Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană vă invităm sa vizitați www.fonduri-ue.ro

Conditii de internare

Acte necesare:

Internarea in spital se face pe baza urmatoarelor acte:

 • buletin sau carte de identitate;
 • certificat de nastere in cazul copiilor minori care se interneaza in Clinica ORL;
 • bilet de trimitere - model unic de bilet de trimitere pentru servicii medicale clinice / bilet de internare semnat de medicul din ambulator sau medicul de familie si vizat de medicul de garda al clinicii in care urmeaza sa se interneze;
 • cardul de sanatate;
 • document ce dovedeste calitatea de asigurat (adeverinta salariat, cupon de pensie personal, adeverinta de somaj, adeverinta de elev, adeverinta de asigurat emisa de CAS in care isi are domiciliul pacientul), sau dovada de asigurat din aplicatia SIUI, daca este cazul.
 • in cazul in care asiguratul este salariat va prezenta adeverinta de salariat cu numarul de zile de concediu medical efectuat in ultimele 12 luni.

Externarea pacientului se face de catre medicul curant si se va comunica pacientului cu cel putin 24 de ore inainte. Medicul curant va completa Biletul de externare si scrisoarea medicala in care va consemna diagnosticul la externare, starea pacientului, tratamentul medical, indicatii privind regimul alimentar, data controlului medical si numarul de zile de concediu medical(dupa caz).In cazul externarii pacientului la cerere, i se va explica riscurile la care se poate expune. Medicul curant consemneaza in Foaia de observatie solicitarea de externare a pacientului, iar acesta este pus sa semneze ca a solicitat externarea.La externare se foloseste cardul de sanatate al pacientului.

Documentele care se elibereaza pacientului la externare:

 • Bilet de externare;
 • Scrisoare medicala;
 • Certificat de concediu medical(dupa caz);
 • Adeverinta medicala(dupa caz);
 • Reteta medicala;
 • Decont de cheltuieli.

 

Noutati

Anunt concurs pentru ocuparea unui post de inginer IA – perioada nedeterminata

Nr. inreg. 15900/10.08.2016

APROBAT,

MANAGER,

Ec. Carmen Cumpat

 

Anunt concurs pentru ocuparea unui post de inginer IA – perioada nedeterminata

 

Spitalul Clinic de Recuperare Iasi, cu sediul in Iasi, str. Pantelimon Halipa nr.14, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatorului post vacant:

Compartiment Intern de Prevenire si Protectie:

--1 post inginer IA cu studii superioare, profil constructii – pe perioada nedeterminata 

            Concursul se va desfasura in conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 modificata si completata de H.G. 1027/2014 pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice.

            Concursul consta in urmatoarele etape succesive:

                        -selectia dosarelor de inscriere;

                        -proba scrisa;

                        -interviul.

            Conditii de desfasurare a concursului:

1.     Ultima zi pentru depunerea dosarelor de inscriere este 24 august 2016, ora 15 :00.

2.     Data si ora organizarii probei scrise: 2 septembrie 2016, ora 9 :00.

3.     Data si ora organizarii interviului: 2 septembrie 2016, ora 13 :30

4.     Rezultatele finale ale concursului se vor anunta pe data de 6 septembrie 2016, ora 12:00

5.    Locul depunerii dosarelor si al organizarii probelor de concurs: Spitalul Clinic de Recuperare Iasi, str. P. Halipa nr. 14.

Comunicarea rezultatelor la fiecare proba a concursului se face prin specificarea punctajului final al fiecarui candidat si a mentiunii « admis » sau « respins », prin afisare la sediul unitatii institutiei organizatorice a concursului, in termen de maxim o zi lucratoare de la data finalizarii probei.

Dupa afisarea rezultatelor obtinute la selectia dosarelor, proba scrisa si /sau proba practica si interviu, dupa caz, candidatii nemultumiti pot depune contestatie in termen de cel mult o zi lucratoare de la data afisarii rezultatului selectiei dosarelor, respectiv de la data afisarii rezultatului probei scrise si/sau probei practice si a interviului, sub sanctiunea decaderii din acest drept.

In situatia contestatiilor formulate fata de rezultatul selectiei dosarelor, comisia de solutionare a contestatiilor va verifica indeplinirea de catre candidatul contestator a conditiilor pentru articipare la concurs in termen de maximum o zilucratoare de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor.

In situatia contestatiilor formulate fata de rezultatul probei scrise, probei practice sau a interviului, comisia de solutionare a contestatiilor va analiza lucrarea sau consemnarea raspunsurilor la interviu doar pentru candidatul contestatar in termen de maximum o zi lucratoare de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor.

Rezultatele finale se afiseaza la sediul unitatii, precum si pe pagina de internet in termen maximum o zi lucratoare de la expirarea termenului prevazut la alineatul anterior pentru proba, prin specificarea punctajului final al fiecarui candidat si a mentiunii « admis » sau « respins ».

Conditii generale, conform art. 3 din H.G. NR. 286/2011:

Poate participa la concurs persoana care indeplineste urmatoarele conditii:

a)     Are cetatenie romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;

b)     Cunoaste limba romana, scris si vorbit;

c)     Are varsta minima reglementata de prevederile legale;

d)     Are capacitate deplina de exercitiu;

e)     Are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atesta pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitat;

f)      Indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;

g)     Nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de falsuri a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptie situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice de participare la concurs pentru postul de inginer IA:

-          diploma de licenta in specializarea constructii;

-          vechime in specialitate: 6 ani si 6 luni.

Cei interesati vor depune la Biroul RUNOS al unitatii, dosar de concurs care sa cuprinda urmatoarele acte:

§  Cerere de inscriere la concurs care va cuprinde postul si locul de munca pentru care opteaza concurentul, adresata conducatorului institutiei publice organizatorice;

§  Copia xerox a actului de indentitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;

§  Copia xerox certificate nastere si casatorie daca este cazul;

§  Copiile documentelor care atesta nivelul studiilor (diploma de bacalaureat si ale altor acte care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului: diploma de licenta inginer in specializarea constructii);

§  Cazierul judiciar;

§  Adeverinta medicala eliberata de medicul de familie sau de medicul de medicina muncii din spital care sa ateste faptul ca este apt pentru exercitarea profesiei (Dr. Munteanu Georgeta – nr. telefon 0788437959,0740256003)

§  Copia fisei de evaluare a performantelor profesionale individuale sau recomandare de la ultimul loc de munca privind profilul moral si profesional al candidatului;

§  Curriculum vitae;

§  1 Dosar de carton cu sina.

Copiile de pe actele prevazute la alin (1) se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs sau in copii legalizate.

Anuntul de concurs, bibliografia si tematica sunt afisate la avizier si pe site-ul unitatii www.scr.ro.

Relatii suplimentare la Biroul RUNOS al unitatii tel. 0232.266044/105

 

 

 

Sef Seviciu RUNOS,

                Ec. Axinte Dana

 

 

BIBLIOGRAFIE – TEMATICA CONCURS

 

Ordin 863/07.2008 – pentru aprobarea “Instructiunilor de aplicare a unor prevederi din HG 28/2008 privind aprobarea continututlui cadru al documentatiei tehnico-economice

HG 28/2008 – hotarare privind aprobarea continutului – cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de investitii

HG 273/1994 – actualizata

Legea 10/1995 – actualizata

Legea 50/1991 – actualizata

Ordin 839/2009 – Norme Metodologice din 12 octombrie 2009 de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

Hotarare nr. 675/2002 din 03/07/2002 privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii

Ordin nr. 1619/10.10.2008 privind modificarea metodologiei de emitere a avizului tehnic de catre ISC pentru documentatii tehnico-economice aferente obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice aprobata prin Ordin MDLPD si IGC in c-tii nr. 726/549/2007

Ordin 1620/10.10.2008

Regulament (CE) nr. 305/martie 2011 de stabilire a conditiilor armonizate pentru comercializarea in c-tii si de abrogare Directiva 89/106/CEE a Consiliului Comunitatii Europene

HG 444/2014 pentru modificarea si completarea HG 273/1994

1.      Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de incalzire centrala I 13-02 (serie noua)

2.      Normativ privind exploatarea instalatiilor de incalzire centrala I 13/1-02 (serie noua)

3.      Normativ de proiectare, executie si exploatare pentru retelele termice cu conducte preizolate NP029-02 (serie noua)

4.      Normativ de siguranta la foc a constructiilor P 118-99

5.      Normativ privind exploatarea instalatiilor de ventilare si climatizare I 5/2-98

6.      Normativ privind proiectarea si executarea instalatiilor sanitare I 9-94

7.      Normativ privind exploatarea instalatiilor sanitare I 9/1-96

8.      Ghid de proiectare, executie si exploatare a centralelor termice mici GP 051-00

9.      Ghid pentru proiectarea automatizarii instalatiilor din centrale si puncte termice I 36-01 (serie noua)

10.  Normativ privind proiectarea si executarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termica – retele si puncte termice NP 058 – 02 (serie noua)

11.  Normativ privind proiectarea si executarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termica – retele si puncte termice NP 059 – 02 (serie noua)

12.  Normativ privind proiectarea si executarea instalatiilor sanitare I9-1994

13.  Normativ privind proiectarea si executarea instalatiilor de incalzire centrala I 13-2002

14.  Normativ pentru proiectarea si executarea conductelor de aductiune si a retelelor de alimentare cu apa si canalizare I 22 – 1999

15.  Ghid de proiectare, executie si exploatare a centralelor termice mici GP 051-2000

16.  Ghid pentru instalatii electrice cu tensiune de pana la 1000 V c.a si 1500 V c.a GP 052-2000

Manager,

Ec. Carmen Cumpat

 

 

FISA POSTULUI

                                                                                                                                                APROBAT,

  Manager

                                                                                                                       Ec. Carmen Cumpat

                                                                                                           

 

 

 

 

LISTA DE CONTROL A PAGINILOR REVIZUITE

Nr.

ed./rev.

Pag.

rev.

Obiectul reviziei

0/1

5-9

Atributii si responsabilitati noi

 

 

 

 

 

FISA POSTULUI

OCUPATIA: INGINER SPECIALIST IA

COD COR: 214401

 

 

 

 

 

TITULAR POST:

 

FUNCTIA/POSTUL/SPECIALITATEA: inginer specialist IA

 

LOC MUNCA: Serviciul administrativ, transport, aprovizionare, achizitii publice/Compartiment

                                                                                                                                    tehnic

GRADUL PROFESIONAL : inginer specialist IA

 

NIVELUL POSTULUI: de executie

 

 

 

 

 

 

 

Data

Elaborat

Verificat

Aprobat

 

Funcţia/Nume

Semnătura

Funcţia/Nume

Semnătura

Funcţia/Nume

Semnătura

Ref.de specialitate gr.I

Pricop Mihaela

 

Sef Serv.RUNOS

Ec. Axinte Dana

 

Manager

Ec. Cumpăt Carmen

 

 

 

1.CERINTELE POSTULUI:

a)      Pregătirea profesionala: Studii superioare tehnice, cu diploma de licenta, cursuri de specializare profesionala;

b)      Experienta profesionala: minim 6 ani si 6 luni intr-o activitate in domeniu;

c)      Cunostinte de operare pe calculator; 

d)      Capacitate de analiza si sinteza, spirit de ordine si disciplina, gandire analitica si sintetica, spirit tehnic, putere de decizie si asumarea responsabilitatii, dorinta de dezvoltare a subordonatilor si capacitate de delegare, abilitati de comunicare si lucrul in echipa, corectitudine, preocupare permanenta pentru ridicarea nivelului profesional individual, flexibilitate, atitudine pozitiva si abilitati de a se mobiliza si de a-i mobiliza pe altii, rezistenta la efort si stres;

e)      Responsabilitatea implicata de post: de a  organiza si coordona activitatea de intretinere si reparatii (mentenanta), precum si a lucrarilor de investitii la nivel de spital, in vederea asigurarii functionarii optime a instalatiilor tehnologice si energetice .

2.RELATII

a)   IERARHICE:

-          este subordonat sefului serviciului administrativ, transport, aprovizionare, achizitii publice;

-          are in subordine toti angajatii atelierului mecanic si mentenanta, atelierului electric, centrala termica, lifturi;

-          este delegat sa preia atributiile sefului serviciului administrativ, transport, aprovizionare, achizitii publice pe Compartimentul tehnic in absenta acestuia;

b) FUNCTIONALE:

-          colaborează cu toate sectoarele de activitate din spital, cu furnizorii de servicii, materiale, furnizorii de energie, apa.

3.PROGRAM DE LUCRU :

- activitate curenta in cadrul serviciului conform programului de lucru stabilit in conformitate cu prevederile legale in vigoare: 8 ore/zi.

4.ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI :

I. Atributii si responsabilitati :

I.1.

 1. Elaboreaza planul de reparatii pe centre de cost, pentru realizarea lucrarilor planificate, in limita bugetului aprobat ;
 2. Urmareste realizarea planului de reparatii, controleaza calitatea lucrarilor executate si verifica incadrarea in cheltuielile planificate ;
 3. Monitorizeaza consumurile specifice energetice, ia masuri pentru incadrarea lor in consumurile planificate si propune masuri pentru reducerea lor ;
 4. Participa la analizele privind defectiunile sau avariile instalatiilor, la stabilirea cauzelor care le-au determinat si luarea masurlor de inlaturare a efectelor ;
 5. Verifica regimul de functionare la centrala termica pentru furnizarea neintrerupta a utilitatilor necesare desfasurarii activitatii spitalicesti ;
 6. Controleaza starea mijloacelor fixe din cadrul spitalului, participa la inventarieri si avizeaza propunerile de casare de mijloace fixe ;
 7. Asigura elaborarea de instrumente si metode de reducere a consumului de utilitati ;
 8. Intocmeste programul anual de investitii si asigura intocmirea documentatiei necesare pentru contractarea lucrarilor din planul de investitii aprobat ;
 9. Urmareste derularea contractelor incheiate pentru respectarea clauzelor privind calitatea lucrarilor, respectarea termenelor de executie si incadrarea in buget ;
 10. Participa la receptia lucrarilor de investitii si avizeaza acceptarea facturilor in conformitate cu stadiul lucrarilor ;
 11. Propune aprobarii managerului componenta comisiei de receptie a lucrarilor de investitii ;
 12. Executa orice alte dispozitii date de superiorul ierarhic in realizarea strategiilor pe termen scurt a unitatii in limitele respectarii temeiului legal ;
 13. Reprezinta sectorul de mentenanta in relatia cu managerul spitalului ;
 14. Promoveaza respectul reciproc, colaborarea si transparenta in interiorul sectorului, in raportul cu alte sectoare de activitate, precum si relatiile cu personele din afara spitalului ;
 15. Raspunde de mentinerea, in cadrul sectorului, a unui climat favorabil indeplinirii sarcinilor de lucru ;
 16. Asigura reprezentarea si apararea intereselor si imaginii spitalului in raport cu toate persoanele cu care vine in contact ;
 17. Respecta procedurile interne legate de utilizarea aparaturii din dotare precum si de insusirea si respectarea acestora de catre intreg personalul din subordine ;
 18. Respecta procedurile de utilizare a tuturor echipamentelor si utilajelor pe durata reparatiilor, verificarilor, realizarii lucrarilor de investitii ;
 19. Raspunde de informarea imediata a persoanelor responsabile privind orice defectiune in functionare a echipamentului cu care isi desfasoara activitatea ;
 20. Raspunde de calitatea investitiilor realizate, precum si de mentinerea unui raport optim cost/calitate ;
 21. Raspunde de realizarea in termen si conform bugetului planificat a lucrarilor de investitii prevazute in programul anual ;
 22. Raspunde de mentinerea gradului de profesionalism in realizarea activitatilor sectorului pe care il conduce ;
 23. Este numit, prin decizie, persoana pentru intocmirea Proiectului de angajare a cheltuielilor si pentru lichidarea si ordonantarea cheltuielilor pe categoria cheltuieli de materiale, produse, servicii, reparatii, investitii si alta natura din cadrul Compartimentului administrativ;

36.Pastreaza confidentialitatea datelor si informatiilor la care are acces.

I.2.

A. Primirea referatului de necesitate de la seful ierarhic superior:

-       verificare stoc magazie

-       verificare existenta contract de achizitie/ contract subsecvent/ acord cadru/ comanda;

-       verificare existenta daca produsul / serviciul/ lucrarea se afla in garantie / service;

-       justificarea necesitatii si oportunitatii pentru includerea in planul de achizitii;

-       in cazul includerii intr-o procedura de achizitie a produsului/ serviciului/ lucrarii se va solicita caietul de sarcini (specificatii tehnice ) intocmit si semnat de catre compartimentul aferent solicitarii;

-        verificarea legalitatii specificatiilor tehnice si conditiilor din caietul de sarcini:

a) specificatiile tehnice se definesc astfel incat sa corespunda, atunci cand este posibil, necesitatilor/exigentelor oricarui utilizator, inclusiv ale persoanelor cu dizabilitati;

b) specificatiile tehnice trebuie sa permita oricarui ofertant accesul egal la procedura de atribuire si nu trebuie sa aiba ca efect introducerea unor obstacole nejustificate de natura sa restranga concurenta intre operatorii economici;

c) se interzice definirea unor specificatii tehnice care indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie, o licenta de fabricate, care au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse.

     * Nota: Pentru cele de mai sus se va avea in vedere un termen de minim 2 zile lucratoare si maxim 5 zile lucratoare, in functie de gradul de urgenta a solicitarii.

        B. Transmitere comanda/ordin prestare serviciu/ ordin de incepere executie lucrari, conform clauzelor contractului.

* Nota: Comanda/ ordin de prestare/ ordin de incepere executie lucrari va fi emisa in concordanta cu clauzele contractuale.

C.  Urmarirea derularii contractelor de achizitie publica/ contracte subsecvente/ acord cadru din punct de vedere al:

-       valabilitatii

-       cantitatii

-       pret/ clauza de actualizare pret

-       livrare in termenul prevazut si/sau aplicare sanctiune acolo unde este cazul

-       penalitati

-       garantie de buna executie

-       garantia produsului/serviciului/lucrarii

        D. Receptia produselor/ serviciilor/ lucrarilor se va efectua cu respectarea urmatoarelor prevederi:

- intocmirea referatului de propunere a comisiei de receptie;

- intocmirea deciziei de constituire a comisiei de receptie si anuntarea intr-un termen rezonabil a persoanelor numite prin aceasta decizie;

             - intocmirea si semnarea procesului verbal de receptie/NIR in conditiile prevazute de propunerea tehnica, caiet de sarcini, contract;

            - comunicarea catre seful ierarhic superior si intocmirea procesului verbal in cazul Imposibilitatii efectuarii receptiei datorita diferentelor aparute la momentul receptiei;

            -  vizarea facturii prin urmatoarele mentiuni: nr. contract, articol bugetar, termen de plata, forma constituirii si retinerii (dupa caz) a garantiei de buna executie si transmiterea acesteia insotita de toate documetele anexa, catre seful serviciului administrativ.

I.3.

Art. 1. Persoanele desemnate au obligatia de a respecta legislatia in vigoare si procedurile interne privind achizitiile publice.

Art. 2.  Sa respecte graficul de circulatie a documentelor, conform listei.

 Art.3 Persoanele desemnate prin prezenta sunt direct raspunzatori de aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei decizii prin luare la cunostinta.

Art. 4. Orice problema aparuta inainte, in timpul sau dupa finalizarea contractului si care nu a fost mentionata in prezenta decizie, va trebui adusa in termen de maxim 12 de ore la cunostinta sefului ierarhic superior.

Art. 5. Primeste corespondenta de la seful ierarhic superior si aduce la indeplinire sarcinile primite de la acesta.

Art. 6. Raspunde de inregistrarea documentelor care cad in sarcina sa, conform specificului acestora, in asa fel incat sa fie precis si la timp inregistrate 

Art. 7. Respecta principiile prevazute de art. 2 din OUG 34/2006, privind promovarea concurentei intre operatorii economici, tratamentul egal, nediscriminarea, transparenta, eficienta utilizarii fondurilor, proportionalitatea, etc.

          Art. 8. Propune si comunica sefului ierarhic superior, eventuale sanctiuni constatate in baza atributiilor care ii revin, conform legii.

       Art. 9. Participa si organizeaza comisia de receptie a produselor/serviciilor/lucrarilor.

       Art. 10. Participa prin decizia managerului unitatii, in comisiile de inventariere, casare sau receptie.

       Art.11. Executa orice alte dispozitii date de superiorul ierarhic in realizarea strategiilor pe termen scurt al unitatii in limitele respectarii temeiului legal;

      Art.12. Raspunde de corectitudinea si veridicitatea informatiilor transmise catre superiorul ierarhic si catre personalul unitatii ;

      Art.13. Promoveaza respectul reciproc, colaborarea si transparenta in raporturile din cadrul serviciului administrativ, precum si in relatiile cu persoanele din exterior ;

      Art.14. Asigura dezvoltarea si imbogatirea permanenta a competentelor proprii de comunicare ;

      Art.15. Promoveaza imaginea unitatii prin transparenta, confidentialitate si transmiterea de informatii reale ;

      Art. 16. Respecta procedurile interne legate de utilizarea aparaturii din dotare ;

      Art.17. Raspunde de informarea imediata a persoanelor responsabile privind orice defectiune in functionare a echipamentului cu care isi desfasoara activitatea ;

     Art.18. Raspunde de arhivarea documentelor create intern sau primite de la personalul altor sectoare de activitate ale spitalului ;

     Art.19.Raspunde de eficienta, calitatea si corectitudinea lucrarilor executate in cadrul serviciului;

    Art.20. Raspunde de depunerea in timp util a situatiilor solicitate de alte insitutii abilitate.

     Art. 21.Raspunde de executarea la termen a atributiilor si a sarcinilor incredintate de conducerea spitalului si a sefului ierarhic superior ;

    Art.22. Raspunde de utilizarea eficienta a timpului de lucru si disciplina in cadrul serviciului ;

    Art.23. Pastreaza confidentialitatea datelor si informatiilor la care are acces.

        Art.24. Respecta , aplica si isi insuseste  procedurile de lucru ale unitatii si care au legatura cu activitatea prestata.

            I.4  Este desemnat, prin decizie, cu indeplinirea atributiilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca :

 1. Evalueaza riscurile privind securitatea si sanatatea angajatilor si elaboreaza un plan si instructiunile de prevenire si protectie, in functie de particularitatile activitatilor desfasurate ;

2.      Elaboreaza instructiuni proprii de aplicare a normelor de securitate si sanatate in munca, in functie de particularitatile proceselor de munca din spital, numarul de angajati, de riscurile de accidente si imbolnaviri profesionale ;

3.      Verifica modul in care se aplica reglementarile legislative in vigoare si normele referitoare la prevenirea riscurilor de incendii, protectia sanatatii angajatilor si protectia mediului inconjurator ;

4.      Asigura formarea si functionarea Comitetului de securitate si sanatate in munca, potrivit normelor metodologice si intocmeste procesele verbale de la intrunirile acestuia (este secretarul comitetului);

5.      Propune pentru lucratori, prin fisa postului aprobata de angajator, atributiile si raspunderile ce le revin in domeniul securitatii si sanatatii in munca, corespunzator functiilor exercitate ;

6.      Intocmeste un plan de prevenire si protectie compus din masuri tehnice, sanitare, organizatorice si de alta natura, bazat pe evaluarea riscurilor, pe care sa il aplice corespunzator conditiilor de munca specifice unitatii ;

7.      Verifica cunoasterea si aplicarea de catre toti lucratorii a masurilor prevazute in planul de prevenire si protectie, precum si a atributiilor si responsabilitatilor ce le revin in domeniul securitatii si sanatatii in munca, stabilite prin fisa postului ;

8.      Intocmeste programul anual de securitate si sanatate in munca ;

9.      Asigura controlul si respectarea reglementarilor legislative in vigoare privind securitatea si sanatatea in munca, de catre toti salariatii, in conformitate cu Legea 319/2006 ;

10.  Asigura identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor pentru securitatea si sanatatea lucratorilor, inclusiv la alegerea echipamentelor de munca, a substantelor sau preparatelor chimice utilizate si la amenajarea locurilor de munca, tinand seama de natura activitatilor din spital ;

11.  Asigura intocmirea planului de actiunein caz de pericol grav sau iminent si instruirea tuturor lucratorilor pentru aplicarea lui ;

12.  Tine evidenta zonelor cu risc ridicat si specific ;

13.  Stabileste zonele care necesita  semnalizare de securitate si sanatate in munca, precum si tipul de semnalizare necesar si amplasarea conform prevederilor legale ;

14.  Tine evidenta meseriilor si a profesiilor prevazute in legislatia specifica, pentru care este necesara autorizarea exercitarii lor ;

15.  Tine evidenta posturilor de lucru care necesita examene medicale suplimentare ;

16.  Tine evidenta posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesita testarea aptitudinilor si/sau control psihologic periodic ;

17.  Monitorizeaza functionarea sistemelor si dispozitivelor de protectie si securizare, precum si a instalatiilor de ventilare sau a altor instalatii pentru controlul Conştiinciozitate fata de sarcinile pe care le are de îndeplinit; noxelor in mediul de munca;

18.  Verifica starea de functionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenta, precum si asistemelor de siguranta;

19.  Informeaza anganjatorul, in scris, asupra deficientelor constate in timpul controalelor efectuate la locul de munca si propune masuri de prevenire si protectie ;

20.  Ia masurile corespunzatoare pentru ca, in zonele cu risc ridicat si specific, accesul sa fie permis numai lucratorilor care au primit si si-au insusuit instructiunile adecvate ;

21.  Asigura conditii pentru ca fiecare lucrator sa primeasca o instruire suficienta si adecvata in domeniul securitatii si sanatatii in munca, in special sub forma de informatii si instructiuni de lucru, specifice locului de munca si postului sau ;

22.  Intocmeste necesarul de documentatii cu caracter tehnic de informare si instruire a lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in muca ;

23.  Elaboreaza tematici pentru toate fazele de instruire, stabileste periodicitatea adecvata pentru fiecare loc de munca, asigura informarea si instruirea lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca si verificarea cunoasterii si aplicarii de catre lucratorii a informatiilor primite ;

24.  Elaboreza programul de  instruire –testare la nivelul unitatii ;

25.  Acorda consultanta coordonatorilor diferitelor depertamente din cadrul spitalului cu privirile la reglementarile legislative in vigoare si la normele privitoare la securitatea si sanatatea in munca ;

26.  Asigura efectuarea instruirii si informarii personalului in probleme de securitate si sanatate in munca ;

27.  Participa la comunicarea si cerecetarea evenimentelor, inregistrarea si evidenta accidentelor de munca si a incidentelor periculoase, semnalarea, cercetarea, declararea si raportarea bolilor profesionale ;

28.  Intocmeste :

-Registrul unic de evidenta a accidentelor de munca ;

-Registrul unic de evidenta a incidentelor periculoase ;

-Registrul unic de evidenta a accidentelor usoare ;

 Colegilor si superiorilor ierarhici ;

29.  Controleaza continuu modul de respectare/aplicare a normelor de securitate si sanatate in munca;

30.  Identifica echipamentele individuale de protectie necesare si intocmeste necesarul de dotare a lucratorilor cu echipament individual de protective;

31.  Tine evident echipamentelor de munca si urmareste ca verificarile periodice si daca e cazul, incercarile periodice ale echipamentelor de munca sa fie effectuate de personae competente;

32.  Coordoneaza activitatile de interventie si evacuare in situatii de pericol imminent, dezastre, situatii de accident si efectueaza primele cercetari privind cauzele si imprejurarii producerii acestora;

33.  Alerteaza factorii de interventie, oferind informatiile necesare intr-un mod clar, précis si la obiect;

34.  Analizeaza frecventa accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale si intocmeste documente si rapoarte;

35.  Executa orice alte dispozitii date de superiorul ierarhic direct sau de supraordonatii acestuia in realizarea strategiilor pe termen scurt ale spitalului in limitele respectarii temeiului legal;

36.  Raspunde de corectitudinea si promptitudinea cu care furnizeaza informatiile din domeniul sau de activitate colegilor si superiorilor ierarhici ;

37.  Raspunde de corectitudinea si promptitudinea legaturilor necesare cu serviciile specializate, indeosebi in ceea ce priveste primul ajutor, serviciul medical de urgenta, salvare si pompieri ;

38.  Are o atitudine politicoasa atat fata de colegi cat si fata de persoanele cu care intra in contact in cadrul spitalului ;

39.  Sesizeaza managerul ori de cate ori apar probleme ce depasesc competenta personala de rezolvare ;

40.  Respecta procedurile interne legate de utilizarea aparaturii din dotare;

41.  Raspunde de informarea imediata a persoanelor responsabile privind orice defectiune in functionarea echipamentului cu care isi desfasoara activitatea;

42.  Are responasbilitatea de a identifica potentialul de risc si accident sau de imbolnaviri profesionale pentru fiecare post in parte si de a stabili tipul de semnalizare necesar, in conformitate cu Legea 319/2009, Legea Securitatii si sanatatii in munca;

43.  Are responsabilitatea de a lua toate masurile necesare de prevenire si protective a lucratorilor cu respectarea ierarhizarii masurilor, conform principiilor generale ale prevenirii;

44.  Raspunde de elaborarea pentru autoritatilor competente si in conformitate cu reglementarile legale, de rapoarte privin accidentele de munca suferite de salariatii spitalului ;

45.  Colaboreaza cu reprezentantii salariatilor cu raspunderi specifice in domeniul securitatii si sanatatii lucratorilor si prezinta propuneri in scopul diminuarii riscurilor pentru lucratori si/sau al eliminarii surselor de pericol ;

46.  Raspunde de pregatirea si derularea instructajelor de protectia muncii in functie de categoriile de personal si de specificul ocupatiilor practicate ;

47.  Are responsabilitati in asigurarea echipamentului individual de protectie a muncii si de lucru, stabilind tipul si cantitatile necesare si participa la receptionarea acestuia ;

48.  Are responsabilitatea permanenta de prevenire a accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale, evaluand riscurile de producere a evenimentelor periculoase si propune masuri pentru asigurarea sigurantei in desfasurarea proceselor de munca ;

49.  Raspunde de stabilirea cailor de evacuare a personalului in caz de pericol iminent ;

50.  Raspunde de investigarea cauzelor producerii accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale ;

51.  Raspunde de confidentialitatea datelor la care are acces ;

52.  Raspunde de detinerea unor cunostinte solide in domeniul legislatiei securitatii si sanatatii in munca si se preocupa permanent de asimilarea noutatilor specifice si de adaptarea continutului prevederilor legislative la particularitatilor proceselor de munca din cadrul spitalului ;

53.  Raspunde de respectarea procedurilor de lucru generale specifice spitalului (programul de lucru, punctualitatea in intocmirea si predarea lucrarilor) ;

54.  Respecta si aplica baza legislatiei in vigoare, incluzand toate informatiile generale si spcifice relavante pentru securitatea si sanatatea angajatilor ;

55.  Raspunde de consemnarea in ROI si ROF a activitatilor de prevenire si protectie pentru efectuarea carora compartimentul intern de prevenire si protectie are capacitate si mijloace adecvate, a resurselor materiale si umane necesare pentru indeplinirea activitatilor de prevenire si protectie desfasurate in spital ;

56.  Respecta si aplica lagislatia in vigoare pe probleme de securitate si sanatate in munca, normele generale si specifice, reglementarile specifice domeniului de activitate al spitalului ;

57.  Este numit, prin decizie, membru in Comisia de monitorizare, coordonare si indrumare metodologica a dezvoltarii sistemului de control managerial al spitalului, cu urmatoarele atributii:

-elaboreaza Programul de dezvoltare a sistemului de control managerial al spitalului, program care cuprinde obiective, actiuni, responsabilitati si termene, precum si alte masuri necesare dezvoltarii acestuia; la elaborarea programului se vor avea in vedere regulile minimale de management continute in standardele de control intern aprobate prin OMFP, nr.946/2005, cu modificarile si completarile ulterioare cu luarea in considerare a specificului spitalului;

-supune aprobarii managerului programul de dezvoltare a sistemului de control managerial si urmareste realizarea acestuia;

-urmareste elaborarea subsistemelor de control managerial ale strcturilor din cadrul spitalului, care trebuie sa reflecte si inventarul operatiunilor/activitatilor care se desfasoara in compartimentele respective;

-inventariaza riscurile si problemele intampinate si informeaza conducerea spitalului referitoare la acestea;

-evalueaza si avizeaza procedurile elaborate in cadrul spitalului;

-intocmeste trimestrial sau ori de cate ori este necesar informari referitoare la progresele inregistrate cu privire la dezvoltarea sistemului/subsistemului de control managerial in raport cu programele adoptate, precum si la situatiile deosebite si la actiunile de monitorizare, coordonare si indrumare intreprinse in cadrul acestora-aceste informari vor fi transmise managerului si/sau altor institutii abilitate, la solicitarea acestora;

-stabileste procedurile ce trebuie urmate/aplicate in vederea realizarii sarcinilor de serviciu de catre executanti inlimita competentei si a responsabilitatilor specifice;

-identifica riscurile activitatilor din compartiment si intreprind actiuni care sa mentina riscurile in limite acceptabile;

-monitorizeaza activitatile ce se desfasoara in cadrul compartimenrului (evalueaza, masoara si inregistreaza rezultatele, le compara cu obiectivele, identifica abaterile, aplica masuri corective,etc.);

-informeaza prompt seful ierarhic cu privire la rezultatele verificarilor si altor actiuni derulate in cadrul compartimentului;     

58.  Este numit, prin decizie, persoana pentru intocmirea Proiectului de angajare a cheltuielilor si pentru lichidarea si ordonantarea cheltuielilor pe categoria de cheltuieli de materiale, produse, servicii, reparatii, investitii si orice alta natura;

59.  Respecta si aplica actele normative in vigoare si Contractul colectiv de munca aplicabil

II. Atributii generale:

 1. Are obligatia de a semna zilnic in condica de prezenta cu mentionarea orei de venire si de plecare din serviciu;
 2. Respecta programul de lucru si are obligatia de a respecta programarea concediului de odihna planificat la inceputul anului ;
 3. Nu va parasi locul de munca fara aprobarea managerului;
 4. Este interzis fumatul, venirea la serviciu in stare de ebrietate si consumul de bauturi alcoolice in timpul programului de lucru;
 5. Respecta prevederile ROI si ale ROF ;
 6. Urmareste si asigura folosirea, pastrarea si intretinerea corecta a bunurilor din dotarea serviciului.

III. Atributii  privind securitatea si sanatatea in munca, PSI, colectare deseuri:         

1.      Îşi însuşeşte si respecta normele de securitate si sănătate in munca prevăzute in Legea nr. 319/2006 si normele de aplicare ale acesteia;

Art.22-prevede ca fiecare lucrator trebuie sa isi desfasoare activitatea in conformitate cu pregatirea si instruirea sa, precum si cu instructiunile primite din partea angajatorului, astfel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca;

Art.23-prevede obligatiile lucratorilor:

- sa utilizeze corect aparatura, substantele periculoase, echipamentele de transport;

- sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat;

-sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii si sa utilizeze corect aceste dispozitive;

-sa comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de munca despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru sanatatea lucratorilor, precum si orice deficienta a sistemelor de protectie;

-sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoana;

-sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, atat timp cat este necesar, pentru a face posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari, pentru protectia sanatatii si securitatii lucratorilor;

-sa coopereze atat timp cat este necesar, cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, pentru a permite engajatorulu sa se asigura ca mediul de munca si conditiile de lucru sunt sigure si fara riscuri pentru securitate si sanatate, in domeniul sau de activitate;

-sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in munca si masurile de aplicare ale acestora;

-sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii santari 

2. Îşi însuşeşte si respecta prevederile Legii nr. 481/2004 privind situaţii de urgenta;

3. Îşi însuşeşte si respecta prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;

4.Îşi însuşeşte si respecta prevederile Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectiva a deşeurilor in instituţiile publice.

IV. Atributii  privind Sistemul de Management al Calitatii (SMC):

1.      Îşi însuşeşte si respecta cerintele procedurilor SMC ;

2.      Îşi însuşeşte si respecta cerintele Manualului Calitatii ;

3.      Elaboreaza/participa la elaborarea de proceduri de lucru atunci cand este cazul ;

Aceste atributii nu sunt limitative, salariatul avand obligatia de a respecta si duce la indeplinire orice alte sarcini, decizii si dispozitii primite din partea conducerii unitatii, a Directiei de Sanatate Publica sau a Ministerului Sanatatii in baza reglementarilor legale in vigoare.

Raspunde disciplinar, material si penal atunci cand:

     1. nu respecta programul de activitate stabilit de conducerea societatii;

2.nu respecta conduita, etica si deontologia profesiei;

3.nu respecta disciplina muncii si nu utilizeaza corespunzator instalatiile si echipamentele de lucru si cele de protectie ;

4.nu duce la indeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare atributiilor de serviciu si orice sarcini specifice ;

5. comite orice alte abateri sanctionabile prin regulamentul intern, codul muncii sau alte acte normative aflate in vigoare.

 

5.Salarizare:

 • Salarizarea este în conformitate cu legislaţia  in vigoare;
 • Salariul de bază este remuneraţia primită in raport cu munca depusa, cu cantitatea si calitatea acesteia, cu importanta sociala a muncii;

 

Orice abatere la prezenta decizie va atrage raspunderea disciplinara a persoanei responsabile si va fi sanctionata conform ROI si Codului Muncii.

Fisa postului este valabila pe intreaga perioada de desfasurare a contractului de munca, putand fi reinnoita in cazul aparitiei unor noi reglementari legale  sau ori de cate ori este necesar.

 

 

 

 

Seful locului de munca,

Functia : Sef Serviciu administrativ, transport, aprovizionare, achizitii publice

Numele si prenumele :Insp.spec.IA- Macari Vladimir

Semnatura : ……………………………   

 

 

                                                                        Luat la cunostinta si primit un exemplar salariat,

                                                                        Numele si prenumele:                                                                                                                        Semnatura: .............................................

                                                                        Data: .................................

                                                                                                           

 

 

(0 votes)455 views

Pachetul de servicii

TELEMEDICINA

 

 

Ortopedie-traumatologie, Oto - Rino - Laringologie Chirurgie, Neurologie Recuperare neuromotorie Recuperare cardio-pulmonara Neurologie