Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană vă invităm sa vizitați www.fonduri-ue.ro

Conditii de internare

Acte necesare:

Internarea in spital se face pe baza urmatoarelor acte:

 • buletin sau carte de identitate;
 • certificat de nastere in cazul copiilor minori care se interneaza in Clinica ORL;
 • bilet de trimitere - model unic de bilet de trimitere pentru servicii medicale clinice / bilet de internare semnat de medicul din ambulator sau medicul de familie si vizat de medicul de garda al clinicii in care urmeaza sa se interneze;
 • cardul de sanatate;
 • document ce dovedeste calitatea de asigurat (adeverinta salariat, cupon de pensie personal, adeverinta de somaj, adeverinta de elev, adeverinta de asigurat emisa de CAS in care isi are domiciliul pacientul), sau dovada de asigurat din aplicatia SIUI, daca este cazul.
 • in cazul in care asiguratul este salariat va prezenta adeverinta de salariat cu numarul de zile de concediu medical efectuat in ultimele 12 luni.

Externarea pacientului se face de catre medicul curant si se va comunica pacientului cu cel putin 24 de ore inainte. Medicul curant va completa Biletul de externare si scrisoarea medicala in care va consemna diagnosticul la externare, starea pacientului, tratamentul medical, indicatii privind regimul alimentar, data controlului medical si numarul de zile de concediu medical(dupa caz).In cazul externarii pacientului la cerere, i se va explica riscurile la care se poate expune. Medicul curant consemneaza in Foaia de observatie solicitarea de externare a pacientului, iar acesta este pus sa semneze ca a solicitat externarea.La externare se foloseste cardul de sanatate al pacientului.

Documentele care se elibereaza pacientului la externare:

 • Bilet de externare;
 • Scrisoare medicala;
 • Certificat de concediu medical(dupa caz);
 • Adeverinta medicala(dupa caz);
 • Reteta medicala;
 • Decont de cheltuieli.

 

Noutati

Anunt concurs post temporar vacant de psiholog principal- Compartiment de Psihologie

Nr. 14536  din 28.06.2019

Aprobat,                                                                                Manager,

                                                    Ec. Cumpat Carmen Marinela

 

ANUNT

 

Spitalul Clinic de Recuperare Iasi, cu sediul in Iasi, str.Pantelimon Halipa nr.14, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatorului post temporar vacant :

Compartimentul de Psihologie :

-1 post de psiholog principal- pe perioada determinata .

            Concursul se va desfasura in conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 modificata si completata de H.G. 1027/2014 pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice.

Concursul consta in urmatoarele etape succesive :

                        -selectia dosarelor de inscriere ;

                        -proba scrisa;

                        -interviul.

            Conditii de desfasurare a concursului :

 1. Ultima zi pentru depunerea dosarelor de inscriere este 8 iulie 2019, ora 15 :00-Serviciul RUNOS ;
 2. Data si ora organizarii probei scrise : 15 iulie 2019, ora 9:00- Pavilionul Administrativ ;
 3. Data si ora interviului : 17 iulie 2019, ora 9 :00- Pavilionul Administrativ ;

Concursul se va desfasura la sediul unitatii, astfel :

-depunerea dosarelor de concurs : 8 iulie 2019, ora 15 :00 ;

- rezultate selectia dosarelor candidatilor : 10 iulie 2019;

-rezultate contestatii la selectia dosarelor : 12 iulie 2019;

-proba scrisa : 15 iulie 2019, ora 9 ;00, Pavilionul Administrativ ;

-afisarea rezultatelor probei scrise : 15 iulie 2019, ora 14 :00 ;

-rezultate contestatii la rezultatele probei scrise : 16 iulie 2019, ora 15 :00 ;

-proba interviu : 17 iulie 2019, ora 9 :00 , Pavilionul Administrativ ;

-afisarea rezultatelor la proba interviu : 17 iulie 2019, ora 14.00 ;

-rezultate contestatii la proba interviu : 18 iulie 2019, ora 14.00 ;

-afisarea rezultatelor finale :   19 iulie 2019, ora 14.00.

Conditii generale, conform art. 3 din H.G. NR. 286/2011 :

Poate participa la concurs persoana care indeplineste urmatoarele conditii :

 1. Are cetatenie romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania ;
 2. Cunoaste limba romana, scris si vorbit ;
 3. Are varsta minima reglementata de prevederile legale ;
 4. Are capacitate deplina de exercitiu ;
 5. Are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestat pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate ;
 6. Indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs ;
 7. Nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de falsori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice de participare la concurs pentru postul de psiholog principal:

            - studii: diploma de licenta in specialitate;

            - adeverinta de grad principal;

            - minim 5 ani vechime ca specialist in sectorul sanitar;

            - atestat de libera practica in specialitatea psihologie clinica.

Cei interesati vor depune la Serviciul RUNOS al unitatii, dosar de concurs care sa cuprinda urmatoarele acte :

 • cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copia xerox certificate nastere si casatorie, daca este cazul;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice postului solicitat (diploma de licenta, adeverinta de grad principal, atestat de libera practica valabil pe anul in curs) ;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţa care atestă vechimea în specialitate, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 • adeverinta medicala eliberata de medicul de familie sau de medicul de medicina muncii din spital care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare (Dr. Munteanu Georgeta –nr. telefon 0788437959, 0740256003) ;
 • curriculum vitae;
 • dosar de carton cu sina.

In cazul in care s-a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, candidatul are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.

Copiile de pe actele prevazute in dosarul de concurs se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs, sau in copii legalizate.

Anuntul de concurs, bibliografia si tematica sunt afisate la avizier si pe site-ul unitatii www.scr.ro.

Relatii suplimentare se obtin de la persoana care asigura secretariatul comisie de concurs, serviciul resurse umane tel. 0232.266044/int. 105.

 

Sef Seviciu RUNOS,

            Ec. Axinte Dana

 

 

                                                                                                            Aprobat,

                                                                                    Manager Ec. Cumpat Carmen

 

Tematica si Bibliografie pentru ocuparea postului temporar vacant de psiholog principal

 1. Psihodiagnosticul in psihologia clinica
 2. Semiologie neuropsihologica:

-tulburari de perceptie

- tulburari de atentie

-tulburari de memorie

-tulburari de gandire

-tulburari de comunicare

-tulburari de vointa

-tulburari de constiinta

-conduita motorie si tulburarile ei

-tulburarile afectivitatii

    3. Apraxiile : definitie, tipuri de apraxie

    4. Agnoziile: definitie, tipuri de agnozii

   5. Afaziile : definitie, tipuri de afazii

    6. Personalitate: tipologie, tulburari de personalitate

    7. Etica si dentologia profesiei de psiholog clinician

Bibliografie

1.Mihai I. Botez:Neuropshilogie clinica si neurologia comportamentului, Editura Medicala, Bucuresti,1996

2 Gottfred Fischer, Peter Riedesser: Tratat de psihotraumatologie, Editura Trei, Bucuresti, 2001;

3.Iustin Lupu, Ioan Zanc: Sociologie medicala-Teorie si aplicatii, Editura Polirom iasi, 1999;

4.B. Luban –Plazza, W. Poldinger, F. Kroger: Boli psihosomatice in practica medicala, Editura medicala, Bucuresti, 2000;

5.Ion Dafinoiu, Jeno-Laszo Vargha: Psihoterapii scurte, Polirom Iasi, 2005;

6.Ion Dafinoiu: Personalitatea. Metoda de abordare clinica: observatia si interviul, editura Polirom, Iasi, 2002;

7. Daniel David :Psihologie clinica si psihoterapie, Editura polirom, Iasi, 2006;

8.G. Ionescu: Tratat de psihologie medical si psihoterapie, Editura Asklepios, Bucuresti, 1995;

9.P. Popescu Neveanu: Dictionar de psihologie, Editura Albatros, Bucuresti, 1978;

10. Florin Tudose, Catalina Tudose, Letitia Dobrovici: Psihopatologie si psihiatrie pentru psihologi, Editura Infomedica, Bucuresti, 2002.

DIRECTOR MEDICAL,

DR. BALTAG DORU

 

                                                                                                                                                APROBAT,

  Manager

                                                                                                                       Ec. Carmen Cumpat

                                                                                     

 

 

 

 

LISTA DE CONTROL A PAGINILOR REVIZUITE

Nr.

ed./rev.

Pag.

rev.

Obiectul reviziei

0/

   

 

 

 

 

 

FISA POSTULUI

OCUPATIA: PSIHOLOG

COD COR: 263401

 

 

 

 

 

 

TITULAR POST:

 

FUNCTIA/POSTUL/SPECIALITATEA: psiholog principal

 

LOC MUNCA: Compartiment Psihologic

 

GRADUL PROFESIONAL : psiholog principal

 

NIVELUL POSTULUI: de executie

 

 

 

 

 

 

Data

Elaborat

Verificat

Aprobat

 

Funcţia/Nume

Semnătura

Funcţia/Nume

Semnătura

Funcţia/Nume

Semnătura

Ref.de specialitate gr.I

Pricop Mihaela

 

Sef Serv.RUNOS

Ec. Axinte Dana

 

Manager

Ec. Cumpăt Carmen

 

Exemplar nr:

 

1.CERINTELE POSTULUI:

 1. Pregătirea profesionala: Studii universitare cu diploma de licenta, specialitate psihologie clinica, examen de grad principal;
 2. Experienta profesionala : minim 5 ani in specialitate ;
 3. Capacitate de lucru individual si in echipa, adaptabilitate/flexibilitate si rezistenta la stres ;
 4. Capacitatea de a stabili relatii, perseverenta, toleranta, calm, responsabilitate, abilitati de comunicare interpersonala, deschidere, receptivitate la nou ;
 5. Interes pentru perfectionare permanenta, motivatie foarte puternice pentru munca cu bolnavii, capacitate ridicata de adaptare la cerintele postului, rabdare, calm, amabilitate, fermitate si promptitudine ;
 6. Responsabilitatea implicata de post: responsabilitatea recuperarii si abilitarii psihice a pacientilor, responsabilitatea confidenţialităţii datelor si informatiilor legate de pacienti .

2.RELATII

 1. IERARHICE:
 • este subordonat  managerului;

b) FUNCTIONALE:

 • colaborează cu medicul neurolog, logopedul, kinetoterapeutul, alte organizatii private, institutii de stat, persoane fizice, etc.

3.PROGRAM DE LUCRU :

- activitate curenta in cadrul serviciului conform programului de lucru stabilit in conformitate cu prevederile legale in vigoare: 7 ore/zi.

4. SET DE INDICATORI CANTITATIVI/ CALITATIVI ASOCIATI ATINGERII REZULTATELOR PRESTABILITE:

Indicatori  cantitativi: executarea lucrarilor planificate si repartizate, la nivelele cantitative si termenele stabilite, rezolvarea la termen a sarcinilor ordonate de conducere si indeplinirea obiectivelor stabilite prin strategii, programe de actiune si planuri de munca;

Indicatori calitativi: asigura un management performant al activitatii, conform prevederilor legale, cerintelor postului; rezolvarea corecta, completa si viabila a sarcinilor ordonate de conducere precum si a celor stabilite prin strategii, programe de actiune si planuri de munca; asigura realizarea eficienta si la termen a obiectivelor, actiunilor, masurilor stabilite si a lucrarilor, conform prevederilor legale, cerintelor postului, ordinelor si dispozitiilor conducerii spitalului;

Costuri: asigura planificarea, organizarea si desfasurarea activitatilor specifice, cu respectarea si incadrarea stricta in limitele resurselor materiale si financiare aprobate in acest scop; 

Timp: incadrarea in termenele ordonate de conducere, in termenele stabilite de actele normative specifice

Utilizarea resurselor: gestionarea eficienta si rationala a resurselor din dotare in scopul indeplinirii atributiilor;

Mod de realizare: sarcinile se realizeaza individual, in colectiv sau in colaborare cu alte sectii ale spitalului; conduce prin exemplul personal;

Nr.

crt.

INDICATORI pondere indic.in standard

Unit.de masura specifica operatiunilor postului

INDICI DE PERFORMANTA

/puncte acordate

 

1.

 

CANTITATE

20%

 • Realizarea în întregime a sarcinilor prevăzute în fişa postului, în vederea bunei desfăşurări a activităţii biroului
 • Urmărirea şi implicarea în bună derulare a lucrarilor întocmite, (asumate ca sarcină de serviciu)  ;

95 - 100%/5pct.

90 - 95%/4pct.

85 - 90%/3pct.

80 - 85%/2pct.

80%/1pct.

 

2.

 

CALITATE

20%

 • Desfăşurarea  activităţilor fără disfuncţionalităţi sau erori (vezi cap.VI);
 • Acurateţea documentelor, actelor, materialelor realizate (vezi cap. VI);
 • Gradul de mulţumire al beneficiarilor serviciilor oferite (vezi cap.VI);
 • Implicare pentru realizarea obiectivelor generale stabilite ale compartimentului (vezi cap. VI).

 

95 - 100%/5pct.

90 - 95%/4pct.

85 - 90%/3pct.

80 - 85%/2pct.

80%/1pct.

 

3.

 

COSTURI

10%

 • Optime în raport cu eficienţa acţiunilor solicitate sau propuse.

 

95 - 100%/5pct.

90 - 95%/4pct.

85 - 90%/3pct.

80 - 85%/2pct.

80%/1pct.

 

4.

 

TIMPUL

20%

 • utilizarea eficientă a programului de lucru prin folosirea timpului de lucru numai in vederea realizarii sarcinilor de serviciu;
 • realizarea sarcinilor de serviciu în timp util, real si oportun pentru buna desfăşurare a activităţii si obtinerea unui grad ridicat de multumire din partea beneficiarilor serviciilor oferite

95 - 100%/5pct.

90 - 95%/4pct.

85 - 90%/3pct.

80 - 85%/2pct.

80%/1pct.

 

5.

UTILIZAREA RESURSELOR

15%

- Foloseste rational resursele umane, materiale si financiare la dispozitie conform principiilor eficientei si economicitatii, în scopul îndeplinirii atribuţiilor.

- capacitate mare in utilizarea resurselor puse la dispozitie.

 

 

5.1.Bine si5.2.F.Bine/5pct.

5.1.Mediu si5.2.F.Bine/4pct.

5.1.Mediu si5.2.Bine/3pct.

5.1.Mediu si5.2.Mediu/2pct.

5.1.Satisf. şi 5.2.Satisf./1 pct.

 

6.

 

MOD DE REALIZARE

15%

- Isi desfasoara activitatea atat in mod individual cat si in colaborare cu colegii pe care ii coordoneaza in echipa/colectiv, conduce prin exemplul personal, se implica nemijlocit, se dedica serviciului, respecta personalitatea si aspiratiile subordonatilor, simplifica procedura de lucru si conducere.

- grad mare de implicare in realizarea muncii in echipa;

- initiativa pentru formularea de solutii noi;

- grad mare de implicare in realizarea muncii individuale

F.Bine/5pct.

Bine/4pct.

Mediu/3pct.

Satisfacator/2pct.

Nesatisfăcător /1 pct.

 

5.CRITERII DE EVALUARE ALE POSTULUI

Evaluarea activitatii:

 • obiectivele de performanta individuala:
 • modul de indeplinire cantitativa si calitativa a sarcinilor din prezenta Fisa a postului;
 • modul de raspuns la alte solicitari decat cele curente.
 • criterii de evaluare a realizarii acestora (se noteaza cu insufficient, sufficient, bines au foarte bine)
 • rezultatele obtinute:

-cantitatea si calitatea lucrarilor si sarcinilor realizate

- nivelul de indeplinire a sarcinilor si lucrarilor in termenele stabilite;

-eficienta lucrarilor si sarcinilor realizate, in contextual atingerii obiectivelor propuse;

 • adaptarea la complexitatea muncii:

- adaptarea la conceptia de alternative de schimbare sau de solutii noi(creativitate)

-analiza si sinteza riscurilor, influentelor, efectelor si consecintelor evaluate;

            - evaluarea lucrarilor si sarcinilor de rutina (repetitive)

      - asumarea responsabilitatii:

- intensitatea implicarii si rapiditatea interventiei in realizarea atributiilor;

            - evaluarea nivelului riscului decisional;

      - capacitatea relationala si disciplina muncii:

- capacitatea de evitare a starilor conflictuale si respectarea relatiilor ierarhice;

            - adaptabilitatea la situatii neprevazute;

 • Personana care realizeaza evaluarea performantelor profesionale individuale: seful ierarhic sau persoana desemnata de angajator in acest sens.
 • Modalitatea de evaluare: prin observare directa de catre evaluator, in baza rezultatelor obtinute ca urmare a desfasurarii activitatii, prin chestionar sau prin intermediul altor instrumente de evaluare elaborate de angajator
 • Periodicitatea de evaluare a performantelor- Anual

6.OBIECTIVE GENERALE, OBIECTIVE SPECIFICE/ACTIVITATI

Evidenta si administrarea patrimoniului

-> existenta unei baze de date care evidentiaza patrimoniul prin constituirea si reactualizarea bazei de date atat ca format electronic cat si pe suport de hartie ( indosariere) plus administrarea efectiva a patrimoniului.

->organizarea inventarierii anuale a bunurilor patrimoniale prin initierea dispozitiei de organizare, desfasurare si valorificare a inventarierii patrimoniului, plus desfasurarea operatiunilor de inventariere.

Gestionarea eficienta a patrimoniului.

->implementarea controlului intern la nivelul Directiei Economice

->trasabilitatea parcursului documentelor si obtinerea facila a informatiilor corecte, complete si integrate din activitatea curenta.

->raportarea informatiilor patrimoniale corecte, complete si integrate din activitatea curenta.

Asigurarea aplicarii corecte pe criterii de performanta a prevederilor in vigoare in domeniul legislatiei muncii si gestionarii resurselor umane.

->organizarea si gestionarea resurselor umane in conformitate cu politicile de personal promovate de management si legislatia specifica de reglementare.

->asigurarea salarizarii lunare a personalului in conformitate cu incadrarile si munca prestata.

->asigurarea unei calificari si specializari profesionale corespunzatoare a personalului.

Oferirea de asigurari si consiliere managementului superior privind

functionarea si imbunatatirea sistemelor de management si control din cadrul  entitatii publice

-> efectuarea tuturor activitatilor de asigurare planificate si aprobate de Manager prin planurile anuale de audit.

-> oferirea de consiliere managementului, ori de cate ori se solicita, in vederea imbunatatirii sistemelor de management si control.

7.ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI :

I. Atributii si responsabilitati ale psihologului :

 1. Diagnosticheaza si evalueaza tulburarile emotionale, comportamentale si de personalitate ale beneficiarilor ;
 2. Analizeaza si corecteaza fenomenele de inadaptare la mediul social ale beneficiarilor ;
 3. Realizeaza educatia pentru sanatate si consiliere suportiva pentru pacienti sau apartinatori ;
 4. Aplica teste psihologice pentru stabilirea nivelului de dezvoltare psihologic, interpreteaza datele obtinute si elaboreaza recomandarile pe care le considera necesare ;
 5. Stabileste etapele recuperarii psihopedagogice, in functie de obiectivele propuse pentru recuperarea beneficiarilor ;
 6. Stabileste psihodiagnosticul beneficiarilor si realizeaza examinarile si evaluarile psihologice ale beneficiarilor ;
 7. Colaboreaza si cu ceilalti specialisti din spital pentru a stabili si aplica planul terapeutic de recuperare individual pentru fiecare beneficiar ;
 8. Stabileste programul saptamanal de interventie terapeutica (de socializare si de integrare sociala si de activitati educationale) ;
 9. Stabileste, in functie de obiectivele psihoterapeutice de recuperare, metoda de lucru si programele de instruire ale beneficiarilor ;
 10. Investigheaza si consiliaza beneficiarii in demersul de solutionare a problemelor psihologice ;
 11. Asigura consiliere de specialitate persoanelor din spital ;
 12. Executa orice alte dispozitii date de superiorul ierarhic direct sau de supraordonantii acestuia in realizarea strategiilor pe termen scurt ale unitatii in limitele respectarii temeiului legal ;
 13. Asigure o buna comunicare cu toti colegii din spital, precum si cu coloboratorii/ partenerii externi ;
 14. Are o atitudine politicoasa atat fata de colegi cat si fata de persoanele cu care vine in contact in cadrul unitatii ;
 15. Raspunde de corectitudinea informatiilor furnizate catre beneficiari si colegi ;
 16. Respecta procedurile interne legate de utilizarea aparaturii din dotare;
 17. Raspunde de informarea imediata a persoanelor responsabile privind orice defectiune in functionarea echipamentului cu care isi desfasoara activitatea;
 18. Asigura mentinerea si utilizarea in conditii adecvate a obiectelor/ bunuri existente in institutie;
 19. Realizeaza un plan individual de recuperare psihologica pentru fiecare beneficiar si inregistreaza evoluia acestuia;
 20. Prezinta informatiile si documentele legate de beneficiari/ interventii/rezultate, ori de cate ori sunt solicitate de superiorul ierarhic;
 21. Raspunde de calitatea si precizia examinarilor psihologice;
 22. Pastreaza confidentialitatea datelor referitoare la beneficiari in fata persoanelor fizice, juridice sau mass-media;
 23. Raspunde de dezvoltarea si amenajarea cabinetului psihologic.

II. Atributii generale:

 1. Are obligatia de a semna zilnic in condica de prezenta cu mentionarea orei de venire si de plecare din serviciu;
 2. Respecta programul de lucru si are obligatia de a respecta programarea concediului de odihna planificat la inceputul anului ;
 3. Nu va parasi locul de munca fara aprobarea managerului ;;
 4. Este interzis fumatul, venirea la serviciu in stare de ebrietate si consumul de bauturi alcoolice in timpul programului de lucru;
 5. Respecta prevederile ROI si ale ROF ;
 6. Urmareste si asigura folosirea, pastrarea si intretinerea corecta a bunurilor din dotarea serviciului.

III. Atributii  privind securitatea si sanatatea in munca, PSI, colectare deseuri:         

 1. Îşi însuşeşte si respecta normele de securitate si sănătate in munca prevăzute in Legea nr. 319/2006 si normele de aplicare ale acesteia;

Art.22-prevede ca fiecare lucrator  trebuie sa isi desfasoare activitatea in conformitate cu pregatirea si instruirea sa, precum si cu instructiunile primite din partea angajatorului, astfel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca;

Art.23-prevede obligatiile lucratorilor:

- sa utilizeze corect aparatura, substantele periculoase,echipamentele de transport;

- sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat;

-sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii si sa utilizeze corect aceste dispozitive;

-sa comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de munca despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru sanatatea lucratorilor, precum si orice deficienta a sistemelor de protectie;

-sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoana;

-sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, atat timp cat este necesar, pentru a face posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari, pentru protectia sanatatii si securitatii lucratorilor;

-sa coopereze atat timp cat este necesar, cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, pentru a permite engajatorulu sa se asigura ca mediul de munca si conditiile de lucru sunt sigure si fara riscuri pentru securitate si sanatate, in domeniul sau de activitate;

-sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in munca si masurile de aplicare ale acestora;

-sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii santari 

2. Îşi însuşeşte si respecta prevederile Legii nr. 481/2004 privind situaţii de urgenta;

3. Îşi însuşeşte si respecta prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;

4. Îşi însuşeşte si respecta prevederile Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectiva a deşeurilor in instituţiile publice.

IV. Atributii  privind Sistemul de Management al Calitatii (SMC) :

 1. Îşi însuşeşte si respecta cerintele procedurilor SMC ;
 2. Îşi însuşeşte si respecta cerintele Manualului Calitatii ;
 3. Elaboreaza/participa la elaborarea de proceduri de lucru atunci cand este cazul ;

Aceste atributii nu sunt limitative, salariatul avand obligatia de a respecta si duce la indeplinire orice alte sarcini, decizii si dispozitii primite din partea conducerii unitatii, a Directiei de Sanatate Publica sau a Ministerului Sanatatii in baza reglementarilor legale in vigoare.

Raspunde disciplinar, material si penal atunci cand:

     1. nu respecta programul de activitate stabilit de conducerea societatii;

2.nu respecta conduita, etica si deontologia profesiei;

3.nu respecta disciplina muncii si nu utilizeaza corespunzator instalatiile si echipamentele de lucru si cele de protectie ;

4.nu duce la indeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare atributiilor de serviciu si orice sarcini specifice ;

5. comite orice alte abateri sanctionabile prin regulamentul intern, codul muncii sau alte acte normative aflate in vigoare.

8.Salarizare:

 • Salarizarea este în conformitate cu legislaţia  in vigoare;
 • Salariul de bază este remuneraţia primită in raport cu munca depusa, cu cantitatea si calitatea acesteia, cu importanta sociala a muncii;

Fisa postului este valabila pe intreaga perioada de desfasurare a contractului de munca, putand fi reinnoita in cazul aparitiei unor noi reglementari legale  sau ori de cate ori este necesar.

 

Seful locului de munca,

Functia : manager

Numele si prenumele : Ec.Cumpat Carmen

Semnatura : …………………………………                      Luat la cunostinta si primit un exemplar salariat

                                                                        Numele si prenumele                                                                     

 

(0 votes)222 views

Pachetul de servicii

TELEMEDICINA

 

 

Ortopedie-traumatologie, Oto - Rino - Laringologie Chirurgie, Neurologie Recuperare neuromotorie Recuperare cardio-pulmonara Neurologie