Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană vă invităm sa vizitați www.fonduri-ue.ro

Conditii de internare

Acte necesare:

Internarea in spital se face pe baza urmatoarelor acte:

 • buletin sau carte de identitate;
 • certificat de nastere in cazul copiilor minori care se interneaza in Clinica ORL;
 • bilet de trimitere - model unic de bilet de trimitere pentru servicii medicale clinice / bilet de internare semnat de medicul din ambulator sau medicul de familie si vizat de medicul de garda al clinicii in care urmeaza sa se interneze;
 • cardul de sanatate;
 • document ce dovedeste calitatea de asigurat (adeverinta salariat, cupon de pensie personal, adeverinta de somaj, adeverinta de elev, adeverinta de asigurat emisa de CAS in care isi are domiciliul pacientul), sau dovada de asigurat din aplicatia SIUI, daca este cazul.
 • in cazul in care asiguratul este salariat va prezenta adeverinta de salariat cu numarul de zile de concediu medical efectuat in ultimele 12 luni.

Externarea pacientului se face de catre medicul curant si se va comunica pacientului cu cel putin 24 de ore inainte. Medicul curant va completa Biletul de externare si scrisoarea medicala in care va consemna diagnosticul la externare, starea pacientului, tratamentul medical, indicatii privind regimul alimentar, data controlului medical si numarul de zile de concediu medical(dupa caz).In cazul externarii pacientului la cerere, i se va explica riscurile la care se poate expune. Medicul curant consemneaza in Foaia de observatie solicitarea de externare a pacientului, iar acesta este pus sa semneze ca a solicitat externarea.La externare se foloseste cardul de sanatate al pacientului.

Documentele care se elibereaza pacientului la externare:

 • Bilet de externare;
 • Scrisoare medicala;
 • Certificat de concediu medical(dupa caz);
 • Adeverinta medicala(dupa caz);
 • Reteta medicala;
 • Decont de cheltuieli.

 

Noutati

Anunt concurs post infirmiera si ingrijitoare Cl. Rec. Med. Respiratorie

Nr. 22246  din 09.11.2016

                                                                                                                Aprobat,                                                                                                                                             Manager,

                                                Ec.Cumpat Carmen Marinela

 

 

ANUNT

 

Spitalul Clinic de Recuperare Iasi, cu sediul in Iasi, str.Pantelimon Halipa nr.14, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarele posturi vacante :

Sectia Clinica Recuperare Medicala Respiratorie

-1 post infirmiera– pe perioada nedeterminata ;

-1 post ingrijitoare- pe perioada nedeterminata .

            Concursul se va desfasura in conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 modificata si completata de H.G. 1027/2014 pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice.

            Concursul consta in urmatoarele etape succesive :

                        -selectia dosarelor de inscriere ;

                        -proba scrisa;

                        -proba practica

                        -interviul.

            Conditii de desfasurare a concursului :

1.     Ultima zi pentru depunerea dosarelor de inscriere este 24 noiembrie 2016, ora 15.00.

2.     Data si ora organizarii probei scrise : 5 decembrie 2016, ora 9.00.

3.     Data si ora organizarii probei practice : 5 decembrie 2016, ora 12.00

 1. Data si ora interviului : 5 decembrie 2016, ora 14.00.

Locul depunerii dosarelor si al organizarii probelor de concurs : Spitalul Clinic de Recuperare Iasi, str. P. Halipa nr. 14.

Comunicarea rezultatelor la fiecare proba a concursului se face prin specificarea punctajului final al fiecarui candidat si a mentiunii « admis » sau « respins », prin afisare la sediul unitatii institutiei organizatorice a concursului, in termen de maxim o  zi lucratoare de la data finalizarii probei.

Dupa afisarea rezultatelor obtinute la selectia dosarelor, proba scrisa si /sau proba practica si interviu, dupa caz, candidatii nemultumiti pot depune contestatie in termen de cel mult o zi lucratoare de la data afisarii rezultatului selectiei dosarelor, respectiv de la data afisarii rezultatului probei scrise si/sau probei practice si a interviului, sub sanctiunea decaderii din acest drept.

In situatia contestatiilor formulate fata de rezultatul selectiei dosarelor, comisia de solutionare a contestatiilor va verifica indeplinirea de catre candidatul contestator a conditiilor pentru articipare la concurs in termen de maximum o zi lucratoare de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor.

In situatia contestatiilor formulate fata de rezultatul probei scrise, probei practice sau a interviului, comisia de solutionare a contestatiilor va analiza lucrarea sau consemnarea raspunsurilor la interviu doar pentru candidatul contestatar in termen de maximum o zi lucratoare de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor.

Rezultatele finale se afiseaza la sediul unitatii, precum si pe pagina de internet in termen maximum o zi lucratoare  de la expirarea termenului prevazut la alineatul anterior pentru proba, prin specificarea punctajului final al fiecarui candidat si a mentiunii «  admis » sau « respins ».

Conditii generale, conform art. 3 din H.G. NR. 286/2011 :

Poate participa la concurs persoana care indeplineste urmatoarele conditii :

a)     Are cetatenie romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania ;

b)     Cunoaste limba romana, scris si vorbit ;

c)     Are varsta minima reglementata de prevederile legale ;

d)     Are capacitate deplina de exercitiu ;

e)     Are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atesta pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate ;

f)      Indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs ;

g)     Nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de falsuri a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptie situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice de participare la concurs pentru postul de infirmiera:

- Studii : scoala generala, curs de infirmiere organizat de Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti,  Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania sau curs de infirmiere organizat de furnizori autorizati de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale cu aprobarea Ministerului Sanatatii-Directia generela resurse umane si certificare ;

      - minim 6 luni vechime in munca.

Condiţii specifice de participare la concurs pentru postul de ingrijitoare:

      -scoala generala.

Cei interesati vor depune la Biroul RUNOS al unitatii, dosar de concurs care sa cuprinda urmatoarele acte :

·       Cerere de inscriere la concurs care va cuprinde postul si locul de munca pentru care opteaza concurentul, adresata conducatorului institutiei publice organizatorice ;

·       Copia xerox a actului de indentitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;

·       Copia xerox certificate nastere si casatorie daca este cazul ;

·       Copia  carnetului  de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechime in munca

( adeverinta de la ultimul loc de munca si de la CASA DE PENSII IASI) ;

·       Copiile documentelor care atesta nivelul studiilor si ale altor acte care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului : scoala generala, curs de infirmiere organizat de Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania sau curs de infirmiere organizat de furnizori autorizati de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale cu aprobarea Ministerului Sanatatii-Directia generela resurse umane si certificare ;

·       Cazierul judiciar ;

·       Adeverinta medicala eliberata de medicul de familie sau de medicul de medicina muncii din spital care sa ateste faptul ca este apt pentru exercitarea profesiei( Dr. Munteanu Georgeta –nr. telefon 0788437959,0740256003)

·       Copia fisei de evaluare a performantelor profesionale individuale sau recomandare de la ultimul loc de munca privind profilul moral si profesional al candidatului ;

·       Curriculum vitae.

·       1 Dosar de carton cu sina.

Copiile de pe actele prevazute la alin(1) se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs.

Anuntul de concurs, bibliografia si tematica sunt afisate la avizier si pe site-ul unitatii www.scr.ro.

Relatii suplimentare la Biroul RUNOS al unitatii tel. 0232.266044/105

 

 

 

Sef Seviciu RUNOS,

                Ec. Axinte Dana

 

  SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IASI                                                             Aviz Manager,

  SECTIA CLINICA RECUPERARE MEDICALA RESPIRATORIE                      Ec. Carmen Cumpat                                                                                                                          

 

 

                                                                                                                                                                             

    

                                     TEMATICA PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE INFIRMIERA

1 Igiena spitaliceasca (igiena saloanelor ,igiena individuala,igiena alimentatiei)

2.Dezinfectie-dezinsectie -deratizare in unitatile sanitare

3.Locul si rolul infirmierei in sistemul de ingrijire al pacientului

4.Codul etic al infirmierei in sistemul de ingrijire al pacientului

4.Codul etic al infirmierei

5.Statutul infirmierei

6.Nivelul de cunostinte si abilitati ale infirmierei

7.Dezbracarea si imbracarea pacientilor

8.Prevenirea escarelor de decubit

            BIBLIOGRAFIE:

1.Tehnica ingrijirii bolnavului,autor Carol Mozes, editia VII, anul 2007.

2.Ordinul nr. 1266/2012 privind colectarea, transportul si depozitarea deseurilor.

3.Ordinul nr. 916/2006 privind prevenirea infectiilor nosocomiale in unitatile sanitare.

4.Ordinul MS 261/2006 privind curatarea, dezinfectia in unitatile sanitare.

 

                                                     Sef sectie clinica ,   Conf.Dr. Paraschiva Postolache

                                                                           AVIZ MANAGER,

Ec. Carmen Cumpat

                                                                                         

Concurs de ocupare post INGRIJITOARE  Spitalul Clinic Recuperare Iasi

Bibliografie:

1. Ordinul Ministerului Sanatatii 916/2006- Norme de supraveghere, prevenire si control al infectiilor nosocomiale in unitatile medicale-Anexa IV  si V;

2. Ordinul Ministerului Sanatatii 1226/2012- Norme tehnice privind gestionare a deseurilor rezultate din activitatea medicala-Capitolul III, V, VI, VII si VIII;

3.OrdinulMinisteruluiSanatatii 261/2007- Norme tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare- Capitolul II,III

TEMATICA PENTRU CONCURS POST INGRIJITOARE

1.Tipuri de deseuri rezultate din activitatea medicala

2.Colectarea deseurilor rezultate din activitatea medicala la locul de producere

3.Ambalarea deseurilor rezultate din activitatea medicala

4.Stocarea temporara a deseurilor rezultate din activitatea medicala

5.Transportul deseurilor rezultate din activitatea medicala

6.Precautiunile universale

7. Masuri in caz de accident prin expunere la produsele biologice

8.Curatenia in unitatile sanitare

9.Dezinfectia in unitatile sanitare

 

Director medical,                                                             Director Ingrijiri,

Dr. BaltagDoru                                                                 Dr. PopaFlorentina

 

 

                                                                                                                      APROBAT,

  Manager

                                                                                                                       Ec. Carmen Cumpat

                                                                                         

 

 

 

 

LISTA DE CONTROL A PAGINILOR REVIZUITE

Nr.

ed./rev.

Pag.

rev.

Obiectul reviziei

0/1

   

 

 

 

 

 

FISA POSTULUI

OCUPATIA: INFIRMIERA

COD COR: 532103

 

 

 

 

 

TITULAR POST:

 

FUNCTIA/POSTUL/SPECIALITATEA: infirmiera

 

LOC MUNCA: Sectia

 

GRADUL PROFESIONAL : infirmiera

 

NIVELUL POSTULUI: de executie

 

 

 

 

 

 

 

Data

Elaborat

Verificat

Aprobat

 

Funcţia/Nume

Semnătura

Funcţia/Nume

Semnătura

Funcţia/Nume

Semnătura

Ref.de specialitate gr.I

Pricop Mihaela

 

Sef Serv.RUNOS

Ec. Axinte Dana

 

Manager

Ec. Cumpăt Carmen

 

Exemplar nr:

1.CERINTELE POSTULUI:

           a) Pregătirea profesionala: Şcoala generala, cursuri de infirmier organizate de OAMGMAM ;

            b) Experienţa necesara: experienţa in activitate ;

 2.RELATII

a)   IERARHICE:

-        este subordonat  medicului sef de sectie, medicului specialist/medic primar, asistentului sef si asistentului medical;

b) FUNCTIONALE:

-        colaborează cu personalul compartimentului, cu celelalte secţii/compartimente sau subunităţi funcţionale ale spitalului si cu pacienţii in scopul realizării sarcinilor de serviciu.

3.PROGRAM DE LUCRU :

- activitate curenta in cadrul compartimentului  conform programului de lucru stabilit in conformitate cu prevederile legale in vigoare: 8 ore/zi.

4.ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI :

I.Atributii infirmiera :

1.     Isi desfasoara activitatea sub indrumarea si supravegherea asistentului medical.

2.     Pregateste patul si schimba lenjeria bolnavilor;

3.     Efectueaza sau ajuta la efectuarea toaletei zilnice a bolnavului imobilizat , cu respectarea regulilor de igiena;

4.     Ajuta bolnavii deplasabili la efectuarea toaletei zilnice;

5.     Ajuta bolnavii pentru efectuarea nevoilor fiziologice;

6.     Asigura toaleta bolnavilor imobilizati ori de cate ori este nevoie;

7.     Ajuta la pregatirea bolnavilor in vederea examinarii;

8.     Transporta lenjeria murdara (de pat si a bolnavilor )in containere speciale la spalatorie si o aduce curata in containere speciale, cu respectarea circuitelor conform reglementarilor in vigoare;

9.     Pregateste si ajuta bolnavul pentru efectuarea plimbarii si ii ajuta pe cei care necesita ajutor pentru a se deplasa;

10.  Efectueaza aerisirea periodica a incaperilor ;

11.  Raspunde de pastrarea in bune conditii a materialelor de curatenie pe care le are in grija personal precum si a celor care se folosesc in comun ;

12.  Respecta permanent regulile de igiena personala si declara asistentei coordonatoare   imbolnavirile pe care le prezinta personal sau imbolnavirile survenite la membrii de familie;

13.  Administreaza alimentatia pacientului  si informeaza asistenta despre apetitul acestuia;

14.  Ajuta asistentul medical la pozitionarea bolnavului imobilizat;

15.  Goleste periodic sau la indicatia asistentului medical pungile care colecteaza urina sau alte produse biologice, excremente, dupa ce s-a facut bilantul de catre asistentul medical si au fost inregistrate in documentatia pacientului;

16.  Dupa decesul unui bolnav, sub supravegherea asistentului medical pregateste cadavrul si ajuta la transportul acestuia la morga

17.  Nu este abilitata sa dea  relatii despre starea de sanatate a bolnavului;

18.  Respecta un comportament etic fata de bolnavi si apartinatori si fata de personalul medico-sanitar;

19.  Poarta echipamentul de protectie prevazut de ROI care va fi schimbat ori de cate ori este nevoie pentru pastrarea igienei si aspectului estetic personal;

20.    Are obligatia de a anunta in cel mai scurt timp asistenta coordonatoare in legatura cu orice caz de   imbolnavire sau de aparitie a unei boli transmisibile in familie, cu situatiile de incapacitate  temporara de munca ;

21.  Participa la instructajele impuse de CPCIN, PSI si protectia muncii ;

22.  Respecta  prevederile Ordinului nr. 1226/2012 privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale, prevederile Ordinului nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale în unităţile sanitare, prevederile Legii nr.132/2010 privind colectarea selectiva a deseurilor, prevederile Ordinului MSF nr.961/2016 privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare precum si  prevederile Ordinului MS 914/2006 privind conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca un spital in vederea autorizarii ;

II.Atributii generale:

1.     Are obligatia de a semna zilnic in condica de prezenta cu mentionarea orei de venire si de plecare din serviciu;

2.     Respecta graficul de lucru pe tura stabilita;

3.     Nu va parasi locul de munca fara aprobarea asistentului sef;

4.     Schimbarea turei de lucru se va solicita prin cerere scrisa aprobata de medicul sef si cu avizul managerului unitatii;

5.     Are obligatia de a respecta programarea concediului de odihna planificat la inceputul anului;

6.     Este interzis fumatul, venirea la serviciu in stare de ebrietate si consumul de bauturi alcoolice in timpul programului de lucru;

7.     Respecta prevederile ROI si ale ROF ;

8.     Urmareste si asigura folosirea, pastrarea si intretinerea corecta a bunurilor din dotarea sectiei;

III.  Atributii  privind securitatea si sanatatea in munca, PSI, colectare deseuri:

1.Îşi însuşeşte si respecta normele de securitate si sănătate in munca prevăzute in Legea nr. 319/2006 si normele de aplicare a acesteia;

Art.22-prevede ca fiecare lucrator  trebuie sa isi desfasoare activitatea in conformitate cu pregatirea si instruirea sa, precum si cu instructiunile primite din partea angajatorului, astfel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca;

Art.23-prevede obligatiile lucratorilor:

- sa utilizeze corect aparatura, substntele periculoase,echipamentele de transport;

- sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat;

-sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii si sa utilizeze corect aceste dispozitive;

-sa comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de munca despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru sanatatea lucratorilor, precum si orice deficienta a sistemelor de protectie;

-sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoana;

-sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, atat timp cat este necesar, pentru a face posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari, pentru protectia sanatatii si securitatii lucratorilor;

-sa coopereze atat timp cat este necesar, cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, pentru a permite engajatorulu sa se asigura ca mediul de munca si conditiile de lucru sunt sigure si fara riscuri pentru securitate si sanatate, in domeniul sau de activitate;

-sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in munca si masurile de aplicare ale acestora;

-sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii santari 

1.Îşi însuşeşte si respecta prevederile Legii nr. 481/2004 privind situaţii de urgenta;

2.Îşi însuşeşte si respecta prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;

3.Îşi însuşeşte si respecta prevederile Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectiva a deşeurilor in instituţiile publice.

IV.Atributii  privind Sistemul de Management al Calitatii (SMC):

1.     Îşi însuşeşte si respecta cerintele procedurilor SMC ;

2.     Îşi însuşeşte si respecta cerintele Manualului Calitatii ;

3.     Elaboreaza/participa la elaborarea de proceduri de lucru atunci cand este cazul ;

Aceste atributii nu sunt limitative, salariatul avand obligatia de a respecta si duce la indeplinire orice alte sarcini, decizii si dispozitii primite din partea conducerii unitatii, a Directiei de Sanatate Publica sau a Ministerului Sanatatii in baza reglementarilor legale in vigoare.

Raspunde disciplinar, material si penal atunci cand:

     1. nu respecta programul de activitate stabilit de conducerea societatii;

2.nu respecta conduita, etica si deontologia profesiei;

3.nu respecta disciplina muncii si nu utilizeaza corespunzator instalatiile si echipamentele de lucru si cele de protectie ;

4.nu duce la indeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare atributiilor de serviciu si orice sarcini specifice ;

5. comite orice alte abateri sanctionabile prin regulamentul intern, codul muncii sau alte acte normative aflate in vigoare.

5.Salarizare:

 • Salarizarea este în conformitate cu legislaţia  in vigoare;
 • Salariul de bază este remuneraţia primită in raport cu munca depusa, cu cantitatea si calitatea acesteia, cu importanta sociala a muncii;

Fisa postului este valabila pe intreaga perioada de desfasurare a contractului de munca, putand fi reinnoita in cazul aparitiei unor noi reglementari legale  sau ori de cate ori este necesar.

 

 

 

Seful locului de munca,

Functia : Medic sef sectie

Numele si prenumele :

Semnatura : …………………………………                                                                                                                                                                                              Luat la cunostinta si primit un exemplar salariat

                                                                                         Numele si prenumele:                                                                                                                                            Semnatura: .............................................

                                                                                                Data: .................................

 

 

                                                                                                                      APROBAT,

  Manager

                                                                                                                       Ec. Carmen Cumpat

                                                                                         

 

 

 

 

LISTA DE CONTROL A PAGINILOR REVIZUITE

Nr.

ed./rev.

Pag.

rev.

Obiectul reviziei

0/

   

 

 

 

 

 

FISA POSTULUI

OCUPATIA: INGRIJITOARE

COD COR: 532104

 

 

 

 

 

 

TITULAR POST:

 

FUNCTIA/POSTUL/SPECIALITATEA: ingrijitoare

 

LOC MUNCA: Sectia

 

GRADUL PROFESIONAL : ingrijitoare

 

NIVELUL POSTULUI: de executie

 

 

 

 

 

 

Data

Elaborat

Verificat

Aprobat

 

Funcţia/Nume

Semnătura

Funcţia/Nume

Semnătura

Funcţia/Nume

Semnătura

Ref.de specialitate gr.I

Pricop Mihaela

 

Sef Serv.RUNOS

Ec. Axinte Dana

 

Manager

Ec. Cumpăt Carmen

 

Exemplar nr:

1.CERINTELE POSTULUI:

           a) Pregătirea profesionala: Şcoala generala;

            b) Experienţa necesara: experienţa in activitate

2.RELATII

a)   IERARHICE:

-        este subordonat  medicului sef de sectie, medicului specialist/medic primar, asistentului sef si asistentului medical;

b) FUNCTIONALE:

-        colaborează cu personalul compartimentului, cu celelalte secţii/compartimente sau subunităţi funcţionale ale spitalului si cu pacienţii in scopul realizării sarcinilor de serviciu.

3.PROGRAM DE LUCRU :

- activitate curenta in cadrul compartimentului  conform programului de lucru stabilit in conformitate cu prevederile legale in vigoare: 8 ore/zi.

4.ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI :

I.Atributii:

1.     Isi desfasoara activitatea sub indrumarea si supravegherea asistentului medical.

2.     Asigura curatenia, dezinfectia si pastrarea recipientelor utilizate, in locurile si in conditiile

stabilite( in sectie);

3.     Raspunde de utilizarea si pastrarea in bune conditii a ustensilelor de curatenie (carucior, perii, lavete, etc.) ce le are personal in grija, precum si a celor ce se folosesc in comun si le depoziteaza in conditii de siguranta ;

4.     Executa, la indicatia asistentului medical, dezinfectia teminala ; cunoaste  si respecta criteriile de utilizare si pastrare corecta a produselor dezinfectante ;

5.     Pregateste la indicatia asistentului medical impreuna cu infirmiera, salonul pentru curatenie si dezinfectie terminala ori de cate ori este    necesar;

6.     Efectueaza dezinfectia curenta a pardoselilor, peretilor (grup sanitar, hol, saloane, cabinet, scari) si pastrarea lor  in mod corespunzator, prin aplicarea procedurii de lucru si respectarea protocoalelor de curatenie;

7.     Efectueaza curatenia si dezinfectia carucioarelor pentru bolnavi, a targilor si a celorlalte obiecte care ajuta bolnavul la deplasare;

8.     Asigura transportul deseurilor rezultate din activitatea medicala conf. Ord. nr.1226/2012 la spatiile amenajate de depozitare in vederea neutralizarii ;

9.     Curata si dezinfecteaza baile si WC –urile cu materiale si ustensile folosite numai in aceste locuri ;

10.  Efectueaza aerisirea periodica a incaperilor ;

11.  Transporta deseurile menajere si infectioase la spatiile special amenajate pentru depozitarea temporara a acestora, in conditii corespunzatoare, raspunde de depunerea lor corecta in recipiente, curata si dezinfecteaza vasele in care se pastreaza sau transporta deseul;

12.  Raspunde de pastrarea in bune conditii a materialelor de curatenie pe care le are in grija personal precum si a celor care se folosesc in comun ;

13.  Indeplineste  toate  indicatiile asistentei coordonatoare, privind intretinerea curateniei,    salubrizarii ,dezinfectiei si dezinsectiei;

14.  Respecta permanent regulile de igiena personala si declara asistentei coordonatoare   imbolnavirile pe care le prezinta personal sau imbolnavirile survenite la membrii de familie;

15.  Nu este abilitata sa dea  relatii despre starea de sanatate a bolnavului, respecta Ord.46/203 privind drepturile pacientului;

16.  Respecta un comportament etic fata de bolnavi si apartinatori si fata de personalul medico-sanitar;

17.  Poarta echipamentul de protectie prevazut de ROI care va fi schimbat ori de cate ori este nevoie pentru pastrarea igienei si aspectului estetic personal;

18.    Are obligatia de a anunta in cel mai scurt timp asistenta coordonatoare in legatura cu orice caz de   imbolnavire sau de aparitie a unei boli transmisibile in familie, cu situatiile de incapacitate  temporara de munca ;

19.  Respecta indeplinirea conditiilor de igiena individuala efectuand controlul periodic al starii de sanatate pentru prevenirea bolilor transmisibile si inlaturarea pericolului declansarii unor epidemii (viroze respiratorii, infectii cutanate, diaree, tuberculoza, etc.)

20.  Participa la instructajele impuse de CPCIN, PSI si protectia muncii ;

21.  Respecta  prevederile Ordinului nr. 1226/2012 privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale (aplica procedurile stipulate de codul de procedura ; asigura transportul deseurilor pe circuitele stabilite de codul de procedura ; transporta pe circuitul stabilit deseurile menajere si infectioase in conditii corespunzatoare, raspunde de depunerea lor corecta in recipiente, curata si deznfecteaza pubelele in care se pastreaza si se transporta acestea), prevederile Ordinului nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale în unităţile sanitare, prevederile Legii nr.132/2010 privind colectarea selectiva a deseurilor, prevederile Ordinului MSF nr.961/2016 privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare (cunoaste si respecta utilizarea produselor biocide, criteriile de utilizare si pastrare corecta a produselor dezinfectante precum si completarea si semnarea zilnica a graficului de curatenie/decontaminare si dezinfectie terminala pentru fiecare spatiu din unitate) precum si  prevederile Ordinului MS 914/2006 privind conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca un spital in vederea autorizarii .

II.Atributii generale:

1.     Are obligatia de a semna zilnic in condica de prezenta cu mentionarea orei de venire si de plecare din serviciu;

2.     Respecta graficul de lucru pe tura stabilita;

3.     Nu va parasi locul de munca fara aprobarea asistentului sef;

4.     Schimbarea turei de lucru se va solicita prin cerere scrisa aprobata de medicul sef si cu avizul managerului unitatii;

5.     Are obligatia de a respecta programarea concediului de odihna planificat la inceputul anului;

6.     Este interzis fumatul, venirea la serviciu in stare de ebrietate si consumul de bauturi alcoolice in timpul programului de lucru;

7.     Respecta circuitele functionale in cadrul spitalului (personal sanitar/ bolnavi/ apartinatori/ lenjerie/ materiale sanitare/ deseuri)

8.     Respecta prevederile ROI si ale ROF ;

9.     Urmareste si asigura folosirea, pastrarea si intretinerea corecta a bunurilor din dotarea sectiei;

III.  Atributii  privind securitatea si sanatatea in munca, PSI, colectare deseuri:

1.Îşi însuşeşte si respecta normele de securitate si sănătate in munca prevăzute in Legea nr. 319/2006 si normele de aplicare a acesteia;

Art.22-prevede ca fiecare lucrator  trebuie sa isi desfasoare activitatea in conformitate cu pregatirea si instruirea sa, precum si cu instructiunile primite din partea angajatorului, astfel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca;

Art.23-prevede obligatiile lucratorilor:

- sa utilizeze corect aparatura, substntele periculoase,echipamentele de transport;

- sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat;

-sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii si sa utilizeze corect aceste dispozitive;

-sa comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de munca despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru sanatatea lucratorilor, precum si orice deficienta a sistemelor de protectie;

-sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoana;

-sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, atat timp cat este necesar, pentru a face posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari, pentru protectia sanatatii si securitatii lucratorilor;

-sa coopereze atat timp cat este necesar, cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, pentru a permite engajatorulu sa se asigura ca mediul de munca si conditiile de lucru sunt sigure si fara riscuri pentru securitate si sanatate, in domeniul sau de activitate;

-sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in munca si masurile de aplicare ale acestora;

-sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii santari 

1.Îşi însuşeşte si respecta prevederile Legii nr. 481/2004 privind situaţii de urgenta;

2.Îşi însuşeşte si respecta prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;

3.Îşi însuşeşte si respecta prevederile Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectiva a deşeurilor in instituţiile publice.

IV.Atributii  privind Sistemul de Management al Calitatii (SMC):

1.     Îşi însuşeşte si respecta cerintele procedurilor SMC ;

2.     Îşi însuşeşte si respecta cerintele Manualului Calitatii ;

3.     Elaboreaza/participa la elaborarea de proceduri de lucru atunci cand este cazul ;

Aceste atributii nu sunt limitative, salariatul avand obligatia de a respecta si duce la indeplinire orice alte sarcini, decizii si dispozitii primite din partea conducerii unitatii, a Directiei de Sanatate Publica sau a Ministerului Sanatatii in baza reglementarilor legale in vigoare.

Raspunde disciplinar, material si penal atunci cand:

     1. nu respecta programul de activitate stabilit de conducerea societatii;

2.nu respecta conduita, etica si deontologia profesiei;

3.nu respecta disciplina muncii si nu utilizeaza corespunzator instalatiile si echipamentele de lucru si cele de protectie ;

4.nu duce la indeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare atributiilor de serviciu si orice sarcini specifice ;

5. comite orice alte abateri sanctionabile prin regulamentul intern, codul muncii sau alte acte normative aflate in vigoare.

5.Salarizare:

 • Salarizarea este în conformitate cu legislaţia  in vigoare;
 • Salariul de bază este remuneraţia primită in raport cu munca depusa, cu cantitatea si calitatea acesteia, cu importanta sociala a muncii;

Fisa postului este valabila pe intreaga perioada de desfasurare a contractului de munca, putand fi reinnoita in cazul aparitiei unor noi reglementari legale  sau ori de cate ori este necesar.

 

 

 

Seful locului de munca,

Functia : Medic sef sectie

Numele si prenumele :

Semnatura : …………………………………                                                          

                                                                                   

                                                                                    Luat la cunostinta si primit un exemplar salariat

                                                                                    Numele si prenumele:                                                                                                                                     Semnatura: .............................................

                                                                                                Data: .................................

 

 

 

 

 

(0 votes)240 views

Pachetul de servicii

TELEMEDICINA

 

 

Ortopedie-traumatologie, Oto - Rino - Laringologie Chirurgie, Neurologie Recuperare neuromotorie Recuperare cardio-pulmonara Neurologie