Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană vă invităm sa vizitați www.fonduri-ue.ro

Conditii de internare

Acte necesare:

Internarea in spital se face pe baza urmatoarelor acte:

 • buletin sau carte de identitate;
 • certificat de nastere in cazul copiilor minori care se interneaza in Clinica ORL;
 • bilet de trimitere - model unic de bilet de trimitere pentru servicii medicale clinice / bilet de internare semnat de medicul din ambulator sau medicul de familie si vizat de medicul de garda al clinicii in care urmeaza sa se interneze;
 • cardul de sanatate;
 • document ce dovedeste calitatea de asigurat (adeverinta salariat, cupon de pensie personal, adeverinta de somaj, adeverinta de elev, adeverinta de asigurat emisa de CAS in care isi are domiciliul pacientul), sau dovada de asigurat din aplicatia SIUI, daca este cazul.
 • in cazul in care asiguratul este salariat va prezenta adeverinta de salariat cu numarul de zile de concediu medical efectuat in ultimele 12 luni.

Externarea pacientului se face de catre medicul curant si se va comunica pacientului cu cel putin 24 de ore inainte. Medicul curant va completa Biletul de externare si scrisoarea medicala in care va consemna diagnosticul la externare, starea pacientului, tratamentul medical, indicatii privind regimul alimentar, data controlului medical si numarul de zile de concediu medical(dupa caz).In cazul externarii pacientului la cerere, i se va explica riscurile la care se poate expune. Medicul curant consemneaza in Foaia de observatie solicitarea de externare a pacientului, iar acesta este pus sa semneze ca a solicitat externarea.La externare se foloseste cardul de sanatate al pacientului.

Documentele care se elibereaza pacientului la externare:

 • Bilet de externare;
 • Scrisoare medicala;
 • Certificat de concediu medical(dupa caz);
 • Adeverinta medicala(dupa caz);
 • Reteta medicala;
 • Decont de cheltuieli.

 

Noutati

Anunt concurs pentru ocuparea unui post de dietetician debutant cu studii superioare

Nr. 13765   din 12.07.2016

                                                                                                                Aprobat,                                                                                                                                             Manager,

                                                Ec.Cumpat Carmen Marinela

 

 

ANUNT

Spitalul Clinic de Recuperare Iasi, cu sediul in Iasi, str.Pantelimon Halipa nr.14, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatorului post vacant :

Serviciul Dietetica :

--1 post dietetician debutant cu studii superioare , specialitatea nutritie si dietetica – pe perioada nedeterminata 

            Concursul se va desfasura in conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 modificata si completata de H.G. 1027/2014 pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice.

            Concursul consta in urmatoarele etape succesive :

                        -selectia dosarelor de inscriere ;

                        -proba scrisa;

                        -proba practica

                        -interviul.

            Conditii de desfasurare a concursului :

1.     Ultima zi pentru depunerea dosarelor de inscriere este 27 iulie 2016, ora 15 :00.

2.     Data si ora organizarii probei scrise : 3 august 2016, ora 9 :00.

3.     Data si ora organizarii probei practice : 3 august 2016, ora 12 :00

 1. Data si ora interviului : 3 august 2016, ora 15 :00.
 2. Locul depunerii dosarelor si al organizarii probelor de concurs : Spitalul Clinic de Recuperare Iasi, str. P. Halipa nr. 14.

Comunicarea rezultatelor la fiecare proba a concursului se face prin specificarea punctajului final al fiecarui candidat si a mentiunii « admis » sau « respins », prin afisare la sediul unitatii institutiei organizatorice a concursului, in termen de maxim o  zi lucratoare de la data finalizarii probei.

Dupa afisarea rezultatelor obtinute la selectia dosarelor, proba scrisa si /sau proba practica si interviu, dupa caz, candidatii nemultumiti pot depune contestatie in termen de cel mult o zi lucratoare de la data afisarii rezultatului selectiei dosarelor, respectiv de la data afisarii rezultatului probei scrise si/sau probei practice si a interviului, sub sanctiunea decaderii din acest drept.

In situatia contestatiilor formulate fata de rezultatul selectiei dosarelor, comisia de solutionare a contestatiilor va verifica indeplinirea de catre candidatul contestator a conditiilor pentru articipare la concurs in termen de maximum o zilucratoare de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor.

In situatia contestatiilor formulate fata de rezultatul probei scrise, probei practice sau a interviului, comisia de solutionare a contestatiilor va analiza lucrarea sau consemnarea raspunsurilor la interviu doar pentru candidatul contestatar in termen de maximum o zi lucratoare de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor.

Rezultatele finale se afiseaza la sediul unitatii, precum si pe pagina de internet in termen maximum o zi lucratoare  de la expirarea termenului prevazut la alineatul anterior pentru proba, prin specificarea punctajului final al fiecarui candidat si a mentiunii «  admis » sau « respins ».

Conditii generale, conform art. 3 din H.G. NR. 286/2011 :

Poate participa la concurs persoana care indeplineste urmatoarele conditii :

a)     Are cetatenie romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania ;

b)     Cunoaste limba romana, scris si vorbit ;

c)     Are varsta minima reglementata de prevederile legale ;

d)     Are capacitate deplina de exercitiu ;

e)     Are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atesta pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate ;

f)      Indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs ;

g)     Nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de falsuri a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptie situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice de participare la concurs pentru postul de dietetician debutant cu studii superioare, specialitatea nutritie si dietetica:

      -diploma de licenta in specializarea nutritie si dietetica ;

      - cunostinte minime de operare PC.

Cei interesati vor depune la Biroul RUNOS al unitatii, dosar de concurs care sa cuprinda urmatoarele acte :

·       Cerere de inscriere la concurs care va cuprinde postul si locul de munca pentru care opteaza concurentul, adresata conducatorului institutiei publice organizatorice ;

·       Copia xerox a actului de indentitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;

·       Copia xerox certificate nastere si casatorie daca este cazul ;

·       Copiile documentelor care atesta nivelul studiilor( diploma de bacalaureat si ale altor acte care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului : diploma de licenta in specializarea nutritie si dietetica) ;

·       Autorizatie de libera practica eliberata de Colegiul Dieteticienilor din Romania ( pentru dietetician), vizata pe anul in curs;

·       Cazierul judiciar ;

·       Adeverinta medicala eliberata de medicul de familie sau de medicul de medicina muncii din spital care sa ateste faptul ca este apt pentru exercitarea profesiei( Dr. Munteanu Georgeta –nr. telefon 0788437959,0740256003)

·       Copia fisei de evaluare a performantelor profesionale individuale sau recomandare de la ultimul loc de munca privind profilul moral si profesional al candidatului ;

·       Curriculum vitae.

·       1 Dosar de carton cu sina.

Copiile de pe actele prevazute la alin(1) se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs, sau in copii legalizate.

Anuntul de concurs, bibliografia si tematica sunt afisate la avizier si pe site-ul unitatii www.scr.ro.

Relatii suplimentare la Biroul RUNOS al unitatii tel. 0232.266044/105

 

 

 

Sef Seviciu RUNOS,

                Ec. Axinte Dana

BIBLIOGRAFIE                                  

1. Dr. Constantin Borundel - Manual de medicină internă pentru cadre medii -Editura All 1994-2002;

2. Lucreţia Titircă – Urgenţe medico-chirurgicale – Sinteze pentru cadre medii Ed.Medicală 1994-2002

3. Prof.Dr.Iulian Mincu – Alimentaţia omului bolnav, Editura Medicală, Bucureşti, 1980

4. Ord. MS nr. 976/1998 pentru aprobarea Normelor de igienă privind producţia, prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul şi desfacerea alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare;

5. Ordinul M.S. nr.916/2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si control al infecţiilor nosocomiale in unităţile sanitare;

6. Ordinul MSP nr. 261/2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare.

7. Codul de etica si deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei si al asistentului medical din Romania/2009.

8.  Ordinul Ministerului Sanatatii 1226/2012- Norme tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatea medicala

 

Tematica:

 

I. BAZELE ALIMENTAŢIEI RAŢIONALE. GRUPELE DE ALIMENTE

-Alimente de origine animală: Carnea şi produsele derivate din carne; Produse piscicole; Lapte şi derivate lactate; Ouă şi preparate din ouă;

-Alimente de origine vegetală: Cereale, făinoase şi produse de patiserie; Legume şi zarzavaturi; Fructe; Grăsimi vegetale; Produse zaharoase şi produse de cofetărie; Condimente; Băuturi.

II. NOTIUNI DE IGIENA ALIMENTARA

- Cerintele igienico-sanitare fata de pastrarea, transportul si pregatirea alimentelor;

- Cerintele igienico-sanitare fata de unitatile de alimentatie colectiva: blocul alimentar din spitale;

III. TIPURI DE DIETE( REGIMURI) PARTICULARE

- Dieta hidrică; Regimul hidrozaharat; Regimul lactat; Regimul lactofăinos ; Regimul desodat; Regimul hipoglucidic; Regimul hipolipidic; Regimul hipocaloric; Regimul hipoprotidic

IV. DIETOTERAPIA

a) dietoterapia in patologia gastro-intestinală: ulcer gastric şi duodenal, enterite, diaree, constipaţie;

b) dietoterapia in patologia hepatobiliară, hepatita cronica, criza hepatică, icter, colecistite, litiază biliară;

c) dietoterapia în patologie pancreatică;

d) dietoterapia in patologie nutriţională: obezitate, diabet zaharat, guta, hiperlipidemii

e) dietoterapia in patologie cardio-vasculară: insuficienţă cardiacă, ateroscleroza, HTA.

f) dietoterapia in patologie urinară: litiază urinară, insuficienţă renală;

g) dietoterapia in patologia aparatului respirator: pneumonii, pleurezii.

Nota: Candidaţii vor cunoaşte pentru fiecare afecţiune: definiţia, simptomatologia, tratament

igieno-dietetic.

V. ORDINUL MS. NR. 916/2006 : Definiţia infecţiei nosocomiale, pag.1, Anexa IV – Precauţiuni Universale, Anexa V - Metodologia de supraveghere şi control al accidentelor cu expunere la produse biologice la personalul care lucrează în domeniul sanitar – Protocol de asigurare a îngrijirilor de urgenţă, în caz de expunere accidentală la produse biologice.

VI.Ordinul MSP nr.261/2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare: Capitolul I – Definiţii, Capitolul II – Curăţarea, Capitolul III – Dezinfecţia;

VII. Ordinul MSP 1226/2012- Norme tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatea medicala-Capitolul 3, 5 si 6.

                                                                                              Director Ingrijiri,

                                                                                              Dr. Popa Florentina

                                                                                                                        APROBAT,

  Manager

                                                                                                                       Ec. Carmen Cumpat

                                                                                         

 

 

 

 

LISTA DE CONTROL A PAGINILOR REVIZUITE

Nr.

ed./rev.

Pag.

rev.

Obiectul reviziei

0/

   

 

 

 

 

 

FISA POSTULUI

OCUPATIA: DIETETICIAN

COD COR: 226502

 

 

 

 

 

 

 

TITULAR POST:

 

FUNCTIA/POSTUL/SPECIALITATEA: dietetician    

 

LOC MUNCA: Serviciul dietetica

 

GRADUL PROFESIONAL : dietetician

 

NIVELUL POSTULUI: de executie

 

 

 

 

 

Data

Elaborat

Verificat

Aprobat

 

Funcţia/Nume

Semnătura

Funcţia/Nume

Semnătura

Funcţia/Nume

Semnătura

Ref.de specialitate gr.I

Pricop Mihaela

 

Sef Serv.RUNOS

Ec. Axinte Dana

 

Manager

Ec. Cumpăt Carmen

 

Exemplar nr:

1.CERINTELE POSTULUI:

a)     Pregătirea profesionala: Diploma de licenta in specializarea nutritie si dietetica, eliberata de o institutie de invatamant superior, acreditata in Romania, pe domeniul sanatate, cu o durata minima de 3 ani ;

b)     Autorizatie de libera practica  eliberata de CDR, in termen de valabilitate;

c)     Experienţa necesara: experienţa in munca si in specialitatea postului;  

d)     Conştiinciozitate fata de sarcinile pe care le are de îndeplinit;

e)     Cunostinte minime de operare pe calculator ;

f)       Dificultatea operaţiunilor specifice postului: cunoaşterea gradului de risc in utilizarea aparaturii din dotare, efortul intelectual si fizic necesar in activitatea prestata, gradul de autonomie in luarea unor decizii in caz de urgenta;

g)     Responsabilitatea implicata de post: responsabilitatea pregatirii alimentelor si prepararea regimurilor speciale;

2.RELATII

a)   IERARHICE:

-        este subordonat  medicului coordonator, directorului medical, managerului;

b) FUNCTIONALE:

-        colaborează cu celelalte secţii/compartimente sau subunitati funcţionale ale spitalului in scopul realizării sarcinilor de serviciu si in scopul furnizării de servicii medicale in sistemul asigurărilor sociale de sănătate, conform contractului încheiat intre spital si Casa de Asigurări de Sănătate Iaşi.

3.PROGRAM DE LUCRU :

- activitate curenta in cadrul secţiei conform programului de lucru stabilit in conformitate cu prevederile legale in vigoare: 8 ore/zi.

4.ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI :

I. Atributii dietetician:

1.     Conduce si coordoneaza activitatea echipei din Blocul alimentar si bucatarie, privind pregatirea alimentelor si respectarea prescriptiilor medicale ;

2.     Controleaza respectarea normelor igienico-sanitare in bucatarie si in Blocul alimentar, curatenia si dezinfectia curenta a veselei ;

3.     Verifica calitatea si valabilitatea alimentelor cu care se aprovizioneaza unitatea, modul de pastrare in magazie si calitatea si valabilitatea alimentelor la eliberarea din magazie ;

4.     Realizeaza periodic planuri de diete si meniuri ;

5.     Intocmeste si transmite zilnic meniul pentru fiecare sectie (meniu care este afisat la nivelul fiecarei sectii) ;

6.     Supravegheaza si participa la prepararea regimurilor speciale ;

7.     Controleaza modul de respectare a normelor de igiena privind transportul si circuitele pentru alimente, conform reglementarilor in vigoare ;

8.     Controleaza distribuirea alimentatiei pe sectii si la bolnavi ;

9.     Calculeaza regimurile alimentare si verifica respectarea principiilor alimentare ;

10.  Intocmeste zilnic lista cu alimentele si cantitatile necesare ;

11.  Verifica, prin sondaj, corectitudinea distribuirii mesei la bolnavi ;

12.  Recolteaza si pastreaza probele alimentare ;

13.  Controleaza starea de functionare a instalatiilor frigorifice pentru conservarea alimentelor ;

14.  Informeaza conducerea unitatii  despre deficientele constatate privind prepararea, distribuirea si conservarea alimentelorOrganizeaza activitati de educatie pentru sanatate privind o alimentatie sanatoasa ;

15.  Participa la formarea asistentilor medicali de dietetica/nutritie ;

16.  Respecta secretul profesional si codul de etica al asistentului medical dietetician

17.  Se  preocupa  de  actualizarea  cunostintelor  profesionale, prin  studiu individual sau alte forme  de  educatie  medicala  continua  si  conform  cerintelor  postului;

18.  Are obligatia de anunta in cel mai scurt timp medicul CPCIN in legatura cu orice caz de imbolnavire sau de aparitie a unei boli transmisibile in familie cu situatiile de incapacitate temporara de munca ;

19.  Supravegheaza dezinfectia ciclica;

20.  Participa la instructajele inpuse de CSPAN, PSI si protectia muncii ;

21.  Utilizeaza integral timpul de lucru, respectand programul de lucru ;

22.  Respecta si urmareste respectarea de catre tot personalul din Blocul alimentar a   prevederilor Ordinului nr. 916/2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale în unităţile sanitare, prevederilor Legii nr.1226/2012 privind colectarea selectiva a deseurilor, prevederilor Ordinului MSF nr.261/2006 privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare precum, prevederilor Ordinului MS 914/2006 privind conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca un spital in vederea autorizarii si prevederilor Legii nr.256/2015 privind exercitarea profesiei de dietetician  ;

23.   Anunta imediat seful ierarhic asupra deficientelor de igiena (alimentare cu apa, instalatii sanitare incalzire, etc.)

II. Atributii generale:

 1. Are obligatia de a semna zilnic in condica de prezenta cu mentionarea orei de venire si de plecare din serviciu;
 2. Respecta graficul de lucru pe tura stabilita;
 3. Nu va parasi locul de munca fara aprobarea medicului coordonator;
 4. Schimbarea turei de lucru se va solicita prin cerere scrisa aprobata de medicul coordonator si cu avizul managerului unitatii;
 5. Are obligatia de a respecta programarea concediului de odihna planificat la inceputul anului;
 6. Este interzis fumatul, venirea la serviciu in stare de ebrietate si consumul de bauturi alcoolice in timpul programului de lucru;
 7. Respecta prevederile ROI si ale ROF ;
 8. Urmareste si asigura folosirea, pastrarea si intretinerea corecta a bunurilor din dotarea Blocului alimentar;
 9. Are obligatia sa prezinte la serviciul RUNOS certificat de membru eliberat de CDR, in termen de valabilitate, precum si asigurarea malpraxis anuala.

III. Atributii  privind securitatea si sanatatea in munca, PSI, colectare deseuri:           

1.Îşi însuşeşte si respecta normele de securitate si sănătate in munca prevăzute in Legea nr. 319/2006 si normele de aplicare ale acesteia;

Art.22-prevede ca fiecare lucrator  trebuie sa isi desfasoare activitatea in conformitate cu pregatirea si instruirea sa, precum si cu instructiunile primite din partea angajatorului, astfel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca;

Art.23-prevede obligatiile lucratorilor:

- sa utilizeze corect aparatura, substntele periculoase,echipamentele de transport;

- sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat;

-sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii si sa utilizeze corect aceste dispozitive;

-sa comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de munca despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru sanatatea lucratorilor, precum si orice deficienta a sistemelor de protectie;

-sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoana;

-sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, atat timp cat este necesar, pentru a face posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari, pentru protectia sanatatii si securitatii lucratorilor;

-sa coopereze atat timp cat este necesar, cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, pentru a permite engajatorulu sa se asigura ca mediul de munca si conditiile de lucru sunt sigure si fara riscuri pentru securitate si sanatate, in domeniul sau de activitate;

-sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in munca si masurile de aplicare ale acestora;

-sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii santari 

2. Îşi însuşeşte si respecta prevederile Legii nr. 481/2004 privind situaţii de urgenta;

3. Îşi însuşeşte si respecta prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;

4. Îşi însuşeşte si respecta prevederile Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectiva a deşeurilor in instituţiile publice.

IV. Atributii  privind Sistemul de Management al Calitatii (SMC):

1.     Îşi însuşeşte si respecta cerintele procedurilor SMC ;

2.     Îşi însuşeşte si respecta cerintele Manualului Calitatii ;

3.     Elaboreaza/participa la elaborarea de proceduri de lucru atunci cand este cazul ;

Aceste atributii nu sunt limitative, salariatul avand obligatia de a respecta si duce la indeplinire orice alte sarcini, decizii si dispozitii primite din partea conducerii unitatii, a Directiei de Sanatate Publica sau a Ministerului Sanatatii in baza reglementarilor legale in vigoare.

Raspunde disciplinar, material si penal atunci cand:

     1. nu respecta programul de activitate stabilit de conducerea societatii;

2.nu respecta conduita, etica si deontologia profesiei de asistent medical;

3.nu respecta disciplina muncii si nu utilizeaza corespunzator instalatiile si echipamentele de lucru si cele de protectie ;

4.nu duce la indeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare atributiilor de serviciu si orice sarcini specifice ;

5. comite orice alte abateri sanctionabile prin regulamentul intern, codul muncii sau alte acte normative aflate in vigoare.

5.Salarizare:

 • Salarizarea este în conformitate cu legislaţia  in vigoare;
 • Salariul de bază este remuneraţia primită in raport cu munca depusa, cu cantitatea si calitatea acesteia, cu importanta sociala a muncii;

Fisa postului este valabila pe intreaga perioada de desfasurare a contractului de munca, putand fi reinnoita in cazul aparitiei unor noi reglementari legale  sau ori de cate ori este necesar.

 

 

Seful locului de munca,

Functia : Medic coordonator

Numele si prenumele : Dr.Mitu Magda-Valeria

Semnatura : …………………………………                                                                            

                                                               

 Luat la cunostinta si primit un exemplar salariat

                                                                                     Numele si prenumele:                                                                                                                                    Semnatura: .............................................

                                                                                     Data: .................................

                    

(0 votes)536 views

Pachetul de servicii

TELEMEDICINA

 

 

Ortopedie-traumatologie, Oto - Rino - Laringologie Chirurgie, Neurologie Recuperare neuromotorie Recuperare cardio-pulmonara Neurologie