Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană vă invităm sa vizitați www.fonduri-ue.ro

Conditii de internare

Acte necesare:

Internarea in spital se face pe baza urmatoarelor acte:

 • buletin sau carte de identitate;
 • certificat de nastere in cazul copiilor minori care se interneaza in Clinica ORL;
 • bilet de trimitere - model unic de bilet de trimitere pentru servicii medicale clinice / bilet de internare semnat de medicul din ambulator sau medicul de familie si vizat de medicul de garda al clinicii in care urmeaza sa se interneze;
 • cardul de sanatate;
 • document ce dovedeste calitatea de asigurat (adeverinta salariat, cupon de pensie personal, adeverinta de somaj, adeverinta de elev, adeverinta de asigurat emisa de CAS in care isi are domiciliul pacientul), sau dovada de asigurat din aplicatia SIUI, daca este cazul.
 • in cazul in care asiguratul este salariat va prezenta adeverinta de salariat cu numarul de zile de concediu medical efectuat in ultimele 12 luni.

Externarea pacientului se face de catre medicul curant si se va comunica pacientului cu cel putin 24 de ore inainte. Medicul curant va completa Biletul de externare si scrisoarea medicala in care va consemna diagnosticul la externare, starea pacientului, tratamentul medical, indicatii privind regimul alimentar, data controlului medical si numarul de zile de concediu medical(dupa caz).In cazul externarii pacientului la cerere, i se va explica riscurile la care se poate expune. Medicul curant consemneaza in Foaia de observatie solicitarea de externare a pacientului, iar acesta este pus sa semneze ca a solicitat externarea.La externare se foloseste cardul de sanatate al pacientului.

Documentele care se elibereaza pacientului la externare:

 • Bilet de externare;
 • Scrisoare medicala;
 • Certificat de concediu medical(dupa caz);
 • Adeverinta medicala(dupa caz);
 • Reteta medicala;
 • Decont de cheltuieli.

 

Noutati

Anunt concurs post inspector de specialitate III, perioada nedeterminata in cadrul Compartimentului Achizitii Publice

Nr. 11466  din  04.06.2015

                                                          ANUNT

 

In baza aprobari nr. 44945/18.05.2015 emisa de Cosiliul Local Iasi,Spitalul Clinic de Recuperare Iasi, cu sediul in Iasi, str.Pantelimon Halipa nr.14, organizeaza concurs pentru ocuparea  urmatorului post :

-1 post de inspector de specialitate gr. III, pe perioada nedeterminata,  in cadrul Compartimentului Aprovizionare Transport.

          Concursul se va desfasura in conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 modificata si completata de H.G. 1027/2014 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice.

          Concursul consta in urmatoarele etape succesive :

                   -selectia dosarelor de inscriere ;

                   -proba scrisa ;

                   -interviul.

             Conditii de desfasurare a concursului :

1.     Ultima zi pentru depunerea dosarelor de inscriere este 17 iunie 2015, ora 15 :00.

2.     Data si ora organizarii probei scrise : 24 iunie 2015, ora 9 :00.

3.     Data si ora interviului : 24 iunie 2015 , ora 15 :00.

4.     Locul depunerii dosarelor si al organizarii probelor de concurs : Spitalul Clinic de Recuperare Iasi, str. P. Halipa nr. 14.

Comunicare rezultatelor la fiecare proba a concursului se face prin specificarea punctajului final al fiecarui candidat si a mentiunii « admis » sau « respins », prin afisare la sediu unitatii a institutiei organizatorice a concursului, in termen de maxim o  zi lucratoare de la data finalizarii probei.

Dupa afisarea rezultatelor obtinute la selectia dosarelor, proba scrisa si /sau proba practica si interviu, dupa caz, candidatii nemultumiti pot depune contestatie in termen de cel mult o zi lucratoare de la data afisarii rezultatului selectiei dosarelor, respectiv de la data afisarii rezultatului probei scrise si/sau probei practice si ainterviului, sub sanctiunea decaderii din acest drept.

In situatia contestatiilor formulate fata de rezultatul selectiei dosarelor, comisia de solutionare a contestatiilor va verifica indeplinirea de catre candidatul contestator a conditiilor pentru participare la concurs in termen de maximum o zi lucratoare de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor.

In situatia contestatiilor formulate fata de rezultatul probei scrise, probei practice sau a interviului comisia de solutionare a contestatiilor va analiza lucrarea sau consemnarea raspunsurilor la interviu doar pentru candidatul contestatar in termen de maximum o zi lucratoare de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor.

Rezultatele finale se afiseaza la sediul unitatii, precum si pe pagina de internet in termen maximum o zi lucratoare  de la expirarea termenului prevazut la alineatului anterior pentru proba, prin specificarea punctajului final al fiecarui candidat si a mentiunii «  admis » sau « respins ».

Conditii generale, conform art. 3 din H.G. NR. 286/2011 :

Poate participa la concurs persoana care indeplineste urmatoarele conditii :

a)     Are cetatenie romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania ;

b)    Cunoaste limba romana, scris si vorbit ;

c)     Are varsta minima reglementata de prevederile legale ;

d)    Are capacitate deplina de exercitiu ;

e)     Are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atesta pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate ;

f)      Indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs ;

g)     Nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptie situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditii  specifice de participare la concurs :

- studii: diplomă de licenta, profil economic

- vechime in munca minim 3 ani si  6 luni in specialitate

Cei interesati vor depune la Biroul RUNOS al unitatii, dosar de concurs care sa cuprinda urmatoarele acte :

·        Cerere de inscriere la concurs care va cuprinde postul si locul de munca pentru care opteaza concurentul, adresata conducatorului institutiei publice organizatorice ;

·        Copia xerox actului de indentitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii,dupa caz;

·        Copia xerox certificate nastere si casatorie daca este cazul ;

·        Copia  carnetului  de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in specialitate ;

·        Copiile documentelor care atesta nivelul studiilor si ale altor acte care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului ;

·        Cazierul judiciar ;

·        Adeverinta  medicala  eliberata de medicul de familie sau de medicul  de medicina muncii din spital care sa ateste faptul ca este apt pentru exercitarea profesiei ( Dr. Munteanu Georgeta –nr. telefon 0788437959,0740256003)

·        Copia fisei de evaluare a performantelor profesionale individuale sau  recomandare de la ultimul loc de munca privind profilul moral si profesional al candidatului ;

·        Curriculum vitae.

·        1 Dosar de carton cu sina.

Copiile de pe actele prevazute la alin(1) se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs, sau in copii legalizate.

Anuntul de concurs, bibliografia si tematica sunt afisate la avizier si pe site-ul unitatii www.scr.ro.

Relatii suplimentare la Biroul Personal al unitatii tel. 0232.266044/105

 

                                                            Manager,

         Ec.Cumpat Carmen Marinela

                                                                                                                               APROBAT,

Manager

                                                                                                          Ec. Carmen Cumpat

                                                                            

 

         

 

LISTA DE CONTROL A PAGINILOR REVIZUITE

Nr.

ed./rev.

Pag.

rev.

Obiectul reviziei

 

 

 

 

 

FISA POSTULUI

OCUPATIA: INSPECTOR DE SPECIALITATE

COD COR: 263102

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITULAR POST:

 

FUNCTIA/POSTUL/SPECIALITATEA: inspector de specialitate

 

LOC MUNCA: Compartiment aprovizionare, transport

 

GRADUL PROFESIONAL : inspector de specialitate gr.III

 

NIVELUL POSTULUI: de executie

 

 

 

Data

Elaborat

Verificat

Aprobat

 

Funcţia/Nume

Semnătura

Funcţia/Nume

Semnătura

Funcţia/Nume

Semnătura

Ref.de specialitate gr.I

Pricop Mihaela

 

Sef Serv.RUNOS

Ec. Axinte Dana

 

Manager

Ec. Cumpăt Carmen

 

Exemplar nr:

 

1.CERINTELE POSTULUI:

a)    Pregătirea profesionala: Studii superioare, cu diploma de licenta;

b)    Conştiinciozitate fata de sarcinile pe care le are de îndeplinit;

c)    Cunostinte minime de operare pe calculator ;

d)    Cunoasterea la nivel profesionist a legislatiei in domeniul achizitiilor publice ;

e)    Abilitati de comunicare, abilitati de a lucra independent si in echipa, capacitate de analiza si sinteza, capacitate de deductie logica;

f)     Putere de decizie si asumarea responsabilitatii;

g)    Responsabilitatea implicata de post: responsabilitatea organizarii si coordonarii activitatii de achizitii a spitalului pentru articolele bugetare atribuite, responsabilitatea confidenţialităţii datelor si informatiilor .

 

2.RELATII

a)  IERARHICE:

-          este subordonat  managerului;

b) FUNCTIONALE:

-          colaborează cu toate sectoarele de activitate din spital si cu autoritatile publice centrale si locale, organele de control financiar ale statului.

 

3.PROGRAM DE LUCRU :

- activitate curenta in cadrul serviciului conform programului de lucru stabilit in conformitate cu prevederile legale in vigoare: 8 ore/zi.

 

4.ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI :

I. Atributii si responsabilitati ale inspectorului de specialitate :

1.  Atributiile si responsabilitatile inspectorului sunt urmarirea, inregistrarea si derularea contractelor si a celorlalte documente privind  procedurile de achizitie publica.

2. Urmarirea, inregistrarea si derularea contractelor de achizitie publica

2.1 Primirea referatului de necesitate de la seful ierarhic superior :

-       verificare stoc magazie/ farmacie

-       verificare existenta contract de achizitie/ contract subsecvent/ acord cadru/ comanda;

-       verificare existenta daca produsul / serviciul/ lucrarea se afla in garantie / service;

-       justificarea necesitatii si oportunitatii pentru includerea in planul de achizitii;

-       in cazul includerii intr-o procedura de achizitie a produsului/ serviciului/ lucrarii se va solicita caietul de sarcini ( specificatii tehnice ) intocmit si semnat de catre compartimentul aferent solicitarii;

-        verificarea legalitatii specificatiilor tehnice si conditiilor din caietul de sarcini:

a) specificatiile tehnice se definesc astfel incat sa corespunda, atunci cand este posibil, necesitatilor/exigentelor oricarui utilizator, inclusiv ale persoanelor cu dizabilitati;

b) specificatiile tehnice trebuie sa permita oricarui ofertant accesul egal la procedura de atribuire si nu trebuie sa aiba ca efect introducerea unor obstacole nejustificate de natura sa restranga concurenta intre operatorii economici;

c) se interzice definirea unor specificatii tehnice care indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie, o licenta de fabricate, care au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse.

-       intocmire model contract/acord cadru/contract subsecvent de achizitie publica si transmiterea acestuia catre Compartiment Achizitii Publice pentru derularea procedurii de atribuire;

     * Nota : Pentru cele de mai sus se va avea in vedere un termen de minim 2 zile lucratoare si maxim 5 zile lucratoare, in functie de gradul de urgenta a solicitarii.

2.2 Intocmire referat de aprobare a achizitiei/incheiere contract

2.3 Intocmire contract/acord cadru/ contract subsecvent de achizitie publica, dupa primirea copiilor a raportului procedurii si a comunicarii rezultatului /nota justificativa de atribuire contract de la Compartiment Achizitii Publice.

2.4 Inainte de incheierea contractului de achizitie publica persoana desemnata cu intocmirea contractului/acord cadru/ contract subsecvent are obligatia de a verifica urmatoarele :

-       valabilitate ofertei ;

-       prezentarea tuturor documentelor (de calificare, financiar si tehnic) in original, solicitate in fisa de date a achizitiei necesare la incheierea contractului/acord cadru;

2.5 Inregistrarea si  semnare contractului/acord cadru/ contract subsecvent de achizitie publica de catre ambele parti in termen de maxim 3 zile lucratoare de la primirea raportului procedurii si a comunicarii rezultatului de la Compartiment Achizitii Publice;

2.6 Transmiterea catre Compartiment Achizitii Publice a unui exemplar de contract/ acord cadru/ contract subsecvent, semnat de ambele parti in conditiile punctului 2.5;

2.7 Inainte de emiterea comenzii/ ordin de prestare serviciu/ ordin de incepere executie lucrari persoana desemnata cu intocmirea contractului/acord cadru/ contract subsecvent, are obligatia sa verifice aspecte privind :

- restituire garantiei de participare;

- constituire garantiei de buna executie pe perioada derularii contractului;

- constituire asigurare pe perioada derularii contractului ( dupa caz );

- obtinerea tuturor avizelor si autorizatiilor pentru executia contractului ( dupa caz).

        2.8 Transmitere comanda/ordin prestare serviciu/ ordin de incepere executie lucrari, conform clauzelor contractului.

2.9 Urmarirea derularii contractelor de achizitie publica/ contracte subsecvente/ acord cadru din punct de vedere al :

-       valabilitatii;

-       cantitatii;

-       pret/ clauza de actualizare pret;

-       livrare/prestare/executie in termenul prevazut si/sau aplicare sanctiune acolo unde este cazul;

-       penalitati;

-       garantie de buna executie;

-       garantia produsului/serviciului/lucrarii;

-       epuizarea cantitatii din contract subsecvent inainte de incheierea urmatorului contract subsecvent pentru acelasi tip de produs/serviciu/lucrare .

2.10 Conform art. 97(1) din HG 925/2006, intocmirea certificatelor constatatoare si transmiterea acestora catre compartimentul achizitii in vederea publicarii in SEAP in termen legal prevazut de legislatia in vigoare;

2.11 Intocmirea actelor aditionale de denuntarea unilaterala a contractelor pentru incalcarea clauzelor contractuale;

2.12 Intocmirea actelor aditionale de majorare/diminuare/prelungire valabilitate contract/altele;

2.13 Cantitatile, pretul unitar de pe comanda si factura vor fi in concordanta cu referatul de necesitate si contractul de achizitie publica/ acord cadru/ contract subsecvent.

      2.14 Receptia produselor/ serviciilor/ lucrarilor se va efectua  cu respectarea urmatoarelor prevederi :

- intocmirea referatului de propunere a comisiei de receptie;

- intocmirea deciziei de constituire a comisiei de receptie si anuntarea intr-un termen rezonabil a persoanelor numite  prin aceasta decizie;

             - intocmirea si semnarea procesului verbal de receptie in conditiile prevazute de propunerea tehnica, caiet de sarcini, contract;

            - comunicarea catre seful ierarhic superior si intocmirea procesului verbal in cazul imposibilitatii efectuarii receptiei datorita diferentelor aparute la momentul receptiei;

        2.15  Primirea facturii in conditiile prevazute de contract si in deplina concordanta cu clauzele acestuia (pret, cantitate, termen livrare/prestare, anexe la factura);

       2.16 Vizarea facturii prin urmatoarele mentiuni: nr. contract, articol bugetar, termen de plata, forma constituirii si retinerii(dupa caz) a garantiei de buna executie si transmiterea acesteia insotita de toate documetele anexa, catre seful ierarhic superior. 

3. Respecta legislatia in vigoare si procedurile interne privind achizitiile publice;

4. Respecta graficul de circulatie a documentelor, conform listei;

5  Este direct raspunzatorare de aducerea la indeplinire a sarcinilor prevazute in fisa de post si deciziile de numire prin luare la cunostinta;

6. Transmite sefului ierarhic superior, in termen de maxim 12 de ore de la luare la cunostinta a oricarei probleme aparuta inainte, in timpul executarii atributiilor de servici;

7. Primeste corespondenta de la seful ierarhic superior si aduce la indeplinire sarcinile primite de la acesta ;

8. Raspunde de inregistrarea documentelor care cad in sarcina sa, conform specificului acestora, in asa fel incat  sa fie precis si la timp inregistrate ;

          9. Respecta principiile prevazute de art. 2 din OUG 34/2006, privind promovarea concurentei intre operatorii economici, tratamentul egal, nediscriminarea, transparenta, eficienta utilizarii fondurilor, proportionalitatea, etc.

          10. Propune si comunica sefului ierarhic superior, eventuale sanctiuni constatate in baza atributiilor care ii revin, conform legii.

          11.Transmite compartimentului achizitii un exemplar in original, dupa contract/acord cadru/contract subsecvent, semnat de ambele parti, cu respectarea prevederilor legislatiei aplicabile.

          12.Transmite in termen legal, spre serviciul achizitii, certificatul constatator.

          13.Participa si organizeaza  comisia de receptie a produselor/serviciilor/lucrarilor pentru articolelor bugetare , conform deciziei in vigoare;

          14.Participa prin decizia managerului unitatii, in comisiile de inventariere, casare sau receptie ;

         15 Executa orice alte dispozitii date de superiorul ierarhic in realizarea strategiilor pe termen scurt al unitatii in limitele respectarii temeiului legal ;

      16. Raspunde de corectitudinea si veridicitatea informatiilor transmise catre superiorul ierarhic si catre personalul unitatii ;

      17.Promoveaza respectul reciproc, colaborarea si transparenta in raporturile din cadrul serviciului administrativ, precum si in relatiile cu persoanele din exterior ;

      18.Asigura dezvoltarea si imbogatirea permanenta a competentelor proprii de comunicare ;

      19.Promoveaza imaginea unitatii prin transparenta, confidentialitate si transmiterea de informatii reale ;

       20.Respecta procedurile interne legate de utilizarea aparaturii din dotare ;

       21.Raspunde de informarea imediata a persoanelor responsabile privind orice defectiune in functionare a echipamentului cu care isi desfasoara activitatea ;

       22.Raspunde de arhivarea documentelor create intern sau primite de la personalul altor sectoare de activitate ale spitalului ;

       23.Raspunde de eficienta, calitatea si corectitudinea lucrarilor executate in cadrul serviciului  ;

       24 Raspunde de depunerea in timp util a situatiilor solicitate de alte insitutii abilitate.

      25.Raspunde de executarea la termen a atributiilor si a sarcinilor incredintate de conducerea spitalului si a sefului ierarhic superior ;

      26. Raspunde de utilizarea eficienta a timpului de lucru si disciplina in cadrul serviciului ;

      27. Pastreaza confidentialitatea datelor si informatiilor la care are acces.

      28. Respecta , aplica si isi insuseste  procedurile de lucru ale unitatii si care au legatura cu activitatea prestata.

II. Atributii generale:

 1. Are obligatia de a semna zilnic in condica de prezenta cu mentionarea orei de venire si de plecare din serviciu;
 2. Respecta programul de lucru si are obligatia de a respecta programarea concediului de odihna planificat la inceputul anului ;
 3. Nu va parasi locul de munca fara aprobarea sefului serviciului administrativ;
 4. Schimbarea turei de lucru se va solicita prin cerere scrisa aprobata de seful ierarhic superior si cu avizul managerului unitatii;
 5. Este interzis fumatul, venirea la serviciu in stare de ebrietate si consumul de bauturi alcoolice in timpul programului de lucru;
 6. Respecta prevederile ROI si ale ROF ;

III. Atributii  privind securitatea si sanatatea in munca, PSI, colectare deseuri:         

1.Îşi însuşeşte si respecta normele de securitate si sănătate in munca prevăzute in Legea nr. 319/2006 si normele de aplicare ale acesteia;

Art.22.Prevede ca fiecare lucrator  trebuie sa isi desfasoare activitatea in conformitate cu pregatirea si instruirea sa, precum si cu instructiunile primite din partea angajatorului, astfel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca;

Art.23.Prevede obligatiile lucratorilor:

- sa utilizeze corect aparatura, substantele periculoase,echipamentele de transport;

- sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat;

-sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii si sa utilizeze corect aceste dispozitive;

-sa comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de munca despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru sanatatea lucratorilor, precum si orice deficienta a sistemelor de protectie;

-sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoana;

-sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, atat timp cat este necesar, pentru a face posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari, pentru protectia sanatatii si securitatii lucratorilor;

-sa coopereze atat timp cat este necesar, cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, pentru a permite engajatorulu sa se asigura ca mediul de munca si conditiile de lucru sunt sigure si fara riscuri pentru securitate si sanatate, in domeniul sau de activitate;

-sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in munca si masurile de aplicare ale acestora;

-sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii santari 

2. Îşi însuşeşte si respecta prevederile Legii nr. 481/2004 privind situaţii de urgenta;

3. Îşi însuşeşte si respecta prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;

4. Îşi însuşeşte si respecta prevederile Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectiva a deşeurilor in instituţiile publice;

IV. Atributii  privind Sistemul de Management al Calitatii (SMC):

1.    Îşi însuşeşte si respecta cerintele procedurilor SMC ;

2.    Îşi însuşeşte si respecta cerintele Manualului Calitatii ;

3.    Elaboreaza/participa la elaborarea de proceduri de lucru atunci cand este cazul ;

Aceste atributii nu sunt limitative, salariatul avand obligatia de a respecta si duce la indeplinire orice alte sarcini, decizii si dispozitii primite din partea conducerii unitatii, a Directiei de Sanatate Publica sau a Ministerului Sanatatii in baza reglementarilor legale in vigoare.

 Raspunde disciplinar, material si penal atunci cand:

     1. nu respecta programul de activitate stabilit de conducerea societatii;

2.nu respecta conduita, etica si deontologia profesiei;

3.nu respecta disciplina muncii si nu utilizeaza corespunzator instalatiile si echipamentele de lucru si cele de protectie ;

4.nu duce la indeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare atributiilor de serviciu si orice sarcini specifice, stabilite in conformitate cu procedurile de lucru ;

5. comite orice alte abateri sanctionabile prin regulamentul intern, codul muncii sau alte acte normative aflate in vigoare.

 

5.Salarizare:

 • Salarizarea este în conformitate cu legislaţia  in vigoare;
 • Salariul de bază este remuneraţia primită in raport cu munca depusa, cu cantitatea si calitatea acesteia, cu importanta sociala a muncii;

 Orice abatere la prezenta decizie va atrage raspunderea disciplinara a persoanei responsabile si va fi sanctionata conform ROI si Codului Muncii.

Fisa postului este valabila pe intreaga perioada de desfasurare a contractului de munca, putand fi reinnoita in cazul aparitiei unor noi reglementari legale  sau ori de cate ori este necesar.

 

 

 

Seful locului de munca,

Functia : Sef Serv. Administrativ

Numele si prenumele : Macari Vladimir

Semnatura : …………………………………

 

 

         Luat la cunostinta si primit un exemplar salariat

                                                                                 Numele si prenumele:

                                                                                 Semnatura: .............................................

                                                                                 Data: .................................

 

SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IASI

AVIZAT,

EC. CUMPAT CARMEN

 

 

Bibliografie pentru ocupare post  inspector de specialitate III

 

Legislatia aplicata :

1. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrari publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

3. Legea nr. 500/2002 privind finantele publice cu modificarile ulterioare.

 

Sef serviciu administrativ,

Macari Vladimir

     
     

Spitalul Clinic de Recuperare Iasi

 

Serviciu RUNOS

 
     
     
     
     
     

             REZULTATE SELECTIE DOSARE CONCURS DIN DATA DE 24.06.2015

           PENTRU OCUPAREA UNUI POST DE INSPECTOR DE SPECIALITATE III

 IN CADRUL COMP. APROVIZIONARE TRANSPORT

     
     
     
     

Nr. crt.

Nume, prenume candidat

Mentiuni

1

LUPASCU ANA MARIA

admis

     
     
     
 

Ec. Cumpat Carmen Marinela

 
     
 

Inspector spec. I Macari Vladimir

 
     
 

Ec. Covit Alexandra

 
     

        Manager,

Sef Serviciu RUNOS,

Ec. Carmen Cumpat

  Ec. Dana Axinte

     

 

 

 

 

Rezultate concurs inspector de spec.gr.III din 24.06.2015 din cadrul

Compartimentului Aprovizionare- transport

 

 

Nr. crt.

Nume, prenume candidat

Lucrare scrisa

Interviu

Media

Mentiuni

1

LUPASCU ANA- MARIA

90.44 pct.

90 pct.

90.22 pct.

admis

 

 

 

 

 

 

           
 

Ec.Carmen Cumpat

       
           
 

Insp.de spec.gr.I Macari Vladimir

       
           
 

Ec.Covit Alexandra

       
           
           
           
 

              Manager,

       
 

      Ec. Carmen Cumpat

       
           

 

                        Sef Serv.RUNOS,

                        Ec.Dana Axinte

 

(0 votes)687 views

Pachetul de servicii

TELEMEDICINA

 

 

Ortopedie-traumatologie, Oto - Rino - Laringologie Chirurgie, Neurologie Recuperare neuromotorie Recuperare cardio-pulmonara Neurologie