Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană vă invităm sa vizitați www.fonduri-ue.ro

Conditii de internare

Acte necesare:

Internarea in spital se face pe baza urmatoarelor acte:

 • buletin sau carte de identitate;
 • certificat de nastere in cazul copiilor minori care se interneaza in Clinica ORL;
 • bilet de trimitere - model unic de bilet de trimitere pentru servicii medicale clinice / bilet de internare semnat de medicul din ambulator sau medicul de familie si vizat de medicul de garda al clinicii in care urmeaza sa se interneze;
 • cardul de sanatate;
 • document ce dovedeste calitatea de asigurat (adeverinta salariat, cupon de pensie personal, adeverinta de somaj, adeverinta de elev, adeverinta de asigurat emisa de CAS in care isi are domiciliul pacientul), sau dovada de asigurat din aplicatia SIUI, daca este cazul.
 • in cazul in care asiguratul este salariat va prezenta adeverinta de salariat cu numarul de zile de concediu medical efectuat in ultimele 12 luni.

Externarea pacientului se face de catre medicul curant si se va comunica pacientului cu cel putin 24 de ore inainte. Medicul curant va completa Biletul de externare si scrisoarea medicala in care va consemna diagnosticul la externare, starea pacientului, tratamentul medical, indicatii privind regimul alimentar, data controlului medical si numarul de zile de concediu medical(dupa caz).In cazul externarii pacientului la cerere, i se va explica riscurile la care se poate expune. Medicul curant consemneaza in Foaia de observatie solicitarea de externare a pacientului, iar acesta este pus sa semneze ca a solicitat externarea.La externare se foloseste cardul de sanatate al pacientului.

Documentele care se elibereaza pacientului la externare:

 • Bilet de externare;
 • Scrisoare medicala;
 • Certificat de concediu medical(dupa caz);
 • Adeverinta medicala(dupa caz);
 • Reteta medicala;
 • Decont de cheltuieli.

 

Noutati

Anunt concurs economist II-Comp.Achizitii publice, contractare

Nr.  3162   din 24.02.2017

Aprobat,                                                                                                                                                                                Manager,

                                                    Ec.CumpatCarmen Marinela

 

ANUNT

Spitalul Clinic de Recuperare Iasi, cu sediul in Iasi, str.Pantelimon Halipa nr.14, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatorului post vacant :

Compartimentul Achizitii publice, contractare :

-1 post economist II- pe perioada nedeterminata

            Concursul se va desfasura in conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 modificata si completata de H.G. 1027/2014 pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice.

            Concursul consta in urmatoarele etape succesive :

                        -selectia dosarelor de inscriere ;

                        -proba scrisa;

                        -interviul.

            Conditii de desfasurare a concursului :

1.     Ultima zi pentru depunerea dosarelor de inscriere este 10 martie 2017, ora 15 :00-Serviciul RUNOS ;

2.     Data si ora organizarii probei scrise : 20 martie 2017, ora 9 :00- Pavilionul Administrativ ;

3.     Data si ora interviului : 22 martie2017 , ora 9 :00-Pavilionul Administrativ ;

Concursul se va desfasura la sediul unitatii, astfel :

-depunerea dosarelor de concurs :-10 martie 2017, ora 15 :00 ;

-selectia dosarelor candidatilor :-13 martie 2017 ;

-contestatii la rezultatele selectiei dosarelor :-14 martie 2017 ;

-proba scrisa : 20 martie 2017, ora 9 ;00, Pavilionul Administrativ ;

-afisarea rezultatelor probei scrise :20 martie 2017, ora 14 :00 ;

-contestatii la rezultatele probei scrise :21 martie 2017, ora 14 :00 ;

-proba interviu :22 martie 2017, ora 9 :00 ;

-afisarea rezultatelor la proba interviu : 22 martie 2017 ;

-contestatii la proba interviu : 23 martie 2017 ;

-afisarea rezultatelor finale :23 martie 2017.

Conditii generale, conform art. 3 din H.G. NR. 286/2011 :

Poate participa la concurs persoana care indeplineste urmatoarele conditii :

a)     Are cetatenie romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania ;

b)     Cunoaste limba romana, scris si vorbit ;

c)     Are varsta minima reglementata de prevederile legale ;

d)     Are capacitate deplina de exercitiu ;

e)     Are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestat pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate ;

f)      Indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs ;

g)     Nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de falsori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice de participare la concurs pentru postul de economist II:

-studii: diploma de licenta in specialitate;

-minim 6 luni vechime in specialitate.

Cei interesati vor depune la Serviciul RUNOS al unitatii, dosar de concurs care sa cuprinda urmatoarele acte :

·       Cerere de inscriere la concurs care va cuprinde postul si locul de munca pentru care opteaza concurentul, adresata conducatorului institutiei publice organizatorice ;

·       Copia xerox a actului de indentitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;

·       Copia xerox certificate nastere si casatorie daca este cazul ;

·       Copia  carnetului  de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechime in munca, in specialitatea postului( adeverinta de la ultimul loc de munca si de la CASA DE PENSII IASI) ;

·       Copiile documentelor care atesta nivelul studiilor si ale altor acte care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului ;

·       Cazierul judiciar ;

·       Adeverinta medicala eliberata de medicul de familie sau de medicul de medicina muncii din spital care sa ateste faptul ca este apt pentru exercitarea profesiei( Dr. Munteanu Georgeta –nr. telefon 0788437959, 0740256003)

·       Copia fisei de evaluare a performantelor profesionale individuale sau recomandare de la ultimul loc de munca privind profilul moral si profesional al candidatului ;

·       Curriculum vitae.

·       1 Dosar de carton cu sina.

Copiile de pe actele prevazute la alin(1) se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs, sau in copii legalizate.

Anuntul de concurs, bibliografia si tematica sunt afisate la avizier si pe site-ul unitatii www.scr.ro.

Relatii suplimentare se obtin de la persoana care asigura secretariatul comisie de concurs, serviciul resurse umane tel. 0232.266044/int. 105.

 

Sef Seviciu RUNOS,

            Ec. Axinte Dana

 

 

Spitalul Clinic de Recuperare Iasi                                                       Aprobat,

Compartiment Administrativ                                                              Manager,

                                                                                                                            Ec.Carmen Cumpat

Pentru ocupare post economist II, propunem:

 

Bibliografia:

 

 1. Legeanr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
 2. Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
 3. Legea nr. 500/2002 privind finantele publice cu modificarile ulterioare.

 

 

 

Tematica:

 1. Documentul Unic de Achizitie European.
 2. Atributiile membrului expert cooptat intr-o comisie de evaluare in cadrul unei proceduri de achizitie publica.
 3. Procedura simplificata.
 4. Achizitia directa.
 5. Licitatia deschisa.
 6. Eliberarea documentelor constatatoare.
 7. Consultarea pietei
 8. Comisia de evaluare si modul de lucru al acesteia.

 

 

Sef Serviciu Administrativ,

Insp. Vladimir Macari

 

                                                   

                                                                    

                                                                                                                        APROBAT,

  Manager

                                                                                                                       Ec. Carmen Cumpat

                                                                                         

 

 

 

 

LISTA DE CONTROL A PAGINILOR REVIZUITE

Nr.

ed./rev.

Pag.

rev.

Obiectul reviziei

 

 

 

 

 

 

 

 

FISA POSTULUI

OCUPATIA: ECONOMIST

COD COR: 263102

 

 

 

 

 

 

 

 

TITULAR POST:

 

FUNCTIA/POSTUL/SPECIALITATEA: economist II

 

LOC MUNCA:Compartiment achizitii publice, contractare

 

GRADUL PROFESIONAL : economist II

 

NIVELUL POSTULUI: de executie

 

 

 

 

 

 

 

Data

Elaborat

Verificat

Aprobat

 

Funcţia/Nume

Semnătura

Funcţia/Nume

Semnătura

Funcţia/Nume

Semnătura

Ref.de specialitate gr.I

Pricop Mihaela

 

Sef Serv.RUNOS

Ec. Axinte Dana

 

Manager

Ec. Cumpăt Carmen

 

Exemplar nr:

1.CERINTELE POSTULUI:

a)     Pregătirea profesionala: Studii superioare economice, cu diploma de licenta;

b)     Experienta profesionala: minim 6 luni vechime in domeniul achizitiilor;

c)     Conştiinciozitate fata de sarcinile pe care le are de îndeplinit;

d)     Cunostinte de operare pe calculator ;

e)     Cursuri de specializare in achizitii publice ;

f)       Cunoasterea la nivel profesionist a legislatiei in domeniul achizitiilor publice ;

g)     Abilitati de comunicare, abilitati de a lucra independent si in echipa, capacitate de analiza si sinteza, capacitate de deductie logica, discernamant si capacitatea de a rezolva problemele, echilibru emotional, rezistenta la efort si stres;

h)     Putere de decizie si asumarea responsabilitatii;

i)       Responsabilitatea implicata de post: responsabilitatea organizarii si coordonarii activitatii de achizitii a spitalului pentru articolele bugetare atribuite, responsabilitatea confidenţialităţii datelor si informatiilor .

2.RELATII

a)   IERARHICE:

-        este subordonat  sefului serviciu  administrativ;

b) FUNCTIONALE:

-        colaborează cu toate sectoarele de activitate din spital si cu autoritatile publice centrale si locale, organele de control financiar ale statului.

3.PROGRAM DE LUCRU :

- activitate curenta in cadrul serviciului conform programului de lucru stabilit in conformitate cu prevederile legale in vigoare: 8 ore/zi.

4. SET DE INDICATORI CANTITATIVI/ CALITATIVI ASOCIATI ATINGERII REZULTATELOR PRESTABILITE:

Indicatori  cantitativi: executarea lucrarilor planificate si repartizate, la nivelele cantitative si termenele stabilite, rezolvarea la termen a sarcinilor ordonate de conducere si indeplinirea obiectivelor stabilite prin strategii, programe de actiune si planuri de munca;

Indicatori calitativi: asigura un management performant al activitatii, conform prevederilor legale, cerintelor postului; rezolvarea corecta, completa si viabila a sarcinilor ordonate de conducere precum si a celor stabilite prin strategii, programe de actiune si planuri de munca; asigura realizarea eficienta si la termen a obiectivelor, actiunilor, masurilor stabilite si a lucrarilor, conform prevederilor legale, cerintelor postului, ordinelor si dispozitiilor conducerii spitalului;

Costuri: asigura planificarea, organizarea si desfasurarea activitatilor specifice, cu respectarea si incadrarea stricta in limitele resurselor materiale si financiare aprobate in acest scop; 

Timp: incadrarea in termenele ordonate de conducere, in termenele stabilite de actele normative specifice

Utilizarea resurselor: gestionarea eficienta si rationala a resurselor din dotare in scopul indeplinirii atributiilor;

Mod de realizare: sarcinile se realizeaza individual, in colectiv sau in colaborare cu alte sectii ale spitalului; conduce prin exemplul personal;

Nr.

crt.

INDICATORI pondere indic.in standard

Unit.de masura specifica operatiunilor postului

INDICI DE PERFORMANTA

/puncte acordate

 

1.

 

CANTITATE

20%

·       Realizarea în întregime a sarcinilor prevăzute în fişa postului, în vederea bunei desfăşurări a activităţii biroului

·       Urmărirea şi implicarea în bună derulare a lucrarilor întocmite, (asumate ca sarcină de serviciu)  ;

95 - 100%/5pct.

90 - 95%/4pct.

85 - 90%/3pct.

80 - 85%/2pct.

80%/1pct.

 

2.

 

CALITATE

20%

·       Desfăşurarea  activităţilor fără disfuncţionalităţi sau erori (vezi cap.VI);

·       Acurateţea documentelor, actelor, materialelor realizate (vezi cap. VI);

·       Gradul de mulţumire al beneficiarilor serviciilor oferite (vezi cap.VI);

·       Implicare pentru realizarea obiectivelor generale stabilite ale compartimentului (vezi cap. VI).

 

95 - 100%/5pct.

90 - 95%/4pct.

85 - 90%/3pct.

80 - 85%/2pct.

80%/1pct.

 

3.

 

COSTURI

10%

·       Optime în raport cu eficienţa acţiunilor solicitate sau propuse.

 

95 - 100%/5pct.

90 - 95%/4pct.

85 - 90%/3pct.

80 - 85%/2pct.

80%/1pct.

 

4.

 

TIMPUL

20%

·       utilizarea eficientă a programului de lucru prin folosirea timpului de lucru numai in vederea realizarii sarcinilor de serviciu;

·       realizarea sarcinilor de serviciu în timp util, real si oportun pentru buna desfăşurare a activităţii si obtinerea unui grad ridicat de multumire din partea beneficiarilor serviciilor oferite

95 - 100%/5pct.

90 - 95%/4pct.

85 - 90%/3pct.

80 - 85%/2pct.

80%/1pct.

 

5.

UTILIZAREA RESURSELOR

15%

- Foloseste rational resursele umane, materiale si financiare la dispozitie conform principiilor eficientei si economicitatii, în scopul îndeplinirii atribuţiilor.

- capacitate mare in utilizarea resurselor puse la dispozitie.

 

 

5.1.Bine si5.2.F.Bine/5pct.

5.1.Mediu si5.2.F.Bine/4pct.

5.1.Mediu si5.2.Bine/3pct.

5.1.Mediu si5.2.Mediu/2pct.

5.1.Satisf. şi 5.2.Satisf./1 pct.

 

6.

 

MOD DE REALIZARE

15%

- Isi desfasoara activitatea atat in mod individual cat si in colaborare cu colegii pe care ii coordoneaza in echipa/colectiv, conduce prin exemplul personal, se implica nemijlocit, se dedica serviciului, respecta personalitatea si aspiratiile subordonatilor, simplifica procedura de lucru si conducere.

- grad mare de implicare in realizarea muncii in echipa;

- initiativa pentru formularea de solutii noi;

- grad mare de implicare in realizarea muncii individuale

F.Bine/5pct.

Bine/4pct.

Mediu/3pct.

Satisfacator/2pct.

Nesatisfăcător /1 pct.

 

5.CRITERII DE EVALUARE ALE POSTULUI

Evaluarea activitatii:

·       obiectivele de performanta individuala:

-        modul de indeplinire cantitativa si calitativa a sarcinilor din prezenta Fisa a postului;

-        modul de raspuns la alte solicitari decat cele curente.

·       criterii de evaluare a realizarii acestora (se noteaza cu insufficient, sufficient, bines au foarte bine)

-        rezultatele obtinute:

-cantitatea si calitatea lucrarilor si sarcinilor realizate

- nivelul de indeplinire a sarcinilor si lucrarilor in termenele stabilite;

-eficienta lucrarilor si sarcinilor realizate, in contextual atingerii obiectivelor propuse;

-        adaptarea la complexitatea muncii:

- adaptarea la conceptia de alternative de schimbare sau de solutii noi(creativitate)

-analiza si sinteza riscurilor, influentelor, efectelor si consecintelor evaluate;

          - evaluarea lucrarilor si sarcinilor de rutina (repetitive)

      - asumarea responsabilitatii:

- intensitatea implicarii si rapiditatea interventiei in realizarea atributiilor;

          - evaluarea nivelului riscului decisional;

      - capacitatea relationala si disciplina muncii:

- capacitatea de evitare a starilor conflictuale si respectarea relatiilor ierarhice;

            - adaptabilitatea la situatii neprevazute;

·       Personana care realizeaza evaluarea performantelor profesionale individuale: seful ierarhic sau persoana desemnata de angajator in acest sens.

·       Modalitatea de evaluare: prin observare directa de catre evaluator, in baza rezultatelor obtinute ca urmare a desfasurarii activitatii, prin chestionar sau prin intermediul altor instrumente de evaluare elaborate de angajator

·       Periodicitatea de evaluare a performantelor- Anual

DESCRIEREA POSTULUI:

Criterii de evaluare conditiile pentru ocuparea postului

Nr.

CRITERIUL

Calificativul

crt.

 

MINIM

MAXIM

1.

Cunostinte si experienta profesionala- Competenta profesionala

4

5

1.1.

Pregatirea de baza – absolvent al invatamantului superior. Are cunostinte si abilitati profesionale specificate in fisa postului

3

4

1.2.

Are pregatire superioara cerintelor postului.Pregatirea de specialitate, specializari, cursuri –

1

1

2.

Promptitudine si operativitate in realizarea atributiilor de serviciu prevazute in fisa postului

4

5

2.1.

Realizarea obiectivelor individuale de activitate

3

4

2.2.

Indeplinirea sarcinilor si atributiilor de serviciu

1

1

3.

Calitatea lucrarilor executate si a activitatilor desfasurate -Calitatea muncii- influenta, coordonare si supervizare

3

4

3.1.

Realizeaza sarcinile si atributiile din fisa postului

2

3

3.2.

Asumarea responsabilitatii pentru lucrul efectuat

1

2

4.

Asumarea responsabilitatilor prin receptivitate, disponibilitate la efort suplimentar, perseverenta, obiectivitate, disciplina

4

5

4.1

Receptivitate

1

1

4.2

Disponibilitate la efort suplimentar

0

1

4.3

Perseverenta

1

1

4.4

Obiectivitate

1

1

4.5

Disciplina in munca

1

1

5.

Intensitatea implicarii in utilizarea echipamentelor si a materialelor cu incadrarea in normative de consum

3

4

5.1

Utilizarea rationala si eficienta a resurselor disponibile in vederea indeplinirii sarcinilor de serviciu

3

4

6.

Adaptarea la complexitatea muncii, initiativa si creativitate

3

4

6.1.

Complexitatea postului-diversitatea operatiunilor, asumarea responsabilitatii

1

1

6.2.

Gradul de autonomie, initiative si creativitate

1

1

6.3.

Efortul intelectual

1

1

6.4.

Aptitudini deosebite

0

1

6.5.

Tehnologii speciale

0

0

7.

Conditii de munca

3

4

7.1

Respectarea programului de lucru

1

2

7.2

Utilizarea resurselor puse la dispozitie

1

1

7.3

Lucru in echipa.Colaboreaza cu colegii de serviciu, isi aduce contributia proprie cand este necesar, are o participare eficienta la realizarea obiectivelor acesteia.

1

1

6.OBIECTIVE GENERALE, OBIECTIVE SPECIFICE/ACTIVITATI

1) Asigurarea indeplinirii sarcinilor cu privire la coordonarea activitatii vederea realizarii serviciilor publice de interes

-> monitorizarea hotararilor si dispozitiile emise de consiliul de administratie,

2) Participarea in diverse comisii din cadrul unitatii.

-> participarea la sedintele Consiliului de Administratie al cmisiilor de specialitate din cadrul spitalului: ( Consiliul etic, Comisia deetica, Comisia medicamentului, Comisia de monitorizare coordonare si indrumare metodologica a dezvoltarii sistemului de control intern/managerial , Comisii de receptive, comisii de evaluare a ofertelor de achizitii, etc…)

3) Acordarea de asistenta juridica si de specialitate; solutionare cereri.

-> sprijinirea conducerii si a aparatul de specialitate al spitalului  in aplicarea corecta a actelor normative.

-> efectueaza permanent activitatea de documentare juridica prin studiul actelor normative nou aparute si publicate in Monitorul Oficial, a doctrinei juridice sijurisprudentei Curtii Constitutionale si instantelor judecatoresti, in vederea fundamentarii lucrarilor cu caracter juridic,

-> reprezentarea si apararea drepturilor si intereselor legitime ale spitalului in fata instantelor judecatoresti, la organele de urmarire penala, la toate autoritatile si organele cu atributii jurisdictionale, a notarilor publici, precum si cu alte persoane fizice si juridice de drept public sau privat, romane sau straine,

-> formularea si promovarea in instanta a actelor de procedura (cereri de chemare in judecata, intampinari, cereri de interventie, contestatii, plangeri, cereri de chemare in garantie, de repunere pe rol) impreuna cu documentele necesare; solicita, propune probe si administreaza probele admise de instanta de judecata.

-> propunerea de exercitare sau neexercitare a cailor de atac (ordinare/extraordinare) si redactarea actelor subversive necesare in conformitate cu prevederile legislatiei civile/ comerciale/ in contencios administrativ sau penal, in vederea solutionarii cauzelor aflate pe rolul instantelor judecatoresti,

-> avizarea pentru legalitate a contractelor si actelor aditionale, acordurilor si parteneriatelor redactate de celelalte compartimente/servicii si directii din cadrul spitalului.

-> acordarea (la cerere) de consultanta juridica cu privire la organizarea si desfasurarea procedurilor de achizitii publice de bunuri/servicii/lucrari la solicitarea compartimentului de specialitate din cadrul spitalului  si asistenta juridica in materie de licitatii/inchirieri,

-> organizarea unei documentatii juridice prin constituirea unei colectii de Monitoare

Oficiale, acte normative si acte de specialitate juridica.

4) Participarea la intocmirea de acte normative cu caracter local

-> particitarea la redactarea proiectelor de acte normative initiate de spital.

-> intocmirea, depunerea si urmarirea documentatiei pentru promovarea Hotararilor de Consiliul local pentru :

Completarea si modificarea inventarului domeniului public al Consiliului local Iasi;

Alocarea unor sume din fondul Consiliului local pentru lucrari de investitii si Rk-uri pe spital;

5) Autorizarea conform legii a realizarii obiectivelor.

-> gestionarea si coordonarea activitatii de avizare pentru autorizatii de construire, conform prevederilor legale

-> gestionarea si coordonarea activitatii de control prin asigurarea activitatii de control  si prin asigurarea inregistrarii si depozitarii documentatiilor tehnice :(CU, AC,AD, avize) .

6) Gestionarea deseurilor

->colectarea selectiva a deseurilor prin Monitorizarea planului  de gestiune a deseurilor in cadrul spitalului;

7) Gestionarea calitatii aerului, a calitatii mediului si a apelor la nivelul spitalului:

->promovarea educatiei ecologice in cadrul spitalului  si  in randul pacientilor in vederea reducerii poluarii aerului.

->promovarea actiunilor de voluntariat, in cadru organizat, in activitati care vizeaza imbunatatirea starii factorilor de mediu.

->masuri de preventive in cazul depasirii valorilor limita pentru indicatorii NO2, CO, SO2, PM10 datorate surselor poluatoare,

->construirea de platforme pentru depozitarea gunoiului .

->promovarea de  activitati care vizeaza imbunatatirea starii factorilor de mediu: aer, apa, sol.

8) Accesare fonduri nerambursabile ->implementare proiecte cu finantare externa din portofoliul Consiliului Local Iasi prin elaborare cereri de finantare, achizitii publice, publicitate proiecte, management proiect, management financiar, intocmirea si pastrarea dosarelor de implementare conform contractelor de finantare semnate.

9) Achizitii publice ->organizarea si derularea procedurilor de achizitii publice de produse, servicii sau lucrari in conformitate cu legislatia in vigoare, intocmirea si pastrarea dosarelor prin arhivarea documentelor.

> Urmarirea derularii contractelor de achizitii publice;

10) Managementul eficient al investitiilor finantate de Consiliul Local Iasi;

-> modernizarea unitatii sanitare de interes local prin monitorizarea lucrarilor de reabilitare

-> raportari statistice prin intocmirea situatiei privind stadiul lucrarilor de investitii

 11) Evidenta si administrarea patrimoniului

-> existenta unei baze de date care evidentiaza patrimoniul prin constituirea si reactualizarea bazei de date atat ca format electronic cat si pe suport de hartie ( indosariere) plus administrarea efectiva a patrimoniului.

->organizarea inventarierii anuale a bunurilor patrimoniale prin initierea dispozitiei de organizare, desfasurare si valorificare a inventarierii patrimoniului, plus desfasurarea operatiunilor de inventariere.

12) Realizarea atributiilor stabilite in concordanta cu misiunea institutiei, in conditiide regularitate, eficacitate, economicitate si eficienta.

->asigurarea aprobarilor si efectuarii operatiunilor de persoanele imputernicite in acest sens.

->separarea atributiilor privind efectuarea de operatiuni, astfel incat atributiile de aprobare, control si inregistrare sa fie incredintate unor personae diferite.

-> asigurarea unei conduceri competente la toate compartimentele.

->accesarea resurselor si documentelor numai de catre persoane indreptatite si responsabile in legatura cu utilizarea si pastrarea lor.

13) Gestionarea eficienta a patrimoniului.

->implementarea controlului intern la nivelul Directiei Economice

->trasabilitatea parcursului documentelor si obtinerea facila a informatiilor corecte, complete si integrate din activitatea curenta.

->raportarea informatiilor patrimoniale corecte, complete si integrate din activitatea curenta.

14) Asigurarea aplicarii corecte pe criterii de performanta a prevederilor in vigoare in domeniul legislatiei muncii si gestionarii resurselor umane.

->organizarea si gestionarea resurselor umane in conformitate cu politicile de personal promovate de management si legislatia specifica de reglementare.

->asigurarea salarizarii lunare a personalului in conformitate cu incadrarile si munca prestata.

->asigurarea unei calificari si specializari profesionale corespunzatoare a personalului.

15) Oferirea de asigurari si consiliere managementului superior privind

functionarea si imbunatatirea sistemelor de management si control din cadrul  entitatii publice

-> efectuarea tuturor activitatilor de asigurare planificate si aprobate de Manager prin planurile anuale de audit.

-> oferirea de consiliere managementului, ori de cate ori se solicita, in vederea imbunatatirii sistemelor de management si control.

16) Cresterea calitatii activitatii de audit intern in cadrul Compartimentului Audit Public Intern

->cresterea calitatii activitatii de audit intern in cadrul Serviciului Audit Public Intern

prin cresterea gradului de specializare a personalului si de procedurare a activitatilor.

7.ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI :

I. Atributiile si responsabilitatile economistului:

1.     Urmareste, organizeaza si raspunde de procedurile de atribuire a contractelor de achizitie publica pentru articolele bugetare (poate bunurile, servicii si lucrarilor) , conform deciziei in vigoare ;

2.     Primeste corespondenta (solicitarile de achizitie) de la seful ierarhic superior si deruleaza procedurile de achizitie publica ;

3.     Asigura implementarea procedurilor si standardelor rapoartelor de achizitii, pentru ca toate achizitile spitalului sa fie precis si la timp inregistrate ;

4.     Respecta legislatia achizitiilor publice privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii ;

5.     Organizeaza si asigura efectuarea corecta si la timp a achizitiilor spitalului, potrivit planului de achizitii si normelor generale emise de institutiile de reglementare legala, pe baza documentelor justificative si bugetului alocat tuturor operatiunilor patrimoniale;

6.     Actualizarea planului de achizitii publice, pe baza necesitatilor si prioritatilor comunicate de seful ierarhic superior;

7.     Respectarea principiilor prevazute de art. 49 din Legea 98/2016, privind promovarea concurentei intre operatorii economici, tratamentul egal, nediscriminarea, transparenta, eficienta utilizarii fondurilor, proportionalitatea, etc.

8.     Elaborarea documentatiei de atribuire ori in cazul organizarii unui concurs de solutii , a documentatiei de concurs;

          Alegerea procedurii de achizitie

          Responsabilul cu achizitia respecta urmatorii pasi :

 - primeste referatul de necesitate insotit de caietul de sarcini sau specificatii tehnice de la superiorul ierarhic, vizat de sef serviciu administrativ, aprobat de manager si semnat de catre sectia / compartimentul / biroul care a solicitat achizitia;referatul  de necesitate trebuie sa contina cantitatea, pretul estimat si justificarea achizitiei;

 - verifica cerintele caietului de sarcini cu prevederile legale

 - verifica stocul din magazie, bloc alimentar, farmacie;

 - stabileste codul CPV aferent obiectului achizitiei;

 -  estimeaza valoarea achizitiei publice si verifica incadrarea in pragurile prevazute in Legea 98/2016;

 -  actualizeaza PAAP-ul (daca este cazul);

 - verifica existenta creditelor bugetare;

 -  intocmeste strategia de contractare;

 - intocmeste documentatia de atribuire si modelul de contract  conform legislatiei in vigoare si a procedurilor de lucru, documente pe care le ataseaza in SEAP, semnate electronic;

 - transmite spre validare si publicare (acolo unde este cazul) documentele conform legislatiei in vigoare;

 - primeste, raspunde si transmite puncte de vedere la solicitarile de clarificari  si contestatiile primite in termen legal;

 -  propune comisia de evaluare privind atribuirea contractului de achizitie publica;

 -  intocmeste referatul comisie decizie , prin care se propun persoanele care vor face parte din comisia de evaluare; - intocmeste decizia de infiintare a comisiei de evaluare si anunta in timp util persoanele desemnate prin decizie;                                

  - intocmeste si da spre semnare Declaratiile de impartialitate prevazute de Legea 98/2016 ce trebuie completate la dosarul fiecarei achizitii publice de catre membrii comisiei de licitatie;

 - organizeaza desfasurarea sedintei de deschidere,intocmeste procesele verbale de evaluare si raportul procedurii pentru  stabilirea ofertei castigatoare;

 - transmite comunicari dupa fiecare etapa de evaluare ofertantilor participanti la procedura;

-  in cazul prelungirii perioadei de evaluare a ofertelor depuse, responsabilul desemnat cu respectiva procedura, va intocmi o nota privind justificarea prelungirii perioadei de evaluare;

 - intocmeste contractul / acordul cadru aferent procedurii si este responsabil de derularea acestora;

 - aplica sanctiuni conform legii in cazul constatarii de abateri  in timpul derularii procedurii privind atribuirea contractului;

 - transmite in termen legal, spre publicare, anunţul de atribuire/notificare/ certificat constatator catre SEAP si ANAP;

 -  verifica  existenta in dosar a  tuturor documentelor prevazute de lege, in vederea definitivarii dosarului de achizitie publica si al arhivarii acestuia  si raspunde de pastrarea dosarului achizitiei publice in conformitate cu prevederile legislative

- atributii privind urmarirea si derularea contractelor

- intocmeste si transmiite formularele de comanda ;

               - verifica valabilitatea contractelor / acordurilor cadru ;

           - verifica valoarea pretului unitar din facturile primite pentru ca acest prêt sa corespunda cu     pretul din contract / acord cadru ;

 - participa in cadrul comisiei de receptie a produselor/serviciilor/lucrarilor;

 -participa in comisiile de inventariere, casare sau receptie prin care este numit prin decizia managerului unitatii ;

 - executa orice alte dispozitii date de superiorul ierarhic in realizarea strategiilor pe termen scurt al unitatii in limitele respectarii temeiului legal ;

 - raspunde de corectitudinea si veridicitatea informatiilor transmise catre superiorul ierarhic si catre personalul unitatii ;

 - promoveaza respectul reciproc, colaborarea si transparenta in raporturile din cadrul serviciului administrativ, precum si in relatiile cu persoanele din exterior ;

 - asigura dezvoltarea si imbogatirea permanenta a competentelor proprii de comunicare ; - promoveaza imaginea unitatii prin transparenta, confidentialitate si transmiterea de informatii reale ;

 - respecta procedurile interne legate de utilizarea aparaturii din dotare ;

 - raspunde de informarea imediata a persoanelor responsabile privind orice defectiune in functionare a echipamentului cu care isi desfasoara activitatea ;

 - raspunde de arhivarea documentelor create intern sau primite de la personalul altor sectoare de activitate ale spitalului ; - raspunde de eficienta, calitatea si corectitudinea lucrarilor executate in cadrul serviciului  ;

 - raspunde de depunerea in timp util a situatiilor solicitate de alte insitutii abilitate.

 - raspunde de executarea la termen a atributiilor si a sarcinilor incredintate de conducerea spitalului si a sefului ierarhic superior ;

 - raspunde de utilizarea eficienta a timpului de lucru si disciplina in cadrul serviciului ;

 - pastreaza confidentialitatea datelor si informatiilor la care are acces ; - orice problema aparuta inainte, in timpul sau dupa finalizarea procedurii, va trebui adusa in termen de maxim 12 de ore la cunostinta sefului ierarhic superior.

  - respecta , aplica si isi insuseste  procedurile de lucru ale unitatii si care au legatura cu activitatea prestata;

II. Atributii generale:

1.     Are obligatia de a semna zilnic in condica de prezenta cu mentionarea orei de venire si de plecare din serviciu;

2.     Respecta programul de lucru si are obligatia de a respecta programarea concediului de odihna planificat la inceputul anului ;

3.     Nu va parasi locul de munca fara aprobarea sefului serviciului administrativ;

4.     Este interzis fumatul, venirea la serviciu in stare de ebrietate si consumul de bauturi alcoolice in timpul programului de lucru;

5.     Respecta prevederile ROI si ale ROF ;

6.     Urmareste si asigura folosirea, pastrarea si intretinerea corecta a bunurilor din dotarea serviciului.

III. Atributii  privind securitatea si sanatatea in munca, PSI, colectare deseuri:

1.     Îşi însuşeşte si respecta normele de securitate si sănătate in munca prevăzute in Legea nr. 319/2006 si normele de aplicare ale acesteia;

Art.22-prevede ca fiecare lucrator  trebuie sa isi desfasoare activitatea in conformitate cu pregatirea si instruirea sa, precum si cu instructiunile primite din partea angajatorului, astfel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca;

Art.23-prevede obligatiile lucratorilor:

- sa utilizeze corect aparatura, substantele periculoase,echipamentele de transport;

- sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat;

-sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii si sa utilizeze corect aceste dispozitive;

-sa comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de munca despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru sanatatea lucratorilor, precum si orice deficienta a sistemelor de protectie;

-sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoana;

-sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, atat timp cat este necesar, pentru a face posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari, pentru protectia sanatatii si securitatii lucratorilor;

-sa coopereze atat timp cat este necesar, cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, pentru a permite engajatorulu sa se asigura ca mediul de munca si conditiile de lucru sunt sigure si fara riscuri pentru securitate si sanatate, in domeniul sau de activitate;

-sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in munca si masurile de aplicare ale acestora;

-sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii santari 

2. Îşi însuşeşte si respecta prevederile Legii nr. 481/2004 privind situaţii de urgenta;

3. Îşi însuşeşte si respecta prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;

4. Îşi însuşeşte si respecta prevederile Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectiva a deşeurilor in instituţiile publice.;

IV. Atributii  privind Sistemul de Management al Calitatii (SMC):

1.     Îşi însuşeşte si respecta cerintele procedurilor SMC ;

2.     Îşi însuşeşte si respecta cerintele Manualului Calitatii ;

3.     Elaboreaza/participa la elaborarea de proceduri de lucru atunci cand este cazul ;

Aceste atributii nu sunt limitative, salariatul avand obligatia de a respecta si duce la indeplinire orice alte sarcini, decizii si dispozitii primite din partea conducerii unitatii, a Directiei de Sanatate Publica sau a Ministerului Sanatatii in baza reglementarilor legale in vigoare.

Raspunde disciplinar, material si penal atunci cand:

     1. nu respecta programul de activitate stabilit de conducerea societatii;

2.nu respecta conduita, etica si deontologia profesiei;

3.nu respecta disciplina muncii si nu utilizeaza corespunzator instalatiile si echipamentele de lucru si cele de protectie ;

4.nu duce la indeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare atributiilor de serviciu si orice sarcini specifice, stabilite in conformitate cu procedurile de lucru ;

5. comite orice alte abateri sanctionabile prin regulamentul intern, codul muncii sau alte acte normative aflate in vigoare.

8.Salarizare:

 • Salarizarea este în conformitate cu legislaţia  in vigoare;
 • Salariul de bază este remuneraţia primită in raport cu munca depusa, cu cantitatea si calitatea acesteia, cu importanta sociala a muncii;

Fisa postului este valabila pe intreaga perioada de desfasurare a contractului de munca, putand fi reinnoita in cazul aparitiei unor noi reglementari legale  sau ori de cate ori este necesar.

 

Seful locului de munca,

Functia : Sef serviciu administrativ

Numele si prenumele : Macari Vladimir

Semnatura : …………………………………  

         Luat la cunostinta si primit un exemplar salariat

         Numele si prenumele:

                                                                                    Semnatura: .........               

Data: ....................                                                                      

                                                                                                                       

(0 votes)624 views

Pachetul de servicii

TELEMEDICINA

 

 

Ortopedie-traumatologie, Oto - Rino - Laringologie Chirurgie, Neurologie Recuperare neuromotorie Recuperare cardio-pulmonara Neurologie