Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană vă invităm sa vizitați www.fonduri-ue.ro

Conditii de internare

Acte necesare:

Internarea in spital se face pe baza urmatoarelor acte:

 • buletin sau carte de identitate;
 • certificat de nastere in cazul copiilor minori care se interneaza in Clinica ORL;
 • bilet de trimitere - model unic de bilet de trimitere pentru servicii medicale clinice / bilet de internare semnat de medicul din ambulator sau medicul de familie si vizat de medicul de garda al clinicii in care urmeaza sa se interneze;
 • cardul de sanatate;
 • document ce dovedeste calitatea de asigurat (adeverinta salariat, cupon de pensie personal, adeverinta de somaj, adeverinta de elev, adeverinta de asigurat emisa de CAS in care isi are domiciliul pacientul), sau dovada de asigurat din aplicatia SIUI, daca este cazul.
 • in cazul in care asiguratul este salariat va prezenta adeverinta de salariat cu numarul de zile de concediu medical efectuat in ultimele 12 luni.

Externarea pacientului se face de catre medicul curant si se va comunica pacientului cu cel putin 24 de ore inainte. Medicul curant va completa Biletul de externare si scrisoarea medicala in care va consemna diagnosticul la externare, starea pacientului, tratamentul medical, indicatii privind regimul alimentar, data controlului medical si numarul de zile de concediu medical(dupa caz).In cazul externarii pacientului la cerere, i se va explica riscurile la care se poate expune. Medicul curant consemneaza in Foaia de observatie solicitarea de externare a pacientului, iar acesta este pus sa semneze ca a solicitat externarea.La externare se foloseste cardul de sanatate al pacientului.

Documentele care se elibereaza pacientului la externare:

 • Bilet de externare;
 • Scrisoare medicala;
 • Certificat de concediu medical(dupa caz);
 • Adeverinta medicala(dupa caz);
 • Reteta medicala;
 • Decont de cheltuieli.

 

Noutati

Anunt concurs post temporar vacant economist I- Compartiment Aprovizionare, transport

Nr. 5692  din 13.03.2019

Aprobat,                                                                                Manager,

                                                    Ec. Cumpat Carmen Marinela

 

ANUNT

 

Spitalul Clinic de Recuperare Iasi, cu sediul in Iasi, str.Pantelimon Halipa nr.14, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatorului post temporar vacant :

Compartimentul Aprovizionare, transport :

-1 post de economist I- pe perioada determinata .

            Concursul se va desfasura in conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 modificata si completata de H.G. 1027/2014 pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice.

Concursul consta in urmatoarele etape succesive :

                        -selectia dosarelor de inscriere ;

                        -proba scrisa;

                        -interviul.

            Conditii de desfasurare a concursului :

 1. Ultima zi pentru depunerea dosarelor de inscriere este 20 martie 2019, ora 15 :00-Serviciul RUNOS ;
 2. Data si ora organizarii probei scrise : 28 martie 2019, ora 9:00- Pavilionul Administrativ ;
 3. Data si ora interviului : 1 aprilie 2019, ora 9 :00- Pavilionul Administrativ ;

Concursul se va desfasura la sediul unitatii, astfel :

-depunerea dosarelor de concurs : 20 martie 2019, ora 15 :00 ;

- rezultate selectia dosarelor candidatilor : 22 martie 2019;

-rezultate contestatii la selectia dosarelor : 26 martie 2019;

-proba scrisa : 28 martie 2019, ora 9 ;00, Pavilionul Administrativ ;

-afisarea rezultatelor probei scrise : 28 martie 2019, ora 14 :00 ;

-rezultate contestatii la rezultatele probei scrise : 29 martie 2019, ora 15 :00 ;

-proba interviu : 1 aprilie 2019, ora 9 :00 , Pavilionul Administrativ ;

-afisarea rezultatelor la proba interviu : 1 aprilie 2019, ora 14.00 ;

-rezultate contestatii la proba interviu : 2 aprilie 2019, ora 14.00 ;

-afisarea rezultatelor finale :   3 aprilie 2019, ora 14.00.

Conditii generale, conform art. 3 din H.G. NR. 286/2011 :

Poate participa la concurs persoana care indeplineste urmatoarele conditii :

 1. Are cetatenie romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania ;
 2. Cunoaste limba romana, scris si vorbit ;
 3. Are varsta minima reglementata de prevederile legale ;
 4. Are capacitate deplina de exercitiu ;
 5. Are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestat pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate ;
 6. Indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs ;

 

 

 

 

 1. Nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de falsori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice de participare la concurs pentru postul de economist I:

            - studii: diploma de licenta in domeniul economic;

            - minim 3 ani si 6 luni vechime in specialitate.

Cei interesati vor depune la Serviciul RUNOS al unitatii, dosar de concurs care sa cuprinda urmatoarele acte :

 • cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copia xerox certificate nastere si casatorie, daca este cazul;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice postului solicitat (diploma de licenta) ;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţa care atestă vechimea în specialitate, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 • adeverinta medicala eliberata de medicul de familie sau de medicul de medicina muncii din spital care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare (Dr. Munteanu Georgeta –nr. telefon 0788437959, 0740256003) ;
 • curriculum vitae;
 • dosar de carton cu sina.

In cazul in care s-a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, candidatul are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.

Copiile de pe actele prevazute in dosarul de concurs se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs, sau in copii legalizate.

Anuntul de concurs, bibliografia si tematica sunt afisate la avizier si pe site-ul unitatii www.scr.ro.

Relatii suplimentare se obtin de la persoana care asigura secretariatul comisie de concurs, serviciul resurse umane tel. 0232.266044/int. 105.

 

Sef Seviciu RUNOS,

            Ec. Axinte Dana

 

                                                                                                Aprobat,

Manager,

   Ec. Carmen Cumpăt

 

 

 

BIBLIOGRAFIE / TEMATICĂ

 

CONCURS DE ANGAJARE POST ECONOMIST I

în cadrul serviciului Investiții și Contractare

Compartiment Aprovizionare și Transport

 

 

TEMATICĂ

 

 1. Anexa VI din ordinul 414/2006-  Încadrarea principalelor categorii de cheltuieli pe titluri, articole și alineatele Clasificației indicatorilor privind finanțele publice - cheltuielile - clasificația economică
 2. Ar.1, art.2, art.7 din Norma privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii din 09.10.2009, aprobată prin Ordinul nr. 2861/2009
 3. Cap.I.; secțiunea 1 - Obiect, scop şi principii, din legea nr. 98/2016 - privind achiziţiile publice;  
 4. Cap.I -  Dispoziții generale și organizatorice, secţiunea 1 și 2, din hotărârea nr. 395/2016 din 2 iunie 2016 pentru, aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie, publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
 5. Cap.II -  Planificarea şi pregătirea realizării achiziţiei publice, secţiunea 1, 2, 3 și 4 din hotărârea nr. 395/2016 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
 6. Cap.III -  Realizarea achiziției publice, secţiunea 1, 2, 3,4,5,6,7,8,9,10,11 și 12 din hotărârea nr. 395/2016 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
 7. Cap.IV -  Executarea contractului de achiziție publică / acordului cadru, secţiunea 1, 2, 3,4 și 5 din hotărârea nr. 395/2016 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
 8. Cap. I.- Dispoziții generale, secţiunea a 4-a- Domeniu de aplicare , din legea nr. 98/2016 - privind achiziţiile publice;
 9. Cap. II.- Reguli generale de participare și desfășurare a procedurilor de atribuire, secţiunea 1, 2, 3, 4, 5,   din legea nr. 98/2016 - privind achiziţiile publice;
 10. Cap. III.- Modalități de atribuire  secţiunea 1, 2 (paragraful 1 și 3)  din legea nr. 98/2016 - privind achiziţiile publice;
 11. Cap. IV- Organizarea și desfășurarea procedurii de atribuire  secţiunea 1, 2, 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, 13, 14  din legea nr. 98/2016 - privind achiziţiile publice;
 12. Cap. V- Executarea contractului de achiziție publică/acordului cadrului - secţiunea 1 și 2 din legea nr. 98/2016 - privind achiziţiile publice;
 13. Cap. VII- Contravenții și sancțiuni din legea nr. 98/2016 - privind achiziţiile publice.

 

 

Bibliografie

 

 1. Ordin nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale

 

 1. Ordinul nr. 414/2006 pentru aprobarea reglementărilor contabile specifice domeniului sanitar

 

 1. LEGE Nr. 98/2016 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice  

 

 1. HOTĂRÂRE Nr. 395/2016 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice

 

 1. Ordin nr.2861/2009- prntru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, cu modificările și completările ulterioare;

 

 

                      Întocmit,

Șef Serviciu Investiții și Contractare,

   Insp. Danila Ana-Maria

 

 

                                                                                                            Vizat - Oficiul juridic,

                                 Gabriela Nica

                                                                                                                                                APROBAT,

  Manager

                                                                                                                                 Ec. Carmen Cumpat

                                                                                                           

 

 

 

 

LISTA DE CONTROL A PAGINILOR REVIZUITE

Nr.

ed./rev.

Pag.

rev.

Obiectul reviziei

0/0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FISA POSTULUI

OCUPATIA: ECONOMIST I

COD COR: 263102

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                      

 

 

TITULAR POST:

 

FUNCTIA/POSTUL/SPECIALITATEA: economist I

 

LOC MUNCA: Serviciul Investitii si Contractare / Compartiment Aprovizionare-Transport

 

GRADUL PROFESIONAL: economist I

 

NIVELUL POSTULUI: de executie

 

 

 

 

 

 

 

Data

Elaborat

Verificat

Aprobat

 

Funcţia/Nume

Semnătura

Funcţia/Nume

Semnătura

Funcţia/Nume

Semnătura

Ref.de specialitate gr.I

Pricop Mihaela

 

Sef Serv.RUNOS

Ec. Axinte Dana

 

Manager

Ec. Cumpăt Carmen

 

Exemplar nr:

ABREVIERI:

ANAP - Agenția Națională privind Achizițiile Publice

CISAP - Compartimentului intern specializat în domeniul achizițiilor publice

PAAP - Programul anual al achizițiilor publice

SAAP - Strategia anuală de achiziții publice

SC - Strategia de contractare

SEAP - Sistemul electronic de achiziții publice

1. CERINTELE POSTULUI:

 1. Pregătirea profesionala: Studii superioare economice, cu diploma de licenta;
 2. Experienta profesionala: minim 3 ani si 6 luni vechime in domeniul achizitiilor;
 3. Conştiinciozitate fata de sarcinile pe care le are de îndeplinit;
 4. Cunostinte de operare pe calculator ;
 5. Cunoasterea la nivel profesionist a legislatiei in domeniul achizitiilor publice;
 6. Abilitati de comunicare, abilitati de a lucra independent si in echipa, capacitate de analiza si sinteza, capacitate de deductie logica, discernamant si capacitatea de a rezolva problemele, echilibru emotional, rezistenta la efort si stres;
 7. Putere de decizie si asumarea responsabilitatii;
 8. Responsabilitatea implicata de post: responsabilitatea de a asigura continuitatea in aprovizionarea produselor / serviciilor / lucrarilor necesare in cadrul unitatii conf. Deciziei nr. 156 / 28.12.2018; responsabilitatea confidenţialităţii datelor si informatiilor.

2.RELATII

2.1. Sfera relationala interna

a) IERARHICE:

- este subordonat: Managerului si sefului Serviciului investitii si contractare.

b) FUNCTIONALE:

- colaborează cu toate sectiile / compartimentele sau subunitati functionale din cadrul unitatii in vederea realizarii sarcinilor de serviciu.

- este inlocuit de ...........................................

c) Relatii de reprezentare:

- reprezinta activitatea de aprovizionare si trasport in cadrul institutiei.

2.2. Sfera relationala externa:

a) cu autoritati si institutii publice:

- Primaria Municipiului Iasi, Directia de Sanatate Publica Iasi, Casa de Asigurari de Sanatate Iasi, Agentia Nationala pentru Achizitii Publice (ANAP), Agentia pentru Agenda Digitala a Romaniei (AADR), Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor (CNSC), Agentia Nationala de Integritate (ANI).

3.PROGRAM DE LUCRU:

- activitate curenta in cadrul serviciului conform programului de lucru stabilit in conformitate cu prevederile legale in vigoare: 8 ore/zi, de luni pana vineri intre orele 8:00-16:00.

4. SET DE INDICATORI CANTITATIVI / CALITATIVI ASOCIATI ATINGERII REZULTATELOR PRESTABILITE:

Indicatori  cantitativi: executarea lucrarilor planificate si repartizate, la nivelele cantitative si termenele stabilite, rezolvarea la termen a sarcinilor ordonate de conducere si indeplinirea obiectivelor stabilite prin strategii, programe de actiune si planuri de munca;

Indicatori calitativi:

- asigura un management performant al activitatii, conform prevederilor legale, cerintelor postului; rezolvarea corecta, completa si viabila a sarcinilor ordonate de conducere precum si a celor stabilite prin strategii, programe de actiune si planuri de munca;

- asigura realizarea eficienta si la termen a obiectivelor, actiunilor, masurilor stabilite si a lucrarilor, conform prevederilor legale, cerintelor postului, ordinelor si dispozitiilor conducerii spitalului;

Costuri: asigura planificarea, organizarea si desfasurarea activitatilor specifice, cu respectarea si incadrarea stricta in limitele resurselor materiale si financiare aprobate in acest scop; 

Timp: incadrarea in termenele ordonate de conducere, in termenele stabilite de actele normative specifice;

Utilizarea resurselor: gestionarea eficienta si rationala a resurselor din dotare in scopul indeplinirii atributiilor;

Mod de realizare: sarcinile se realizeaza individual, in colectiv sau in colaborare cu alte sectii ale spitalului; conduce prin exemplul personal.

5.CRITERII DE EVALUARE ALE POSTULUI

Evaluarea activitatii:

 • obiectivele de performanta individuala:
 • modul de indeplinire cantitativa si calitativa a sarcinilor din prezenta Fisa a postului;
 • modul de raspuns la alte solicitari decat cele curente.
 • criterii de evaluare a realizarii acestora (se noteaza cu nesatisfacator, slab, satisfacator, foarte bine)
 • rezultatele obtinute:

- cantitatea si calitatea lucrarilor si sarcinilor realizate;

- nivelul de indeplinire a sarcinilor si lucrarilor in termenele stabilite;

- eficienta lucrarilor si sarcinilor realizate, in contextual atingerii obiectivelor propuse.

 • adaptarea la complexitatea muncii:

- adaptarea la conceptia de alternative de schimbare sau de solutii noi (creativitate);

- analiza si sinteza riscurilor, influentelor, efectelor si consecintelor evaluate;

- evaluarea lucrarilor si sarcinilor de rutina (repetitive).

- asumarea responsabilitatii:

- intensitatea implicarii si rapiditatea interventiei in realizarea atributiilor;

     - evaluarea nivelului riscului decisional;

- capacitatea relationala si disciplina muncii:

- capacitatea de evitare a starilor conflictuale si respectarea relatiilor ierarhice;

     - adaptabilitatea la situatii neprevazute.

 • Personana care realizeaza evaluarea performantelor profesionale individuale: seful ierarhic sau persoana desemnata de angajator in acest sens.
 • Modalitatea de evaluare: prin observare directa de catre evaluator, in baza rezultatelor obtinute ca urmare a desfasurarii activitatii, prin chestionar sau prin intermediul altor instrumente de evaluare elaborate de angajator.
 • Periodicitatea de evaluare a performantelor – Anual (vor fi luate în considerare rezultatele evaluărilor efectuate in cursul unui an calendaristic).

În urma evaluării performantelor individuale, fiecare angajat va primi în functie de punctajele obtinute unul dintre calificativele: „Nesatisfacator”, „Slab”, „Satisfacator”, „Foarte bine”, acestea urmând a fi avute in vedere la:

-  avansarea în treptele de ierarhizare;

-  eliberarea din functie, implicit din cadrul compartimentului.

Seful Serviciului Investitii si Contractare, in subordinea caruia se afla Compartimentul Aprovizionare – Transport, analizează contribuţia fiecărei persoane din subordine la realizarea activitatii specifice şi determină nivelul în care acestea si-au atins obiectivele.

 

Rezultatele evaluării sunt sintetizate în - Fisa de evaluare a performantelor individuale

 

Numele si prenumele persoanei evaluate:..................................

Postul:............................................................................................

Perioada evaluata:........................................................................

Evaluator:                                                   Functia:                                          Data:

Nr.

crt.

CRITERII DE PERFORMANTA

INDICATORI DE PERFORMANTA

Punctaj maxim

Punctaj evaluare

1.

Numărul procedurilor de atribuire pentru care contractul / acordul-cadru a fost semnat la data estimată (respectarea calendarului estimativ de derulare a procedurii)

Numărul de proceduri de atribuire finalizate în perioada de referință în care a fost respectat calendarul estimativ de derulare a acestora)

5

 

2.

Randamentul procedurilor de atribuire aplicate

Numărul de proceduri de atribuire finalizate cu incadrarea in  valoarea estimata.

5

 

3.

Rata de admitere a contestațiilor

Numărul contestațiilor admise în perioada de referință cu privire la procedurile de atribuire organizate de către personalul CISAP

5

 

4.

Sesizările primite privind raportarea neregularitățile conexe domeniului achizițiilor publice

Numărul sesizărilor primite de către personalul CISAP

5

 

5.

Inițierea procedurilor de atribuire la termenele prevăzute în SAAP și PAAP

Numărul procedurilor de atribuire și achiziții directe înițiate de CISAP la termenele prevăzute în SAAP și PAAP în perioada de referință

5

 

6.

Numărul punctelor de vedere la notificările prealabile și contestațiile primite care au fost transmise în termenele legale aplicabile

Numărul total al punctelor de vedere formulate și transmise în termen

5

 

7.

Rata de publicare în termen a anunțurilor de atribuire

Numărul procedurilor de atribuire finalizate sau al contractelor încheiate în perioada de referință pentru care s-au respectat termenele legale de publicare a unui anunț de atribuire

5

 

8.

Rata medie a respingerilor documentațiilor de atribuire în procesul de evaluare derulat de către ANAP

Numărul mediu de respingeri al documentațiilor de atribuire / procedură organizată

5

 

9.

Indicele de anulare a procedurilor de atribuire

Numarul procedurilor de atribuire inițiate în perioada de referință și care au fost anulate

5

 

10.

Gradul de aderență la informațiile prevăzute inițial în SAAP și PAAP referitoare la contractele ce urmează să fie atribuite

Numărul procedurilor de atribuire și achiziții directe cuprinse de CISAP inițial în SAAP și PAAP

5

 

11.

Rata de variație a duratei medii de aplicare a procedurilor de atribuire

Durata medie a procedurilor de atribuire finalizate în perioada de referință

5

 

12.

Indicele modificărilor de contracte

Numărul de contracte modificate in perioada de referință

5

 

13.

Gradul de încărcare al personalului încadrat la nivelul CISAP (proceduri noi)

Numărul mediu de proceduri de atribuire gestionate de angajații încadrați la nivelul CISAP

5

 

14.

Ponderea personalului instruit încadrat la nivelul CISAP

Numarul personalului încadrat la nivelul CISAP care a fost instruit la zi

5

 

15.

Elaborarea si actualizarea de proceduri operationale specifice activitatii

Participarea periodica la elaborarea / actualizarea  procedurilor operaţionale de lucru, adaptându-le la nevoile unitatii

5

 

16.

Asigurarea fluxului informaţional al compartimentului

Organizează circuitul documentelor şi înregistrarea lor în mod cronologic şi sistematic

5

 

17.

Respectarea ROI, ROF alei unitatii

Cunoaste si respecta prevederile ROI, ROF

5

 

18.

Respectarea normelor şi procedurilor de sănătate şi securitate a muncii, de PSI şi ISU pentru toate tipurile de activităţi desfăşurate în cadrul spitalului

Cunoaste si respecta normele de sănătate şi securitate în muncă din spital PSI, ISU

5

 

19.

Manifestarea atitudinii morale și civice (limbaj, ținută, respect, comportament)

Adoptarea unei tinute vestimentare decente, si a unui comportament / limbaj adecvat

5

 

20.

Respectarea și promovarea deontologiei profesionale

Cunoasterea prevederilor Codului de Conduita Etica, respectarea prevederilor codului deontologic si promovarea deontologiei profesionale

5

 

 

Punctaj:

     Sub 61 de puncte = „Nesatisfacator”

     61 – 70 de puncte = „Slab”

     71 – 84 de puncte = „Satisfacator”

     85 – 100 de puncte = „Foarte bine”

 

Punctaj pentru indeplinirea criteriilor de evaluare..........................................

Calificativul acordat..........................................................................................

 1. Numele si prenumele evaluatorului.................................................................

            Functia.......................................Semnatura.........................Data.....................

 1. Am luat la cunostinta de aprecierea activitatii profesionale desfasurate

            Numele si prenumele persoanei evaluate....................................

            Functia..........................Semnatura...........................Data...............

 1. Contestatia persoanei evaluate:

Motivatia............................................................................................

Semnatura persoanei evaluate..................................Data...............

 1. Modificarea aprecierii (DA, NU):

Numele si prenumele prersoanei care a facut aprecierea

Functia acesteia..................................................................................

Modificarea adusa aprecierii.................................................................

Semnatura................................................................................................

Data............................................................................................................

 1. Am luat la cunostinta de modificarea evaluarii

Numele si prenumele.........................................................................

Functia acesteia..................................................................................

Semnatura................................................................................................

Data............................................................................................................

 

6. OBIECTIVE GENERALE, OBIECTIVE SPECIFICE / ACTIVITATI

6.1. Obiectivul general:

1. Organizarea si derularea procedurilor de achizitii publice de produse, servicii sau lucrari in conformitate cu legislatia in vigoare; intocmirea si pastrarea dosarelor prin arhivarea documentelor.

2. Realizarea atributiilor stabilite in concordanta cu misiunea institutiei, in conditii de regularitate, eficacitate, economicitate si eficienta.

3.  Indeplinirea Planului anual al achizitiilor publice in vederea asigurarii continuitatii activitatii.

 

6.2. OBIECTIVE SPECIFICE / ACTIVITATI:

• Obiectiv: O1 – Asigurarea furnizarii / prestarii / executarii la timp a tuturor produselor / serviciilor / lucrărilor necesare îndeplinirii misiunii entității, în limita fondurilor aprobate.

• Obiectiv: O2 - Realizarea achizițiilor publice într-un mod legal și etic, în scopul asigurării unor performanțe economice durabile.

• Obiectiv: P1 - Execuția unitară a procesului de achiziție publica, respectiv a procedurilor de atribuire specifice până la finalizarea acestora (prin semnarea contractului/acordului-cadru).

• Obiectiv: P2 - Asigurarea complianței cu toate cerințele aplicabile.

• Obiectiv: P3 - Monitorizarea constantă și controlul procesului pentru asigurarea îmbunătățirii continue.

• Obiectiv: C1 - Asigurarea disponibilității resurselor și competențelor necesare.

 

7. INDICATORI DE MONITORIZARE:

Indicatori de monitorizare a rezultatelor

Analiza rezultatelor implementarii

DA

NU

Riscuri estimate

Masuri

Risc

 rezidual

Concluzii

 

Indicatori de structura

Asigurarea organizarii si functionarii compartimentului aprovizionare, transport:

- Compartiment Aprovizionare, Transport in structura

 

 

Neasigurarea structurii organizatorice duce la neindeplinirea  obiectivelor specifice compartimentului

Asigurarea structurii organizatorice prin angajarea de personal conform statului de functii

 

Existenta structura functionala aprobata de organul ierarhic superior – Primaria Municipiului Iasi, duce catre buna functionare a Compartimentului

 

Indicatori de proces

Asigurarea randamentului aferent procedurilor de atribuire aplicate si finalizate, cu incadrarea in valoarea estimata

 

 

Anularea procedurilor de atribuire datorita subestimarii / supraevaluarii valorii achizitiei

- Consultarea catalogului SEAP;

- Solicitarea de oferte de pret din piata;

- Consultarea bazei de date proprii a unitatii;

- Respectarea PO 107-09 si PO107-10

 

Efectuarea corecta a studiului de piata aferent produselor la momentul estimarii valorii achizitiei

Realizarea unei lotizării necorespunzătoare a produselor / serviciilor / lucarilor

 

 

Restricționarea accesului anumitor ofertanți la procedura de atribuire; imposibilitatea obținerii unor prețuri competitive

Analiza pieței pentru a colecta informații despre operatorii economici posibili ofertanti, a producătorilor și a condițiilor standard de comercializare

 

Experiență limitată a personalului autorității contractante în pregătirea documentației de atribuire

Fundamentarea Programului de achizitii publice

 

 

Corelarea insuficienta / inadecvata intre Programul de achizitii si politica de realizarea a obiectivelor spitalului, datorita lipsei referatelor de necesitate privind achizitiile, ce poate duce la depasirea bugetului alocat

- Transmiterea adreselor de solicitare a necesarelor de produse / servicii / lucrari, catre toate sectiile / compartimentele / subunitatile din cadrul institutiei;

- Respectarea PO 107-07

 

Verificare si asigurarea existentei documentatiei complete

Alegerea procedurii de atribuire a contractelor de achizitii publice

 

 

Procedura de atribuire a contractului de achizitie publica este stabilita fara respectarea pragurile valorice prevazute in ordonanta

Justificarea alegerii procedurii de atribuire in documentele achizitiei, conf. legislatiei in domeniu

 

Existenta justificarii privind alegerea procedurii de atribuire in strategia de contractare, corelata cu articolele din Lege

 

Incheierea

contractului de achizitie publica

 

 

Existenta diferentelor intre termenii prevazuti in caietul de sarcini si termenii cuprinsi in contractul de achizitie incheiat

Asigurarea corelarii clauzelor contractuale cu cerintele din caietul de sarcini

 

Verificarea si corelarea cerintelor din caietul de sarcini cu clauzele din modelul de contract, la momentul demararii procedurii

 

Indicatori de rezultat

Indeplinirea eficienta si calitativa a activitatii specifice

 

 

Neasigurarea necesarului de produse / servicii / lucrari in vederea desfasurarii in conditii optime a activitatii medicale in cadrul unitatii

Respectare legislație în vigoare si a procedurilor operationale

 

Cresterea calitatii serviciilor medicale oferite

 

                       
 

 

8. ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI:

I. Atribuții si responsabilitati ale postului:

 1. Urmareste, organizeaza si raspunde de procedurile de aribuire a contractelor de achizitie publica pentru articolele bugetare, conform deciziei in vigoare;
 2. Respecta, aplica si isi insuseste procedurile de lucru ale unitatii care au legatura cu activitatea prestata;
 3. Elaboreaza strategia anuala de achiziții publice (“SAAP”) – daca este cazul, și planul anual al achizițiilor publice (“PAAP”); obține avizele necesare din partea celorlalte compartimente de specialitate ale autorității contractante potrivit propriilor proceduri interne/circuit al documentelor, și supune aprobării conducătorului autorității contractante SAAP – daca este cazul și PAAP;
 4. Primeste referatele de necesitate (“RN”) insotit de caietul de sarcini sau specificatii tehnice – dupa caz, de la seful ierarhic superior si le centralizează, analizând și verificând acuratețea informațiilor cuprinse în RN cel puțin sub aspectul necesității produselor/serviciilor/lucrărilor, precum și al informațiilor cu privire la modul de determinare a valorii estimate a acestora (inclusiv, acolo unde este cazul, în ceea ce privește prețul unitar/total);
 5. Actualizează/modifică/completează informațiile conținute de SAAP – daca este cazul și PAAP, în funcție de fondurile aprobate prin bugetul propriu și de prevederile legale aplicabile;
 6. Verifică includerea obiectului contractului/acord-cadru ce urmează să fie atribuit în cadrul SAAP – daca este cazul și PAAP, respectiv existența RN cu privire la respectiva achiziție;
 7. În cazul în care necesitatea nu a fost identificată la nivelul SAAP – daca este cazul și PAAP sau, dacă este necesară actualizarea/modificarea completarea datelor înscrise în cadrul acestora (inclusiv în ceea ce privește valoarea estimată), asigură efectuarea diligențelor necesare pentru revizuirea respectivelor documente, inclusiv a RN aferente;
 8. Asigură publicarea:
 • extraselor din PAAP după definitivarea acestuia, precum și a oricăror modificări operate asupra acestora în SEAP conform legislatiei in vigoare;
 • documentației de atribuire/descriptive/de concurs și a documentelor suport aferente în SEAP, ori în conformitate cu mijloacele de publicitate prevăzute în cadrul procedurii simplificate proprii, în cazurile prevăzute de legislația în vigoare;
 • anunțurilor de intenție, de participare, de atribuire ori a eratelor la acestea, precum și a anunțurilor privind consultarea pieței și rezultatele acestui proces, in SEAP, și după caz, întreprinde diligențele necesare pentru asigurarea publicității acestor informații la nivelul Jurnalului Oficial al Uniunii Europene (“JOUE”), în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile;
 1. Utilizează catalogul SEAP în vederea realizării achizițiilor directe și verifică existența detaliilor cu privire la produsele/serviciile/lucrările oferite de către operatorii economici (inclusiv prețul), astfel încât să existe informații suficiente pentru a putea alege în mod corect și obiectiv;
 2. Realizeaza achizitiile directe conform procedurii de lucru a unitatii;
 3. Întocmeşte dosarul achiziţiei publice pentru fiecare contract de achiziție publică/ acord-cadru încheiat, asigură păstrarea dosarului de achiziție publică pe toată durata producerii efectelor juridice de către contractul/acordul-cadru respectiv, potrivit dispozițiilor actelor normative în vigoare;
 4. Ține evidența contractelor de achiziție publică atribuite la nivelul autorității contractante în baza unei exceptări de la legislația în domeniul achizițiilor publice (inclusiv cele din anexa nr. 2 la Legea nr. 98/2016) și, după caz, procedează la elaborarea propriilor proceduri (simplificate) privind atribuirea respectivelor contracte;
 5. Asigură competența profesională în domeniul achizițiilor publice la nivelul autorității contractante și colaborează cu celelalte compartimente ale autorității contractante, în vederea derulării tuturor etapelor aferente procesului de achiziție publică și atribuirii contractului de achiziție publică/acordului-cadru, inclusiv în ceea ce privește realizarea achizițiilor directe, în conformitate cu toate dispozițiile legale aplicabile, precum și cu reglementările interne;
 6. Propune modalitatea optimă de achiziție (modalitatea în care se va derula procesul de atribuire a contractului de achiziție publică, procedurile de atribuire aplicabile, tehnicile și instrumentele asociate acestui proces), respectiv mijloacele la care se va recurge pentru satisfacerea necesităților, asigurând totodată punerea în corespondență a obiectului achiziției cu codul/codurile CPV aferent/e, care descriu cât mai exact obiectul viitorului contract;
 7. Solicită și propune (daca este cazul), în funcție de complexitatea fiecărei achiziții în parte, nominalizarea persoanei/persoanelor care dețin competențe necesare în specialitățile/disciplinele relevante pentru obiectul contractului/acordului-cadru care urmează să fie atribuit (membru expert cooptat);
 8. Elaboreaza documentația de atribuire/descriptiva/ de concurs (fișa de date a achiziției, caietul de sarcini/documentul descriptiv, proiectul de contract/acord-cadru/contract subsecvent, modele de formulare utilizate în vederea întocmirii și prezentării ofertei/candidaturilor, DUAE – Documentul Unic de Achiziții European), precum și documentele suport aferente (cum ar fi strategia de contractare, declarația privind persoanele ce dețin funcții de decizie în cadrul autorității contractante, respectiv cele cu putere de reprezentare din partea furnizorilor de servicii auxiliare achiziției, precum și datele de identificare ale acestora), pe baza datelor/documentelor/informațiilor transmise de compartimentele de specialitate;
 9. Stabilește calendarul estimativ de derulare a procedurii de atribuire;
 10. Completeaza și actualizeaza formularele de integritate elaborate de către Agenția Națională de Integritate (“ANI”) în cadrul mecanismului de prevenire a conflictului de interese (“formularele de integritate”) pe parcursul procedurilor de atribuire derulate de către autoritatea contractantă;
 11. Asigură suport pentru parcurgerea procesului de evaluare a conformității de către ANAP în ceea ce privește documentația de atribuire/descriptivă/de concurs și a documentelor suport aferente, precum și a anunțurilor de intenție/participare/ atribuire, ori a eratelor la acestea (“proces de evaluare a conformității”), cu respectarea prevederilor legale aplicabile;
 12. Propune spre aprobare măsuri de remediere a eventualele neconformități constatate/motive de respingere a actelor/ documentelor întocmite de către autoritatea contractantă care nu sunt în concordanță cu prevederile legale privind achizițiile si/sau care au fost semnalate de către ANAP ca urmare a parcurgerii procesului de evaluare a conformității potrivit celor arătate mai sus și/sau, după caz, procedează la justificarea în mod corespunzător a motivelor/ formularea argumentelor pentru care autoritatea contractantă nu achiesează la respectivele motive de respingere;
 13. Colaborează cu celelalte compartimente de specialitate ale autorității contractante în vederea coordonării activității de elaborare a documentelor referitoare la comunicările cu operatorii economici interesați de participare la procedura de atribuire a contractului/acordului-cadru/ofertanții/candidații sau, după caz, cu instituțiile/instanțele competente în procesul de soluționare a contestațiilor, asigurând totodată suportul logistic necesar parcurgerii demersurilor conexe (prin utilizarea facilităților tehnice disponibile în SEAP/alte mijloace de comunicare, împreună cu toate operațiunile și etapele procedurale aferente) în ceea ce privește:
 • publicarea răspunsurilor la solicitările de clarificări formulate, privind conținutul documentației de atribuire/descriptive/de concurs sau, după caz, la cererile privind informațiile suplimentare în legătură aceasta, elaborate pe baza datelor/documentelor/ informațiilor transmise de compartimentele de specialitate sau, după caz, care au rezultat prin grija echipei responsabile cu realizarea procesului de achiziție;
 • transmiterea, acolo unde este cazul, a invitațiilor de participare către candidații selectați în vederea participării la etapele specifice procedurilor de atribuire care se derulează în mai multe faze;
 • transmiterea solicitărilor de clarificări referitoare la conținutul ofertelor/candidaturilor către operatorii economici implicați în cadrul procedurii de atribuire (astfel cum au fost stabilite ca fiind necesare în vederea evaluării respectivelor oferte/candidaturi), precum și, după caz, privind prelungirea perioadei de evaluare a ofertelor în cazuri temeinic justificate peste data limită inițial estimată, inclusiv prelungirea valabilității ofertelor și a garanțiilor de participare aferente;
 • transmiterea comunicărilor privind rezultatul procedurii de atribuire, inclusiv privind deciziile luate referitoare la rezultatul selecției/rezultatul procedurii, respectiv atribuirea/încheierea contractului de achiziție publică/acordului-cadru sau admiterea într-un sistem dinamic de achiziții (acceptarea ofertei/candidaturii sau respingerea acesteia), ori motivele care stau la baza oricărei decizii de a nu atribui un contract/de a nu încheia un acordcadru/de a nu implementa un sistem dinamic de achiziții ori de a relua procedura de atribuire (anularea procedurii);
 • transmiterea oricăror altor comunicări referitoare la informațiile de interes public conținute de dosarul achiziției publice;
 • transmiterea răspunsului/punctului de vedere la contestație/solicitarea Consiliului Național privind Soluționarea Contestațiilor (“CNSC”) referitoare la informații suplimentare care trebuie furnizate de către autoritatea contractantă;
 • publicarea /comunicarea măsurilor de remediere în cazul adoptării unor asemenea măsuri, în SEAP sau direct către operatorii economici implicați în cadrul procedurii în situația în care inițierea procedurii nu s-a realizat prin publicarea unui anunț de participare în SEAP;
 • publicarea/comunicarea contestațiilor în SEAP sau direct către operatorii economici implicați în cadrul procedurii în situația în care inițierea procedurii nu s-a realizat prin publicarea unui anunț de participare în SEAP, precum și a deciziilor/hotărârilor aferente emise de către Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor/instanța competentă;
 • transmiterea întâmpinării către instanțele competente, în cazul în care contestatorul recurge la calea de atac împotriva deciziei CNSC sau dacă contestația/litigiul este formulat în sistemul de remedii judiciar;
 1. Procedează la publicarea denumirii și a datelor de identificare ale ofertantului/ candidatului/ subcontractantului propus/terțului susținător și completarea/actualizarea/modificarea secțiunilor corespunzătoare aferente formularelor de integritate, pe tot parcursul aplicării procedurii (până la publicarea anunțului de atribuire), precum și dispunerea măsurilor care se impun ca urmare a alertelor de integritate, în termenele legale aplicabile inclusiv, după caz, prezentarea documentelor justificative către inspectorii de integritate;
 2. Verifică și face toate demersurile necesare pentru îndeplinirea de către membrii comisiei de evaluare și, după caz, de către experții cooptați a obligației referitoare la semnarea declarației de confidențialitate și imparțialitate, după data și ora-limită pentru depunerea ofertelor/ candidaturilor însă nu mai târziu de preluarea atribuțiilor specifice propriu-zise;
 3. Elaboreaza documentele constatatoare privind modul de îndeplinire a clauzelor contractuale;
 4. Asigură condițiile necesare pentru aplicarea metodologiei de control ex-post de către ANAP și/sau CCR privind modul de atribuire a contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru, ori de câte autoritatea contractantă este selectată pentru realizarea unor asemenea controale și transmite către ANAP orice informaţie solicitată, inclusiv prin secţiunile suplimentare din cadrul formularelor de anunţuri puse la dispoziţie prin intermediul SEAP;
 5. Asigură monitorizarea stadiului de implementare al SAAP – daca este cazul și PAAP și informează conducătorul autorității contractante privind situația achizițiilor publice desfășurate la nivelul acesteia;
 6. Elaboreaza documentele referitoare la execuția/monitorizarea implementării contractului/acordului – cadru în scopul asigurării îndeplinirii condițiilor legale atunci când devine necesară modificarea acestuia (inclusiv în cazul atribuirii unui contract de achiziție subsecvent, atribuit în baza unui acord-cadru/sistem dinamic de achiziții), sub aspectul:
 • existenței RN cu privire la respectiva achiziție;
 • parcurgerii etapelor de modificare a contractului/acordului-cadru, inclusiv prin organizarea unei noi proceduri, dacă este cazul, în conformitate cu etapele procedurale aferente procesului de achiziție publică;
 • ajustării prețului contractului în situațiile specifice în care devine necesară o atare măsură;
 • înlocuirii de către contractant a subcontractanților nominalizați în ofertă/ implicării de către acesta a unor subcontractanți noi în perioada de implementare a contractului (prin introducerea/declararea unor subcontractanți, ulterior semnării contractului de achiziţie publică) și/sau renunțarea/retragerea subcontractanților din contractul de achiziţie publică;
 • aplicării (în cazul unui sistem dinamic de achiziție) a regulilor licitației restrânse pentru efectuarea unei achiziții în cadrul respectivului sistem, precum și a celorlalte reguli specifice aplicabile acestui tip de instrument/tehnica specifică de atribuire a contractelor de achiziție publică; o redactării raportului procedurii (în cazul unui acord-cadru) în toate situațiile în care acordul-cadru nu este încheiat cu un singur operator economic sau, deși este încheiat cu mai mulți operatori economici, atribuirea contractelor subsecvente se realizează fără reluarea competiției;
 • consultării în scris (în cazul unui acord-cadru) cu: § operatorul economic semnatar al acordului-cadru, în cazul în care acordul-cadru este încheiat cu un singur operator economic solicitând, dacă este necesar, completarea ofertei acestuia/acestora; § operatorii economici semnatari ai acordului-cadru respectiv, în cazul în care acordul-cadru este încheiat cu mai mulți operatori economici dar fără reluarea competiției, iar acordul-cadru prevede condițiile obiective în funcție de care se stabilește care dintre operatorii economici parte la acordul-cadru respectiv va executa lucrările, va presta serviciile sau va furniza produsele solicitând acestuia/acestora furnizarea produselor/prestarea serviciile/executarea lucrărilor respective; § operatorii economici semnatari ai acordului cadru, în cazul în care acordul-cadru a fost încheiat cu mai mulți operatori economici și cu reluarea competiției, transmițând acestora invitația la re-ofertare sau, în măsura în care acordul-cadru prevede atribuirea contractelor subsecvente parțial cu reluarea competiției și parțial fără reluarea competiției, procedând la aplicarea criteriilor în funcție de care se stabilește dacă anumite lucrări, produse sau servicii care fac obiectul acordului cadru se achiziționează cu reluarea competiției sau direct, fără reluarea competiției (în conformitate cu termenii şi condițiile prevăzute în acordul-cadru, precum şi termenii şi condiţiile prevăzute în acordul-cadru pentru care se poate relua competiţia), respectiv la solicitarea furnizării produselor/prestării serviciilor/executării lucrărilor respective și/sau la transmiterea invitației la reofertare; § analizării rezultatelor obținute față de cele anticipate la nivelul etapei de planificare, identificarea necesităţilor de îmbunătățire a activităţii în viitor și propunerea către conducătorul autorității contractante a măsurilor care se impun în vederea optimizării activității CISAP și a celorlalte compartimente de specialitate care acordă sprijin acestui compartiment în vederea realizării procesului de achiziție.
 1. Asigură suport conducătorului autorității contractante pentru implementarea măsurilor necesare pentru întărirea capacității administrative a compartimentului cu privire la etică, integritate, evitarea conflictelor de interese, prevenirea şi raportarea fraudelor, actelor de corupție şi semnalarea neregularităților în domeniul achizițiilor publice, inclusiv prin instruirea/evaluarea angajaților în acest sens și/sau actualizarea documentelor de referință implementate la nivelul autorității contractante în sensul adaptării/particularizării acestora la situațiile specifice din materia achizițiilor publice întâlnite în practică;
 2. Adoptă și aplică principiile directoare în domeniul managementului riscurilor, conform procedurilor/regulilor interne aplicabile la nivelul autorității contracante, pentru gestionarea riscurilor aferente procesului de achiziție publică;
 3. Acordă suport pentru dezvoltarea sau, după caz, actualizarea propriilor proceduri interne astfel încât acestea să acopere toate etapele/activitățile procesului de achiziţii, care nu sunt supuse unei reglementări specifice potrivit legislației în domeniu;
 4. Acordă suport organelor de control competente in realizarea activităților periodice de control ex-ante/ex-post privind modul de desfășurare a procesului de achiziție publică, pe parcursul etapelor acestuia.
 5. Participa in cadrul comisiilor de receptie a produselor / serviciilor / lucrarilor conform deciziilor interne;
 6. Participa in comisiile de inventariere, casare sau receptie conform deciziilor interne;
 7. Raspunde de corectitudinea si veridicitatea informatiilor transmise catre superiorul ierarhic / personalul unitatii.

II. Atributii generale:

 • Are obligatia de a semna zilnic in condica de prezenta cu mentionarea orei de venire si de plecare din serviciu;
 • Respecta programul de lucru si are obligatia de a respecta programarea concediului de odihna planificat la inceputul anului ;
 • Nu va parasi locul de munca fara aprobarea sefului serviciului administrativ;
 • Este interzis fumatul, venirea la serviciu in stare de ebrietate si consumul de bauturi alcoolice in timpul programului de lucru;
 • Respecta prevederile ROI si ale ROF ;
 • Urmareste si asigura folosirea, pastrarea si intretinerea corecta a bunurilor din dotarea serviciului.

 

III. Atributii  privind securitatea si sanatatea in munca, PSI, colectare deseuri:         

 1. Îşi însuşeşte si respecta normele de securitate si sănătate in munca prevăzute in Legea nr. 319/2006 si normele de aplicare ale acesteia;

Art.22-prevede ca fiecare lucrator  trebuie sa isi desfasoare activitatea in conformitate cu pregatirea si instruirea sa, precum si cu instructiunile primite din partea angajatorului, astfel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca;

Art.23-prevede obligatiile lucratorilor:

- sa utilizeze corect aparatura, substantele periculoase,echipamentele de transport;

- sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat;

-sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii si sa utilizeze corect aceste dispozitive;

-sa comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de munca despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru sanatatea lucratorilor, precum si orice deficienta a sistemelor de protectie;

-sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoana;

-sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, atat timp cat este necesar, pentru a face posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari, pentru protectia sanatatii si securitatii lucratorilor;

-sa coopereze atat timp cat este necesar, cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, pentru a permite engajatorulu sa se asigura ca mediul de munca si conditiile de lucru sunt sigure si fara riscuri pentru securitate si sanatate, in domeniul sau de activitate;

-sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in munca si masurile de aplicare ale acestora;

-sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii santari 

2. Îşi însuşeşte si respecta prevederile Legii nr. 481/2004 privind situaţii de urgenta;

3. Îşi însuşeşte si respecta prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;

4. Îşi însuşeşte si respecta prevederile Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectiva a deşeurilor in instituţiile publice.

IV. Atributii  privind Sistemul de Management al Calitatii (SMC):

 1. Îşi însuşeşte si respecta cerintele procedurilor SMC ;
 2. Îşi însuşeşte si respecta cerintele Manualului Calitatii ;
 3. Elaboreaza/participa la elaborarea de proceduri de lucru atunci cand este cazul ;

Aceste atributii nu sunt limitative, salariatul avand obligatia de a respecta si duce la indeplinire orice alte sarcini, decizii si dispozitii primite din partea conducerii unitatii, a Directiei de Sanatate Publica, Consiliului Local sau a Ministerului Sanatatii in baza reglementarilor legale in vigoare.

V. Atributii in conformitate cu Regulamentul UE nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulator a acestor date:

 • sa cunoasca si sa aplice prevederile actelor normative din domeniul prelucrarii datelor cu caracter personal;
 • de a pastra confidentialitatea asupra datelor personale pe care le prelucreaza atat in afara programului normal de lucru cat si dupa incetarea contractului individual de munca cu Spitalul.
 • de a nu dezvalui datele personale pe care le prelucreaza unor alte persoane decat cele in privinta carora ii este permis acest lucru prin procedurile interne, prin regulamentul intern al spitalului, prin contractul individual de munca si fisa postului;
 • de a prelucra datale personale numai pentru aducerea la indeplinire a atributiilor de serviciu prevazute in fisa postului, in contractul individual de munca si in regulamentul intern;
 • sa informeze de indata conducerea unitatii despre imprejurari de natura a conduce la o diseminare neautorizata de date cu caracter personal  sau despre o situatie in care au fost accesate/prelucrate date cu caracter personal prin incalcarea normelor legale, despre care a luat la cunostinta.
 • sa nu introduca in retea programe neautorizate care ar putea permite conectarea persoanelor de la distanta.
 • Utilizatorul are acces doar la ce este relevant muncii lui (Utilizatorul in cauza este autorizat sa lucreze cu acel program).
 • Fisierele care contin date personale aflate pe dispozitive mobile (laptop, tablet, memorie USB) se cripteaza. Criptarea informatiilor importante inseamna protejarea datelor communicate la distanta, facandu-le neinteligibile pentru orice alte persoane decat cele autorizate a le receptiona.
 • Nu se aduc date din surse nesigure, memorie USB, DVD, CD.  Daca este necesar, se foloseste doar stick USB, pentru salvare de date in forma criptata.
 • Nu este permisa scoaterea din spital a mediilor de stocare (USB Stick, DVD, CD, etc.) decat cu aprobarea prealabila din partea conducerii unitatii.
 • Utilizatorii nu vor accesa internetul pentru a deschide site-uri nesigure si nu vor deschide mailuri necunoscute, suspecte.
 • In locurile unde publicul poate vedea monitorul, pe care apar date cu caracter personal, acesta va fi pozitionat astfel incat sa nu poata fi vazut de public.
 • Utilizatorii ies din aplicatie daca parasesc statia, iar daca temporar nu se lucreaza la statie, acestia blocheaza statia cu CTRL+ALT-DEL.
 • Documentele care contin date cu caracter personal sunt tinute in dulapuri inchise cu cheie.
 • Se interzice stocarea sau notarea parolei de catre utilizator intr-un loc care poate fi accesat de persoane neautorizate. Se prefera memorarea acesteia.
 • Incaperile unde se afla computerele se incuie dupa terminarea programului.
  Nerespectarea obligatiilor  mentionate mai sus  atrage raspunderea disciplinara a salariatului in conformitate cu prevederile regulamentului intern si plata de daune interese.
 • Fiecare statie trebuie sa aiba o parola complexa;
 • Parola trebuie sa contina minim 6 caractere sis a fie o combinatie de litere (minuscule si majuscule), cifre si simboluri special. Parola nu trebuie sa fie un nume, substantive, idee sau orice cuvant care poate sa existe intr-un dictionar.

Utilizatorii statiei nu trebuie sa tina o parola  mai mult de cateva luni consecutive, iar la momentul schimbarii nu trebuie ca cea noua sa fi fost folosita in ultimele 3 cicluri.

Aceste atributii nu sunt limitative, salariatul avand obligatia de a respecta si duce la indeplinire orice alte sarcini, decizii si dispozitii primite din partea conducerii unitatii, a Directiei de Sanatate Publica sau a Ministerului Sanatatii in baza reglementarilor legale in vigoare.

Raspunde disciplinar, material si penal atunci cand:

1. nu respecta programul de activitate stabilit de conducerea societatii;

2. nu respecta conduita, etica si deontologia profesiei;

3. nu respecta disciplina muncii si nu utilizeaza corespunzator instalatiile si echipamentele de lucru si cele de protectie ;

4. nu duce la indeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare atributiilor de serviciu si orice sarcini specifice ;

5. comite orice alte abateri sanctionabile prin regulamentul intern, codul muncii sau alte acte normative aflate in vigoare.

9. Salarizare:

- Salarizarea este în conformitate cu legislaţia  in vigoare;

- Salariul de bază este remuneraţia primită in raport cu munca depusa, cu cantitatea si calitatea acesteia, cu importanta sociala a muncii.

10. Sanctiuni pentru nerespectarea fisie postului sau anexelor acestora:

Titularul postului raspunde dupa caz, civil, disciplinar, material sau penal, in cazul nerespectarii atributiilor, sarcinilor sau lucrarilor ce-i revin, precum si a legislatiei in vigoare.
- raspunde material pentru orice distrugere , degradare, disparitie a tuturor obiectelor de inventar din culpa sa, situatie in care va fi obligat sa repare integral paguba produsa.
- raspunde personal material si disciplinar pentru orice neindeplinire, indeplinire defectuoasa sau cu intarziere a sarcinilor stabilite prin fisa postului, regulamentul de ordine interioara si contractul individual de munca. despre tot ce este in sarcina sa ca obligatie;

-  nu respecta programul de activitate stabilit de conducerea unitatii

- nu respecta conduita, etica si deontologia profesiei;

-.nu respecta disciplina muncii si nu utilizeaza corespunzator instalatiile si echipamentele de lucru si cele de protectie ;

- nu duce la indeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare atributiilor de serviciu si orice sarcini specifice.

 

Fisa postului este valabila pe intreaga perioada de desfasurare a contractului de munca, putand fi reinnoita in cazul aparitiei unor noi reglementari legale  sau ori de cate ori este necesar.

 

 

 

Seful locului de munca,

Functia: Sef Serviciu Investitii si Contractare

Numele si prenumele: ....................................

Semnatura : …………………………………       

         Luat la cunostinta si primit un exemplar salariat

         Numele si prenumele: ........................................

                                                                                 Semnatura: .........                

                                                                                      Data: .................... 

                                                     

 

 

(0 votes)199 views

Pachetul de servicii

TELEMEDICINA

 

 

Ortopedie-traumatologie, Oto - Rino - Laringologie Chirurgie, Neurologie Recuperare neuromotorie Recuperare cardio-pulmonara Neurologie