Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană vă invităm sa vizitați www.fonduri-ue.ro

Conditii de internare

Acte necesare:

Internarea in spital se face pe baza urmatoarelor acte:

 • buletin sau carte de identitate;
 • certificat de nastere in cazul copiilor minori care se interneaza in Clinica ORL;
 • bilet de trimitere - model unic de bilet de trimitere pentru servicii medicale clinice / bilet de internare semnat de medicul din ambulator sau medicul de familie si vizat de medicul de garda al clinicii in care urmeaza sa se interneze;
 • cardul de sanatate;
 • document ce dovedeste calitatea de asigurat (adeverinta salariat, cupon de pensie personal, adeverinta de somaj, adeverinta de elev, adeverinta de asigurat emisa de CAS in care isi are domiciliul pacientul), sau dovada de asigurat din aplicatia SIUI, daca este cazul.
 • in cazul in care asiguratul este salariat va prezenta adeverinta de salariat cu numarul de zile de concediu medical efectuat in ultimele 12 luni.

Externarea pacientului se face de catre medicul curant si se va comunica pacientului cu cel putin 24 de ore inainte. Medicul curant va completa Biletul de externare si scrisoarea medicala in care va consemna diagnosticul la externare, starea pacientului, tratamentul medical, indicatii privind regimul alimentar, data controlului medical si numarul de zile de concediu medical(dupa caz).In cazul externarii pacientului la cerere, i se va explica riscurile la care se poate expune. Medicul curant consemneaza in Foaia de observatie solicitarea de externare a pacientului, iar acesta este pus sa semneze ca a solicitat externarea.La externare se foloseste cardul de sanatate al pacientului.

Documentele care se elibereaza pacientului la externare:

 • Bilet de externare;
 • Scrisoare medicala;
 • Certificat de concediu medical(dupa caz);
 • Adeverinta medicala(dupa caz);
 • Reteta medicala;
 • Decont de cheltuieli.

 

Noutati

Anunt concurs post temporar vacant de asistent medical PL- Laborator Analize medicale

SPITALUL    CLINIC    DE    RECUPERARE IAȘI     

 

                                                       CF:4541092, Iași,  Strada Pantelimon Halipa, nr. 14

Cont Trezorerie:RO27TREZ40621F330800XXX

Telefon : 0232 / 266044; Fax : 0232 / 252030, Email: secretariat@scr.ro;   www.scr.ro

Operator de date cu caracter personal nr. 17761
 

 

 

 

Nr.  23088  din 13.11.2017

Aprobat,                                                                                   Manager,

                                                    Ec.Cumpat Carmen Marinela

 

ANUNT

 

Spitalul Clinic de Recuperare Iasi, cu sediul in Iasi, str.Pantelimon Halipa nr.14, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatorului post temporar vacant :

Laborator Analize medicale :

-1 post de asistent medical PL specialitate laborator- pe perioada determinata ;

            Concursul se va desfasura in conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 modificata si completata de H.G. 1027/2014 pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice.

Concursul consta in urmatoarele etape succesive :

                        -selectia dosarelor de inscriere ;

                        -proba scrisa;

                        -interviul.

Conditii de desfasurare a concursului :

1.       Ultima zi pentru depunerea dosarelor de inscriere este 20 noiembrie 2017, ora 15 :00-Serviciul RUNOS ;

2.       Data si ora organizarii probei scrise : 28 noiembrie 2017, ora 9:00- Pavilionul Administrativ ;

3.       Data si ora interviului : 4 decembrie 2017 , ora 9 :00- Pavilionul Administrativ 

Concursul se va desfasura la sediul unitatii, astfel :

-depunerea dosarelor de concurs : 20 noiembrie 2017, ora 15 :00 ;

-selectia dosarelor candidatilor : 21 noiembrie 2017 ;

-contestatii la rezultatele selectiei dosarelor : 22 noiembrie 2017 ;

-proba scrisa : 28 noiembrie e 2017, ora 9 ;00, Pavilionul Administrativ ;

-afisarea rezultatelor probei scrise : 28 noiembrie 2017, ora 14 :00 ;

-rezultate contestatii la rezultatele probei scrise : 29 noiembrie 2017, ora 14 :00 ;

-proba interviu : 4 decembrie 2017, ora 9 :00 , Pavilionul Administrativ ;

-afisarea rezultatelor la proba interviu : 4 decembrie 2017 , ora 14.00 ;

-rezultate contestatii la proba interviu : 5 decembrie 2017 , ora 14.00 ;

-afisarea rezultatelor finale :  6 decembrie 2017 , ora 14.00.

Conditii generale, conform art. 3 din H.G. NR. 286/2011 :

Poate participa la concurs persoana care indeplineste urmatoarele conditii :

a)       Are cetatenie romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania ;

b)      Cunoaste limba romana, scris si vorbit ;

c)       Are varsta minima reglementata de prevederile legale ;

d)      Are capacitate deplina de exercitiu ;

e)       Are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestat pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate ;

f)       Indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs ;

g)      Nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de falsori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice de participare la concurs pentru postul de asistent medical PL:

- studii: diplomă de scoala sanitara postliceala sau echivalenta sau diploma de studii postliceale prin echivalare conf.HG nr.797/1997;

- vechime : minim 6 luni vechime ca asistent medical.

Cei interesati vor depune la Serviciul RUNOS al unitatii, dosar de concurs care sa cuprinda urmatoarele acte :

-          cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

-          copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

-          copia xerox certificate nastere si casatorie, daca este cazul;

-          copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitat (diploma de bacalaureat, diploma de postliceala, certificat de membru vizat, etc.)

-          carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă şi/sau în specialitate , în copie;

-          cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

-          adeverinta medicala eliberata de medicul de familie sau de medicul de medicina muncii din spital care sa ateste faptul ca este apt pentru exercitarea profesiei (Dr. Munteanu Georgeta –nr. telefon 0788437959, 0740256003) ;

-          curriculum vitae;

-          dosar de carton cu sina.

In cazul in care s-a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, candidatul are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.

Copiile de pe actele prevazute in dosarul de concurs se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs, sau in copii legalizate.

Anuntul de concurs, bibliografia si tematica sunt afisate la avizier si pe site-ul unitatii www.scr.ro.

Relatii suplimentare se obtin de la persoana care asigura secretariatul comisie de concurs, serviciul resurse umane tel. 0232.266044/int. 105.

 

Sef Seviciu RUNOS,

            Ec. Axinte Dana

 

 

 

 

 

Laboratorul de analize medicale                                                                                       Aprobat,

                                                                                                                                                                                                                        Manager,

                                                                                                                                                                                                            Ec. Carmen Cumpat

 

Tematica examen asistent medical laborator

 

 

 

1. CONTAMINAREA MICROBIANA - definitii, exemple

 

2. AGENTI DECONTAMINANTI

 

3. FACTORI CARE INFLUENTEAZA ACTIUNEA AGENTILOR ANTIMICROBIENI DE DECONTAMINARE.

 

4. NIVELUL DE EFICIENTA AL DECONTAMINARII SI CONDITII REFERITOARE LA ACESTA.

 

5. METODE DE STERILIZARE

 

6. TIPURI DE AUTOCLAV

 

7. CONTROLUL EFICIENTEI STERILIZARII (clasificarea indicatorilor)

 

8. PREGATIREA MATERIALELOR PT. STERILIZARE (dezinfectia, curatarea si spalarea)

 

9. CLASIFICAREA TIPURILOR DE DEZINFECTIE

 

10. STERILIZAREA CU AER CALD (Pupinel)

 

11. METODICA LUCRULUI ASEPTIC IN LABORATORUL DE MICROBIOLOGIE  (obiective, tehnici)

 

12. NORME PENTRU PROTECTIA MUNCII SPECIFICE LABORATORULUI DE MICROBIOLOGIE

 

13. ETAPELE SUCCESIVE ALE EFECTUARII UNUI FROTIU

 

14. EXECUTAREA UNUI FROTIU (Tehnici)

 

15. STRUCTURA CELULEI BACTERIENE

 

16. CLASIFICAREA BACTERIILOR DUPA MORFOLOGIE

 

17. METODE DE COLORARE A FROTIURILOR

 

18. COLORATIA GRAM. PRINCIPII SI TEHNICA

 

19. COLORATIA ZIEHL-NEELSEN. PRINCIPII SI TEHNICA

 

20. MEDII DE CULTURA - CLASIFICARE, DEFINITIE.

 

21. INSAMINTAREA SI IZOLAREA BACTERIILOR IN CULTURA PURA

 

22. INSAMINTAREA PE MEDII SOLIDE (pe placi Petri si in panta)

 

23. INCUBAREA MEDIILOR DE CULTURA INSAMINTATE

 

24. ANTIBIOGRAMA (aspecte generale si definitii)

 

25. CLASIFICAREA ANTIBIOTICELOR

 

26. UROCULTURA (definitie, scop)

 

27. UROCULTURA CANTITATIVA (tehnica)

 

28. PRELEVAREA, TRANSPORTUL SI CONSERVAREA PROBELOR DE URINA PENTRU UROCULTURA

 

29. COPROCULTURA - INDICATII SI MODALITATI DE RECOLTARE.

 

30. EXAMENUL PARAZITOLOGIC AL MATERIILOR FECALE ( recoltare, pregatirea unui frotiu cu coloratie Lugol)

 

 

 

BIBLIOGRAFIE

 

M. Titeica, S. Halunga-Marinescu - Practica laboratorului clinic Ed. Academiei RSR 1984

 

Gh. Manole, E.M. Galatescu, M. Mateescu - Analize de laborator.  Ed. Coresi Bucuresti 2005

 

Dumitru T. Buiuc - Microbiologia practica. UMF Iasi 1982

 

P. Dancescu - Laboratorul clinic parazitologie. Ed. Medicala 1981

 

D. T. Buiuc - Tratat de microbiologie medicala. Ed. Gr. T. Popa Iasi 2003

 

D. T. Buiuc - Microbiologie medicala. UMF Iasi 1992

 

D. Azoicai, D. C. Corcaci - Ghid de antibioticoterapie pentru practica medicala. Ed. Dan Iasi editia II 2003

 

 

 

Sef laborator,

Dr. Sarmasanu-Chihai Veronica

                                                                                                                                                APROBAT,

  Manager

                                                                                                                       Ec. Carmen Cumpat

                                                                                     

 

 

 

 

LISTA DE CONTROL A PAGINILOR REVIZUITE

Nr.

ed./rev.

Pag.

rev.

Obiectul reviziei

 

 

 

 

 

 

 

 

FISA POSTULUI

OCUPATIA: ASISTENT MEDICAL

COD COR: 222101

 

 

 

 

 

 

TITULAR POST:

 

FUNCTIA/POSTUL/SPECIALITATEA: asistent medical PL/ asistent medical laborator

 

LOC MUNCA: Laboratorul de analize medicale

 

GRADUL PROFESIONAL : asistent medical PL

 

NIVELUL POSTULUI: de executie

 

 

 

 

 

 

Data

Elaborat

Verificat

Aprobat

 

Funcţia/Nume

Semnătura

Funcţia/Nume

Semnătura

Funcţia/Nume

Semnătura

Ref.de specialitate gr.I

Pricop Mihaela

 

Sef Serv.RUNOS

Ec. Axinte Dana

 

Manager

Ec. Cumpăt Carmen

 

Exemplar nr:

1.CERINTELE POSTULUI:

a)    Pregătirea profesionala: Şcoala postliceala sanitara;

b)    Certificat de membru eliberat de OAMGMAM,in termen de valabilitate;

c)    Experienţa necesara: experienţa in munca si in specialitatea postului; 

d)    Conştiinciozitate fata de sarcinile pe care le are de îndeplinit;

e)    Cunostinte minime de operare pe calculator ;

f)     Dificultatea operaţiunilor specifice postului: cunoaşterea gradului de risc in utilizarea aparaturii medicale din dotare, efortul intelectual si fizic necesar in desfasurarea activitatii, gradul de autonomie in luarea unor decizii in caz de urgenta;

g)    Responsabilitatea implicata de post: responsabilitatea actului medical, responsabilitatea confidenţialităţii datelor medicale;

2.RELATII

a)   IERARHICE:

-          este subordonat  medicului sef de laborator, responsabilului de analize si asistentului sef al laboratorului ;

b) FUNCTIONALE:

-          colaborează cu celelalte secţii/compartimente sau subunitati funcţionale ale spitalului in scopul realizării sarcinilor de serviciu si in scopul furnizării de servicii medicale in sistemul asigurărilor sociale de sănătate, conform contractului încheiat intre spital si Casa de Asigurări de Sănătate Iaşi.

3.PROGRAM DE LUCRU :

- activitate curenta in cadrul laboratorului conform programului de lucru stabilit in conformitate cu prevederile legale in vigoare: 7 ore/zi.

4. SET DE INDICATORI CANTITATIVI/ CALITATIVI ASOCIATI ATINGERII REZULTATELOR PRESTABILITE:

Indicatori  cantitativi: executarea lucrarilor planificate si repartizate, la nivelele cantitative si termenele stabilite, rezolvarea la termen a sarcinilor ordonate de conducere si indeplinirea obiectivelor stabilite prin strategii, programe de actiune si planuri de munca;

Indicatori calitativi: asigura un management performant al activitatii, conform prevederilor legale, cerintelor postului; rezolvarea corecta, completa si viabila a sarcinilor ordonate de conducere precum si a celor stabilite prin strategii, programe de actiune si planuri de munca; asigura realizarea eficienta si la termen a obiectivelor, actiunilor, masurilor stabilite si a lucrarilor, conform prevederilor legale, cerintelor postului, ordinelor si dispozitiilor conducerii spitalului;

Costuri: asigura planificarea, organizarea si desfasurarea activitatilor specifice, cu respectarea si incadrarea stricta in limitele resurselor materiale si financiare aprobate in acest scop; 

Timp: incadrarea in termenele ordonate de conducere, in termenele stabilite de actele normative specifice

Utilizarea resurselor: gestionarea eficienta si rationala a resurselor din dotare in scopul indeplinirii atributiilor;

Mod de realizare: sarcinile se realizeaza individual, in colectiv sau in colaborare cu alte sectii ale spitalului; conduce prin exemplul personal;

Nr.

crt.

INDICATORI pondere indic.in standard

Unit.de masura specifica operatiunilor postului

INDICI DE PERFORMANTA

/puncte acordate

 

1.

 

CANTITATE

20%

·         Realizarea în întregime a sarcinilor prevăzute în fişa postului, în vederea bunei desfăşurări a activităţii lavboratorului (vezi cap. VI);

·         Urmărirea şi implicarea în bună derulare a lucrarilor întocmite, (asumate ca sarcină de serviciu)(vezi cap.VI)

- numar mare de bolnavi internati;

- numar mare de analize solicitate;

95 - 100%/5pct.

90 - 95%/4pct.

85 - 90%/3pct.

80 - 85%/2pct.

80%/1pct.

 

2.

 

CALITATE

20%

·         Desfăşurarea  activităţilor fără disfuncţionalităţi sau erori (vezi cap.VI);

·         Acurateţea documentelor, actelor, materialelor realizate (vezi cap. VI);

·         Gradul de mulţumire al beneficiarilor serviciilor oferite (vezi cap.VI);

·         Implicare pentru realizarea obiectivelor generale stabilite ale laboratorului (vezi cap. VI).

- participarea la diverse forme de pregatire pentru insusirea unor tehnici moderne si eficiente specifice

 

95 - 100%/5pct.

90 - 95%/4pct.

85 - 90%/3pct.

80 - 85%/2pct.

80%/1pct.

 

3.

 

COSTURI

10%

·         Optime în raport cu eficienţa acţiunilor solicitate sau propuse.

- utilizarea eficienta a aparaturii, materialelor sanitare, reactivi, etc.

 

95 - 100%/5pct.

90 - 95%/4pct.

85 - 90%/3pct.

80 - 85%/2pct.

80%/1pct.

 

4.

 

TIMPUL

20%

·         utilizarea eficientă a programului de lucru prin folosirea timpului de lucru numai in vederea realizarii sarcinilor de serviciu;

·         realizarea sarcinilor de serviciu în timp util, real si oportun pentru buna desfăşurare a activităţii si obtinerea unui grad ridicat de multumire din partea beneficiarilor serviciilor oferite

95 - 100%/5pct.

90 - 95%/4pct.

85 - 90%/3pct.

80 - 85%/2pct.

80%/1pct.

 

5.

UTILIZAREA RESURSELOR

15%

- Foloseste rational resursele umane, materiale si financiare la dispozitie conform principiilor eficientei si economicitatii, în scopul îndeplinirii atribuţiilor.

- capacitate mare in utilizarea resurselor puse la dispozitie: aparatura, materiale sanitare, reactivi, etc.

 

 

5.1.Bine si5.2.F.Bine/5pct.

5.1.Mediu si5.2.F.Bine/4pct.

5.1.Mediu si5.2.Bine/3pct.

5.1.Mediu si5.2.Mediu/2pct.

5.1.Satisf. şi 5.2.Satisf./1 pct.

 

6.

 

MOD DE REALIZARE

15%

- Isi desfasoara activitatea atat in mod individual cat si in colaborare cu colegii pe care ii coordoneaza in echipa/colectiv, conduce prin exemplul personal, se implica nemijlocit, se dedica serviciului, respecta personalitatea si aspiratiile subordonatilor, simplifica procedura de lucru si conducere.

- grad mare de implicare in realizarea muncii in echipa;

- initiativa pentru formularea de solutii noi;

- grad mare de implicare in realizarea muncii individuale

F.Bine/5pct.

Bine/4pct.

Mediu/3pct.

Satisfacator/2pct.

Nesatisfăcător /1 pct.

 

5.CRITERII DE EVALUARE ALE POSTULUI

Evaluarea activitatii:

·         obiectivele de performanta individuala:

-          modul de indeplinire cantitativa si calitativa a sarcinilor din prezenta Fisa a postului;

-          modul de raspuns la alte solicitari decat cele curente.

·         criterii de evaluare a realizarii acestora (se noteaza cu insufficient, sufficient, bines au foarte bine)

-          rezultatele obtinute:

-cantitatea si calitatea lucrarilor si sarcinilor realizate

- nivelul de indeplinire a sarcinilor si lucrarilor in termenele stabilite;

-eficienta lucrarilor si sarcinilor realizate, in contextual atingerii obiectivelor propuse;

-          adaptarea la complexitatea muncii:

- adaptarea la conceptia de alternative de schimbare sau de solutii noi(creativitate)

-analiza si sinteza riscurilor, influentelor, efectelor si consecintelor evaluate;

            - evaluarea lucrarilor si sarcinilor de rutina (repetitive)

      - asumarea responsabilitatii:

- intensitatea implicarii si rapiditatea interventiei in realizarea atributiilor;

            - evaluarea nivelului riscului decisional;

      - capacitatea relationala si disciplina muncii:

- capacitatea de evitare a starilor conflictuale si respectarea relatiilor ierarhice;

            - adaptabilitatea la situatii neprevazute;

·         Personana care realizeaza evaluarea performantelor profesionale individuale: seful ierarhic sau persoana desemnata de angajator in acest sens.

·         Modalitatea de evaluare: prin observare directa de catre evaluator, in baza rezultatelor obtinute ca urmare a desfasurarii activitatii, prin chestionar sau prin intermediul altor instrumente de evaluare elaborate de angajator

·         Periodicitatea de evaluare a performantelor- Anual

DESCRIEREA POSTULUI:

Criterii de evaluare conditiile pentru ocuparea postului

Nr.

CRITERIUL

Calificativul

crt.

 

MINIM

MAXIM

1.

Cunostinte si experienta profesionala- Competenta profesionala

4

5

1.1.

Pregatirea de baza – absolvent al invatamantului postliceal. Are cunostinte si abilitati profesionale specificate in fisa postului

3

4

1.2.

Are pregatire superioara cerintelor postului.Pregatirea de specialitate, specializari, cursuri –

1

1

2.

Promptitudine si operativitate in realizarea atributiilor de serviciu prevazute in fisa postului

4

5

2.1.

Realizarea obiectivelor individuale de activitate

3

4

2.2.

Indeplinirea sarcinilor si atributiilor de serviciu

1

1

3.

Calitatea lucrarilor executate si a activitatilor desfasurate -Calitatea muncii- influenta, coordonare si supervizare

3

4

3.1.

Realizeaza sarcinile si atributiile din fisa postului

2

3

3.2.

Asumarea responsabilitatii pentru lucrul efectuat

1

2

4.

Asumarea responsabilitatilor prin receptivitate, disponibilitate la efort suplimentar, perseverenta, obiectivitate, disciplina

4

5

4.1

Receptivitate

1

1

4.2

Disponibilitate la efort suplimentar

0

1

4.3

Perseverenta

1

1

4.4

Obiectivitate

1

1

4.5

Disciplina in munca

1

1

5.

Intensitatea implicarii in utilizarea echipamentelor si a materialelor cu incadrarea in normative de consum

3

4

5.1

Utilizarea rationala si eficienta a resurselor disponibile in vederea indeplinirii sarcinilor de serviciu

3

4

6.

Adaptarea la complexitatea muncii, initiativa si creativitate

3

4

6.1.

Complexitatea postului-diversitatea operatiunilor, asumarea responsabilitatii

1

1

6.2.

Gradul de autonomie, initiative si creativitate

1

1

6.3.

Efortul intelectual

1

1

6.4.

Aptitudini deosebite

0

1

6.5.

Tehnologii speciale

0

0

7.

Conditii de munca

3

4

7.1

Respectarea programului de lucru

1

2

7.2

Utilizarea resurselor puse la dispozitie

1

1

7.3

Lucru in echipa.Colaboreaza cu colegii de serviciu, isi aduce contributia proprie cand este necesar, are o participare eficienta la realizarea obiectivelor acesteia.

1

1

 

6.OBIECTIVELE GENERALE SI SPECIFICE POSTULUI DE ASISTENT LABORATOR

 1. Obiective generale ale postului:

Competente generale la locul de munca:      

- asigurarea conditiilor igienico sanitare generale la locul de munca

- comunicare interactiva la locul de munca

- dezvoltarea profesionala

- munca in echipa

- comunicarea cu personalul medical de pe sectiile medicale

- cunoaşterea gradului de risc in utilizarea aparaturii medicale din dotare,

- efortul intelectual si fizic necesar in desfasurarea activitatii,

- gradul de autonomie in luarea unor decizii in caz de urgenta;

Administratie:      -        completarea documentelor de evidenta a analizelor medicale

Responsabilitati:     -    responsabilitatea actului medical,

-       responsabilitatea confidenţialităţii datelor medicale;

Planificare:             -   planificarea activitatii proprii

                                                                                                                                               

 1. Obiective specifice ale postului:

-          In raport cu obiectivele postului raspunde de utilizarea optima a resurselor materiale, financiare, patrimoniale alocate  pentru atingerea obiectivelor spitalului.

-          Cunoaşte tehnicile de lucru ale sectoarelor, putând aplica orice procedură specifică, instrucţiune de lucru;

-          Raspunde de pastrarea confidentialitatii informatiilor la care are acces.

7.ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI :

I. Atributii asistent medical:

1.    Receptioneaza probele la camera de primire a probelor

2.    Lucreaza  in sectorul de microbiologie al laboratorului;

3.    Inregistreaza probele si rezultatele analizelor, in sistemul informatic al laboratorului;

4.    Verifică starea echipamentelor din sectorul unde lucreaza: hota cu flux laminar, etuve, autoclave, termostate, instalatia.de gaz;

5.    Răspunde de corecta utilizare a echipamentelor de analiză;

6.    Gestionează corect reactivii pe care îi foloseşte la locul de muncă;

7.    Cunoaşte tehnicile de lucru ale sectoarelor, putând aplica orice procedură specifică, instrucţiune de lucru;

8.    Execută analize de microbiologie conform Procedurilor Specifice de analize şi răspunde de exactitatea şi promptitudinea analizelor efectuate;

9.    Sesizează operativ responsabililor de analize orice deficienţă constatată la echipamentele de măsurare şi/sau analiză;

10.  La sfarşitul turei de lucru, efectuează o curăţenie riguroasă a meselor de muncă, cu dezinfecţia acestora;

11.  Efectuează / supraveghează sterilizarea unor materiale care se refolosesc in laborator;

12.  Inregistrează datele rezultate din măsurători în caietele de lucru si in sistemul informatic;

13.  In sistemul informatic al laboratorului are acces numai la analizele din sectoarele unde lucreaza, cu urmatoarele drepturi: creare set nou de analize, scriere rezultate, creare cerere de analize, anulare cerere de analize fara rezultate. NU are drept de validare si modificare a rezultatelor analizelor;

14.  Gestionează corect dosarele sectorului (completează la zi înregistrari ale sectorului respectiv -fisa de mentenanţă, fişe de temperatură, etc.);

15.  Colaborează cu Managerul calitatii în vederea menţinerii Sistemului de Management al Calitatii în laborator;

16.  Participă la activităţile de instruire în laborator, pentru însuşirea metodelor de analiză şi a instrucţiunilor echipamentelor de analiză;

17.  Pastreaza confidenţialitatea îngrijirilor medicale si datelor medicale

18.  Respectă confidenţialitatea aspectelor legate de locul de muncă indiferent de natura acestora;

19.  Poarta echipamentul de protectie prevazut de regulamentul de ordine interioara care va fi schimbat ori de cate ori este nevoie, pentru pastrarea igienei si a aspectului estetic personal;

20.  Respecta secretul profesional si codul de etica al asistentului medical;

21.  Se  preocupa  de  actualizarea  cunostintelor  profesionale, prin  studiu individual sau alte forme  de  educatie  medicala  continua  si  conform  cerintelor  postului;

22.  Participa la instructajele impuse de CSPAN, PSI si protectia muncii ;

23.  Utilizeaza integral timpul de lucru, respectand programul de lucru ;

24.  Respecta  prevederile Ordinului nr. 1226/2012 privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale, prevederile Ordinului nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale în unităţile sanitare, prevederile Legii nr.132/2010 privind colectarea selectiva a deseurilor, prevederile Ordinului MSF nr.961/2016 privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare precum si  prevederile Ordinului MS 914/2006 completat de Ordinul MS nr. 1096/2016  privind conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca un spital in vederea autorizarii ;    

            Orice dauna adusa pacientilor prin nerespectarea prevederilor Ord.1101/2016 sau a normativelor profesionale privind asigurarea calitatii asistentei medicale acordate pacientilor in scopul prevenirii infectiilor asociate asistentei medicale atrage responsabilitatea individuala sau, dupa caz, institutionala, in conditiile prevazute de legislatia in vigoare.

II. Atributii generale:

1.    Are obligatia de a semna zilnic in condica de prezenta cu mentionarea orei de venire si de plecare din serviciu;

2.    Respecta graficul de lucru al laboratorului de analize medicale ;

3.    Nu va parasi locul de munca fara aprobarea sefului de laborator ;

4.    Are obligatia de a respecta programarea concediului de odihna planificat la inceputul anului;

5.    Sunt interzise fumatul, venirea la serviciu in stare de ebrietate si consumul de bauturi alcoolice in timpul programului de lucru;

6.    Respecta prevederile ROI si ale ROF ;

7.    Urmareste si asigura folosirea, pastrarea si intretinerea corecta a bunurilor din dotarea sectiei;

8.    Are obligatia sa prezinte la serviciul RUNOS certificat de membru eliberat de OAMGMAM, in termen de valabilitate, precum si asigurarea malpraxis anuala.

III. Atributii  privind securitatea si sanatatea in munca, PSI, colectare deseuri:         

1.Îşi însuşeşte si respecta normele de securitate si sănătate in munca prevăzute in Legea nr. 319/2006 si normele de aplicare ale acesteia;

Art.22-prevede ca fiecare lucrator  trebuie sa isi desfasoare activitatea in conformitate cu pregatirea si instruirea sa, precum si cu instructiunile primite din partea angajatorului, astfel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca;

Art.23-prevede obligatiile lucratorilor:

- sa utilizeze corect aparatura, substntele periculoase,echipamentele de transport;

- sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat;

-sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii si sa utilizeze corect aceste dispozitive;

-sa comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de munca despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru sanatatea lucratorilor, precum si orice deficienta a sistemelor de protectie;

-sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoana;

-sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, atat timp cat este necesar, pentru a face posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari, pentru protectia sanatatii si securitatii lucratorilor;

-sa coopereze atat timp cat este necesar, cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, pentru a permite engajatorulu sa se asigura ca mediul de munca si conditiile de lucru sunt sigure si fara riscuri pentru securitate si sanatate, in domeniul sau de activitate;

-sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in munca si masurile de aplicare ale acestora;

-sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii santari 

2. Îşi însuşeşte si respecta prevederile Legii nr. 481/2004 privind situaţii de urgenta;

3. Îşi însuşeşte si respecta prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;

4. Îşi însuşeşte si respecta prevederile Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectiva a deşeurilor in instituţiile publice.

IV. Atributii  privind Sistemul de Management al Calitatii (SMC):

1.    Îşi însuşeşte si respecta cerintele procedurilor SMC ;

2.    Îşi însuşeşte si respecta cerintele Manualului Calitatii ;

3.    Elaboreaza/participa la elaborarea de proceduri de lucru atunci cand este cazul .

Aceste atributii nu sunt limitative, salariatul avand obligatia de a respecta si duce la indeplinire orice alte sarcini, decizii si dispozitii primite din partea conducerii unitatii, a Directiei de Sanatate Publica sau a Ministerului Sanatatii in baza reglementarilor legale in vigoare.

Raspunde disciplinar, material si penal atunci cand:

     1. nu respecta programul de activitate stabilit de conducerea societatii;

2.nu respecta conduita, etica si deontologia profesiei de asistent medical;

3.nu respecta disciplina muncii si nu utilizeaza corespunzator instalatiile si echipamentele de lucru si cele de protectie ;

4.nu duce la indeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare atributiilor de serviciu si orice sarcini specifice ;

5. comite orice alte abateri sanctionabile prin regulamentul intern, codul muncii sau alte acte normative aflate in vigoare.

8.Salarizare:

 • Salarizarea este în conformitate cu legislaţia  in vigoare;
 • Salariul de bază este remuneraţia primită in raport cu munca depusa, cu cantitatea si calitatea acesteia, cu importanta sociala a muncii;

Fisa postului este valabila pe intreaga perioada de desfasurare a contractului de munca, putand fi reinnoita in cazul aparitiei unor noi reglementari legale  sau ori de cate ori este necesar.

 

 

Seful locului de munca,

Functia : Medic sef laborator

Numele si prenumele :Dr. Sarmasanu-Chihai Veronica

Semnatura : …………………………………   

 

                                                                      Luat la cunostinta si primit un exemplar salariat

                                                                        Numele si prenumele:                                                                                                                                    Semnatura: .............................................

                                                                        Data: .................................                 

(0 votes)213 views

Pachetul de servicii

TELEMEDICINA

 

 

Ortopedie-traumatologie, Oto - Rino - Laringologie Chirurgie, Neurologie Recuperare neuromotorie Recuperare cardio-pulmonara Neurologie