordonator de credite;
 3. Intocmeste si semneaza ordonantarea de plata pentru cheltuieli cu bunuri si servicii, respectiv cheltuieli de investitii in limita creditelor bugetare trimestriale/anuale aprobate doar in baza documentelor care certifica ca livrarile de bunuri au fost efectuate sau alte creante au fost verificate si ca plata poate fi efectuata;
 4. Dupa avizarea,aprobarea si semnarea ordonantarii de plata de catre persoanele imputernicite  intocmeste OP doar in limita creditelor bugetare si a destinatiilor aprobate, in limita creditelor bugetare deschise si neutilizate si a disponibilitatilor aflate in conturi;
 5. Intocmeste si verifica lunar balanta de verificare a conturilor contabile analitice si sintetice repartizate;
 6. Verifica si listeaza lunar fisele de cont, notele contabile si balantele de verificare a conturilor contabile repartizate;
 7. Verifica lunar/ periodic soldurile furnizorilor pe fiecare sursa de finantare;
 8. Verifica si urmareste legalitatea facturilor de la furnizor in vederea efectuarii platilor;
 9. Raspunde de existenta anexelor la documentele de plata;
 10. Urmareste  achitarea la timp a furnizorilor proveniti din operatiile a caror evidenta o executa;
 11. Inregistreaza in evidenta contabila prejudiciul adus patrimoniului spitalului care urmeaza sa fie recuperat;
 12. Efectueaza demersuri catre oficiul juridic al spitalului de recuperare pe cale amiabila sau hotarare judecatoreasca a contravalorii prejudiciului;
 13. Intocmeste  situatii privind operatiunile efectuate, la cererea oricarui organ ierarhic superioar  (autoritati publice, manager sau alte persoane abilitate );
 14. Urmareste, raspunde, verifica si inregistreaza in aplicatia FOREXEBUG angajamentele legale, receptiile si platile ;
 15. Publica pe pagina de internet a spitalului www.scr.ro in format deschis indicatoriir economici si de performanta ai spitalului;
 16. Executa lucrari preliminare in vederea incheierii darii de seama contabile de la finele fiecarei luni/trimestru, pentru conturile a caror evidenta o executa ;
 17. Indosariaza si numeroteaza cronologic documentele cu care lucreaza si supervizeaza arhivarea lor;
 18. Duce la indeplinire sarcinile stabilite pe cale ierarhica;
 19. Transmite si supune spre avizare controlului financiar preventiv toate documentele care privesc  plati;
 20. Verifica documentele justificative care stau la baza inregistrarii operatiunilor contabile ( facturi, note intrare receptie, borderouri, bonuri de consum), semnatura de primire, viza compartimentului de specialitate, viza pentru compartimentul financiar preventiv, bun de plata, aprobare manager;
 21. Verifica lunar/periodic soldurile analitic cu sintetic pentru conturile repartizate;
 22. Semneaza instrumentele de plata/incasare utilizate pentru Trezoreria Statului;
 23. Verifica corectitudinea inregistrarii operatiunilor contabile ;
 24. Asigura intocmirea si arhivarea documentelor justificative si a registrelor contabile conform legislatiei in vigoare ;
 25. Publica pe pagina web www.scr.ro in format deschis  indicatorii economici si de performanta a spitalului;
 26. Coopereaza cu, consilierul juridic al spitalului cu privire la aplicarea legislatiei economice in vigoare ;
 27. Executa orice alte dispozitii date de superiorul ierarhic in realizarea strategiilor pe termen scurt al unitatii in limitele respectarii temeiului legal ;
 28. Raspunde de corectitudinea si veridicitatea informatiilor transmise catre superiorul ierarhic si catre personalul unitatii ;
 29. Promoveaza respectul reciproc, colaborarea si transparenta in raporturile din cadrul Serviciului financiar- contabil, precum si in relatiile cu persoanele din exterior;
 30. Asigura dezvoltarea si imbogatirea permanenta a competentelor proprii de comunicare;
 31. Promoveaza imaginea unitatii prin transparenta, confidentialitate si transmiterea de informatii reale ;
 32. Respecta procedurile interne legate de utilizarea aparaturii din dotare;
 33. Raspunde de informarea imediata a persoanelor responsabile privind orice defectiune in functionarea echipamentului cu care isi desfasoara activitatea;
 34. Raspunde de arhivarea documentelor create intern sau primite de la personalul altor sectoare de activitate ale spitalului;
 35. Raspunde de eficienta, calitatea si corectitudinea lucrarilor executate in cadrul serviciului;
 36. Pastreaza confidentialitatea datelor si informatiilor la care are acces ;
 37. Asigura incadrarea corecta a documentelor contabilizate pe conturi contabile ;
 38. Raspunde de depunerea documentelor la institutiile in drept;
 39. Efectueaza punctaje anual sau ori de cate ori este nevoie cu furnizorii prin confirmarea extrasele de cont privind soldurile;
 40. Organizeaza si participa la efectuarea inventarierii generale a patrimoniului, raspunde si urmareste modul de valorificare a rezultatelor inventarierii.
 41. Raspunde de utilizarea eficienta a timpului de lucru si disciplina in cadrul serviciului;
 42. Raspunde de executarea la termen a atributiilor si a sarcinilor incredintate de conducerea spitalului, daca a respectat prevederile legale, normele si procedurile interne;
 43. Participa la cursurile de instruire a personalului si se  asigura de formarea continua  in concordanata cu legislatia in vigoare;
 44. Raspunde de intocmirea formelor de recuperare a sumelor care eventual au fost gresit platite;
 45. Raspunde de intocmirea, circulatia si pastrarea documentelor justificative care stau la baza inregistrarii in contabilitate, eliberarea acestora altor persoane, fiind interzisa fara aprobarea prealabila a conducatorului compartimentului financiar cntabil ;
 46. Participa la receptia bunurilor, serviciilor si lucrarilor efectuate in cadrul spitalului, conform deciziilor emise ;
 47. Participa in comisii de evaluare a procedurilor de atribuire a contractelor de achizitii publice;
 48. Participa in comisii de evaluare a bunurilor supuse casarii si valorificarii precum si a bunurilor de natura mijloacelor fixe care se evalueaza o data la 3 ani.
 49. Respecta, pune in aplicare si este direct raspunzatoare pentru ducerea la indeplinire a prevederilor cuprinse in deciziile interne ale spitalului ;
 50. Asigura buna desfasurare a activitatii serviciului financiar- contabil pe perioada efectuarii concediului de odihna/ medical a colegilor de birou ;
 51. Utilizeaza posta electronica a unitatii prin verificarea zilnica a email : spitalul_recuperare_is@yahoo.com; contabilitate@scr.ro;

 

II. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

    In conformitate cu Regulamentul UE nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, salariatul are urmatoarele obligatii:

- sa cunoasca si sa aplice prevederile actelor normative din domeniul prelucrarii datelor cu caracter personal;

- de a pastra confidentialitatea asupra datelor personale pe care le prelucreaza atat in afara programului normal de lucru cat si dupa incetarea contractului individual de munca cu spitalul.
- de a nu dezvalui datele personale pe care le prelucreaza altor persoane decat cele in privinta carora ii este permis acest lucru prin procedurile interne, prin regulamentul intern al spitalului, prin contractul individual de munca si fisa postului;
- de a prelucra datale persoanelor numai pentru aducerea la indeplinire a atributiilor de serviciu prevazute in fisa postului, si in regulamentul intern;
- sa informeze de indata conducerea unitatii despre imprejurari de natura a conduce la o diseminare neautorizata de date cu caracter personal  sau despre o situatie in care au fost accesate/prelucrate date cu caracter personal prin incalcarea normelor legale, despre care a luat la cunostinta;
- sa nu introduca in retea programe neautorizate care ar putea permite conectarea persoanelor de la distanta.

- utilizatorul are acces doar la ce este relevant muncii lui (Utilizatorul in cauza este autorizat sa lucreze cu acel program).

- fisierele care contin date personale aflate pe dispozitive mobile (laptop, tablete, memorie USB) se cripteaza. Criptarea informatiilor importante inseamna protejarea datelor comunicate la distanta, facandu-le neinteligibile pentru alte persoane decat cele autorizate a le receptiona.

- nu se aduc date din surse nesigure, memorie USB, DVD, CD.  Daca este necesar, se foloseste doar stick USB, pentru salvare de date in forma criptata.

- nu este permisa scoaterea din spital a mediilor de stocare (USB Stick, DVD, CD, etc.) decat cu aprobarea prealabila din partea conducerii unitatii.

- utilizatorii nu vor accesa internetul pentru a deschide site-uri nesigure si nu vor deschide mailuri necunoscute, suspecte.

- In locurile unde publicul poate vedea monitorul, pe care apar date cu caracter personal, acesta va fi pozitionat astfel incat sa nu poata fi vazut de public.

- utilizatorii ies din aplicatie daca parasesc statia, iar daca temporar nu se lucreaza la statie, acestia blocheaza statia cu CTRL+ALT-DEL.

- documentele care contin date cu caracter personal sunt tinute in dulapuri inchise cu cheie.

- se interzice stocarea sau notarea parolei de catre utilizator intr-un loc care poate fi accesat de persoane neautorizate. Se prefera memorarea acesteia.

- incaperile unde se afla computerele se incuie dupa terminarea programului.
Nerespectarea obligatiilor  mentionate mai sus  atrage raspunderea disciplinara a salariatului in conformitate cu prevederile regulamentului intern si plata de daune interese.
- fiecare statie trebuie sa aiba o parola complexa;

- parola trebuie sa contina minim 6 caractere sis a fie o combinatie de litere (minuscule si majuscule), cifre si simboluri special. Parola nu trebuie sa fie un nume, substantive, idee sau orice cuvant care poate sa existe intr-un dictionary.

- utilizatorii statiei nu trebuie sa tina o parola  mai mult de cateva luni consecutive, iar la momentul schimbarii nu trebuie ca cea noua sa fi fost folosita in ultimele 3 cicluri.
 

III. Atributii generale:

 1. Are obligatia de a semna zilnic in condica de prezenta cu mentionarea orei de venire si de plecare din serviciu;
 2. Respecta programul de lucru si are obligatia de a respecta programarea concediului de odihna planificat la inceputul anului ;
 3. Nu va parasi locul de munca fara aprobarea managerului ;
 4. Este interzis fumatul, venirea la serviciu in stare de ebrietate si consumul de bauturi alcoolice in timpul programului de lucru;
 5. Respecta prevederile ROI si ale ROF ;
 6. Urmareste si asigura folosirea, pastrarea si intretinerea corecta a bunurilor din dotarea serviciului.

 

IV. Atributii  privind securitatea si sanatatea in munca, PSI, colectare deseuri:        

 1. Îşi însuşeşte si respecta normele de securitate si sănătate in munca prevăzute in Legea nr. 319/2006 si normele de aplicare ale acesteia;

Art.22-prevede ca fiecare lucrator  trebuie sa isi desfasoare activitatea in conformitate cu pregatirea si instruirea sa, precum si cu instructiunile primite din partea angajatorului, astfel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca;

Art.23-prevede obligatiile lucratorilor:

- sa utilizeze corect aparatura, substantele periculoase,echipamentele de transport;

- sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat;

-sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii si sa utilizeze corect aceste dispozitive;

-sa comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de munca despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru sanatatea lucratorilor, precum si orice deficienta a sistemelor de protectie;

-sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoana;

-sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, atat timp cat este necesar, pentru a face posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari, pentru protectia sanatatii si securitatii lucratorilor;

-sa coopereze atat timp cat este necesar, cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, pentru a permite engajatorulu sa se asigura ca mediul de munca si conditiile de lucru sunt sigure si fara riscuri pentru securitate si sanatate, in domeniul sau de activitate;

-sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in munca si masurile de aplicare ale acestora;

-sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii santari 

2. Îşi însuşeşte si respecta prevederile Legii nr. 481/2004 privind situaţii de urgenta;

3. Îşi însuşeşte si respecta prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;

4. Îşi însuşeşte si respecta prevederile Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectiva a deşeurilor in instituţiile publice.

 

V. Atributii  privind Sistemul de Management al Calitatii (SMC)

 1. Îşi însuşeşte si respecta cerintele procedurilor SMC ;
 2. Îşi însuşeşte si respecta cerintele Manualului Calitatii ;
 3. Elaboreaza/participa la elaborarea de proceduri de lucru atunci cand este cazul ;

Aceste atributii nu sunt limitative, salariatul avand obligatia de a respecta si duce la indeplinire orice alte sarcini, decizii si dispozitii primite din partea conducerii unitatii, a Directiei de Sanatate Publica sau a Ministerului Sanatatii in baza reglementarilor legale in vigoare.

 

VI. Raspunde disciplinar, material si penal atunci cand:

     1. nu respecta programul de activitate stabilit de conducerea societatii;

2.nu respecta conduita, etica si deontologia profesiei;

3.nu respecta disciplina muncii si nu utilizeaza corespunzator instalatiile si echipamentele de lucru si cele de protectie ;

4.nu duce la indeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare atributiilor de serviciu si orice sarcini specifice ;

5. comite orice alte abateri sanctionabile prin regulamentul intern, codul muncii sau alte acte normative aflate in vigoare.

 

8.Salarizare:

 • Salarizarea este în conformitate cu legislaţia  in vigoare;
 • Salariul de bază este remuneraţia primită in raport cu munca depusa, cu cantitatea si calitatea acesteia, cu importanta sociala a muncii;

9. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau anexelor acestora:

     Titularul postului raspunde dupa caz, civil, disciplinar, material sau penal, in cazul nerespectarii atributiilor, sarcinilor sau lucrarilor ce-i revin, precum si a legislatiei in vigoare.
- raspunde material pentru orice distrugere , degradare, disparitie a tuturor obiectelor de inventar din culpa sa, situatie in care va fi obligat sa repare integral paguba produsa;
- raspunde personal material si disciplinar pentru orice neindeplinire, indeplinire defectuoasa sau cu intarziere a sarcinilor stabilite prin fisa postului, regulamentul de ordine interioara si contractul individual de munca. despre tot ce este in sarcina sa ca obligatie;

-  nu respecta programul de activitate stabilit de conducerea unitatii;

- nu respecta conduita, etica si deontologia profesiei;

- nu respecta disciplina muncii si nu utilizeaza corespunzator instalatiile si echipamentele de lucru si cele de protectie;

- nu duce la indeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare atributiilor de serviciu si orice sarcini specifice ;

 

 

 

Fisa postului este valabila pe intreaga perioada de desfasurare a contractului de munca, putand fi reinnoita in cazul aparitiei unor noi reglementari legale  sau ori de cate ori este necesar.

 

Seful locului de munca,

Functia :Director financiar- contabil

Numele si prenumele : Ec.Hutu Daniela

Semnatura : …………………………………     

            Luat la cunostinta si primit un exemplar salariat

                                                                                    Numele si prenumele:

                                                                                    Semnatura: .............................................

                                                                                    Data

(0 votes)193 views

Pachetul de servicii

TELEMEDICINA

 

 

Ortopedie-traumatologie, Oto - Rino - Laringologie Chirurgie, Neurologie Recuperare neuromotorie Recuperare cardio-pulmonara Neurologie